Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi ngành nội vụ thi công chức 2015

32 1,020 2
  • Loading ...
1/32 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2015, 15:01

NGAN HANG CAU HOI MON TRAC NGH1EM CHUYEN NGANH NHOM CHUYEN Phtrang an A STT Ceti hoi Ca quan chuyen men thuec UBND Can cir Th6ng tv s6 15/2014/TT-BNV 31/10/2014 cap huyen. caa Be NOi vy, vi tri caa Phong NOi vy dirt quy efinh la? Bau dr dai bieu FIDND cep xa. Can dr Th6ng ttr se) 15/2014/TT-BNV 31/10/2014 caa Be Nei vy, Ph6ng Nei vy c6 chat nang tham muu, giap UBND cap huyen wan 19 nha nut ye Wei dung nen sau day: Bu dr dai bleu 1-11DND cap xa. Can cas Th6ng kr s6 15/2014/TT-BNV 31/10/2014 da BO NOi vy, Ph6ng Nei vy c6 chat nang tham Mill, Op UBND cap huyen quan I9 nha nut ye nei dung nan sau day: Can be, c6ng chat dp xa. Can ca, Th6ng tu, só 15/2014/TT-BNV 31/10/2014 caa Be Nei vy, Ph6ng Nei vy co chirc Wang tham muu, giap UBND dp huyen wan 19 nha nut ye nib] dung nao sau day: Bien che ding chat va chirc danh Can al, Th6ng tu, se 15/2014/TT-BNV 31/10/2014 nghe nghiep cong chat. caa BO Nei vg, Phong Nei vy c6 chat nang tham muu, giap UBND cap huyOn wan 19 nha nut ye nei dung nao sau day: Cai cach tha tyc hanh chinh. Can cir Th6ng tu, so 15/2014/TT-BNV 31/10/2014 caa BO Nei vy, Ruing Nei vy c6 chat nang tham mini, giap UBND cap huyen quail 19 nha nut ye nOi dung nao sau day: Ton giao. Can cir Th6ng tv s6 15/2014/TT-BNV 31/10/2014 caa Be Nei vy,Phong Nei vy c6 chirc nang tham mtru, giap UBND cap huyen quail 19 nha nut ye nen dung nao sau day: Tham muu, giap Uy ban nhan dan Can cat Th6ng tu, s6 15/2014/TT-BNV 31/10/2014 caa Be Nei vy, Ph6ng Nei vy thuec Uy ban nhan dan cap dp huyen quan I9 nhe note Ye c6ng tac dan tec. huyen khOnq thut hien chat nanq nao sau day: Tham mtru, Oats Uy ban nhan den Can ctr Th6ng ttr só 15/2014/TT-BNV 31/10/2014 can BO NOi vu, Phong Nei vy thuec Uy ban nhan clan dp dp huyen ye quy che thi dr va cap van bang, cherng chi. huyen kh6ng thvc hien chat nang nao sau day: Tham muu, giap Uy ban nhan dan 10 Can dr Th6ng hr se 15/2014/17-BNV 31/10/2014 dp huyen thvc hien chat nang caa Be Nei vy, Pheng Nei vy thuec Oy ban nhan dan dp guar, 19 nha nut linh vvc tien huyen kh6ng thvc hien chat nang nao sau day: Ivang, Wen c6ng. , Tham muu, Sp Uy ban nhan clan 11 Can cir Th6ng tu, s6 15/2014/TT-BNV 31/10/2014 caa Be Nei vy, Phang Nei vy thut Oy ban nhan dan dp cap huyen wan 19 nha nut ye cai cach hanh chinh. huyen kh6ng thvc hien chat nang nao sau day: Page o132 NGANH: PHONG NCI VU QUAN, HUYEN, TH1 XA Phwang an C Phipang an B Dan vi hanh chinh-scr nghiep thuOc Ca quan tham mvu thuec UBND UBND cap hinter). cap huyen. Khen Hwang can be, cling chat. 1-8 cherc be may. Chinh quyen Oa phvang. Cong tac Elcian nien. Khen thverng can be, c6ng chat. KI luat can be, Gong chat. Vi tri viec lam. Ca du ngach vien chat. Cal cach the che. Cai cach hanh chinh. Tin ngtremg. Dan tec. Tham muu, giap Uy ban nhan dan Tham mvu, giap Uy ban nhan dan be, conq chat, vien chat. Tham mvu, giap Uy ban nhan dan dp huyen quan 19 nha nut ye dn be, c6ng chat, vien chat. Tham mvu, Oar) Uy ban nhan dan cap huyen quan 19 nha nut ye can be, ming chat, vien chat. this, Itru ter nha ntrac. Tham muu, giap Uy ban nhan dan dp huyen quan 19 nha nutc ye dia giai hanh chink Tham muu, giap Uy ban nhan dan cap huyOn quan 19 nha nutc ye dia gieri hanh chinh. dp huyen quail 19 nha nut ye can cap huyen quan 19 nha nutc ye van Tham mtru, Sp Oy ban nhan dan Tham muu, giap Uy ban nhan dan cap huyen wan 19 nha nut ye Oa cep huyen thipc hien chat nang quan 19 nha ntreec ye cong tac xay gieri hanh chinh. dvng van ban quy pham plop luat; kiem tra, xey19 van ban quy pham phap luat. STT Cau heti 12 Can cif Thong by so 15/2014/TT-BNV 31/10/2014 &la BO NOi vy, NOi dung nao sau day thuOc nhiem vy va quyen Flan &Oa ph6ng Nei vy: Phuten A Th6ng tin, tuyen truyen, ph6 bien, giao dyc, theo d6i thi hanh phap luat ye cac linh visc thut pham vi quan 19 &rot giao. Gitip Ciy ban nhan dan quan (huyen, thi id) thyt hien quail 19 nha nut ve to chirc va hot dOng cua Ica va chirc phi chinh phi: ten dia ban. Phuteng an B Ca phyang an lai deu dung. Phwang an C TO chirc thyc hien cac van ban phap luat, quy hoach, ke hopch sau Chrgc phe duyet. Gitip Oy ban nhan dan cap huyen viec twang den lap, giai the, sap nhap va kiem tra, tang hop bao cao ye hoat deng caa dan ph6 (than, ban), ten Oa ban quan (huyen, thi xa) theo quy dinh. Tham dinh de an lap, chat !pi, giai the cac den vi sy nghiep c6ng lap thut them quyen quyet dinh caa Cly ban nhan dan cap huyen theo quy dirt caa phap luat va theo phan c5p dia UBND cap tinh. Tong hgp, bao cao bien che cOng chut, se luvng nguti lam viec cac ca quan, to chive hanh chinh, dan vi sip nghiep cOng lap theo quy dinh cua phap luat. 13 Can cti, Thong ty siS 15/2014/TT-BNV 31/10/2014 dm Be Nei vy, Nei dung nao sau day thuOc nhiem vy va quyen hen caa ph6ng NOi vy ye chirc, be may: 14 Can dr Thong ttr s6 15/2014/TT-BNV 31/10/2014 dm BO NOi vy, Nei dung nao sau day thin:5c nhiem vy va quyen han coa phong Nei vy ye t6 chirc, be may: Them dinh ye nei dung dei vai dy that van ban quy dinh chirc nang, nhiem vy, quyen hen va chut dm cac ca quan chuyen m6n, dan vi str nghiep cang lap thuec UBND cep huyen. 15 Can al, Thong tu, so 15/2014/TT-BNV 31/10/2014 caa BO Nei vy, Nei dung nao sau day thuOc nhiem vy va quyen hen dm phong NOi vy ye to chCrc, be may: Gitip Oy ban nhan dan quan (huyen, GiOp Oy ban nhan dan cap huyen viec hutng dan lap, giai thi xa) thyt hien quan 19 nha nut the, sap nhap te dan ph6 (than, ye chi:pc va hoat Cfeng caa hal va ban) ten dia ban quan (huyen, thi to chirc phi chinh phO tren dia ban. xa) theo quy dinh. 16 Can cti, Th5ng tu, sO 15/2014/TT-BNV 31/10/2014 cOa BO Nei vy, Nei dung nao sau day kh6ng thuOc nhiem vy va quyen han coa pilling NOi vy ye cht, be may: GiCip Cly ban nhan dan cap huyen viec hyang den lap, giii the, sap nhap dan ph6 (than, ban) tren dia ban quan (huyen, thi x5) theo quy dinh. 17 Can Ca' Thong kr s6 15/2014/TT-BNV 31/10/2014 cea BO NOi vy, Nei dung nao sau day thong thut nhiem vy va quyen han caa pricing Nei vy ve t6 chirc, be may: Tham mtru, gitip UBND cap huyen viec trinh UBND cap linh quyet dinh lap, chin Ipi, Oil the cac dan vi sir nghiep cOng lap thuOc UBND cap huyen theo quy dinh cOa luat chuyan nganh. Page of 32 Trinh UBND cap huyen thyt hien viec sir dyng, quer) 19 vi tri viec lam va ca ceu chirc danh cong chat, vien chirc cac ca quan, cht, den vi thut UBND cap huyen theo quy dinh, theo phan cap hoc ay quyen cila UBND cep tinh. Them dinh 86 an lap, chac lai, giai the cac den vi sy nghiep c6ng l'ap thut them quyen quyet dinh cOa Oy ban nhan dan cep huyen theo quy dinh caa phap luat va theo Wan cep cCia UBND cap tinh. Them dinh de an lap, th chfrc Them dinh ve nOi dung d6i vai di; thao van ban quy dinh chat nang, lai, giii the cac den vi sy nghiep cOng lap thuOc them quyen quyet nhiem vy, quyen hpn va to chirc dinh caa Uy ban nhan dan cep cOa cac ca quan chuyen men, den huyen theo quy dinh caa phap luat vi sip nghiep cOng lap thuOc UBND cap huyen. va theo phan cap caa UBND cap tinh. Gitip Oy ban nhan dan quan Them Binh ye nOi dung dei vol dy thao van ban quy dinh chirc nang, (huyen, thi xa) thyc hien quail 19 nhiem vy, quyen han va to chirc dm nha mot ye to chin va Float dOng cac ca quan chuyen m6n, den vi sy caa hei ve t6 chat phi chinh pha tren Oa ban. nghiep cOng lap thuOc UBND cep huyen. Phironq an C Thin hien viec tuyen dyng, quail 19 cOng chtit phutng (x5, thi tan) va thirc hien chinh sach dei veri can be, c6ng chirc va can be kh6ng chuyen trach phutng (xa, thj ten) theophan cap. Quyet clinh phan be chi tieu bien Trinh UBND cap huyen thyt hien GiCip UBND cap huyen hutng den, Can dr Th6ng hr se 15/2014/TT-BNV 31/10/2014 viec SCI dyng, quan 19 vi tri viec lam che hanh chinh, sip nghiep hang kiem tra viec quan 19, sir dyng bien cua Be Nei vy, Nei dung nao sau day thuec nhiem vy va nam. quyen hpn dm ph6ng Nei vy ye quan I9, sir dyng bien che che cling ch&c, so luvng nguti lam ye ca du chCrc danh c6ng chirc, viec Clan vi scr nghiep cOng lap vien &lilt cac ca quan, to cOng chin, só Icrang nguti lam viec 8an vi sip theo quy dinh dm phap luat. - chirc, Han vi thueic UBND dp nghiep ding lap: huyen theo quy Binh, theo phan cap hoc Oy quyen dm UBND cap tinh. STT Cau hal • Can cCr Thong Os so 15/2014/TT-BNV 31/10/2014 18 cual3'0 Nei vy, NOi dung nao sau Hay thuec nhiem vy va quyen hen dm phong Nei vy ye quan 19, sir dyng bien che ding chirc, se krang nguti lam viec Han vi sty nghiep c6ng lap: 19 Pinar'? an B Phuteng an A Quyat dinh phan bo chi trail bien Trinh UBND cap huyen giao bran che c6ng chirc, giao se luvng nguitti chi& hanh chinh, sir nghiep hang lam viec Ban vi sip nghiep eking nom. lap sau (Vac cap co them quyen phe duyet. 