9485 daily routines 4 6

9521 daily routines 6 6

9521 daily routines 6 6
... DAILY ROUTINES TAKE THE RUBBISH OUT WALK THE DOG DAILY ROUTINES DRINK A GLASS OF MILK GO TO BED ...
 • 4
 • 27
 • 0

Năng lượng mặt trời Lý thuyết và Ứng dụng - Chương 4.6

Năng lượng mặt trời Lý thuyết và Ứng dụng - Chương 4.6
... NLMT båm nỉåïc 1- Bãư màût háúp thủNLMT - Cạnh tn nhiãût 3- Piston chọan chäø 4, - Bäü pháûn hon nhiãût 6- Thán âäüng cå 7- Bäü pháûn gii nhiãût 8- Táúm chàõn mãưm 9- Bạnh â 1 0- Piston lỉûc Bäü ... cọ thãø thỉûc hiãûn theo cạc dảng sau: - Liãn kãút lảnh : Piston lm viãûc åí phêa nhiãt âäü tháúp - Liãn kãút nọng : Piston lm viãûc åí phêa nhiãût âäü cao - Liãn kãút trung bçnh: Piston lm viãûc ... v cạc bäü pháûn ny phi kãút håüp våïi cho quạ trçnh nháûn v thi nhiãût ca mäi cháút âụng chu k 4.6. 2 Âäüng cå stirling dng nàng lỉåüng màût tråìi Âäüng cå Stirling âỉåüc toạn thiãút kãú cå bn...
 • 8
 • 228
 • 4

tổng hợp một số dẫn xuất của N-(2,3,4,6-tetra-O-acetyl--D-galactopyranosyl)thiosemicarbazid

tổng hợp một số dẫn xuất của N-(2,3,4,6-tetra-O-acetyl--D-galactopyranosyl)thiosemicarbazid
... monosaccarid, luận văn tiến hành tổng hợp số dẫn xuất N-(2,3,4,6-tetra-O-acetyl-β-D-galactopyranosyl)thiosemicarbazid cách ngưng tụ hợp chất với benzaldehyd khác CHƯƠNG TỔNG QUAN I.1 TỔNG QUAN VỀ MONOSACCARID ... OH H H R 1.1.3 Phương pháp tổng hợp monosaccarid isothiocyanat [7-9] 1.1.3.1 Bằng phản ứng dẫn xuất halogen monosaccarid với thiocyanat vô Lần E.Fischer tổng hợp dẫn xuất isothiocyanat monosaccarid ... O NCS H H H NHAc CH3 Gần số nhà khoa học đề xuất phương pháp tổng hợp với qui trình đơn giản, hiệu kinh tế cao Theo phương pháp dẫn xuất glycosyl isothiocyanat tổng hợp phản ứng glycosyl halogenua...
 • 79
 • 285
 • 0

một số dẫn xuất của N-(2,3,4,6-tetra-O-acetyl--D-galactopyranosyl)thiosemicarbazid

một số dẫn xuất của N-(2,3,4,6-tetra-O-acetyl--D-galactopyranosyl)thiosemicarbazid
... IR dẫn xuất 2,3,4,6-tetra-O-acetyl-β-Dgalactopyranosyl isothiocyanat 38 Hình 3.2 Phổ IR dẫn xuất 2,3,4,6-tetra-O-acetyl-β-Dgalactopyranosyl thiosemicarbazid 40 Bảng 3.1 Các dẫn xuất ... R3 R1 N H Phản ứng dùng để tổng hợp dẫn xuất mono, tri thiosemicarbazid 1.2.1.3 Phản ứng hydrazin với dẫn xuất acid thiocarbamic Các hydrazin phản ứng với dẫn xuất acid thiocarbamic cho thiosemicarbazid ... cứu tổng hợp dẫn xuất glycozid nâng cao hoạt tính sinh học chúng vấn đề quan tâm Nhằm góp phần vào việc nghiên cứu lĩnh vực hoá học monosaccarid, luận văn tiến hành tổng hợp số dẫn xuất N-(2,3,4,6-tetra-O-acetyl-β-D-galactopyranosyl)thiosemicarbazid...
 • 79
 • 330
 • 0

tổng hợp một số dẫn xuất của N-(2,3,4,6-tetra-O-acetyl-B-D-galactopyranosyl)thiosemicarbazid bằng cách ngưng tụ hợp chất này với benzaldehyd thế khác nhau.

