Tổng hợp và nghiên cứu khả năng hấp phụ xúc tác của hệ composit feox oxit graphen

Tổng hợp nghiên cứu khả năng hấp phụ - xúc tác của hệ Composit FeOx.Oxit Graphen

Tổng hợp và nghiên cứu khả năng hấp phụ - xúc tác của hệ Composit FeOx.Oxit Graphen
... graphit - Nghiên cứu tổng hợp, đánh giá tính chất hệ composit FeOx/GO - Đánh giá khả hấp phụ ion kim loại nặng hoạt tính quang xúc tác vật liệu composit FeOx/GO 2.2 Tổng hợp oxit graphen hệ composit ... Fulvic acid Axit Fulvic CT-GR CeO2-TiO2-graphene CeO2-TiO2 -graphen CT-CNTs CeO2-TiO2-Cacbon nanotube CeO2-TiO2-Cacbon ống nano CT-AC CeO2-TiO 2- Activated carbon CeO2-TiO 2- Cacbon hoạt tính COD Chemical ... sử dụng lớp graphen chất hỗ trợ xúc tác báo cáo đạt số kết đầy triển vọng Xuất phát từ lý trên, luận văn thực đề tài: Tổng hợp nghiên cứu khả hấp phụ - xúc tác hệ composit FeOx/oxit graphen Luận...
 • 78
 • 209
 • 1

Tổng hợp nghiên cứu khả năng hấp phụ xúc tác của hệ composit feox oxit graphen

Tổng hợp và nghiên cứu khả năng hấp phụ  xúc tác của hệ composit feox oxit graphen
... ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN VƢƠNG THỊ THANH HẰNG TỔNG HỢP VÀ NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG HẤP PHỤ - XÚC TÁC CỦA HỆ COMPOSIT FeOx/ OXIT GRAPHEN Chuyên ngành: Hóa môi trƣờng Mã số: 60440120 LUẬN ... dung nghiên cứu 29 2.2 Tổng hợp oxit graphen hệ composit FeOx/ oxit graphen 29 2.1.1 Hóa chất 29 2.1.2 Qui trình tổng hợp oxit graphen 29 2.1.3 Qui trình tổng hợp ... 46 3.1 Kết đặc trƣng xúc tác 46 3.1.1 Oxit graphen (GO) graphit 46 3.1.2 Hệ composit FeOx/ oxit graphen 50 3.2 Kết đánh giá khả hấp phụ quang xúc tác vật liệu xử lý chất...
 • 15
 • 115
 • 1

Tổng hợp nghiên cứu khả năng hấp phụ một số ion kim loại nặng của n cacboxymetyl chitosan

Tổng hợp và nghiên cứu khả năng hấp phụ một số ion kim loại nặng của n cacboxymetyl chitosan
... Hạnh (2003), Nghi n cứu ph n ứng đồng trùng hợp ghép số vinyl monomer với Chitin thăm dò khả hấp phụ ion kim loại n ng, Lu n n ti n sĩ hóa học, Vi n hóa học Trung tâm khoa học tự nhi n công nghệ ... ó c tng hp theo phng phỏp tr n nh: dn xut N- propionyl chitosan, N- butyryl chitosan, N- hexanoyl chitosan, N- octanoyl chitosan, N- lauroyl chitosan, N- benzoyl chitosanvv Cỏc dn xut ny c ng dng ch ... 30] Trong s cỏc dn xut c to t phn ng bin tớnh chitinchitosan, N- cacboxymetyl chitosan [35] l dn xut n gin, tan nc v cú nhiu ng dng rng rói c bit l kh nng hp ph ion kim loi nng nc nhm gúp phn bo...
 • 59
 • 250
 • 0

LUẬN VĂN THẠC SĨ HÓA HỌC: TỔNG HỢP NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG HẤP PHỤ CO2 CỦA VẬT LIỆU MIL88B ZEOLIT A

LUẬN VĂN THẠC SĨ HÓA HỌC: TỔNG HỢP VÀ NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG HẤP PHỤ CO2 CỦA VẬT LIỆU MIL88B VÀ ZEOLIT A
... Mục đích nghiên cứu - Tổng hợp vật liệu MIL-88B, khảo sát khả hấp phụ khí CO - Tổng hợp zeolite NaA từ cao lanh Phú Thọ, khảo sát khả hấp phụ CO2 - So sánh khả hấp phụ CO2 zeolite NaA MIL-88B ... ta phân biệt hấp phụ h a học hấp phụ vật lý d a vào tiêu chuẩn sau đây: nhiệt hấp phụ, tốc độ hấp phụ nhiệt độ hấp phụ Tuy nhiên thực tế phân biệt hấp phụ vật hấp phụ h a học tương đối, ranh ... liên quan đến vấn đề nghiên cứu nhằm xây dựng tổng quan cho luận văn - Tổng hợp vật liệu zeolite NaA MIL-88B nghiên cứu đặc trưng lý h a khảo sát khả hấp phụ khí CO Trên sở so sánh tìm vật liệu...
 • 75
 • 344
 • 0