20 Can dr Th6ng tcr se 15/2014/TT-BNV 31/10/2014 cOa BO NOi vy, NOi dung nao sau day kh6ng thuec nhiem vy va quyen Flan dm phong Nei vy ye quan 19, se, dyng bien che clang chirc, sO lining nguti lam viec Clan vi six nghiep cOng 15p: Trinh UBND cap huyen giao bien che cOng chirc, giao s6 Itrang Nuclei lam viec clan vj sip nghiep ding 15p sau cluct cap co them quyen phe duyet. Gitip UBND cap huyen Wong den, kiem tra viec quanly, sir dyng bien che cong chirc, sr!) lutng nguti lam viec clan vi scr nghiep cling lap theo quy Cfinh dm phap luat. 21 Can cif Th6ng kr s6 15/2014/TT-BNV 31/10/2014 cua Be Nei vy, Nei dung nao sau day thuec nhiern vy va quyen hpn dm ph6ng Nei vy ye quan 19 vi tri viec lam, ca cau chirc danh c6ng chat, vien chirc: Gitip UBND cap huyen hutng den, kiem tra viec quanly, sir dyng bien che cOng chirc, se Itrang nguti lam viec Han vi vs nghiep cling lap theo quy Binh cOa phap luat. Giup UBND cap huyen tong hap danh myc vi tri viec lam, ca du chirc danh cOng chirc, vier, chat cOa huyen 64 trinh UBND cap tinh theo quy Cljnh. 22 Can cii, Thong hi, so 15/2014/TT-BNV Nay 31/10/2014 cCia BO Nei vy, Nei dung nao sau day khong thuec nhiem vy va quyen han cOa phong Nei vy ye pan 19 vi tri viec lam, ca du chut danh cling chirc, vien chi:1,c: GiCip UBND cap huyen faking den, kiem tra viec quan 19, sfr dyng bien che cOng chot, so hang nguti lam viec clan vi six nghiep ding 15p theo quy dinh cOa phap luat. GeV Oy ban nhan clan cap huyen 86n doc, theo d6i, them doh, tang het viec xey dyng de an vi tri viec lam, ca cau chirc danh ding chirc, vien chirc hoat de an dieu chinh vi tri viec lam, ca du chin danh cling chirc, vien chat cac ca quan, 16 chirc, clan vi thuec them glisten quan 19 cOa UBND cap huyen cle trinh UBND cap tinh them Binh. Page of 32 Thyt hien viec tuyen dyng, quan 19 c6ng chin phuting (xa, thi tran)va thcrc hien chinh sach 86i vai can be, &Ong chirc va can be kh6ng chuyen trach phutng (xa, thi trail) theo phan cap. Teng hap, boo cao bien the cOng chirc, so luting nguti lam viec cac ca quan, t6 chOt hanh chinh, Han vi scr nghiep ding lap theo quy iffinh cOa phap luat. GiOp UBND cap huyen teng Nip danh myc vi tri viec lam, ca du chin danh cOng chirc, vien chat cOa huyen de trinh UBND cap tinh theo quy ilinh. STT CAA hoi 23 Can ar ThOng tir so 15/2014/TT-BNV 31/10/2014 dm BO Nei vy, Nei dung nao sau day thuec nhiem vy va guy& han dm phong Nei vy ve c6ng tac Ay thing chinh quyen: Phipang An A Tham muu, gni') Oy ban nhan dan cap huyen viec to chot va hvang den Gong tac bau dr crai bleu QuOc h0i, bau ca, dai bieu FICA &mg nhan dan cac cap tren d1a ban theo quy doh dm phap luat va hvang . den coa Oy ban nhan dan Sp tinh; 24 Can CCP Th6ng tut sO 15/2014/TT-BNV 31/10/2014 cua BO Nbi vy, NOi dung rib° sau day thuOc nhiem vy va guy& han &la phong Nei vy ye cong tac xby dyng chinh quyen: 25 Can CCP Th6ng tu, sO 15/2014/TT-BNV 31/10/2014 oh BO NOi vy, Nei dung nao sau day kh6ng thuOc nhiem vy ve quyen han cua ph6ng Nei vy ye cong tac xay dvng chinh quyen: GiCip Oy ban nhan clan cap huyen thvc hien quan 19 nha nutc ve to chtfc va hoat Ong cCia hei, qujr xa NA, qu9 Ur thien tren dja ban theo quy dinh cua phap luat va theo Cly quyOn ciia Chu tich Oy ban nhan dan cap tinh. Thvc hien viec tuyen dyng, quan 19 tang chin phvang (x6, thj hen) lib thyt hien chinh sach dei vai can b0, c6ng chirc va can be khOng chuyen tech phisoing (x5, thi tan) theo phan Sp. 26 Can cO, Th6ng tv so 15/2014/TT-BNV 31/10/2014 oh BO Nei vy, Nei dung neo sau day kh6ng thuOc nhiem vy va quyan han dm phong Nei vy ye cong tac xay dyng chinh quyen: 27 Can cry Th6ng tv so 15/2014/TT-BNV 31/10/2014 dm BO Nei vy, Ph6ng Nei vy ca nhiem vy va quyen han nao ye cal each hanh chinh, cal cach che de cong vg, Gong chat: Pluranp An B Thisc hien viec tuyen dung, quail 19 ding chirc pinking (xa, thi tan) va thvc hien chinh sach dOi vol can be, ding chot va can be khOng chuyen tech Outing (x5, thi tan) theo phan cap. GiCip Oy ban nhan dan cap huyen thtrc hien viec tuyen dung, quen 19 cang chirc cap x5; thvc hien che Cie, chinh sach di vol can be, cling chirc cap xa va nhCrng ngtrai hogt clang khOng chuyen trach a cap xa theo quy dinh. Tham mvu, gitip Oy ban nhan dan cap huyen chi dao, htrang dan, kiem tra Oy ban nhan dan cap x5 viec xay dying, thvc hien cac van ban, de an lien quan den cong tat xay dvng n6ng th6n mai theo phan c6ng cCia Oy ban nhan dan cap huyen va theo quy Binh dm pilaf) luat. TO chirc then khai, (mg dyng fian be Tham mvu, giOp Oy ban nhan dan khoa hoc, cong nghe; xay dvng he cap huyen hutng dan va to chirc th6ng th6ng tin, Itru Er phyc vy ding then khai thvc hien cac de an, van tac quan I9 nha nuot ye cling tac nOi ban hen quan den cong tac dja giai vy tren Oa ban. hanh chinh, phan loai don vi hanh chinh sau dvqc cap co tham quyani phe duyet; Trinh Oy ban nhan dan Sp huyen Bao gom nei dung ca phvang an Sc bien phap day manh cai each Isi. hanh chinh, day manh cal each che de cong vy, citing chirc ten dja ban huyen;Thvc hien cling tac tong hgp, bac cao ve cal Sch hanh chinh, cal Sch che de c6ng vy, c8ng chirc a dja phvang theo quy dinh. Page of 32 Phu'o'ng An C TOng hap, bao So bran ché cong chirc, so krang ngutti lam viec Sc ca quan, tO chirc hanh chinh, don vj sv nghiep c6ng lap theo quy iffinh c0a phap Wet. . GiOp Oy ban nhan den cap huyen trinh Chu tjch Oy ban nhan dan cap tinh phe chuAn kat qua bau dr, phe chub viec mien nhiem, bai nhiem vien Oy ban nhan dan cap huyen theo quy djnh cua phap luat; Tham muu, trinh Oy ban nhan dan cap huyen viec hvang den lap, giai the, sap nhap va kiem tra, tong hap, bat, coo ve host clang dm th6n, t6 dan phO Wen dia ban buyer' theo quy dinh; thvc hien viec ti6i &rang ding tac cho cap twang, cap ph6 dm then, tO dan phO theo quy dinh. GiOp ely ban nhan dan cap huyen viec quail 19 he so', mOc, chi giai, ban BO (Ilia giai hanh chinh dm huyen theo quy cTjnh dm phap luat; Trinh Oy ban nhan dan cap huyen then khai, d6n clic, kiem tra cac ca quan chuyen m6n cong cap va Oy ban nhan dan cap xa thvc hien ding tac cal cach hanh chinh, cal cach che 60 cong vy, cong chin a Ma phtrang; STT Cau hal Phtrang an A Phtrcmg an B Phtrang an C 28 Can dr Thong hi so 15/2014fTT-BNV 31/10/2014 Huang clan, kiem tra viec thisc hien Thvc hien cOng tac bao cao, thong Bao gom nOi dung ca phvang an dm BO Nei vy, Phong NOi vy co nhiSng nhiern vy va quyen Sc che de, quy efinh ye van this, Ivu ke ve van this, !au hir theo quy dinh Mi• han nao ve cOng tac van this, lieu tics trir dia Nha nut va dm tinh dei vai cOa phap tut. Sc ca quan, t6 chat 6. cap huyen va cap xa theo quy Binh coa phap lust; 29 Can al, Th6ng tv so 15/2014(1T-BNV 31/10/2014 Bao Om nOi dung ca phtrang an dia BO Nei vy, Pheng Nei vy co nhirrig nhiem vy va guy& lai. hart nao va cOng tac thi dua, khen thuoing: Hitting clan, kiern tra, don MSc viec thvc hien Ice hoach, nei dung thi dua, khen thvang ten dia ban huyen; xay dvng, quan 19 va sO. dyng Qu9 thi dua, khen thtsang theo quy dinh dm phap luat. 30 Se lacing Ph6 Twang ph6ng dm ph6ng NOi vy thuOc ely ban nhan den cap huyen theo quy dinh hien hanh la bao nhieu nguti? Ph6ng Nei vy thuOc Oy ban nhan clan cap huyen chap hanh sir lanh dao, quer' 19 ye t6 chat, vi tri viec lam, bien che cOng chirc, ca cat' ngach cOng chirc va cOng tat dm ca quan nao? Ph6ng NOi vy thuOc Oy ban nhan dan cap huyen chiu sv chi ciao, kiem tra, Wang clan ye chuyen m6n, nghiep vy cua ca quan nao? Viec be nhiem, k9 luOt (lei veil Tnrang phong Noi vy thuOc Oy ban nhan dan cap huyen al quyat dinh? Viec be nhiam, k9 luat dOi vol PhO Tnsong phong NOi Vkl thu6c Oy ban nhan dan cap huyen quyat dinh? Viec bei tri ding tac Clei vol ding chirc cOa Ph6ng Nei vy phai can cir vao cac riei dung nao? Ca quan, t6 chiSc nao sau day khong thuec Cfcii tvang áp dyng cOa Nghi dinh s6 37/2014/ND-CP dm Chinh phO quy dinh ve t6 chiSc Sc co. quan chuyen mon thuOc UBND huyen, quail, till xã, phe thuec tinh? Kh6ng qua 03 ngveri. La 02 ngvol. Hai clang nhan dan cap huyen Oy ban nhan dan cap huyen. Ca quan chuyen mon thuOc Oy ban nh5n dan cap tinh. Oy ban nhan dan cap huyen. So. Nei vy HOideng nhan dan cap huyen 31 32 33 34 35 36 ChO tich Oy ban nhan clan cap huyen Siam dee Se/ Nei vy quy4t dinh. guy& Binh. Twang phong Nei vy guy& dinh. Chu lich Oy ban nhan dan cap huyan guy& dinh. Bao Om nei dung ca phisang an Phai can dr vao pham chat, trinh lai. de, nang lisc dia cOng chirc. Dan vi ski, nghiep thuOc Oy ban nhan Cac ca quan chuyen m6n tvang dan cap huyen. &rang pheng thutOc Oy ban nhan dan c.ap huyen Page of 32 Tham mini, de xuat voi Oy ban nhan dan cap huyen t6 chat Sc phong trao thi dua va then khai thisc hien chinh sach khen thvang dia Sang va Nha ntrac tren Oa ban buyer]; lam nhiern vy thief:mg Svc dm HOi Hang Thi dua - Khen thvang cap huyen; Do Chu tich1-10i ding nhan den cap huyen guy& dinh. U9 ban nhan dan cap hula guy& dinh. Giam deic Ser Nei vy quyat cljnh. Phai can CI) Va0 vi tri viec lam, tiou chuen ngach ding cit. Cac ph6ng chuyen men thuOc Oy ban nhan dan cap huyen Phuung An A Cali h6i STT 37 Theo quy dinh tai Nghi dinh só 37/2014/ND-CF cua Chinh TO chirc phong quan 19 Ca ngenh, Ca lInh vac; bao dam tinh gon, liqp 19, phO, NOi dung nao sau day kh6ng thuOc nguyen tic t6 hieu qua; kh6ng nhat thiet a cap tinh chose cac ca quan chuyen men thuOc UBND huyen, quan, c6 sa nao thi cap huyen co t6 chirc thi xa, pile thuOc tinh? luting (mg. 38 39 40 41 Theo quy dinh tai Nghi dinh se 37/2014/ND-CP dm Chinh Ca quan chuyen m6n thuOc Oy ban nhan clan cap huyen; thvc hien chat pha, Vi tri va chirc nang cOa ca quan chuyen mon thuOc Oy ban nhan dan cap huyen Hut quy Binh nhv the nao? nang (ham muu, gitip Oy ban nhan den cap huyen quan 19 nha nut ye nganh, rinh vvc a Oa piloting va thkrc