tổng hợp một số dẫn xuất của N-(2,3,4,6-tetra-O-acetyl-B-D-galactopyranosyl)thiosemicarbazid bằng cách ngưng tụ hợp chất này với benzaldehyd thế khác nhau.
... 150°C hợp kim Fe -25%Cr đơn giản phủ hợp hợp kim với khuếch tán bột Xeri oxit cách nhúng vào dạng bột nhão chúng ancol sấy khô Một dạng chống ăn mòn NTĐH quan tâm lớn lớp phủ có dạng hợp chất với ... ăn mòn thích hợp Trong trường hợp thường có hai cách bảo vệ sắt: Tạo hợp kim sắt có đặc tính chống ăn mòn cao tạo lớp phủ, mạ bảo vệ ngăn cách tiếp xúc vật liệu với môi trường, ngăn cách lớp sơn ... Yb Sự thay đổi số điện tử mức 5d 4f dẫn đến số khác biệt có tính chất tuần hoàn dãy NTĐH tính bazơ, màu sắc, độ tan, dãy NTĐH có bán kính ion giảm dần từ La đến Lu với tăng dần số nguyên tử Z...
 • 65
 • 342
 • 0

TỔNG HỢP 2,3,4,6-TETRA-O-ACETYL-β-D-GALACTOPYRA-NOSYL THIOSEMICACZON BENZALDEHYD THẾ

TỔNG HỢP 2,3,4,6-TETRA-O-ACETYL-β-D-GALACTOPYRA-NOSYL THIOSEMICACZON BENZALDEHYD THẾ
... 2.3.2 Phương pháp .20 2.4 TỔNG HỢP 2,3,4,6-TETRA-O-ACETYL-β-D-GALACTOPYRA-NOSYL THIOSEMICACZON BENZALDEHYD THẾ .21 2.4.1 Tổng hợp 3-nitrobenzaldehyd N-(2,3,4,6-tetra-O-acetyl-β-D-galactopyranosyl)thiosemicarbazon ... 17 2.1 TỔNG HỢP 2,3,4,6-TETRA-O-ACETYL-α-D-GALACTOPYRA-NOSYL BROMUA 18 2.2 TỔNG HỢP 2,3,4,6-TETRA-O-ACETYL-β-D-GALACTOPYRA-NOSYL ISOTHIOCYANAT 19 2.3 TỔNG HỢP 2,3,4,6-TETRA-O-ACETYL-β-D-GALACTOPYRA-NOSYL ... 37 3.2 TỔNG HỢP 2,3,4,6-TETRA-O-ACETYL-β-D-GALACTOPYRA-NOSYL ISOTHIOCYANAT 37 3.3 TỔNG HỢP N-(2,3,4,6-TETRA-O-ACETYL-β-D-GALACTOPYRANOSYL)THIOSEMICARBAZID 38 3.4 TỔNG HỢP N-(2,3,4,6-TETRA-O-ACETYL-β-D-GALACTOPYRANOSYL)THIOCARBAZON...
 • 79
 • 223
 • 0

Bám sát - Lớp 12, tiết 4-6

Bám sát - Lớp 12, tiết 4-6
... - Nước mặt ngầm phong phú - Sông ngòi dày đặc, 2360 sông 10km - Lượng nước phong phú phân hóa theo mùa - Thuận lợi cho sản xuất sinh hoạt TN khoáng sản - Có loại : Năng lượng, ... dựng - Có 3500 điểm mỏ, phân bố phân tán theo không gian - Thuận lợi cho phát triển nhiều ngành công nghiệp Củng cố: - Đánh giá tài nguyên thiên nhiên VN ? Dặn dò: Học Ngày soạn…./… /200… TIẾT ... Kiến thức: - Hiểu đặc điểm tài nguyên thiên nhiên nước ta: sinh vật, biển - Đánh giá thuận lợi khó khăn kinh tế nước ta Kỹ năng: - Rèn luyện kỹ phân tích đồ tự nhiên, bảng số liệu Thái độ - Có nhìn...
 • 4
 • 197
 • 0

Giáo án 10 NC tuần 4-6

Giáo án 10 NC tuần 4-6
... 1426356 : A 1426,356 10 B 142,6356 104 C 14,26356 105 D 1,426356 106 b/ Ký hiệu khoa học số - 0,000567 : -6 A - 567 10 B - 56,7 10- 5 C - 5,67 10- D - 0, 567 10- 3 Đáp án : a/ D b/ C Hướng ... động nhóm : BT 47:Một năm ánh sáng chân không là: 300000 365 24 60 60 = 105 365 24 60 60 = 9,4808 101 2 ( km) BT48: 1,496 108 km = 1,496 101 1 km 1500 m /s = 1,5 104 m/s Thời gian trạm ... 4.4Giảng mới: Hoạt động giáo viên học sinh Nội dung học Bài tập 53, 54, 55, 59 trang32, 33 sách Bài 53: giáo khoa a) Mệnh đề đảo là: “Nếu n số 10 GV: Nguyễn Hoài Phúc Giáo án Đại số 10 – Nâng cao Năm...
 • 28
 • 229
 • 0

