Xây dựng, tuyển chọn và sử dụng bài tập chương Nhóm Nitơ Hóa học 11 nâng cao phát triển năng lực tư duy hóa học cho học sinh

Xây dựng, tuyển chọn sử dụng bài tập chương nhóm nitơ hóa học 11 nâng cao phát triển năng lực duy hóa học cho học sinh

Xây dựng, tuyển chọn và sử dụng bài tập chương nhóm nitơ hóa học 11 nâng cao phát triển năng lực tư duy hóa học cho học sinh
... TP CHNG NHểM NIT HểA HC 11 NNG CAO PHT TRIN NNG LC T DUY HểA HC CHO HC SINH Chỳng tụi hy vng vi s bi xõy dng, tuyn chn c ti s gúp phn phỏt trin t húa hc cho HS, nõng cao cht lng dy v hc mụn ... LC T DUY HểA HC CHO HC SINH CHNG NHểM NIT LP 11 NNG CAO 30 2.1 C s xõy dng tuyn chn h thng bi tp. 30 2.1.1 Theo cu trỳc chng trỡnh sỏch giỏo khoa 30 2.1.2 Theo nng lc nhn thc ca hc sinh 30 ... TP CHNG NHểM NIT HểA HC 11 NNG CAO PHT TRIN NNG LC T DUY HểA HC CHO HC SINH LUN VN THC S S PHM HểA HC Chuyờn ngnh: Lí LUN V PHNG PHP DY HC (B MễN HểA HC) Mó s: 60.14.01 .11 Ngi hng dn khoa hc:...
 • 122
 • 173
 • 0

Xây dựng, tuyển chọn sử dụng bài tập chương nhóm nitơ hóa học 11 nâng cao phát triển năng lực duy hóa học cho học sinh

Xây dựng, tuyển chọn và sử dụng bài tập chương nhóm nitơ hóa học 11 nâng cao phát triển năng lực tư duy hóa học cho học sinh
... TP CHNG NHểM NIT HểA HC 11 NNG CAO PHT TRIN NNG LC T DUY HểA HC CHO HC SINH" Chỳng tụi hy vng vi s bi xõy dng, tuyn chn c ti s gúp phn phỏt trin t húa hc cho HS, nõng cao cht lng dy v hc mụn ... LC T DUY HểA HC CHO HC SINH CHNG NHểM NIT LP 11 NNG 30 30 CAO 2.1 C s xõy dng tuyn chn h thng bi tp. 30 2.1.1 Theo cu trỳc chng trỡnh sỏch giỏo khoa 30 2.1.2 Theo nng lc nhn thc ca hc sinh ... TP CHNG NHểM NIT HểA HC 11 NNG CAO PHT TRIN NNG LC T DUY HểA HC CHO HC SINH LUN VN THC S S PHM HểA HC Chuyờn ngnh: Lí LUN V PHNG PHP DY HC (B MễN HểA HC) Mó s: 60.14.01 .11 Ngi hng dn khoa hc:...
 • 145
 • 201
 • 0

Tuyển chọn xây dựng sử dụng hệ thống bài tập hóa học phát triển năng lực duy sáng tạo cho học sinh trung học phổ thông (Chương sắt một số kim loại quan trọng - Hóa học 12)

Tuyển chọn xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập hóa học phát triển năng lực tư duy sáng tạo cho học sinh trung học phổ thông (Chương sắt và một số kim loại quan trọng - Hóa học 12)
... tiễn phát triển lực sáng tạo cho học sinh dạy học hố học Chương Tuyển chọn, xây dựng sử dụng hệ thống tập chương Sắt số kim loại quan trọng Hố học 12 nhằm phát triển lực sáng tạo cho học sinh ... NLST cho HS q trình dạy học hóa học trường THPT 24 CHƯƠNG TUYỂN CHỌN, XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG HỆ THỐNG BÀI TẬP CHƯƠNG SẮT VÀ MỘT SỐ KIM LOẠI QUAN TRỌNG HỐ HỌC LỚP 12 PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TƯ DUY SÁNG TẠO ... CHƯƠNG 24 CHƯƠNG TUYỂN CHỌN, XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG HỆ THỐNG BÀI TẬP CHƯƠNG SẮT VÀ MỘT SỐ KIM LOẠI QUAN TRỌNG HỐ HỌC LỚP 12 PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TƯ DUY SÁNG TẠO CHO HỌC SINH 25 2.1.Phân...
 • 129
 • 467
 • 0

Tuyển chọn, xây dựng sử dụng hệ thống bài tập phần kim loại lớp 12 trung học phổ thông nhằm nâng cao năng lực duy đa hướng cho học sinh