hien met se nhiem vu, quyen han theo sty ay quyen cOa Oy ban nhan clan Sp huyen va theo quy dinh cCia phap luat; g6p phan bao dam skr thong nil& (wan 19 dm nganh hoc linh vkrc cling tac a dia phuang. Theo cac guy dinh hien hanh, Phong Neivo thuOc Oy ban Thu twang. nhan dan cap huyen lam viec theo che CO nao sau day? Chiu trach nhiem trot Oy ban nhan dan, Chu tich Oy ban nhan dan cap huyen ye viec thvc hien day CO chirc !tang, nhiem vy, quyen han cila ca quan minh va cac cong viec Hut Oy ban nhan dan, ChO tich Oy ban nhan dan Sp huyen phan cong hoc 0y quyen. Theo quy dinh tai Nghi Binh se 37/2014/ND-CP cOa Chinh Uy ban nhan dan cac huyen deo phO, NOi dung nao sau day khang thuOc nhiem Yu, quyen trinh Oy ban nhan dan cap tinh de an ye viec lap, sap nhap, giai the han cOa UBND Sp huyen ye t6 chirc ca quan chuyen cac ca quan chuyen mon cOa huyen m6n cep huyen? Cfao. Theo quy Binh tai Nghi Hinh so 37/2014/ND-CP cue Chinh phii, Nei dung nao sau Hay khong thuOc trach nhiem cOa Twang ph6ng ca quan chuyen men thuOc UBND cep huyan? Page of 32 Phtnynq An B Ca quan chuyen mon thuOc Oy ban nhan dan cap huyen thvc hien chfrc nang tham mvu, giup Oy ban nhan dan cap huyen quan 19 nhe flat ye ngenh, linh vkrc a BO phuang va thkrc hien met se nhiem vu, quyen han theo skr ily quyen dm Oy ban nhan clan Sp huyen va theo quy dinh dm phap luat. Phtrang An C Pile hap vai tang loai hinh flan vi hanh chinh cap huyen va Hiatt kin tkr nhien, dan se, tinh hinh phat then kinh te - xa hei cOa tang CO phtrang ve you ceu cai cach hanh chinh nha nut. Ca quan chuyen m6n thuOc Oy ban Bao gem ntji dung ca phuang an can lai. nhan dan cap huyen chiu sty chi Ciao, quan 19 ye t6 chin, vi tri viec lam, bran che cOng chin, ca ceu ngach cong chat va Gong tac cOa Oy ban nhan dan Sp huyen, Bong theti chiu sir chi dao, kiem tra, Wang den ye chuyen mon nghiep vi cOa ca quan chuyen m8n thuOc Oy ban nhan dan Sp tinh. Thu truang chi quyet dinh sau Ha thong nhat than tap the. Tap the. Tht hanh bet kiem, cheng lang phi Thvc hien che dO, chinh sach Heti va chiu trach nhiem de xay yen Phi Tnrang pheng. tinh trang (ham nhOng, lang phi; gay thiet hai te chin, Can vi thuOc quyen quan 19 cOa minh. Kiem tra, tra viec thkrc hien te Quy Cfinh nhiem VIA quyen han cy chtit cac ca quan chuyen man cOa the cOa cac ca quan chuyen mon Oy ban nhan dan cap huyen. thuOc Oy ban nhan dan Sp huyen theo htrang den cOa Oy ban nhan clan cap tinh. STT Cau hoi Phi/tong An A Phutong An B Phut/mg An C 42 Theo quy dinh tai Nghi djnh se 37/2014/ND-CP dm Chinh B6 nhiem Tracing phong, Ph6 Tnrang phong cac ca quan chuyen ph& Chu tich UBND thp huyen ca nhiern vg, quyen han mon thut Oy ban nhan don cap nao ye to chirc ca quan chuyan men thp huyen? huyen theo guy djnh (viec b6 nhiem, mien nhiem Chanh Thanh tra cap huyen thac hien theo quy djnh cua phap lust ye tra). Dinh kk thang, hang nam bao coo Bao gem nei dung a2 phtrang an tinh hinh to chot %fa hciat deng dm lai. thc ca quan chuyen mon thut Oy ban nhan clan cap huyen vai Hai clang nhan dan cOng thp va (Dy ban nhan dan cap tinh. 43 Nghj djnh 36/2013/N0-CP cCia Chinh phi) ye vi tri viec lam Quy Binh ye thAm quyen quyet djnh, phe cluyet, quan l9 vj tri viec lam va va ca thu ngach cOng chCrc c6 pham vi dieu chinh la: ca thu ngach cong chac. Bao gem nal dung ca phaang an can lai. 44 Cac ca quan, to chat nao sau day duct op dyng quy Binh Cac ca quan cila Sang Ceng san Viet Nam a Trung trang, cap tinh, dm Nghi dinh 36/2013/N0-CP viec xac dinh vi tri cap huyen; Cac ca quan dm to chac viec lam va ca thu ngach cOng chirc: chinh II - xã hei Trung ming, cep tinh, cap huyen. Vj tri viec lam la vi tri cOng viec the Theo guy dinh tai Nghi dinh 36/2013/ND-CP cCia Chinh, phO, khai niem "Vi tri viec lam" dirt dinh nghia nha the hien a chin danh, chirc vy, cc/ ceu va ngach cong chat de xac djnh nao? bien che va b6 tri ding chat ca quan, t6 chirc, don vi. Hai dOng nhan dan, Uy ban nhan Ca quan, te chirc nao sau day thuec dei taring áp dyng dm Nghi djnh 36/2013/ND-CP cua Chinh phi' ye vi tri viec don cap xã. lam ye ca cau ngach cong chat: Bao gem nei dung ca phtrang an lai. 45 46 47 48 49 50 Ca quan, to chot nao sau day khong thut CI6i twang AID dyng dm Nghi dinh 36/2013/ND-OP dm Chinh phO ye vi tri viec lam va ca cau ngach cong chirc: Theo quy djnh tai Nghi dinh 36/2013/ND-CP dm Chinh phO, Cu trCic &la mei vi tri yiac lam ca quan, to chCrc, den vi gem nherng gi? Theo quy dinh tai Nghi djnh 36/2013/ND-CP dm Chinh phO, Vi tri viec lam dut phan loai cac loai nao sau day? Theo quy Binh tai Nghi dinh 36/2013/ND-OP dm Chinh phO, Vj tri viec lam bao gem loai nao sau day? Cly ban nhan dan thp huyen. Vi tri viec lam la chac danh, chut vy cOng chac de xac dinh bien the vabo tri ding chirc ca quan, to chtit, den vi. HOi deng nhan dan, Oy ban nhan dan cap tinh, thp huyen; cac Ban cOa Hei deng nhan don cap tinh, cap huyen; cac ca quan chuyen mon thut Uy ban nhan dan thp tinh, cap huyen. Cac ca quan chuyen m6n thut UBND cep huyen. Chac danh, chac vy va se lacing cong chin thac hien viec lam de. Ban m6 ta cling viec va ca cau ngach cong chac. Vi VI viec lam met nguti dam nhan; Vi tri viec lam caa cling chirc lanh Ciao; Vj tri viec lam cOa cong chac chuyen m6n. Vi tri viec lam met nut,' dam nhan. mei vi tri \lac lam chi met nguti dam nhan. Page of 32 Vj tri viec lam cOa cOng chirc chuyan mon. Quy djnh va can S. nguyen tec, phaang phap, trinh ta, tha tyc xac dinh vi tri viec lam va ca thu ngach Gong chirc. Van ph6ng Chu tich nut; Van phang Quec hei; Klan, loan Nha mac; Toa an nhan dan; Vien kiem sat nhan den; Vi tri viec lam la cong viec gan vai chac danh, chac vy, ca cau va ngach cOng chirc de xac djnh bien che va be) tri cOng chic ca quan, to chat, dan vi. Doanh nghiep nha nut. Doanh nghiep nha nut. Ban m6 ta Gang viec va khung Wang lac phO hqp de hoan ding viec. Vi tri viec lam met nguti dam nhan; Vi tri viec lam nhieu nguti dam nhan; Vi tri viec lam kiem nhiem. Vi tri viec lam dm cOng chac lanh Cfao. 52 Theo quy Binh tai Nghj djnh 36/2013/NO-OP dm Chinh phi], NOi dung nao sau day khong thuec nguyen tac xac dinh vi tri viac lam: Phwyng An A LA t9 le % (Olin tram) cOng chirc giCr thc ngach phi) hqp vai Danh myc vj tri viac lam va bien che cong chat trang Ong. Phai phi) hey vai chirc nang, nhiam AI, quyen han va ca cau ta chirc oh ft:Eng co. quan, ta chCrc, dan vi. 53 Theo quy djnh tai Nghl dinh 36/2013/NO-OP caa Chinh ph6, N6i dung nao sau day thuOc Nguyen tat xac dinh ca thu ngach ding chirc: M6i vi tri viat lam Item gAn vol met chat danh ngach cong chat nhat dinh. 54 Theo quy dinh tai Nghj dinh 36/2013/ND-CP caa Chinh phi), Nei dung nao sau day kh6ng thuOc Nguyen tac xac djnh ca thu ngach cong chirc: 55 Theo quy (firth tai Nghl djnh 36/2013/ND-CP caa Chinh Oa, Nei dung nao sau day kh6ng phai la can CCP xac djnh vi tri viac lam: 56 Theo quy dinh tai Nghj djnh 36/2013/NS-CP dm Chinh ph& NOi dung nao sau day IA can dr xac djnh vj tri viec lam: 57 Theo quy dinh tai Nghl djnh 36/2013/NO-OP caa Chinh pha, Can dr xac dinh ca c.au ngach cong chirc gem: 58 Theo quy dinh tai Nghj Binh s6 36/2013/NO-OP thi phtrang La vfac thong ke cOng viec va phan nh6m Gong viac. phap tong hop dung da xac djnh vj tri viec lam la gi? 59 Theo quy dinh tai Nghl eh 36/2013/NO-OP caa Chinh phi), Viec xac dinh vj tri viac lam cac ca quan, tO ch(rt, Can vj &rot thqc hian theo phtrang Oar) nao sau day: Theo quy ffinh tai Nghj dinh 36/2013/ND-OP caa Chinh pha, C6 bao nhieu but thn thqc hien CO xac Binh vi tri viac lam? CALI h6i STT Theo quy dinh tai Nghj dinh 36/2013/ND-CP caa Chinh 51 ph6, Khai niam "Ca thu ngach cong chin dm mai ca quan, ta chirc, Ban vi" duvc xac Binh nhir the nao? 60 Phwyng An B LA s6 krqng cOng chat giCr cac ngach pha hop vol Danh INC Vj tri viat lam va hen che clang chirc ttrang Ong. Phai can ca, s6 krang Danh myc vj tri viec lam va chi tieu bien che Ca tfirqc xac dinh. Ca thu ngach cOng chat c6a mei ca quan, tO chat, Can vi la ft le % (phan tram) cOng chirc girt thc ngach phO hqp vai Danh myc vj tri viac lam va Nen cha ding chat tirang (mg. Can dr Wet] chthn ngach cong chat Ca thu ngach cong chi:1'c caa mai va ban mO ta cong vi0c, khung Wang ca quan, t6 cht:rc, Can vj la t910 % (phan tram) cling chat gier cac Kit pha hop caa mai vi tri viec lam. ngach phi) hap vol Danh myc vj tri viac lam ye bran the ding chin Wang Ging. Wm CO hian dai h6a cong sq, trang Danh myc vi tri viac lam. thiet bi, phuang tian lam viec va CEng dyng ding nghe th6ng fin. Van ban guy dinh chirc nang, nhiem vu, guyan han, ca thu tO chirc caa ca quan, to chirc, don vj duqc cap co tharn quyen ban hank Bao gam nOi dung ca phirang an !pi. Phwang An C La s6 krang cOng chat dm mai ngach Danh myc vj tri viec lam. Mai vj tri viac lam luon gar, vol niOt chat danh ngach cling chirc nhat dinh. Can dr lieu chuan ngach tong chat va ban mo ta cong viac, khung nang Itrc pha hap cua mai vj tri vi0c lam. Viec xac djnh chat danh ngach cOng chat caa m6i vi tri viac lam phai dam bao phi] hop vol linh vqc hoat tang chuyen nganh; Van ban quy Binh chat nang, nhiem vy, guy& han, ca thu ta cht'rc cOa ca quan, t6 chirc, Can vj duct cap ce tham guyen ban hanh. Tieu chuan va chat danh ngach cong chat ttrang (mg vol vj tri viac lam. Danh myc vj tri viac lam. Tieu chuan va chat danh ngsch ding cht-rc Wang Czng yeti vi tri viac lam. La viac kat hop gifra hopt Ong phan tich ft chaic ve phan tich Gong viac. Danh myc vj tri viac lam. Phtrang phap king hap (la viac kat hap giCra hoat dOng phan tich t6 chat va phan tich ding vi0c). Phtrang phap phan tich Gong viec. La viac xac djnh danh myc vi tri viac lam va xac djnh ngach cong chat tvang Ong viii mai vi tri viec lam Ca duqc xac Mph. Phtrang phap phan tich t6 chirc. but. but. but Page of 32 62 63 64 65 66 67 68 69 . 