LUẬN VĂN THẠC SĨ HÓA HỌC: TỔNG HỢP NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG HẤP PHỤ CO2 CỦA VẬT LIỆU MIL88B ZEOLIT A

LUẬN VĂN THẠC SĨ HÓA HỌC: TỔNG HỢP VÀ NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG HẤP PHỤ CO2 CỦA VẬT LIỆU MIL88B VÀ ZEOLIT A
... khả hấp phụ khí CO2 cu a hai loại vật liệu em chọn đề tài Tổng hợp nghiên cứu khả hấp phụ CO2 vật liệu MIL-88B zeolite A Lịch sử nghiên cứu Trong những thập kỷ 19, các nhà khoa ... đích nghiên cứu - Tổng hợp vật liệu MIL-88B, khảo sát khả hấp phụ khí CO - Tổng hợp zeolite NaA từ cao lanh Phú Thọ, khảo sát khả hấp phụ CO2 - So sánh khả hấp phụ CO2 cu a zeolite ... Chuyển h a CO2 xúc tác dị thể CO2 được a nh giá là nguồn cacbon có khả tái sinh, an toàn và kinh tế Sản phẩm cu a phản ứng hydro ho a CO bao gồm metanol, dimetyl ete (DME), và hidrocacbon...
 • 77
 • 408
 • 2

Tóm tắt luận văn:Tổng hợp nghiên cứu khả năng hấp phụ CO2 của vật liệu MIL88B zeolite A

Tóm tắt luận văn:Tổng hợp và nghiên cứu khả năng hấp phụ CO2 của vật liệu MIL88B và zeolite A
... MIL-88B, khảo sát khả hấp phụ khí CO2 - Tổng hợp zeolite NaA từ cao lanh Phú Thọ, khảo sát khả hấp phụ CO2 - So sánh khả hấp phụ CO2 zeolite NaA MIL-88B Đối tượng, phạm vi nghiên cứu - Cao lanh Phú ... III.3.4 Khả hấp phụ CO2 III.3.4.1 Tính chất trình hấp phụ (b) (c) Hình 3.26: Hấp phụ khử hấp phụ đẳng nhiệt CO2 298K vật liệu: NaA-G (a) ; CaNaA-G (b) NaA-KL (c) Áp suất nghiên cứu: ÷ 133kPa III.3.4.2 ... tìm kiếm vật liệu khả hấp phụ nhanh CO2 “nhả” triệt để đặt ba nhiệm vụ chính: 1, tổng hợp vật liệu MILL-88B; 2, tổng hợp vật liệu zeolit LTA 3, Nghiên cứu khả hấp phụ CO2 vật liệu tổng hợp Những...
 • 27
 • 300
 • 0

KHÓA LUẬN TỔNG hợp KHẢO sát KHẢ NĂNG hấp PHỤ ION pb2+ của vật LIỆU NANO y0 9cd0 1feo3

KHÓA LUẬN TỔNG hợp và KHẢO sát KHẢ NĂNG hấp PHỤ ION pb2+ của vật LIỆU NANO y0 9cd0 1feo3
... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA HÓA  KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN HÓA HỌC CHUYÊN NGÀNH HÓA VÔ CƠ TỔNG HỢP VÀ KHẢO SÁT KHẢ NĂNG HẤP PHỤ ION Pb2+ CỦA VẬT LIỆU ... (trong trường hợp riêng, đồng kết tủa cấu tử từ dung dịch lỏng chúng) Với lý trên, em chọn đề tài: Tổng hợp khảo sát khả hấp phụ ion Pb2+ vật liệu nano Y 0.9 Cd 0.1 FeO ” làm đề tài khóa luận tốt ... người ta dựa vào lĩnh vực ứng dụng khác chúng như:  Vật liệu nano kim loại;  Vật liệu nano bán dẫn;  Vật liệu nano có từ tính;  Vật liệu nano sinh học Hình Phân loại vật liệu nano theo hình...
 • 41
 • 376
 • 1