Tuyển chọn, xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập phần kim loại lớp 12 trung học phổ thông nhằm nâng cao năng lực tư duy đa hướng cho học sinh
... 1.4.6.Quanhgiabitphúahcvphỏttrintduychohcsinh 27 v TIUKTCHNG1 28 Chng 2: TUYN CHN, XY DNG V S DNG H THNG BI TP PHN KIM LOI LP 12 TRUNG HC PH THễNG NHM NNG CAO NNG LC T DUY A HNG CHO HC SINH 29 2.1.Nhng ... cho sinh viờn, hc sinh bit nhiu kin thcmldychosinhviờn,hcsinhbitcỏchtduy,bitcỏchsdngnhngkin thcvocỏctỡnhhungmi,voisngthct. -Giỏoviờnchdyttkhicúsngcmvisinhviờn,hcsinh. -Nhngiukinsinhviờn,hcsinhhctpcúhiuqulsckhe,vn ... cúnhiucỏchgiinhmphỏttrinnnglctduyahngchoHStrngTHPT. Gii hn ca ti Nidungkinthccgiihntrong3chng:icngvkimloi, KimloikimKimloikimth-NhụmvchngStvmtskimloiquan trnghúahclp12bancbn 10 Cu trỳc lun Chng...
 • 128
 • 179
 • 0

Tuyển chọn, xây dựng sử dụng hệ thống bài tập phần kim loại lớp 12 trung học phổ thông nhằm nâng cao năng lực duy đa hướng cho học sinh

Tuyển chọn, xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập phần kim loại lớp 12  trung học phổ thông nhằm nâng cao năng lực tư duy đa hướng cho học sinh
... phỏt trin t cho hc sinh 27 v TIU KT CHNG 28 Chng 2: TUYN CHN, XY DNG V S DNG H THNG BI TP PHN KIM LOI LP 12 - TRUNG HC PH THễNG NHM NNG CAO NNG LC T DUY A HNG CHO HC SINH 29 2.1 ... thng k nng c bn phi t c t phn Kim loi lp 12 29 2.1.1 i cng kim loi 29 2.1.2 Kim loi kim, kim loi kim th, nhụm 30 2.1.3 St v mt s kim loi quan trng 31 2.2 ... nng lc t a hng cho HS trng THPT Gii hn ca ti Ni dung kin thc c gii hn chng: "i cng v kim loi", "Kim loi kim - Kim loi kim th - Nhụm" v chng "St v mt s kim loi quan trng" húa hc lp 12 - ban c bn...
 • 213
 • 54
 • 8

Tuyển chọn, xây dựng sử dụng hệ thống bài tập phần kim loại lớp 12 – trung học phổ thông nhằm nâng cao năng lực duy đa hướng cho học sinh

Tuyển chọn, xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập phần kim loại lớp 12 – trung học phổ thông nhằm nâng cao năng lực tư duy đa hướng cho học sinh
... Chƣơng 2: TUYỂN CHỌN, XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG HỆ THỐNG BÀI TẬP PHẦN KIM LOẠI LỚP 12 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC TƢ DUY ĐA HƢỚNG CHO HỌC SINH 29 2.1 Những kiến thức trọng tâm hệ thống ... :“ Tuyển chọn, xây dựng sử dụng hệ thống tập phần Kim loại lớp 12 Trung học phổ thông nhằm nâng cao lực đa hƣớng cho học sinh với mong muốn góp phần đổi phƣơng pháp dạy học nhằm nâng cao ... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC NGUYỄN THỊ THU HƢƠNG TUYỂN CHỌN, XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG HỆ THỐNG BÀI TẬP PHẦN KIM LOẠI LỚP 12 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC TƢ DUY ĐA...
 • 11
 • 201
 • 0

báo cáo nghiên cứu khoa học 'bồi dưỡng năng lực duy sáng tạo cho học sinh lớp 11 thông qua xây dựng sử dụng bài tập thí nghiệm chương 'dòng điện không đổi''

báo cáo nghiên cứu khoa học 'bồi dưỡng năng lực tư duy sáng tạo cho học sinh lớp 11 thông qua xây dựng và sử dụng bài tập thí nghiệm chương 'dòng điện không đổi''
... trờng Đại học Vinh Tạp chí khoa học, tập XXXVII, số 4a-2008 Bồi dỡng lực t sáng tạo cho học sinh lớp 11 thông qua xây dựng sử dụng tập thí nghiệm chơng Dòng điện không đổi Nguyễn Quang Lạc (a) ... Tóm tắt Bài tập thí nghiệm có tác dụng tốt việc bồi dỡng lực t sáng tạo cho học sinh dạy học Vật lí Tuy nhiên loại tập đợc sử dụng thực tiễn dạy học môn Bài báo trình bày kết xây dựng sử dụng hệ ... xây dựng sử dụng BTTN cho chơng Dòng điện không đổi Vật lí lớp 11 nâng cao THPT Trong tơng lai mở rộng cho chơng khác chơng trình môn Xây dựng hệ thống BTTN chơng Dòng điện không đổi Vật lí lớp...
 • 10
 • 556
 • 2