70 71 Phwyng an B Butt 1: Tilting ke Gong viec theo chirc clang, nhiem vy cOa ca quan, t6 chCrc, dan vi; Butt 2: Phan nhOm cOng viec; Butt 3: Xac dinh coo yeu tO anh htrang. Xay chyng De an vi tri viec lam va ca tau ngpch cOng chirc. Phwang An C Butc 1: Th6ng ke ding viec theo chirc nang, nhiem vy cOa ca quan, t6 chirc, den vi; Stift 2: Xac dinh cac yeu to anh hutng; &roc 3: Phan nhOm cOng viec. Quy dinh cac ca quan cif) them Theo quy dinh tai Nghi dinh 36/2013/ND-CP cua Chinh quyen guy& Binh hoac phe duyet ye phi), NOi dung nao kh6ng thuec nOi dung quart IY nha vi tri viec lam va ca du ngach Gong nut ye vi tri viec lam va ca cu ngpch cOng chCrc? chirc. La ding dan Viet Nam, duct tuyan La cang dan Viet Nam, &rot bau LA ding dan Viet Nam duct tuyen Nghi dinh se 06/2010/ND-OP 25/01/2010 cOa Chinh dyng, b6 nhiem vac, ngach, chtit dr, phe chuan, b6 nhiem girt chi:re dyng gi0 met chirc danh chuyen phi) quy dinh cOng chin duet xac dinh nhir the nao? vy, chit danh, bien che, vy, chirc danh theo nhiem kic m6n, nghiep vy thuOc UY ban nhan ca quan NhA nut & tinh, dan cap xa, bien che va Song hutng Kiang kr ngan sach nha mitt hoac duct bao dam Kr qu9 ph6 tryt thuOc trung trang, 6. quan, krang kr ngan sach nha nut. 'typing c6a don vi sty nghiep cOng huyen, thi xa, 06 thutic tinh, lap theo quy dinh cua pt.* luat, lam bien che va Wong krang tir viec cac ca quan, to chirc, ngan sach nha nut. den vi quy dinh tai Nghi dinh 06/2010/ND-OP 25/01/2010 cOa Chinh ph0. Chanh Van phang HDND va UBND Chu tich UBND cap huyen I-IDND Nguti gill, chirc vy cap trutng ca Can cir Nghi dinh sO 06/2010/N0-CP cOa Chinh ph6, quan chuyen m6n thutit UBND cap cap buyer'. ngurai nao sau day khong phai IA cOng chirc ca quan cap huyen bau ra. huyen. hanh chinh ifr cap huyen? Gam d6c Trung tam Van h6a cap Chu tich UBND cap huyen Throng plying NOi vy cap huyen. Can CO' Nghi dinh se) 06/2010/ND-CP cOa Chinh ph0, huyen. HOND cap huyen bau ra. ngutti nao sau day khong phai la cOng chirc? Chi' tich HOND cap huyen. Giao vien throng Tieu hpc cOng lap. Chuyen vien ph6ng NOi vy cap Can cir Nghi dinh so 06/2010/NB-OP cOa Chinh ph0, huyen. ngtrosi nao sau day IA cOng chirc? Phi Chanh van ph6ng FlOi eking Nguti lam viec ca quan Chanh an T6a an nhan den cap Can cir Nghi dinh so 06/2010/ND-OP cua Chinh ph0, huyen. nguti nao sau day kh6ng phli IA cOng chat ca quan chuyen m6n thuOc Uy ban nhan dan nhan dan va Uy ban nhan dan huyen. cap huyen. hanh chinh ac cap hoyen? PhO Vin trutg Vien Kiem sat Ngtrol lam viec Van pheng Chanh an T6a An nhan dan cap Can cir Nghi Binh se, 06/2010/NB-OP cOa Chinh phi), nhan dan cap huyen. I-1 0i cling nhan dan va illy ban nhan nguti nao sau day la cling chirc ca quan hanh chinh huyen. dan huyen. ifi cap huykn? Thi tuyAn cOng chot. Tuscan dyng, sir dyng va quan IY Pharn vi dieu chinh cua Nghi dinh s6 24/2010/ND-OP dm Dieu Ong Gong chirc. cOng chirc. Chinh phi) quy doh ye: Plying Nei vy thuc)c UBND cac quan, UBND quan, huyen, thi xa, UBND tinh, ph6 trtrc thuOc Can dr Nghi lfinh so 24/2010/ND-CP cOa Chinh phi), ca ph6 thuOc tinh, ph6 thrc thuOc Trung vang. huyen, thi xa. quan nao sau day IA ca quan quan ly cOng chirc: Trung trang. Van ph6ng HOi cling nhan dan va UBND ph6 tivc thul)c Trung Tinh Oy. Can Co' Nghi dinh sO 24/2010/ND-CP cila Chinh phi), ca Uy ban nhan clan quan. 'yang. quan nao sau clay kh6ng IA ca quan quan cOng chut: Can hal STT Theo quy dinh tai Nghi dinh 36/2013/NB-OP cOa Chinh 61 phi), Trot tiy thyt hien cac butt xac Binh vi tri viec lam nao dOng: Phtrang anA Buck 1: Xac dinh coc yeu anh twang; &roc 2: Phan nhOm cOng viec; Butt 3:Thting ke cOng viec theo chirc nang, nhiem vy cua ca quan, to chCrc, don vil_ Quy Binh va hutting dan phiyang phap xac dinh vi tri viec lam va ca cau ngach cling chat. Page of 32 STT Caul MI Can cfr Nghi dinh se 24/2010/ND-CP dm Chinh phO, ca 72 quan nao sau day kh6ng la ca quan quan 19 ding ch&c: Plupang an A UBND qu5n, huyen, thj xa. 73 Nghj dinh se 24/2010/ND-OP cOa Chinh phi) quy djnh cac can dr de thyt hien viec tuyen dyng cOng chOt gem: 74 Thvc trpng sir dyng Wen che tai don Nhu thu nhan lqc dr) tcfri oh dan vi. Tau thu nhiem vy, vj tri viec lam va chi lieu bien che &la ca quan sir vi. dung cOng chat. Chi tieu bien che dm Co quan Si)' Nhu thu dm ca quan sir dyng cling Khe nang cung tling nguen nhan kit chat. cua xa hi. dyng c6ng chin. Theo Nghi dinh se 24/2010/ND-OP ctla Chinh phO, viec tuyen dyng citing chat phai can ar vao thi dung nao sau day? T6 chin cOng doan ca quan. Theo Nghi dinh se 24/2010/ND-OP cua Chinh phO, Ice i hopch tuyen dyng c6ng chat dupc phe duyetbai ca quan ilea? Ngtrai tet nghiep dpi h9c lopi gi6i a Theo quy dinh hien hanh, Deo tupng nao sau day kh6ng nutc ngobi. duct Wong diem up lien thi tuyen hoc xet tuyen cOng chat? 75 76 Phwang an B Kim loan Nth nut. Ca quan quan I9 cong chat. Phuunp an C Taa an nhan dan toi cao. Ca quan sir dyng cOng ch&c. DOi vier) td them tie tinh nguyen Ngi.rai dan tOc thieu se. tham gia phat then nong then, mien nui Ur du 24 thang Ira len da hoar' nhiem vy. Anh hOng Lvc kroing v0 trang, Anh ST quan quan dOi, siquan c6ng an, Lao Ong, thuang binh, nguti quan nhart chuyen nghiep. Wang chinh sach nhv thaang binh 77 Can ctii Nghj djnh se 24/2010/ND-CP cila Chinh phi', trading hop ut lien nao sau day dupc Ong 30 diem vao tong se diem thi tuyen hoc xet tuyen: Con coa nguti Wang chiral sach nhu thvang binh. 78 Can cir Nghj Binh se 24/2010/ND-OP dm Chinh phO, fruiting hap tru lien nao sau day dupc cOng 20 diem vao teng se diem thi tuyen hoc xet tuyen: Con cOa ngtritti Wang chinh sach nine thuang binh. Ngvai Sang chinh sach nhui Hwang binh. 79 Can ar Nghi dinh se 24/2010/ND-CP dm Chinh phO, twang hop up lien nao sau day dupc Ong 10 diem vao tong s6 diem thi tuyen hoac xet tuyen: Can ar Nghi doh se 24/2010/ND-CP cua Chinh phO, quy doh nao sau day la dung vai tong se diem thi tuyen dm nguti tot nghiep tha khoa tnrong dal hoc a nut tham gia thi tuyen cling chat? Can co, Nghi dinh s6 24/2010/ND-OP dm Chinh phO, tang se diem thi tuyen cth nguti dv thi la diji vier, In that tie tinh nguyen tham gia phat then nOng them, mien nOi tir du 24 thang tra ten da 'loan nhiem vy, se dtrqc thng se diem la bao nhieu? Nghj dinh se 24/2010/ND-CP dia Chinh phO quy dinh theri gian tap ski, dOi vol nguigi dint tuyen dyng vao ding chat lopi C la bao lau? Nghj dinh se 24/2010/ND-OP cOa Chinh phO quy Binh thol gian t5p skr di vai ngtrol duvc tuyen dyng vao c6ng chtit lopi D re bao lau? Nguti dan tOc thieu se. Si quan quail clOi, Si quan cOng an, quan nhan chuyen nghiep. Dupc cOng 10 diem. &rot thng 20 diem. DOi vien tri thirc tre tinh nguyen tham gia phat then n6ng than, mien nui Kr dO 24 thang fro, ten da hoar' nhiem vu. Ngveri hoar' nghia vy quan sr, nghia vy co thai Ilan Ivc lacing cOng an nhan dan. Kh6ng dupc Ong diem up tion. 30 diem. 10 diem. 20 diem. 09 thang. 12 thang. 06 thang. 09 thang. 12 thang. 06 thang. 80 81 82 83 Page 10 of 32 . Phwang An A Ha bac krang; BuOc th6i viec. Phwang An B Khien trach; Canh cao. Cat coo. Clang chirc. Phwang An C Bao Om nOi dung ca phvang an lai. Khien tech. Bao Om nOi dung ca. phtrang an lei. Khien trach; Canh cat); Hp bac Itrang. Giang chi-7c; Cach chirc; Buac thiii viec. Conti coo. Hp bac luting. Cho nghi htru. Ty nghi viec, tong s6 tie 20 den duti 40 lam viec mOt nam. Ty, nghi viec, tong so tip 05 den dual 07 lam viec mat thang. SO' dyng thong tin, tai lieu cOa ca quan, t6 chirc, dan vi de vy Icei. Ty, nghi viec, tong so kr 03 66n duti 05 lam viac mat thong. Ty, nghi viec, tOng s6 kr 03 d6n dual 05 lam viec mat thang. Cap giay tar phap19 cho nguti Ming du dieu kin. Ty, nghi viec, tong so tie 05 den &MI 07 lam viac mat thang. Ti,, nghi viec, t6ng so kr 05 den duti 07 tuAn lam viec mOt nam. Kh6ng thkrc hien nhiem vy dupc giao ma khong c619 chinh clang. STT Can h6i 142 Cac hinh that k9luat nao ap dyng di veri citing chi:1'c killing gill, chirc vy lanh ciao, wan 19? 143 Theo Nghj dinh s6 34/2011/N9-CP cila Chinh phO, hinh thirc 1(9 luat nao sau day thong ap dog dOi vol ding chirc khonq gill, chirc vy lanh Ciao, quan 19: 144 Can co, Nghj dinh 34/2011/ND-CP cua Chinh pht), Cac hinh thtit k9 luat nao ap Ming dOi vai cong chat girt chirc vy lanh dao, quan 19? 145 Theo Nghj dinh so 34/2011/ND-CP dm Chinh phO, hinh thirc nao sau day khong thuOc cac hinh thirc k9 luat ap dyng dOi veil c6ng chi:7c girt chtit vy lanh dao, quan 19? 146 Can al, Nghl cknh 34/2011/ND-CP cCia Chinh 06, Hinh thirc k9 luat khien trach ap dyng dOi vol cling chirc co hanh vi vi pham phap luat nao sau day: 147 Can dr Nghj djnh 34/2011/ND-CP cCia Chinh phO, Hinh thirc k9 lubt canh cao ap dyng dOi veri cong chuic c6 hanh vi vi pham phap luat nao sau day: 148 Can cir Nghj djnh 34/2011/N9-CP cua Chinh phO, Hinh thirc k9 luat khien trach ap dyng Cf6i vol cling chtit hanh vi vi pham phap !At no° sau day: 149 Can dr Nghj dinh 34/2011/ND-CP dm Chinh phil, Hinh thtit 1(9 luat canh coo bp dyng Hai vol ming chirc co hanh vi vi pham phap luat nao sau day: Kh6ng chap hanh guy& Cfinh dieu Xac nhan giay to' phap 19 cho nguti SO, dyng tai sin c6ng trai phap luat. Ching, phan ding c6ng tac dm ca kh6ng du dieu Hen. quan, tO chirc, dan vi co th6m gayer). 