tổng hợp khảo sát khả năng hấp phụ ion cd2+của vật liệu nano y0 7sr0 3feo3

tổng hợp và khảo sát khả năng hấp phụ ion cd2+của vật liệu nano y0 7sr0 3feo3
... loại dạng vật liệu nano vào lĩnh vực ứng dụng khác chúng: - Vật liệu nano kim loại; - Vật liệu nano bán dẫn; - Vật liệu nano từ tính; - Vật liệu nano sinh học Quá trình tổng hợp cấu trúc nano khác ... mặt chất hấp phụ hấp phụ vật lí, nhiệt hấp phụ không lớn 1.4.1.2 Hấp phụ hóa học Hấp phụ hóa học xảy phân tử chất hấp phụ tạo hợp chất hóa học với phân tử chất bị hấp phụ Lực hấp phụ hóa học ... xảy hấp phụ gọi chất hấp phụ; chất tích lũy bề mặt chất hấp phụ gọi chất bị hấp phụ Ngược với trình hấp phụ trình giải hấp phụ Đó trình chất bị hấp phụ khỏi lớp bề mặt chất hấp phụ Hiện tượng hấp...
 • 55
 • 169
 • 0

Tổng hợp nghiên cứu cấu trúc, hoạt tính xúc tác của vật liệu nano NdVO4 m2 + (m=ca, co, zn)

Tổng hợp và nghiên cứu cấu trúc, hoạt tính xúc tác của vật liệu nano NdVO4  m2 + (m=ca, co, zn)
... có hoạt tính xúc tác cao phản ứng nhằm mục đích xử lí ô nhiễm môi trường khí, đề tài nghiên cứu khóa luận là: Tổng hợp nghiên cứu cấu trúc, hoạt tính xúc tác vật liệu nano NdVO4: M2 + (M=Ca, Co, ... khả xúc tác vật liệu M10(VO4)6(OH)2 tốt so với vật liệu M10(PO4)6(OH)2 Như vậy, vật liệu vanadat vật liệu có triển vọng nghiên cứu hoạt tính xúc tác Việc tổng hợp nghiên cứu tính chất vật liệu ... KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 3.1 Tổng hợp vật liệu NdVO4: M 2+ (M=Ca, Co, Zn) phương pháp solgel Theo nhiều kết nghiên cứu, hoạt tính xúc tác vật liệu phụ thuộc vào thành phần, chất liên kết, cấu trúc...
 • 63
 • 271
 • 0

Tóm tắt luận văn: Tổng hợp vật liệu perovskit nghiên cứu khả năng hấp phụ kim loại nặng trong môi trường nước

Tóm tắt luận văn: Tổng hợp vật liệu perovskit và nghiên cứu khả năng hấp phụ kim loại nặng trong môi trường nước
... Nghiên cứu khả hấp phụ ion kim loại nặng Trong đề tài nghiên cứu khả hấp phụ kim loại nặng phương pháp trao đổi ion dung dịch Để nghiên cứu khả hấp phụ kim loại nặng vật liệu, chọn vật liệu tổng ... điểm đẳng điện III.3 Khả hấp phụ ion kim loại vật liệu Để nghiên cứu khả hấp phụ kim loại nặng vật liệu, chọn vật liệu tổng hợp, sau đo Xray cho kết đon pha Trong trình hấp phụ, tạo thành hiđroxit ... giải hấp làm giảm dần khả hấp phụ III.3.2 Khả hấp phụ kim loại mẫu dạng bột Bảng 3.9 Khả hấp phụ vật liệu dạng bột Mẫu Khối lượng Hấp phụ ion Nồng độ 21 Thời gian Nồng độ Hấp Mn2+ Mn2+ Mn2+ M...
 • 24
 • 258
 • 0

Tổng hợp nghiên cứu khả năng chống ăn mòn của màng polipirole đơn màng polipirole kép trên nền thép CT3

Tổng hợp và nghiên cứu khả năng chống ăn mòn của màng polipirole đơn và màng polipirole kép trên nền thép CT3
... nghiên cứu polime dẫn, lựa chọn đề tài: Tổng hợp nghiên cứu khả chống ăn mòn màng polipirole đơn màng polipirole kép thép CT3 ’ Mục tiêu đề tài nhằm nghiên cứu tổng hợp loại vật liệu mới, có khả ... gian chống chịu môi trường NaCl 3% lâu Kết đo mạch hở cho thấy khả ức chế ăn mòn màng phủ PPy pha tạp anion ức chế ăn mòn tổng hợp lớp hai lớp Màng phủ PPy kép chống ăn mòn tốt màng PPy lớp Khả ... cực I/E, ta có Bảng giá trị iăn mòn (A/cm2) Eănmòn (V) mẫu (Bảng 3.5) Bảng 3.5: Thế ăn mòn dòng ăn mòn thép CT3, D1, D2, D3 Iăn mòn (A/cm2) Eăn mòn (V/Ag/AgCl) Thép CT3 D1 D2 D3 10-6,29 10-4 10-5,62...
 • 56
 • 673
 • 0

