Bộ câu hỏi so sánh ôn thi Lịch sử 12

Bộ câu hỏi so sánh ôn thi Lịch sử 12

Bộ câu hỏi so sánh ôn thi Lịch sử 12
... Câu 18 So sánh chiến thắng điện biên phủ với chiến thắng mùa xuân năm 1975? Câu 19 so sánh chiến thắng điện biên phủ với chiến thắng điện biên phu không năm 1972? Câu 20 So sánh pt cm ... 1930-1931 với phong trào yêu nước trước 1930 để làm rõ bước phát triển phong trào cm 30-31? Câu 21 so sánh cách kết thúc kháng chiến chống pháp với kết thúc kháng chiến chống mĩ? ...
 • 2
 • 990
 • 0

Một số dạng câu hỏi so sánh ôn thi TN,ĐH Địa lý

Một số dạng câu hỏi so sánh ôn thi TN,ĐH Địa lý
... 2,5 lần so với bình quân chung nớc cao gần lần so với đồng sông Hồng Lí Bài tập So sánh hai vùng chuyên canh công nghiệp lớn nớc ta Đông Nam Bộ Tây Nguyên 1- So sánh điều kiện phát triển công nghiệp ... Hiệu sản xuất Đông Nam Bộ cao nhiều so với Tây Nguyên Đông Nam Bộ có suất sản lợng loại công nghiệp cao nhiều so với Tây Nguyên Cơ cấu công nghiệp Đông Nam Bộ có cấu công nghiệp đa dạng theo hớng ... đề số đồng đặt phải cải tạo sử dụng thi n nhiên cách hợp Bài tập 2- So sánh điều kiện phát triển sản xuất lơng thực thực phẩm đồng sông Hồng đồng sông Cửu Long 1-Những điểm giống a)Vị trí địa...
 • 11
 • 249
 • 1

Một số dạng câu hỏi so sánh ôn thi TN,ĐH

Một số dạng câu hỏi so sánh ôn thi TN,ĐH
... 2,5 lần so với bình quân chung nớc cao gần lần so với đồng sông Hồng Lí Bài tập So sánh hai vùng chuyên canh công nghiệp lớn nớc ta Đông Nam Bộ Tây Nguyên 1- So sánh điều kiện phát triển công nghiệp ... nhiều so với Tây Nguyên Cơ cấu công nghiệp Đông Nam Bộ có cấu công nghiệp đa dạng theo hớng lâu năm kết hợp với hàng năm Tây nguyên có đa dạng công nghiệp theo hớng có thêm loại công nghiệp ôn đới ... đồng sông Cửu Long rộng lớn so với đồng sông Hồng Diện tích trồng lúa không ngừng tăng lên việc cải tạo đồng năm qua Năng suất lúa đồng sông Hồng cao nhiều so với đồng sông Cửu Long lao động đông...
 • 11
 • 305
 • 1

bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi môn kiểm toán

bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi môn kiểm toán
... Vì lập KH kiểm toán ko xuất phát từ yêu cầu kiểm toán nhằm chuẩn bị điều kiện công tác kiểm toán, cho kiểm toán mà nguyên tắc công tác kiểm toán quy định thành chuẩn mực đòi hỏi kiểm toán viên ... hàng B Khi công ty kiểm toán lập xong kế hoạch kiểm toán cho khách hàng C Khi công ty kiểm toán kí hợp đồng với khách hàng D Khi công ty kiểm toán bắt đầu tiến hành công việc kiểm toán cho khách ... mực kiểm toán áp dụng d Không có khác 15 Lĩnh vực đặc trưng Kiểm toán Nhà nước là: a Kiểm toán tuân thủ b Kiểm toán hoạt động c Kiểm toán tài d Lĩnh vực khác CHƯƠNG VI: TỔ CHỨC KIỂM TOÁN NỘI BỘ...
 • 18
 • 4,063
 • 2