Xây dựng sử dụng hệ thống bài tập sáng tạo dạy học phần điện học lớp 11 nhằm bồi dưỡng năng lực duy sáng tạo cho học sinh

Xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập sáng tạo và dạy học phần điện học lớp 11 nhằm bồi dưỡng năng lực tư duy sáng tạo cho học sinh
... nói cho n đề tài : Xây dựng sử dụng hệ thống tập sáng tạo vào dạy học phần Điện Học lớp 11 ban bản nhằm bồi dưỡng lực sáng tạo cho học sinh Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu xây dựng ... khám phá học sinh 31 CHƯƠNG XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG HỆ THỐNG BÀI TẬP SÁNG TẠO PHẦN “ĐIỆN HỌC” VẬT LÍ 11 2.1 Vai trò và vị trí của phần “Điện học” lớp 11 ban bản Điện học một phần quan trọng ... Nghiên cứu xây dựng sử dụng hệ thống tập sáng tạo phần Điện học” chương trình Vật lý lớp 11 bản nhằm góp phần bồi dưỡng cho học sinh lực sáng tạo Đối ̣ng và phạm vi nghiên...
 • 78
 • 145
 • 0

Xây dựng sử dụng bài tập vật lí theo hướng bồi dưỡng năng lực giải quyết vấn đề của học sinh trong dạy học chương “chất rắn chất lỏng sự chuyển thể” vật lí 10

Xây dựng và sử dụng bài tập vật lí theo hướng bồi dưỡng năng lực giải quyết vấn đề của học sinh trong dạy học chương “chất rắn và chất lỏng sự chuyển thể” vật lí 10
... dưỡng lực giải vấn đề học sinh dạy học chương Chất rắn chất lỏng Sự chuyển thể” -Vật 10 Mục đích nghiên cứu Xây dựng sử dụng tập vật theo hướng bồi dưỡng lực giải vấn đề dạy học chương Chất ... khoa học vững cho xây dựng chương Xây dựng sử dụng tập vật theo hướng bồi dưỡng lực GQVĐ học sinh dạy học chương Chất rắn chất lỏng Sự chuyển thể” Vật 10 CHƯƠNG XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG BÀI ... BÀI TẬP VẬT LÍ THEO HƯỚNG BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ TRONG DẠY HỌC CHƯƠNG “CHẤT RẮN VÀ CHẤT LỎNG SỰ CHUYỂN THỂ”- VẬT LÍ 10 2.1 Đặc điểm nội dung chương Chất rắn chất lỏng Sự chuyển thể”...
 • 24
 • 271
 • 1

Thiết kế sử dụng bài tập thực nghiệm để dạy học sinh học 11

Thiết kế và sử dụng bài tập thực nghiệm để dạy học sinh học 11
... lượng dạy học bậc THPT Xuất phát từ lí trên, lựa chọn đề tài nghiên cứu: Thiết kế sử dụng tập thực nghiệm để dạy học Sinh học 11 Mục đích nghiên cứu Thiết kế sử dụng tập thực nghiệm để dạy học Sinh ... luận việc thiết kế sử dụng tập thực nghiệm dạy học sinh học nói chung dạy học phần Sinh học thể Sinh học 11 nói riêng - Điều tra tình hình sử dụng tập thực nghiệm dạy học Sinh học số trường THPT ... phần Sinh học thể (Sinh học 11) 12 - Xây dựng quy trình sử dụng tập thực nghiệm để dạy học vào khâu hình thành kiến thức - Thiết kế số giáo án thực nghiệm sử dụng tập thực nghiệm để dạy học phần...
 • 93
 • 181
 • 0

Xây dựng bài tập tình huống trong dạy học chương IV Phương pháp dạy học các bài về chất nguyên tố hóa học, học phần Phương pháp dạy học Hóa học ở trường phổ thông

Xây dựng bài tập tình huống trong dạy học chương IV Phương pháp dạy học các bài về chất và nguyên tố hóa học, học phần Phương pháp dạy học Hóa học ở trường phổ thông
... kế tập tình chương IV: Phương pháp dạy học chất nguyên tố hóa học học phần Phương pháp dạy học hóa học trường phổ thông Hệ thống tư liệu thực tiễn dùng xây dựng tập tình học phần phương pháp dạy ... BTTH chương IV: Phương pháp dạy học chất nguyên tố + Thực trạng việc xây dựng BTTH Xây dựng tập tình học phần phương pháp dạy học + Nêu đặc điểm học phần phương pháp dạy học hóa học chất nguyên tố ... IV: Phương pháp dạy học dạy chất nguyên tố hóa học học phần phương pháp dạy học hóa học Bài Vị trí nhiệm vụ chung dạy chất nguyên tố hóa học chương trình hóa học phổ thông Bài Nguyên tắc chung...
 • 86
 • 250
 • 0