150 SO, dyng tai san c6ng gal phap luat. Killing thkrc hien nhiem vy &roc Lqi dyng vi tri cling tac, co lam giao ma kh6ng CO 19 chinh clang. trai phap luat vol myc dich vy lqi. Bi phat NI nhvng &vac Wang an treo; Lcri dyng vj tri cling tac, co Y lam trai Nghien ma tiiy co xac nhan cCia ca phdp lubt veil myc dich vy Irri; quan y te co them gayer). 151 152 153 154 Can ca, Nghj dinh 34/2011/ND-CP ctia Chinh phO, Hinh thirc k9 lust bac krang ap dyng dOi vol c6ng chCrc c6 hanh vi vi pham phap !WM nao sau day: Can ai, Nghl djnh 34/2011/ND-CP dm Chinh phO, Hinh thirc k9 hat buac thoi viec ap dyng d6i vai c6ng chat co hanh vi vi pham phap luat nao sau day: Can cir Nghj dinh 34/2011/ND-CP dm Chinh phO, Hinh tilt:1'c 1(9 luat cach chot ap dyng di vol cling chive girl, chirc vy lanh dao, quan 19 co hanh vi vi pham pile') luat nao sau day: Can dr Nghl Binh 34/2011/ND-CP tha Chinh phi], Hinh thirc k9 It* cach chi:2c ap dyng dOi vol c6ng chirc gill, chCrc vy lanh dao, quan 19 c6 hanh vi vi pham phap hat nao sau day: Can co, Nghj dinh 34/2011/ND-CP cua Chinh phi], Hinh thirc k9 luat nao ap dyng doi veri ding chirc c6 thai CIO hach dich, cup quyen hoc gay kilo khan, phibn dOi vita ca quan, te chirc, dan vi, ca nhan thi hanh cling vy? Sir dyng gill( tar kh6ng hop phap de SO, dyng th6ng tin, tai heti dm ca dtrac liO nhiem chi:1'c vg. quan, to chCrc, don vi de vy lqi. SO' dyng tai sin cling trai phap luat. SO, dyng tai sin cOng trai phap luat. Bi phat ta cho Wang an treo hoc cai tao khong giam girt. Xac nhan giay ter 0161)19 cho ngtroi khong 66 (lieu kien. Ha bac krang. Canh cao. Khien trach. Page 17 of 32 . Cau NM STT 155 Can al, Nghi Hirt 34/2011/ND-CP dm Chinh ph6, Hinh that k9 lust no° ap dyng H6i vai cling chat co hanh vi khong thin hien nhiem vu Ono giao ma khong c619 chinh Hang? 156 Can c6, Nghi dinh 34/2011/ND-CP cOa Chinh phi', Hinh thin luat nao ap dyng 86ivai Gong chirc ce hanh vi gay mat (loan ket tronq ca quan, to cho,c, Han vi? 157 Can cep Nghl dinh 34/2011/ND-CF dm Chinh ph6, Hinh thot 1(9 luat nao ap dog Bei vol c6ng clinic c6 hanh vi sir dung tai san ding trai phap luat? 158 Can CCP Nghi dinh 34/2011/NB-CP ctia Chinh phO, Hinh that k9 luat nao ap dyng 86iven ding chot co hanh vi xac nhan gray tit phap19 cho ngutri khong HO di& kien? q Canh cao. Phipang an A Phyang an B Khien trach. Phirang an C Hp bac luang. Canh cao. Khien trach. Hp bac luting. Khien tech. Canh cao. Hp bac tang. Hp bac tang. Khien trach. Cinh cao. 159 Khien tech. Can cO, Nghi dinh 34/2011/ND-CF cCia Chinh phO, Hinh thCrc If9 luat nao ap dyng Cti vol Gong chirc c6 hanh vi Vi pham quy dinh cOa phap luat ye ph6ng, chong tham ntiCing; thyt hien tiet kiem, chOng lang phi; kj, luat lao Ong; binh ding glen; phong, chong te nn mpi dam vá cac quy dinh khac cCia phap luat lien quan den ding tac? Canh car). Hp bac luang. 160 Can ar Nghl dinh 34/2011/NB-CF cua Chinh phi"), Hinh thirc k9 luat nao bp dyng Cf6i vol cong chi:it Co hanh vi tip nghi viec, tOng sO tie 03 den cluti 05 lam viec mOt thanq? Can dr Nghi Hinh 34/2011/ND-OP cua Chinh phO, Hinh thirc k9 luat nao ap dyng 86i vol c6ng chCrc c6 hanh vi tip nghi yiec, tang so Kr 05 den duti 07 ngey lam viec mOt thang? Can cir Nghi Binh 34/2011/NB-CF cOa Chinh phO, Hinh that k9 luat nao ap dyng di vol cOng chCrc co hanh vi cap qigy to. 0419 cho ngutri kh6ng 86 Bleu kien? Can c6, Nghi dinh 34/2011/NB-CF dm Chinh phO, Hinh thin k9 luat nap AID dyng doi vifri ding chirc Co hanh vi sir dyng thong tin, tai lieu dm ca quan, to chirc, Han vi de yy lai? Can Cu' Nghi dinh 34/2011/NB-OP cua Chinh ph6, Hinh thOt 1(9 luat nao ap dyng Cf6i vol cong chCrc Co hanh vi khong chap hanh guy& dinh (lieu Ong, phan cOng cOng tac cOa ca quan, to ch6t, dun vi c6 them quyen? Khien trach. Canh cao. Hp bac luang. Canh coo. Khien trach. Hp bac 'yang. Canh cao. Khien trach. Hp bac luang. Khien trach. Canh cao. Hp bac krang. Khien trach. Canh cao. Hp bac luang. 161 162 163 164 .2 Page 18 of 32 . . STT Can h6i 165 Can cif Ngh1d1nh 34/2011/ND-CP cua Chinh phO, Hinh thirckt luat nao ap dyng di ven cong ch0c co hanh vi sit dyng gray to' kh6ng hap phap de ducc tham gia Ca° tact, b6i dui:mg; &rot du thi nang ngech cling chut? Canh cap. Phirang an C Ha bac luang. Khien tech. Hp bac !Leong. Khien trach. Canh cao. Hp bac luang. Ha bac Krung. Canh cao. Khien trach. Canh cao. BuOc th6i viec. Hp bac luang. BuOc th6i viec. Canh coo. Hp bac luang. BuOc theta viec. Canh coo. Ha bac luang. Canh cao. BuOc th6i viec. Ha bac !yang. Phuvng an A Khien tech. 166 Canh cao. Can de Nghidinh 34/2011/ND-CP dm Chinh phO, Hinh that 1(9 luat nao 613 dog di vol Gong chit c6 hanh vi sir dyng trai phep chat ma thy bi ca quan cong an th6ng boo ye ca quan, tó chik, den vi nai ding chirc dang ding tac? 167 Can cif Nghl dinh 34/2011/ND-CP cila Chinh phO, Hinh that k9 luat nao ap dyng dOi vol ding chin khong gill' chut vy lanh dpo, quan 19 bi phpt tO cho hvOng an treo hoac cai tao Idiom; qiam Or Can cir Nghi dinh 34/2011/ND-CP dm Chinh phO, Hinh thet k9 luat nao ap dyng doi vol cong chirc c6 hanh vi vi pham & met 60 nghiem tong quy dinh cOa phap luat ye ph6ng, chOng tham nhOng; thyt hanh tiet kiem, chOng lang phi; kt luat lao Ong; binh clang giai; priding, dicing te npn mai dam vá cec quy dinh khac dm phap luat lien quan den citing chirc nhung Ca khan kiem diem qua trinh xem xet xi/ Is', ki luat? Can dr Nghi dinh 34/2011/N5-CP cCia Chinh phi, Hinh that k9 luat nao ap dyng di vol cong chin CO hanh vi Ty' nghi viec, tong sO tip 07 lam viec trou len met thang ma dá dtrac ca quan sir dyng citing chat th6ng bao bang van ban 03 len lien tiep? Can de Nghieljnh 34/2011/ND-CP dm Chinh phO, Hinh thet k9 luat nao ap dyng dOi vol cong chat 131 phpt tO ma khong duqc huOnq an treo? Can dr Nghl dinh 34/2011/ND-CP cOa Chinh phO, Hinh thtick9 luat nao ap dyng doi vai cong chisc Co hanh vi sir dyng giey ter khong hop phap de &rot luster' dog vao ca quan, to chtit, den vi? Can cir Nghl dinh 34/2011/ND-CP cOa Chinh phO, Hinh thirc k9 luat nao ap dyng &Si vol ding chic nghien ma My co xac nhan cOa ca quan y te co tham quyen? 168 169 170 171 172 Page 19 of 32 Phuung an B STT Cau hoi 173 Can dr Nghj doh 34/2011/ND-CP cua Chinh ph6, Hinh thut k9 luat nao ap dyng 66i vol ding chirc vi phpm a . mut TO iffac biet nghiem guy doh cCia pile's luat ve ph6ng, cher-1g tham nhOng; thgc hanh tiet kiem, cheng lang phi; ki lust lao dOng; ph6ng, cheng te npn mpi dam va cac guy dinh khac cua phap lust lien quan den gong chgt? 174 Can dr Nghl Binh 34/2011/ND-CP caa Chinh ph6, Hinh thCrc ki luat nao ap dyng 86ivai cling chirc co hanh vi thong thgc hien nhiem vy chuyen m6n Hutt giao ma khong c619 chinh dang, gay anh Sang den cOng viec chung dm ca quan, chCrc, clan vi? 175 Can c6, Nghj doh 34/2011/ND-CP cCia Chinh phil, Hinh thCrc k9 luat nao ap dyng 66101 cOng chirc co hanh vi Igi dyng vi tri c6ng tac, cO lam trai phap luat vial myc dich vy lai? 176 Can cir Nghl dinh 34/2011/N0-CP cua Chinh ph6, Hinh thirc kit luat nao ap dyng 65i vol cOng chCrc vi phpm a mire CIO nghiem tang guy dinh cOa phapluat ye pheng, &sing tham nhOng; thgc hanh tiet kiem, choing long phi; 1(9 luat lao CfOng; binh Clang giai; ph6ng, ch6ng te npn mpi dam va cac quy Crinh khac dm phap hal lien quan den ding chit? 177 Can dr Nghj dinh 34/2011/ND-CP cCia Chinh phO, Hinh thirc k9 luat nao ap dyng 66i vol cang chac giCr chirc vy lanh dpo, quan 19 kh6ng hoar' nhiem vy quen 19, dieu hanh theo sy, phan cling ma kh6ng co 19 chinh dang, de xay hau qui nqhiem tronq? 178 Can cg, Nghj doh 34/2011/N0-CP cua Chinh ph6, Hinh thirc k9 hal nao ap dyng 86i yeti ding chot giCr chac vy lanh dpo, quan 19 vi phpm 6, HO rat nghiem tong guy Cf1nh cua phap 101 ye ph6ng, ch6ng tham nhOng; thyt hanh tiet kiern, chang rang phi; binh ding giai; phong, chang te npn mai dam va cac quy dinh khac cila phap lust lien quan den cOng chirc nhang dã khan kiem diem qua trinh xem xet 4, 19 1(9 luat? 179 Phycrnq An A BuOc thei viec. Phuung An B Hp bac laang. Canh cao. Cinh coo. Hp bac krang BuOc th6i viec. BuOc thoi viec. Canh cao. Hp bac krang Hp bac lacing BuOc th6i viec. Canh cao. Gang chirc. Cach chot. BuOc th6i viec. BuOc thoi viec. Giang chat. Cach chive. Giang chirc. BuOc then viec. Can al, Nghj dinh 34/2011/ND-CP an Chinh phi'', Hinh Cach chirc. that kilt* nao ap dyng di vol cling chat la ngutti dirng dau ca quan, to chirc, dan vi de xay hanh vi vi phpm phap luat nghiem tong phpm vi phy trach ma kh6ng co bien phap ngan chan? Page 20 of 32 Phuteng An C STT Cott heti 180 Can cur Nghi dinh 34/2011/ND-CP caa Chinh phO, Hinh thirc k9 luat nao áp dyng deivoi cong chat giCir chirc vy lanh dao, gnarl 19 sir dyng giey ter khong hop phap de dutcb6 nhiem chirc vu? 181 Can c& Nghi dinh 34/2011/ND-CP tha Chinh phO, Hinh that 1(9 luat nao op dyng den yeti Gong chot giCr chirc vy lanh dao, quan 19 kh6ng hoon nhiem vy quan 19, den hanh theo syr phan ding ma khong ci519 chinh darn de thy hau qua rat nqhiem tong? 182 Can co, Nghj Binh 34/2011/ND-CP cOa Chinh pha, Hinh that 1(9 luat nao ap dyng doi veil cong chat gift chirc vy lanh dao, quail 19 bi Oat In cho Wang an treo hoc thi tao khonq qiam qiCy? 183 Can cir Nghi dinh 34/2011/ND-CP tha Chinh pha, Hinh that kiluat nao ap dyng Mi vai cong chirc giCr chat vy lanh Mo, quan 19 vi pham a mat de rat nghiem tong guy. dinh caa phap luat ve phong, chOng tham nhOng; thyt hanh tiet kiem, cheng lang phi; binh clang gieri; phong, ch6ng te nan mai dam va cac quy dinh khac dm phap luat lien quan den ding chirc? 