TổNG HợP MộT Số BENZALDEHYDE (2,3,4,6-TETRA - O - AXETYL- ò - D - GALACTOPYRANOZYL) THIOSEMICACBAZON THế BằNG PHảN ứNG TRONG Lò VI SóNG Và CHƯNG CấT HồI LƯU

TổNG HợP MộT Số BENZALDEHYDE (2,3,4,6-TETRA - O - AXETYL- ò - D - GALACTOPYRANOZYL) THIOSEMICACBAZON THế BằNG PHảN ứNG TRONG Lò VI SóNG Và CHƯNG CấT HồI LƯU
... Tng hp mt s benzaldehyde (2,3,4,6-tetra- o- axetyl -- d- galactopyranozyl) thiosemicacbazon th Hình Phổ hồng ngoại N-(4-metylbenzyliden) -( 2,3,4,6-tetra- O- -Dgalactopyranozyl )thiosemicacbazon Hình Phổ ... d n xuất N - Benzyliden - (2, 3, 4, - tetra - O - axetyl - - D - galactopyranozyl) thiosemicarbazon đợc tổng hợp theo phơng trình phản ứng: R O OAc NH2 S OAc O NH NH AcO OAc OHC Phng phỏp hoc ... N-(4-metylbenzyliden) -( 2,3,4,6-tetra- O- D- galactopyranozyl )thiosemicacbazon Bảng Các kiện phổ hồng ngoại, cộng hởng từ hạt nhân 1H- v 13C-NMR N-(4-metylbenzyliden) -( 2,3,4,6-tetra- O- -D- galactopyranozyl )thiosemicacbazon OAc OAc CH3 4' O AcO...
 • 6
 • 441
 • 0

HOạT TíNH KHáNG KHUẩN Và KHáNG NấM CủA MộT Số N-(2,3,4,6-tetra-O-axetyl- ò -D-galactopyranozyl) THIOSEMICACBAZON BENZANDEHIT THế

HOạT TíNH KHáNG KHUẩN Và KHáNG NấM CủA MộT Số N-(2,3,4,6-tetra-O-axetyl- ò -D-galactopyranozyl) THIOSEMICACBAZON BENZANDEHIT THế
... thể hoạt tính sinh học rõ rệt với vòng vô khuẩn tơng ứng nh sau: kháng trực khuẩn Gram âm K pneumonia với vòng vô khuẩn từ 18 mm đến 26 mm, tất dẫn xuất có hoạt tính sinh học; kháng cầu khuẩn ... epidermidis với vòng vô khuẩn từ 15 mm đến 22 mm; kháng nấm men C albicans với vòng vô khuẩn từ 15 mm đến 26 mm trừ dẫn xuất với nhóm p-N(CH3)2 nồng độ ny vòng vô khuẩn nhng kích thích kháng nấm men C ... kính vòng vô khuẩn đợc đo v tính toán nh Bảng thể tích 25 l (hay nồng độ 10 g/ml) dẫn xuất hoạt tính kháng trực khuẩn Gram âm K pneumonia Điều thú vị l nồng độ ny chất không kháng cầu khuẩn Gram...
 • 6
 • 286
 • 1

Giáo Án DS 10NC (tt) tuan 4-6

Giáo Án DS 10NC (tt) tuan 4-6
... Nguyễn Hoài Phúc Giáo án Đại số 10 – Nâng cao Năm học: 2009 - 2010 tương tự B4/45, gọi học sinh phát biểu kết * Giáo viên gọi học sinh lên bảng vẽ BBT hàm số B13/46, Cả lớp theo dõi ; giáo viên gọi ... 31,3 cm ± 0,5 cm số gọi chữ số (hay Hoạt động : đáng tin) d không vượt - GV giới thiệu chữ số đơn vò hàng có chữ số GV: Nguyễn Hoài Phúc Giáo án Đại số 10 – Nâng cao Năm học: 2009 - 2010 - Cho ... trình SGK : Học sinh : Giáo Viên : + Nội dung : + Phương pháp : GV: Nguyễn Hoài Phúc Giáo án Đại số 10 – Nâng cao Năm học: 2009 - 2010 + Tổ chức...
 • 28
 • 132
 • 1