tổng hợp bộ câu hỏi lý thuyết ôn thi đại học môn hóa

tổng hợp bộ câu hỏi lý thuyết ôn thi đại học môn hóa
... CH2=CH–COO–CH2–CH3 D CH3–COO–CH=CH–CH3 Câu 75: Liên kết hóa học ngun tử phân tử HCl thuộc loại liên kết A cộng hóa trị có cực B hiđro C cộng hóa trị khơng cực D ion Câu 76: Cho cân hóa học sau: (a) H2 (k) + I2 ... hỗn hợp axit Câu 91: Hố học góp phần giải vấn đề may mặc cho người việc A phát triển ngành trồng tơ, sợi tự nhiên (bơng, tơ tằm,…) B sản xuất tơ, sợi hố học (nhân tạo tổng hợp) C chế tạo thi t ... isopentan Câu 79: Cho phát biểu sau: (a) Trong bảng tuần hồn ngun tố hóa học, crom thuộc chu kì 4, nhóm VIB (b) Các oxit crom oxit bazơ (c) Trong hợp chất, số oxi hóa cao crom +6 (d) Trong phản ứng hóa...
 • 24
 • 855
 • 36

Trọn bộ câu hỏi đáp án ôn thi môn chủ nghĩa xã hội khoa học

Trọn bộ câu hỏi đáp án ôn thi môn chủ nghĩa xã hội khoa học
... mạnh, hội công vǎn minh tiến lên chủ nghĩa hội 17 Câu 5: Quá trình nhận thức Đảng để đến đổi xây dựng chủ nghĩa hội Việt Nam từ năm 1975 - 2000 Nắm vững cờ Ðộc lập dân tộc Chủ nghĩa hội ... chủ nghĩa hội đường lên chủ nghĩa hội nước ta hình thành nét chủ yếu” (Nghị Đại hội Đảng CSVN lần 7) “Con đường lên chủ nghĩa hội nước ta xác định ngày rõ hơn” (Dự thảo Nghị Đại hội ... xây dựng đất nước thời kỳ độ lên chủ nghĩa hội Cương lĩnh vạch rõ : Việt Nam độ lên chủ nghĩa hội bỏ qua chế độ tư 20 chủ nghĩa; Cuộc cách mạng khoa học - công nghệ xu hướng quốc tế kinh...
 • 28
 • 400
 • 4

Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi ngành nội vụ thi công chức 2015

Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi ngành nội vụ thi công chức 2015
... dang thi hanh thi áp dyng hinh thack9 luat cong mac hinh thin* luat dang thi hanh Bao gem nOi dung c.a phirang An lai Phut:mg An B Neu có hanh vi vi pham pilaf) luat bi xi)' 11 k9 luat a hinh thirc ... PInnyng An B Pho BE this Sang gy Dia chinh — xay thing — CO thi Ica moi tnrong (dgi vai phvgng, thi tan) hoc dja chinh — nong nghigp — xay dvng va mei Inking (doi vol xa); BE this Doan nig!, Cgrig ... chinh thay cho hinh thirc k9 luat CO the xem xet ap dung hinh thirc Duct ap dyng hinh thin xi: phat I& Oat hanh chinh thay cho hinh hanh chinh thay cho hinh thet k9 luat thirckiluat Bi buOc thoi...
 • 32
 • 480
 • 1

bộ câu hỏi trắc nhiệm ôn thi kế toán kho bạc nhà nước

bộ câu hỏi trắc nhiệm ôn thi kế toán kho bạc nhà nước
... độ kế toán Kỳ kế toán KBNN phân loại nào?  Kỳ kế toán tháng, kỳ kế toán quý  Kỳ kế toán ngày, kế toán tháng  Kỳ kế toán tháng, kỳ kế toán năm  Kỳ kế toán tháng, kỳ kế toán quý, kỳ kế toán ... ghi sổ kế toán, kho sổ kế toán để lập báo cáo tài  Kỳ kế toán áp dụng để kho sổ kế toán lập báo cáo tài  Kỳ kế toán gồn: kỳ kế toán tháng, kỳ kế toán quý kỳ kế toán năm  Kỳ kế toán năm kho n ... 1/1/2004 Câu 158: Chế độ kế toán Thanh toán LKB nội tỉnh mạng diện rộng, chuyển tiền thừa gây thất thoát tài sản trách nhiệm thuộc ai?  Kho bạc A  Kho bạc A kho bạc B  Kho bạc B Câu 159: Chế độ kế...
 • 61
 • 248
 • 0

BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ÔN THI TÀI CHÍNH CÔNG

BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ÔN THI TÀI CHÍNH CÔNG
... hàng hóa công bằng không Chi phí biên cung cấp hàng hóa công bằng không Chi phí bình quân cung cấp hàng hóa công bằng không Định phí cung cấp hàng hóa công bằng không 231 Ngân ... và outcome 131 Kinh tế công … a bao hàm tài chính công b độc lập với tài chính công c nằm tài chính công d và tài chính công thực chất là một 132 Bội chi ngân sách nhà nước: ... công: a Luôn đạt hiệu suất (efficiency) chưa chắc công bằng b Có thể đạt hiệu suất (efficiency) chưa chắc công bằng c Không thể đạt hiệu suất (efficiency) và công bằng d Không...
 • 31
 • 426
 • 1

Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi tuyển dụng ngân hàng kèm theo đáp án

Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi tuyển dụng ngân hàng kèm theo đáp án
... trung dài hạn cho ngân hàng là: a Vốn vay ngân hàng khác b Khấu hao tài sản cố định lợi nhuận c Doanh thu bán hàng 11 Để có vốn đầu tư vào dự án ngân hàng cam kết, ngân hàng thực biện pháp ... kỳ báo cáo, thông thường tháng, quý, năm c Một loại báo cáo kế toán phản ánh vốn, tài sản kết kinh doanh doanh nghiệp thời điểm báo cáo d Không có câu trả lời Vốn vay ngắn hạn ngân hàng dùng để: ... dụng c Là khoảng thời gian tính từ khách hàng bắt đầu trả nợ thời điểm hoàn trả nợ gốc lãi tiền vay thoả thuận hợp đồng tín dụng ngân hàng khách hàng bao gồm thời gian gia hạn nợ 14 Ngân hàng...
 • 3
 • 231
 • 0

19 câu hỏi đề cương ôn tập lich sự Thế giới (có đáp án)_7 pps

19 câu hỏi đề cương ôn tập lich sự Thế giới (có đáp án)_7 pps
... sự, thiên văn, y học, công nghệ in, thông tin liên lạc - Công nghệ sinh học đạt nhiều thành tựu đáng kinh ngạc, chí đáng sợ Công nghệ sinh học tập trung vào bốn lĩnh vực : công nghệ gien, công ... khác phóng vệ tinh nhân tạo đáp ứng nhu cầu truyền hình, thông tin toàn cầu, điều tra tài nguyên, dự báo thời tiết, mạng định vị qua vệ tinh Câu 19: Thế cách mạng công nghiệp, thành tựu KHCN nửa ... chúa nông nô, hệ thống đẳng cấp dựa quan hệ lãnh chúa - chư hầu, tình trạng cát kéo dài Tại phương Đông, kinh tế lãnh địa quan hệ lãnh chúa - nông nô không phát triển, chế độ quân chủ tập quyền...
 • 10
 • 567
 • 6

19 câu hỏi đề cương ôn tập lich sự Thế giới (có đáp án)_6 docx

19 câu hỏi đề cương ôn tập lich sự Thế giới (có đáp án)_6 docx
... da đen bị cưỡng rời khỏi quê hương xứ sở sang Châu Mĩ Hoạt đông buôn bán giới trở nên sôi nổi, nhiều công ti buôn bán tầm cỡ quốc tế thành lập Những phát kiến địa lí gây không hậu tiêu cực nạn ... miễn tội không giải Như ông chống lại việc bán thẻ miễn tội, cho trò lừa bịp Cải cách tôn giáo Thuỵ Sĩ đông đảo người ủng hộ Giơnevơ ( Genève) trở thành trung tâm phong trào cải cách tôn giáo Tây ... phong trào văn hóa tác phẩm công trình bất hủ Không phong trào văn hóa phục hưng làm sở mở đương cho phát triển văn hóa Tây Âu hững kỷ tiếp sau Câu 15:Quá trình cải cách tôn giáo hình thành đạo tin...
 • 9
 • 1,309
 • 10