184 Can cr'r Nghj dinh 34/2011/ND-CP dm Chinh phi], Dei vai cOng chot biet phai, viec ben hanh xi)' 19 k9 luat, quyet dinh hinh thCrc 1(9 luat thuOc them quyen dm ai? 185 Can ar Nghi dinh 34/2011/ND-CP caa Chinh phii, 061 voi cOng chat girl] chin vy lanh Ma quail 19, viec lien hanh x6'19 k9 Itht, quyet dinh hinh thin k9 luat thuOc them quyen cila ai? 186 Can cir Nghj dinh 34/2011/ND-CP dm Chinh phi', Doi vai cOng chat khong giCr chirc vy lanh duo, quan ly, viec ben hanh xi)' 19 kit 14t, quyet dinh hinh thirck9 Vat thifec them quyen tha ai? 187 Can ay Nghi dlnh 34/2011/ND-CP dm Chinh phi), Dei vai citing chirc da chuyen cong tat mai phat hien co hanh vi vi pham pt.* luat ma thai hien quy djnh, thi viec ten hanh x& 19 kt luat nhui the nao? 188 Phtnyng an A Giang chirc. Phtnyng an B BuOc thoi viec. Pluming an C Cach chat. Cach chat. BuOc th6i viec. Giang chirc. Cach ch&c. Giang chi:pc. BuOc thoi viec. BuOc thoi viec. Cach chat. Giang chirc. Nguti doing deu,ca quan nai cOng chirc duqc Sden Net phai. Nguti dung du ca quan quan 19 cling chCrc cgp ken. Ngveri dang Mu ca quan nai dr citing chirc di biet phai. Nguti clang Mu ca quan, g chat, dan vj cif, tham quyen be nhiem. Ngveri Ch'ing du ca quan sir dyng cOng chirc. Navel ding Mu ca quan gnarl 19 cong ch0c cap ben. Ngueri efirng dau ca quan quan 19 Ngtreri thing erau co] quan six dyng hoac ngveri efirng dau ca quan duvc cOng chat. phan 42 quan 19 cong chirc. Nguti &mg Mu ca quan quail 19 cong chirc cap ben. Butt mien trach nhiem k9 'nat. Nguti efirng du ca quan quan 19 Thi ca quan dang quan 19 cong cOng chCrc butt My ben hanh xer19 chat se tien hanh xi), 19 kiluat. k9 luat, guy& d]nh hinh that k9 101 th gin he sa, quyet Binh 1(9 luat ye ca quan dang quail 19 citing chirc. DOi turang, pham vi dieu chinh tha Nghi dinh 159/2005/ND- Quy dinh mgc dich, nguyen gc, Quy d]nh trinh tkr, tha tyc phan loai CP dm Chinh pha ve phan bpi dan vi hanh chinh xã, phvang prig!), them quyen phan loai clan vi hanh chinh xa, phuttg, thi phuting, thi trail le gi? dan vi hanh chinh xa, printing, thj btu. tgn. Page 21 of 32 Bao gem nOi dung ca phvang an lai. STT Ceti NM 189 Vic phan loai dan vi hanh chinh cap xa theo Nghi dinh 159/2005/ND-CP nham mix dich gi? Phwanq an A Bao gam Wei dung ce phvang an lai. Phwang an B Lam ca so de xac dinh sii Kiang can be, c6ng chirc chuyen trach va khang chuyen trach; s6 Itrang thenh vien Oy ban nhan d5n; 136 sung che 60 chinh sach hop 19 dOi vai can be, c6ng chit x5, pinking, thi tran. Phwang an C Lam can co, de Nha nut c6 chinh sach phat men kinh te - ith hei, gap phan bao dam sy On dinh dm dan vj hanh chinh cep xa va slang cao hieu km, hieu qui quanI9 nha nut cua chinh quyen ca so% 190 Nang cao hieu qua cilia quail Iji nha mrac dia chinh quyen ca set. Nang cao hieu qua tha quan It doanh nghiep. Nang cao hieu qua cda quen It dan vi sv nghiep. Phai bao dam dung them quyen. Phei bac) dam dung trinh tv th6 tyc. Phai bao dam tinh thong nhat va khoa hoc. Tay tfing dia phvang. loai. 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 Nei dung neo thuOc myc dich dm viec phan loai clan vi hanh chinh cap xa quy dinh tai Nghi djnh 159/2005/N0CP? Nguyen lac phan loai dan vi hanh chinh cap x5 quy dinh tai Nghi dinh 159/2005/ND-CP? X5, phvang, thi tran &rot phan lam bao nhieu loai dun vi hanh chinh? Theo guy djnh tai Nghi Binh 159/2005/ND-CP, Tieu chi phan loai dan vi hanh chinh cap xa g6m: Theo quy dinh tai Nghi dinh 159/2005/ND-CP, Tieu chi nao thuec lieu chi phan loaf dan vi hanh chinh cap xa: Theo guy djnh tai Nghi djnh 159/2005/ND-CP, Al c6 them quyen quyet djnh viec phan loai dan vj hanh chinh cap xa? Theo quy djnh tai Nghj dinh 159/2005/ND-CP, Al co them quyen quyet dinh dieu chinh viec phan loai dan vj hanh chinh cap xa? Theo quy dinh tai Nghi dinh 159/2005/ND-CP, Yeti tO nao dvac xem la yeu to dc tho de thvc hien phan loai Oi yeti xa mien nOi, yang cao, %/Ong sau, vOng xa? Theo quy djnh tai Nghi Binh 159/2005/ND-CP, Dinh kt viec tien hanh xem xet, quyet djnh dieu chinh viec phan loai dan vi hanh chinh cap xa la sau bao lau Ice tir quyet dinh phan loai dan vi hanh chinh c.ap x5 co hieu Ivc thi hanh? Theo quy dinh tai Nghi dinh 159/2005/ND-CP, Viec dieu chinh viec phan loai dan vi hanh chinh cap x5 &rot thvc hien nao? Theo quy dinh Lai Nghi djnh 159/2005/ND-CP, Cac xa, phvang, thi tan thuec dia ban bib!, giai va hai deo la dot vi hanh chinh cap x5 loai may? Can dr theo quy djnh tai Nghi djnh 159/2005/ND-CP, MOt xa c6 tong s6 diem dm cac heti chi phan loai dan vihanh chinh cap x5 dpt 180 diem thi thifec xa loai may? loai GDP; Dan s6; Dien tich. SO ngvai d0 tu6i lao Ong. SO he gia dinh; Dien tich; Vi tri dia19. Dan so; Dien tich; Cac yeu tO dgc to. Dan s6. S6 h0 gia dinh. Chu tich Hei Ong nhan dan cap tinh, Chu tich llt ban nhan dan cap phO tRrc thuec Trung yang. huyen. Chi) tjch Llt ban nh5n don cap tinh, thenh phO tut thuec Trung vang. Chu tich U9 ban nhan dan cap huyen. ChO tich lit ban nhan On cap tinh, phO try,c thuec Trung vang. Chi) tich Fled Ong nhan On cap tinh, phO film thuec Trung vang. Ti le Cat thu ngan sach so vai ke hoach. Tt le ngveri den tOc thieu so chiern tren 50% dan s6. 56 ngutri da tu6i lao Ong. nam Khi cac yeti to co thay Oi. Throng hop ca bier] Ong Ion ye On Bao gam nai dung ca phvang an so, droll tich. c6n lei. nam Loai 2. Lopi 1. Sau nam ke Kr quyet dinh Olen lopi dan vj hanh chinh cap xa c6 hieu km thi hanh Lopi 3. Loai 1. Loai 3. Loai 2. Page 22 of 32 _ STT Cali hoi 202 Can cir theo quy djnh tai Nghj eh 159/2005/ND-CP, Met phvang c6 tong so diem dm cac tieu chi phan lopi don vi hanh chinh cep xa at 230 diem thi thuec phvang loai may? 203 Nghj eh 92/2009/ND-CP ca Chinh phi) quy CM-1h ye chirc danh, s6 Von, mOt s6 che 80, chinh sach diva' 86i tocing nao? 204 Theo guy cfinh hien hanh, S6 krong can be, cling chirc cep xa theo phan lopi don vi hanh chinh Oivai xa lopi IA bao nhieu? 205 Theo guy djnh hien hanh, S6 locyng can b0, cong chirc cep xa theo phan lopi don vi hat chinh Oivai xa lopi la bao nhieu?: 206 Theo guy (firth hien hanh, 50 Itrqng can b0, c6ng chin cap IA theo phan lopi dan vi hanh chinh doi vcfri xa lopi la bao nhi8u?: 207 Theo guy dinh hien hanh, Quy djnh nao sau day ang xac ctinh SO lining can b0, cling chCrc cap xa &rot b6 tri theo loai don vi hat chinh cap xa? 208 Trong cac chirc vu, chin danh sau day, chin vy nao la can be cap xa? 209 Trong cac chirc vy, chCrc danh sau day, chac vy nAo IA can be cep xa? 210 Trong cac chirc vy, chit danh sau day, chin vy no° IA can be cap xa? 211 Trong cac chirc vy, chirc danh sau day, chCrc vy nao la can be cep xa? 212 Trong cac chin vy, chin danh sau day, chot vy nao la can b0 cep xa? 213 Trong cac chirc vy, chirc danh sau ay, chit vy nao IA can be cap xa? 214 Trong cac chirc vy, chtit danh sau day, chirc vy nao la can be cap xa? 215 Trong cac chirc vy, chirc danh sau day, chirc vy nao IA can be cep xa? 216 Trong cac chin vy, chCrc danh sau day, chirc danh nao la cling chin cap xã? 217 Trong cac chirc vy, chirc danh sau ay, chCrc danh nao la c6ng chirc cap xa? 218 Trong cac chirc vy, chirc danh sau ay, chirc danh nao la ding chin cap xa? 219 Trong cac chtrc vy, chtit danh sau day, chirc danh nao la ding chtk cap xa? Phwong an A Plurcrnq in B Pinang an C Loai 3. Lopi 1. Lopi 2. Ntang nguti hopt Ong kh6ng chuyen trach a xa, phvang, thi ht. Can be, cong chirc a xa, phvang, thi ten. Bao gem nOi dung ca phvang an !pi. Kh6ng qua 25 ngatei. Kheng qua 27 ngveri. Kh6ng qua 29 ngvai. Kh6ng qua 25 ngtroi. Khong qua 21 ngviti. Khong qua 23 nguti. Khong qua 21 ngvai. Kh6ng qua 23 ngv&i. Khong qua 19 ngveri. Bao g6m ci can 130, cOng chtrc dvqc Bao g6m cá can be, cong chut luan chuyen, (lieu Ong, bit phai ye civet (lieu Ong ye cep xa. cep xa. Chu tich I-10i Nang an. Twang Cong an xa. Khong tinh s6 can be, Gong chirc dvqc Van chuyen, dieu Ong, biet phai ye cap xa. Tv phap - HO tich. ChO tich Hei Cvu chien binh. Twang Gong an xa. Tv phap - He tich. Van h6a -X5 hei. Trvang C6ng an xa. Ph6 Si tho Deng Oy. Tnrerng Gong an xa. Van ph6ng - Thong ke. Ti, phap - HO tich. Phi Chu tjch Hei Ong nhan dan. Chu tich Hei Lien hiep phy nu, Viet Nam. Chi huy twang quan skr. Tai chinh - Ke toan. Chatich Cly ban nhan dan Tv phap - He tich. Van phOng - Th6ng ke. Chu tjch Oy ban Mat tran TO quOc Viet Nam. Tv phap - HO tich. Van h6a -xa hei. Van ph6ng - Thong ke. Bi tint Doan ran Ceng san HO Chi huy tnrang quan Si,. Chi Minh. Bi thy Doan nien COng sin PhO Chu tich tit ban nhan den. HO Chi Minh. BE this Doan nien Cag sin Trtrang COng an xa. HO Chi Minh. Ph6 Chei tic?' HOi Ong nhan dan. Pito Chi' tich Cly ban nhan dan. Page 23 of 32 Si thv Doan Thanh flier' Ceng sin HO Chi Minh. Ph6 Chit tich Hei Ong nhan dan. -lei chinh - K8 toan. Ph6 Chi] tich Cly ban nhan dan. Van phang - Tilting k8. _ Cau MI SIT 220 Trong cac chitc vy, chirc danh sau day, chin danh nao la cling chat cap xa? 221 Trong cac chin vy, chirc danh sau day, chirc danh nao la c6ng chirc cap xa? 