Tổng hợp nghiên cứu khả năng ứng dụng của một số phức chất đất hiếm phát huỳnh quang

Tổng hợp và nghiên cứu khả năng ứng dụng của một số phức chất đất hiếm phát huỳnh quang
... Tổng hợp nghiên cứu khả ứng dụng số phức chất đất phát huỳnh quang. ” Mục đích đề tài tổng hợp, nghiên cứu cấu trúc tính chất phát quang số β-đixetonat kim loại chuyển tiếp Từ nghiên cứu khả ứng ... mực phát quang Mỹ để sử dụng công tác bảo mật Để góp phần vào hướng nghiên cứu chung đó, tiến hành đề tài Tổng hợp nghiên cứu khả ứng dụng số phức chất đất phát huỳnh quang. ” Mục đích đề tài tổng ... KHOA HỌC TỰ NHIÊN  ĐOÀN KIM PHỤNG TỔNG HỢP VÀ NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG CỦA MỘT SỐ PHỨC CHẤT ĐẤT HIẾM PHÁT HUỲNH QUANG Chuyên ngành : Hóa vô Mã số : 60440113 LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC...
 • 11
 • 110
 • 0

Tổng hợp nghiên cứu tính chất hấp phụ cumen của zeolit x từ cao lanh a lưới

Tổng hợp và nghiên cứu tính chất hấp phụ cumen của zeolit x từ cao lanh a lưới
... c a zeolit NaX sau [3]: Zeolit NaX: Na86[(AlO2)86.(SiO2)106].264H2O 1.1.3 Tính ch t c a zeolit X 1.1.3.1 Tính ch t trao ñ i cation Quá trình trao ñ i cation có th vi t dư i d ng: + + nB n n A ... 6000C trì 3h Cao lanh sau x lý nhi t ñư c g i chung metacaolanh ñư c kí hi u X 2.2 T NG H P ZEOLIT NaX T CAO LANH A LƯ I 2.2.1 Nghiên c u nh hư ng c a hàm lư ng mu i NaCl Ti n hành l p m t c ... nghiên c u T ng h p nghiên c u tính ch t h p ph cumen c a zeolit X t cao lanh A Lư i ; Kh o sát s chuy n h a c u trúc cao lanh thành zeolit X b ng phương pháp h a lý hi n ñ i t ñó rút ñi u ki...
 • 26
 • 1,325
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu khả năng hấp phụ cadimi và chì trong đất ô nhiễm bằng vật liệu có nguồn gốc tự nhiênnghiên cứu khả năng hấp phụ một số ion kim loại nặng trên vật liệu hấp phụ chế tạo từ bã mía và thăm dò xử lí môi trườngnghiên cứu khả năng hấp phụ feiii niii crvi của vật liệu oxit nano mno2 bọc cát trong môi trường nước và thử nghiệm xử lý môi trườngnghiên cứu khả năng hấp phụ của than hoạt tínhnghiên cứu khả năng hấp phụ lân của vật liệu tự chế chứa canxi hydroxitđề tài nghiên cứu khả năng hấp phụ mangan trong dung dịch nước trên bentonit bình thuậnnghiên cứu khả năng hấp phụ đồng niken sắt của vật liệu oxit mangan kính thước nanomet trong môi trường nướcnghiên cứu khả năng hấp phụ ion pb2 lên vật liệu chế tạo từ vỏ đậu tương luận văn thạc sỹ hóa họcnghiên cứu khả năng hấp phụ một số ion kim loại nặng trên vật liệu hấp phụ chế tạo từ bã míanghien cuu kha nang hap phuthực nghiệm nghiên cứu khả năng hấp phụ của bùn đỏnghiên cứu tổng hợp đặc trưng và khảo sát khả năng hấp phụ của vật liệu mil101tổng hợp và nghiên cứu hoạt tính của xúc tác ba chức năng trên cơ sở hỗn hợp oxit kim loại để xử lý khí thải động cơ đốt trongnghiên cứu khả năng hấp thụ niken trong nước của cây rong đuôi chồn và cây bèo cáinghiên cứu khả năng hấp thụ một số ion kim loại nặng trên vật liệu hấp phụ chế tạo từ vỏ lạc và thăm dò xử lý môi trườngĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)CATALOGLOGUE CỐP PHA FUVICọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2Dbao cao phu gia thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015TIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầubài tập Vat ly nguyen tuBài 12. Phân bón hoá họcTuần 4. Ông ngoạiSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học