19 câu hỏi đề cương ôn tập lich sự Thế giới (có đáp án)_5 potx

19 câu hỏi đề cương ôn tập lich sự Thế giới (có đáp án)_5 potx
... da Vinci), ông người Ý Ông hoạ sĩ thiên tài mà người thông thái nhiều lĩnh vực Ông để lại hoạ tiếng Bữa tiệc cuối , Nàng Giôcôngđơ ( La Joconde ), Đức mẹ đồng trinh hang đá Từ kỉ XV, ông đưa ý ... đế Nêrông, máu biết tín đồ đổ Nhưng số người theo đạo Kitô không giảm mà ngày tăng lên Về sau, Giáo hội đề nguyên tắc “vương quốc trả cho vua, thiên quốc trả cho Chúa trời” tức tôn giáo không dính ... Boccacio nhà văn Ý, tác phẩm tiếng ông tập truyện Mười ngày Qua tác phẩm Mười ngày, ông chế diễu thói đạo đức giả, công kích sống khổ hạnh, cấm dục cho trái tự nhiên Ông cổ vũ cho sống vui vẻ, biết...
 • 8
 • 379
 • 0

19 câu hỏi đề cương ôn tập lich sự Thế giới (có đáp án)_4 docx

19 câu hỏi đề cương ôn tập lich sự Thế giới (có đáp án)_4 docx
... đường cong, thường cao bệ đỡ cầu kì - Các công trình kiến trúc tiêu biểu thời đền Pactơnông (Parthenon) Aten, đền thờ thần Dớt (Zeus) núi Olempia, đền thờ nữ thần Atena (Athena) - Các nhà điêu ... việc có thần bảo trợ, lo công việc Kho tàng thần thoại Hy Lạp tới ngày nhiều môn nghệ thuật nước giới khai thác Đây dân tộc có kho tàng thần thoại mà nhiều dân tộc lớn giới phải ghen tị Về sau, ... trường phái “cổ điển”.Kiểu Đôric (thế kỉVIITCN), phiến đá vuông giản dị trang trí; kiểu Lônic (t.kỉ V TCN) cột đá tròn thon hơn, có đường cong bốn góc phiến đá hình vuông hai lọn tọc uốn; kiểu Côranh...
 • 7
 • 375
 • 0

19 câu hỏi đề cương ôn tập lich sự Thế giới (có đáp án)_3 pdf

19 câu hỏi đề cương ôn tập lich sự Thế giới (có đáp án)_3 pdf
... đặt sở Nho gia Khổng tử Nho gia đề cao chữ nhân, chủ trương lễ trị, phản đối pháp trị Nho gia đề cao Tam cương, Ngũ thường, với tư tưởng Chính danh định phận đề cao tư tưởng Thiên mệnh Giá trị ... truất bách gia, độc tôn Nho thuật”, Nho gia đề cao cách tuyệt đối nâng lên thành Nho giáo b) Đặc điểm Nho giáo …………………………………………� �…… Câu 9:Điều kiện hình thành văn minh khu vực Đông nam Á thành tựu ... giác vuông Thời Đông Hán, có Cửu chương toán thuật, sách nói đến khai bậc 2, bậc 3, phương trình bậc1, có khái niệm số âm, số dương Thời Nam-Bắc triều có nhà toán học tiếng Tổ Xung Chi, ông tìm...
 • 8
 • 1,565
 • 21

Xem thêm

Từ khóa: câu hỏi ôn thi lịch sử 12đề ôn thi lịch sử 12ôn thi lịch sử 12đề cương ôn thi lịch sử 12tài liệu ôn thi lịch sử 12ôn thi lịch sử 12 học kì 1tai lieu on thi lich su 12 nam 2012tài liệu ôn thi lịch sử 12 2015câu hỏi 1 sgk trang 198 lịch sử 126 câu hỏi ôn thi lịch sử đảngcâu hỏi ôn thi lịch sử đảngcâu hỏi ôn thi lịch sử văn minh thế giớicâu hỏi ôn thi lịch sử lớp 12câu hỏi ôn thi lịch sửcau hoi trac nghiem on thi tot nghiep mon co so vien thongchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNTính toán và thiết kế Boost Converterbao cao nguyen ly bao quan thuc phamHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhhop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 10. Đồng chíHai đường thẳng vuông góc