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 Plunng An A Ti, phap - HO tich. PInnyng An B Pho BE this Sang gy. Dia chinh — xay thing — CO thi Ica moi tnrong (dgi vai phvgng, thi tan) hoc dja chinh — nong nghigp — xay dvng va mei Inking (doi vol xa); BE this Doan nig!, Cgrig san Trong dic chin vy, chgt danh sau day, chirc danh no° la Truing dal buyer, thanh. h16 Chi Minh. c6ng chgc cap xa? Chu tich HOE Lien hip phy nils Vigt Chu tich Figi nguti cao tat Trong cac chi:pc vy, chin danh sau day, chin vy nao Nam. khOng la can bg cap xa? Chg tich Hgi Lien higp phy net Vigt Chu tich Hoi Chu, Thap CO. Trong cac chirc vy, chCrc danh sau day, chirc vy nao Nam. khong la can bg cap xa? Cling an vign thuing tnyc tai try set Ti: phap - HO tich. Trong dic chirc vy, chirc danh sau day, chirc danh nao xa. kh6ng la gong chirc cap xa? Dia chinh — xay dying — CO thi va m6i Ms phap - HO tich. Trong cac chirc vy, chirc danh sau day, chin danh nao tnytrng phkrang. kh6ng la c6ng chin cap xa? Tv phap - HO tich. Chi huy Throng quan sty. Trong cac chirc vy, chi:pc danh sau day, chirc danh nao kh6ng la cOng chirc cap x5? 12 thang. Theo guy dinh hign hanh, Thai gian tap sky cga ding chgt 06 thang. cap xa am xep krang ngach can skr la bao nhieu lau: Chu tich HOE Lien hip phy nii, Viet Nam. 12 bac. 02 bac. Theo guy djnh hign hanh, Can bg cap x5 co trinh CO so' cap hoac chva 8bo tao trinh dg chuygn men, nghiop vy &rex zap Ivang chat vy theo bang !yang c6 bao nhieu bac: 06 thang. Theo guy Binh hign hanh, Thoi gian tap sty dm ding chirc 12 thang. cap x5 &rut zap krang ngach chuyen vien &rot guy dinh la bao nhieu lau: 90% met liyang bac dm chit 80% lining bac cila chat Theo guy Binh tai Nghi dinh 92/2009/ND-CP dm Chinh danh hien dam nhigm theo guy dinh. danh hign clam nhigm theo guy dinh. phi), twang hap can bg cap xa la ngtreri clang hiring trcy cap met sin Ian Ong, thi ngoai trq cap mat silt lao dgng hien Wong, hang thang disqc hvgng krang nine the nao: Theo guy dinh hign hanh, Can bg, ding chirc cep xa kh6ng hoan nhigm vy hoac bi q luat tie khign tech, canh cao thi theri gian nang Ivang bi keo dai bao nhieu thang kg Kr quyet dinh 0101 c6 higu kit? Theo guy dinh hien hanh, Can bg cap xa bi ki luat cach chirc thi thoi gian clang Ityang bi keo dai bao nhigu thang kg ter ngey quyet dinh ki luat c6 hieu fire? Theo guy dinh hign hanh, Phu cap theo loai xa duct ap Ong cho dOi tvgng nao? Phttan9 An C Ph6 Chg tich Hi Ong nhan den. Ph6 BE this Sang gy. Van ilia -X5 hOi. Chg tjch Oy ban Mat tan Tg quec Viet Nam. BE this Doan flier) Cgng sin Hg Chi Minh. Chi huy tnthng guar' sv. Thanh tra xay dvng phutng. Van ph6ng Sang tly. 09 thang. 09 bec. 09 thang. 100% mut Ivang bac cga chin danh hign dam nhigm theo quy Binh. thong. thong. 12 thang. thong. 12 thang. thang. Can bg cap x5 loai va loai 2. Can bg cap x'a lopi 1, loai va loai 3. Chi can bg cap xa loai 1. Page 24 of 32 STT tau hoi 235 Theo quy dinh hien hanh, S6 luang ntang nguti that deng kh6ng chuyen trach tai c.ap xa theo phan loai dan vi hanh chinh dei vifti xa loai la bao nhieu? 236 Theo quy dinh hien hanh, S6 Wang nhOng ngtrai that clang khong chuyen trach tai thp xa theo phan loai clan vi hanh chinh dei veti xa loai la bao nhieu? 237 Theo quy dinh hien hanh, SO lining nhOng nguti hoat Ong kitting chuyen trach tai cep xa theo plan loai dan vi hanh chinh dei vai xã Iciai la bao nhieu? 238 Theo quy dinh hien hanh, Ca quan nao sau day c6 them quyen quy dinh mot phy cap cu the dm tUng chirc danh nhirng nguti that dOng kh6ng chuyen trach a xa, phucanq, thi tan: 239 Theo quy dinh hien hanh, Ca quan neo sau day c6 them quyen quy dinh chirc danh nhirng nguai that deng khong chuyen trach a xa, phuang, thi tram 240 Nghi dinh 92/2009/N0-CP quy dinh ye che c16 BHXH nhu the Fla° dei vol nhirng nguti hoat Mang thong chuyen trach a thp xa? 241 Nhang ngtrai hoat dOng khang chuyen trach & cap xa &rot Wong the 80 phy thp nhtr the nao? 242 243 244 245 246 Theo quy dinh tai Nghi dinh 92/2009/ND-CP va Nghi dinh 29/2013/ND-CP, thi nhirng ngudri that Ong kitting chuyen trach & thp xa &vac twang che CO nao? Theo quy c11nh tai Nghi crinh 92/2009/ND-CP va Nghi dinh 29/2013/N0-CP, D6i tuang nao sau day kh6ng ththc dei tuang tham gia bao hiem xa hei bet buQc: Met nthrig nguyen tec quan ly lvu ter theo quy dinh cOa Luat Lua ea la gi? Phwang An A Kh6ng qua 18 nguti. Plum:mg An B Kh6ng qua 20 nguti. Phuung An C Kt:ging qua 19 nguti. Kh6ng qua 24 nguti. Kh6ng qua 20 nguti. Kh6ng qua 22 nguati. Kh6ng qua 24 ngtriai. Kh6ng qua 20 ngtrai. Khong qua 22 nguti. Hai Ching nhen den cep huyen. HOi Bang nhan dan cep xa. HOi ding nhan clan cap tinh. 1_19 ban nhan dan cep huyen. I-10i 86ng nhan dan cap huyen. HOi Clang nhan dan cap tinh. KhOng ththc clei Wang tham gia bao Giao HOND cep tinh quy dinh. hiem xã thi bet buQc. Che CO phy cap HIDND cap xa quy dinh. Che de phy cap ye che CO bac/ hiem xa Wei bet buOc. C6ng chCrc cap xa. Ca 02 phuang an lai. Dirac Wang met phy cap he s6 1,0 mat luang tei thieu chung. Ovac hvang vol mirc phy dp cy the dm tUng chirc danh F101 clang nhan dan cep tinh quy dinh vol Mut khong mat qua he se 1,0 mac luting tei thieu chung. Che CO bao hiem xa KA bet buQc va CM CO phy thp va che dO bao che de bao hiem y te. hiem y te. Nhirrig nguai that Ong khong chuyen trach thp xa. Float dung luu Kr &roc thvc hien thong nhat thee quy dinh cOa pile') kik Luat Wu fru, quy dinh nhu, the nao ye nguyen tec quan 19 Nha mac thong nil& quail 19 tai lieu Bao gam thi dung ca phisang an Ph6ng lieu Kr quitic gia Viet Nam; can lai. km trCr? Float Ong kw Kr &rot thyc hien thong nhat theo quy Binh tha phap luat. Met nhirng chinh sach dm Nha nvac ve Itru Kr theo Tap trung xey dyng kho lua Kr cho Nha nutc khang h6 kg kinh phi cho cac ca quan. quy iffinh dm Lust Wu tit, la gi? mOt se ca quan. Page 25 of 32 Khong ththc doi tuang tham gia bac hiem xa thi bet bthc. Can bta thp xa. Float Ong luu Er Carqc thvc hien the° quy dinh dm tang ca quan. Tai lieu Ph6ng h. ru Oil, quitic gia Viet Nam dlitiC Nha mac th6ng kg. Tap trung hien dai h6a ca sa vat chat, k9 thuat va CEng dung khoa hoc, Gong nghe heat Ong km Kr. SIT Ceti hoi 247 NOi dung nao khong thuOc chinh sach caa Nha nut ve Ivu tit theo quy dinh caa Luat Wu tit? Pluvang an A Phtvcvng an B Phwang An C Bao dam kinh phi, nguen nhan lyt Thira nhen quyen se. him dai vai tai Tai lieu Phong Itru tit quec gia Viet viec bao vg, bao quan an toan, lieu lin Kr; Nam duvc Nha nvac thong kg. tei chat sir dyng Co higu qua tai ligu Ph6ng luu trir quec gia Viet Nam. 248 Ca 02 phuang an [pi. 249 250 Theo quy dinh caa Luat Isru Kr thi hanh vi nao bi nghiem cam ifthi vad tai lieu luu trey'? Theo quy Binh cila Luet Lau Kr thi hanh vi nao bi nghiem c.ern di veil tai lieu [Liu tree? Theo quy dinh caa Luet Lvu trir thi hanh vi nao khong bi nghiem cern? Thu hai, lieu hay tai lieu het gia tri theo quy Cfinh. Mang tai ligu luu Kr nut ngoai trai phep. 251 Nguti Ong Ou ca quan, tó chCrc ca tech nhigm gi Ngurvi &mg dau dan vl caa ca quan, lap sa va nOp luu he sa, tai ligu vao Lvu tit ca quan? tie cht Co trach nhiem to chat thvc hien viec lap so., bao quail ve nOp km h6 sa, tai lieu cith dan vi vao Lau Air ca quan. 252 Tnrac righi hut, th6i viec hoec Nguti &rot giao giai quyet, theo d6i c6ng viec cea ca quan, te chirc c6 trach nhiem gi lap h6 so' va nep lau chuyen ding tac khac thi phial ban giao day da sa, tai lieu cho nguti he sa, tai lieu vao Lau trik ca quan? GO trach nhiem caa ca quan, to chat. 253 Doi yeti he sa, tai lieu ma kh6ng phai he sa, tai lieu xay thing ca ban thi the.' han nOp !au vao Wu tit ca quan duqc qux dinh nhu the nao? Doi vai he sa, tai lieu vay dvng ca ban thi thol han nOp kw vao Luu trik ca quan dvqc quy dinh Mu the nao? 254 Tuyen truyen, 06 bier' sir dyng Lam gia, sCra chira, lam sal Each nOi (Ong rai tai lieu luu Kr. dung thi lieu luu tree. Giao, nap tai lieu ye lvu trey ca quan. Mua ban, chuyen giao, hay trai phep tai lieu kw trip. SCr dyng tai lieu luu Kr vao myc Met rOng hi:fp tac quk te hoat dich thm pharn lqi ich caa Nha Ong !au Kr. nut, quyen va lqi ich hqp phap caa ca quan, tó chat, ca nhan. Bao g6m ithi dung ca phirang an Nguti dCrng du ca quan, t6 chirc dm lai. c6 trach nhigm quail 19 tai lieu luu tar caa ca quan, to chat; chi Oa, kiem tra, throng dAn viec lap he sa va nap luu sa, tai lieu vao Lau Er ca quan. Bao gem rigi dung ce phiyang an CO trach nhiem lap so. ye c6ng lai. viec duet giao va nOp Ivu 116 sa, tai lieu vao Luu Kr ca quan. Trong thol hail 01 nam kg tie c.6 thong boo you ceu Op. Trong thai han 01 nam, ke Ur ngey c6ng viec Mt thac. Trong thai han thang, ke to' c6ng viec Itht thac. Trong thai hen 12 thong, ke tie Gong trinh hoan thanh. Trong thai flan 01 nam, ke lir cling viec ket thac. Trong theii han 03 thang, kg ter ding trinh duqc quyet than. Xay dvng,136 tri kho lot trip, trang thigt bi, phuang tign can thiet. 