Giáo Án DS 11CB (tt) tuan 4-6

Giáo Án DS 11CB (tt) tuan 4-6
...  Cẩn thận xác tính toán, lập luận, vẽ đồ thò 2.Chuẩn bò: a) Giáo viên: Sách giáo khoa,thước kẻ, compa, máy tính cầm tay b) Học sinh: Xem chuẩn bò câu hỏi trước nhà, Sách giáo khoa, thước kẻ, ... Nguyễn Hoài Phúc Giáo án Đại số 11 – Cơ Năm học 2009-2010 3π   Áp dụng: Giải phương trình sin  x − ÷ =   Đáp án: Công thức: điểm, giải phương trình: điểm 4.3 Giảng Hoạt động giáo viên học sinh ...  Cẩn thận xác tính toán, lập luận, vẽ đồ thò 2.Chuẩn bò: a) Giáo viên: Sách giáo khoa,thước kẻ, compa, máy tính cầm tay b) Học sinh: Xem chuẩn bò câu hỏi trước nhà, Sách giáo khoa, thước kẻ,...
 • 25
 • 269
 • 0

GATin11 mới_tuần 4 - 6 (tiết 5 - 10)

GATin11 mới_tuần 4 - 6 (tiết 5 - 10)
... byte Phạm giá trị vi 0… 255 -2 15 2 15 – 0…2 16 -2 31…231 – Ví dụ: Số ngun kiểu Integer: 25, -3 2 767 , + 250 , -3 5, 1,… Những số có kiểu số ngun số sau? a/ x = 10 24 c/ u = 2 45 - 54 0 b/ y = 3/2 d/ v = 12 ... thao tác dùng Pascal - Xuống dòng: Enter - Ghi file vào đĩa: F2 - Mở file có: F3 - Biên dịch chương trình: Alt + F9 - Kiểm tra lỗi chương trình: F9 - Chạy chương trình Ctrl + F9 - Đóng cửa sổ chương ... readln(a,b,c); D := b*b – 4* a*c; x1 := (-b – sqrt(D))/(2*a); x2 := -b/a – x1; write(‘x1 = ’, x1 :6: 2, ‘ x2 = ‘, x2 :6: 2); readln end 4. Củng cố luyện tập:  Nhắc lại kiến thức quan trọng cần nắm 5. Hướng dẫn học...
 • 24
 • 293
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: thay đổi logo mạng iphone 4 6 1 3phần mềm quản lý gia phả gia tộc 4 6openbsd 4 6 pf natdifference between internet protocol version 4 6cách sử dụng winrar 4 65thủ thuật cắt bad ổ cứng với mhdd 4 6cách chăm sóc trẻ 4 6 tháng tuổicho một lượng fe dư vào 60ml dung dịch h 2 so 4 sau phản ứng thu được 4 6 lit h 2 ở đktc a viết phương trình phản ứng xảy rathực đơn ăn dặm cho bé 4 6 thánghow to install microsoft web platform installer 4 6thực đơn ăn dặm cho bé 4 6 tháng tuổimicrosoft web platform installer 4 6 phpsmart blue screen of death fixer pro 4 6 9mac os x 10 4 6 7 intel amdmac os x 10 4 6 7 intel amd скачатьChuong trinh ngay hoi doc sach1231 QD TTg KH PT DNNVV 2011 201545 b i t p PH P D I H NH V PH P NG D NG TRONG M T PH NG File word c l i gi i chi ti tGoodLaw report 8April APphu luc 2. thu tuc cap giay phepphu luc 4. dieu kien hanh nghe20 b i t p PH P QUAY File word c l i gi i chi ti t10 b i t p PH P D I H NH File word c l i gi i chi ti tDanh sach chuyen dang chinh thuc dot 7.2016Nghi quyet phien hop BTV Dang uy thang 8.2016KQ bau cu tai DH va Phien hop 1 BCH3. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG.docxBAo cao danh gia tac dong ND chi tiet Luat tin nguong ton giao3.du thao thong tu phan bieu mau chuan bi tham dinh 6.10.2017Tơ trinh của Bo VHTTDL ve sưa doi QĐ 22 (Tuấn).docQD 57 ve ban hanh gia dat nam 201009 DIEU CHINH QUY DINH CUA SO NOI VU11 Ban hanh Quy che ban dau gia tai san12 QÐ-QUY ÐINH SO Ke hoach va Dau tu.doc (87 Kb)Đáp án Bộ công thức giải nhanh Trắc Nghiệm Chuyên Đề Thể tích Khối Đa Diện