SKKN sử dụng bài tập ô chử trong dạy học sinh học

SKKN sử dụng bài tập ô chử  trong dạy học sinh học
... phương pháp dạy học sinh học có hiệu cao là: Sử dụng tập ô chử - dạy học sinh học II BÀI TẬP Ô CHỮ - CÁCH TIẾN HÀNH Bài tập ô chử Là dạng tập kiểm tra kiến thức tiếp thu học sinh, nhiều ô chử bí ... trọng học, giúp học sinh khắc sâu nhớ 2 Cách tiến hành - Sau mổi học giáo viên đư ô chử, có nội dung kiến thức đó, phần củng cố học - Hoặc giáo viên đưa ô chử vào kiển tra cũ để học sinh ôn lại ... Mổi ô chử có nhiều hàng ngang từ hàng dọc, mật mã nội dung kiến thức chương trình - Học sinh muốn biết mật mã từ sau ô chử, đòi hỏi phải có kiến thức định học - Sau giải ô chử hàng ngang ô chử...
 • 12
 • 201
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: rèn luyện và phát triển năng lực tư duy sáng tạo cho học sinh phổ thông qua dạy học bài tập nguyên hàm tích phânphát triển năng lực tư duy sáng tạo cho học sinh thpt thông qua giải bài toán tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của 1 biểu thứcii vận dụng phương pháp dự án vào dạy học nghề sửa chữa oto tại trường đhspkt vinh nhằm phát triển hứng thú tư duy kĩ thuật cho học sinhnâng cao năng lực tư duy sáng tạo cho sinh viên sư phạm mầm nonbai tap chuong phep doi hinh lop 11 nang caorèn luyện một số năng lực tư duy độc lập cho học sinh thông qua dạy học giải một số dạng bài toán hình học không gian ở trườngthptgiai bai tap chuong 4 sgk dai so 11 nang caoxây dựng và sử dụng hệ thống bài tập hóa học nhằm phát triển năng lực tư duyxây dựng và sử dụng hệ thống bài tập chương dao động cơ lớp 12 nâng cao nhằm phát triển tư duy của học sinhsáng kiến kinh nghiệm xây dựng và sử dụng bài tập chương động học chất điểmvật lí 10 nhằm rèn luyện kĩ năng giải bài tập cho học sinh pptxcông tác tuyển chọn và sử dụng đội ngũ giáo viên tiểu họccông tác tuyển chọn và sử dụng đội ngũ giáo viênxây dựng và sử dụng bài tập sáng tạo trong dạy học phần quang hình học lớp 11 nâng caophát triển khoa học và trọng dụng nhân tài của thăng long hà nội đào tạo tuyển chọn và sử dụng nhân tài trong lịch sử phát triển của thăng long hà nộituyển chọn và sử dụng nhân lực công tyCảm ứng ở động vật.doc.DOCĐỀ KIỂM TRA CUỐI NĂM GDCD lớp 10các điểm cần lưu ý khi viết câu Trắc nghiệm khach quanKỹ thuật viết câu hỏi trắc nghiệm khách quan môn GDCDDòng tiền dự án xây dựng CASH FLOW CONSTRUCTION PROJECTPhác Thảo IMC mới cho PepsiKỹ năng khen, phê bình quản lý mâu thuẫnbộ đề thi học kì 1 môn Toán 6 năm 2017 có gợi ý đáp ánPhát triển kỹ năng quản trịslide thuyet trinh thuong mai dien tuHỌC SINH GIỎI TOÁN 9 CẤP HUYỆN ( TỔNG HỢP CÁC NĂM HỌC TỪ NĂM 20112017Công phá tiệm cận của đồ thị hàm sốTiểu luận Phát triển kỹ năng quản trịKỹ năng Khen phê bình và giải quyết mâu thuẩnchuyên đề hàm số mũ logarit lũy thừa luyện thi toán 12Đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) PUBLIC – PRIVATE PARTNERBÀI tập CHƯƠNG NITƠBài giảng quản lý kinh doanh xây dựng (7 chương)Kiểm soát và đánh giá chất lượng công trình XD trong giai đoạn khảo sát và thiết kếBÀI tập CHƯƠNG 2 Kinh tế vi môSINH HOẠT HÀNG TUẦN PHÒNG 18