255 Nguti dUng du ca quan, tie chic c6 trach nhigm gi Bao gem nOi dung ca phuang An bac, quan tai lieu luu Kr? !al 256 Thol han nap !au he sa, tai lieu vao lot tra ca quan dvqc Trong tiled hail 03 thang, kg ter ding trinh duqc quyet toan Othi vai quy Binh nthr the nao? he sa, tai lieu xey dung ca ban. Thvc hign cac bin phap k9 thuat nghigp vy de bao ye, bao wan an toan tai lieu kw Kr va bio dam viec sir dyng tai ligu luu Kr. Trong thoi Ilan 01 nam, Ith Ur ngey ding viec la thec, trip sa, tai lieu xay dvng ca ban. 257 Thai gian gip lai sa, tai ligu cea dan vi, ca nhan CO nhu Thol gian nguti Ong Oil ca quan, to chet guy& dinh. ceu giil lai h6 sa, tai lieu dã den han nOp lut dirot quy dinh nthr the nao? Kh6ng qua 02 nam, ke to' ngey dirt nguoi Ong Cfau ca quan, t6 chin Ong 9. Page 26 of 32 Bao gem rthi dung ca pthrang an c6n lai. Kh6ng qua 02 nam, ke tie den han rthp luu. STT Cali Mi 258 Dan vi, cá nhan c6 nhu cu glee lai ho sa, tai lieu Ca den hpn nOp !um theo guy Ctinh CO phyc vy c6ng viec thi phai Crap trnq yeu cu 91? 259 Tham quyen quyet dinh hay tai lieu het gia tri dut quy dinh nhtr the Mt? Phwang in A Bao gam Mi dung ca phtrang an !pi. Phwang An B Phai &rot nguti Clang Cu c' quan, tO chat clang k. Ngutri dang dAu ca quan, to chat quyet Binh hay tai lieu het gia tg tpi kru trig co' quan. Ngutei clang dau ca quan c6 than) quyen ye kw tit cat cep quyet dInh hay tai lieu het gia tg tai !au tra lich sir ding cap. HO sa hay tai lieu het gia tg phai HO sa hay tai lieu het gia tri Wei &roc bac) wan tai ca quan, to chat dace bao quan tai ca quan, t6 chat c6 tai lieu bi hay it nhat 15 nam, ke co tai lieu bi hay it nhat 20 nam, Ice ter nob), ithy tai lieu. ta, hay tai lieu. Viec hay tai lieu het giA hi] phai duot Viet hay tai lieu Mt gia hi phai bao lap bien ban. dam hay het thong tin tai lieu. 260 Thai hpn bao quan h6 sa hay tai lieu het gia tri tai co quan, to chat la bao nhieu leu? 261 Viec hay tai lieu Mt gia tri phai thvc hien Mar the nao? 262 Trach nhiem lap M sa va Mt) Itru he sa, tai lieu vao Ivu tra ca quan, dirt quy dinh nil& the nao? Bao gam nOi dung ca phtrang An c6n lai. 263 Quyen ty, tin ngvemg, tan giao cua ding dan duct quy dinh nhir the nao tai Phap lenh tin ngutng tan giao? Bao gam nOi dung chn lai. 264 Quyen va trach nhiem dm chat sac, nha tu hanh va cang Chat sac, nha tu hanh va c6ng den clan CO tin ngutng, ton giao Cut guy dinh nha the nao tai CO tin ngvang, ten giao dtrot Meng Phap lenh tin ngwErng tan giao? 11* quyen tong d8n va CO trach nhiem thvc hien nghia vy ding clan. 265 Quan he giCra Nha ntrac COng Ma xa hei chi' nghia Viet Nam vol cac quac gia, to chtrc quac re ye yen de CO lien quan den t6n giao phai dva tren cat nguyen lac nao? a2 phut:mg an Ngveri &roc giao giai quyert, theo dOi Ong viec dm ca quan, tO chirc c6 tech nhiem lap he sa ye c6ng viac clut giao va nOp kw he sa, tai lieu v5o kw tit, ca quan. C6ng clan CO quyen ta tin ngtreing, ton giao, theo hoac kh6ng theo (Mt tan giao nao. Pinang an C Phai lap Danh myc hO sa, tai lieu giCr lai gal cho Lum tit ca quan. Bao gam nOi dung ca phtrang an lpi. HO sa hay thi lieu Mt gia hi] phai &roc bao quan tai ca quan, to chat c6 tai lieu bi hay it nhat 05 nam, ke ta ngasy hay tai lieu. Bao gam nOi dung a phisang An c6n lai. Nguti &roc giao giai quyet, theo d6i ding viec COa cot quan, to chat traot nghi hum, th6i viec hoac chuyen tong tac khac thi phai ban giao day CO h6 sa, tai lieu cho nguti c6 trach nhiem dm ca quan, to chat. Nha nut bao dam quyen by tin ngutng, ton giao caa ding clan. Kh6ng dint xam pham quyen ty ay. Bao gam nOi dung ca phaang An can lai. Chat sAc, nha tu hanh c6 trach nhiem thating xuyen giao dyc cho tin CO long yeu nut, thvc hien (men, nghia vy c6ng dan va thirc chap hanh phap luat. Binh deng, cat ben ding c6 lcyi, pito T6n dOc lap, cha quyan, Bao gam nOi dung ea phaang an hop vdti phap luat mai ben, phap luat khong can thiep vao c6ng viec MI !pi. va thong 10 (ludic tO. caa nhau, Page 27 of 32 SIT Cau hal 266 Can ar Phap lenh tin ngtreeng tan giao, Mat tran TO quOc Viet Nam va cac t6 chirc vien pham vi nhiem yo, quyen han caa minh co trach nhiem gi ye tin ngverng, ton giao? Phtrang an A Phvang an B Bao gOm nOi dung ca phirang an Tap hap dOng bao c6 tin ngutng, lai. ton giao va dOng bao kh6ng c6 tin ngusErng, ten gido xay dvng kh6i di doan ket toan dan tOc, xay dyng ye bao ve TO quOc;Phan anh kip Med y kien, nguyen yang, kien nghi cua nhan clan ye cac yen de c6 lien quan den tin ngutng, ton giao vai ca quan nha nark co them quyen; 267 Phap lenh tin nguerng ton giao quy dinh nhu the nao ye cac hanh vi bi nghiern cam? Bao gem FICA dung ca phvang an Gen !pi. 268 Thyo hien quyen tip tin ngutrig, Can co, Phap lienh tin ngutng ton giao, Trong hoat (tong tin ngtiang, ton giao, nguti o6 tin ngutng, tin 66 a:5 each ton giao khong can tit viec thvc hien quyen Ira nghle vy citing dan; hoat nhiern nhu the nao? dOng tin ngutng, t6n giao theo dung quy dinh ctia phap lust. Can ctr Phaplenh tin ngtrang ton giao, TO chtrc net:, cltrai Gratz) phan cila dao Cong giao. day IA to chut t8n giao ca sa? Can dr Phap lenh tin ngirerng ton giao, ChCrc sec, nha tu San van dOng. hanh duct thin hien le nghi ton giao pham vi phy trach, dtrqc giang dao, truyen Ciao tai dia diem nao dtrai day? Can CCP Phan lenh tin ngverng ton giao, Trading hcfp chirc Ban tri sir tinh hei Phat gido. sac, nha tu hanh thvc hienli nghi t6n giao, giang dao, truyen dao ngobi cac ca ser tan giao theo quy dlnh thi phai co sir chap thuan cOa ca quan nao? 269 270 271 Page 28 of 32 Phvansan C Tham gia tuy8n truyen, van Ong chat sac, nha tu hanh, tin 66, nguti co tin ngutng, cac to chirc ton giao va nhan clan thvc hien phap luat ye tin ngutrig, ten giao;Tham gia xay dvng va Om sat viec thvc hien chinh sach, phap Vet ye tin ngutng, ten giao. Khong dirqc lqi dyng quyen tip tin ngverng, ton giao de pha hoe" hoe binh, dc lap, thong mit cat nut; kich d'Ong bao Ivc hoc Kneen truyen chi& tranh, tuyen truyen trai veri phap luat, chinh sach &la Nha nut; chia re nhan dan, chia re cac dan tec, chia re ton giao; gay iti tilt tip cong cOng, xam hai den tinh mang, sac khoe, nhan phem, danh du', tai san dm nguti khac, can tit viec thvc hien quyen va nghia vii cOng dan; hoat Ong me tin di doan va thvc hien cac hanh vi vi pharn phap luet khac. Khong &ego phan brat 661 xir vi IY tin ngutng, ton giao; vi ohm quyen tv tin ngutng, ton giao dm cling dan. Ton tong quyen tip tin ngtrang, ton giao va quyen tip kh6ng tin ngtrifmg, ton giao cOa nguti khac. Bao gem nOi dung ca phtrang an c6n lai. Ban td sip tinh hOi Phat giao. Chi Fuel dm dao Tin lanh. HOi trverng Nha van h6a xa. Cac ca sa ton giao. Uy ban nhan dan huyen, quan, thi x5, thenh ph6 thuOc tinh nai thvc hien. UY ban nhan dan cep xa nai thipc hien. SIT 272 273 274 Phunyng An A Can WA Can cos Phap lenh tin ngutng ton giao, Trong tnyerng hap Mtn pham tinh mang, sire kho6, n6° sau day thi boat Ong tin ngutng, t6n giao bi dinh chi? nhan phArn, danh do, tai san da nguti khac. Can co, Phap lenh tin ngutng tan giao, MOt nhOng CO nhieu nguti kh6ng cong tin ngtrang. dieu kien de to chtit dime cong nhan IA tO chi:2c ton giao la? Tht) tutng Chinh pha Can cir Phap lenh tin ngtrang ton giao, Ca quan CO than, quyen c6ng nhan to chat ton giao c6 pham vi hoat dOng & nhieu tinh, phO tryc thuOc trung Leong? BO NOi vu Th0 biting Chinh pha Chu tichU9 ban nhan dan tinh, 016 tivc thdc trung vang UBND tinh, ORS tRrc thuOc trung !yang. Ban Ton giao Chinh pho. UBND cap huyen. UBND cap huyen nai dien hOi nght, dai di. Ban T6n giao Chinh phO. Ca quan quart 19 Nha nuerc ye ton giao cep tinh. Ca quan quart 19 Nha nut ye t6n giao cap tinh. Ca quan quan 19 nhe nut ye ten giao er trung yang. UBND cap huyen nai then di nght, CIO hOi. Ca quan quart 19 nha nutc ye tan giao a trung uang. Ut ban nhan clan cap tinh nai hOi doan boat efOng. UI ban nhan dan cap huyen nai hOi doan hoat dOng. U9 ban nhan den cep tinh nai di doan boat clang; Ca quan quan 19 nha nut ye t6n giao & trung 'yang. 1_19 ban nhan dan cep huyen nai di Coen hoat Ong. Ca quan quart 19 nha nuot ye tan giao er trung trang. Ui ban nhan dan cep tinh nai di doen boat dOng. U9 ban nhan dan cep huyen nai di doan boat dOng. BO Ntji vy Can al, Phap lenh tin ngutng ton giao, Ca quan nao CO them quyen ding nhan to chirc ton giao co pham vi hoat dOng chit yeti a mOt tinh, phO tnyc thuOc trung vang? 276 Can ar Pile lenh tin ngutng ton giao, Viec lap, chia, tach, sap nhap, hap nhat to chive t6n giao ca so' pile' &rot su chap thuan da ca quan nao? Can de Phap lenh tin nguting ton giao, Viec tO chOt Hoi nghl, dal hOi caa to chin ton giao ca so' &rot tien hanh sau cet MP chap thuan caa ca quan nao? Can ar Phap lenh tin ngutng t6n giao, Viec to chirc di nght, dai hOi cap trung ;sang hoec toan dao dm to chin ton giao duct tien hanh sau ce sty chap thuan da ca quan nen? Can cir Phap lenh tin ngutng ton giao, Ca quan nao c6 tham quyen clang k9 hoat dOng di veri HOi doan t6n giao c6 pham vi boat Ong rdt huyen, quan, tit x5, think tinh? Can ar Phap lenh tin ngutng t6n gido, Ca quan neo c6 thArn guy& dang k9 hoat Ong di di I-10i doan ton giao co pham vi hoat CIOng nhieu huyen, quan, thi xa, phO mOt tinh, phO tnyt thdc trung trang? 278 279 280 281 282 283 Ca quan nao co them quyen clang k9 boat Ong di veri FIcji doan t6n giao c6 pham vi boat dOng et nhieu tinh, phO tut thud trung vang? Can ar Phap lenh tin ngverng t6n giao, Khi thus/6n chuyen nai boat Ong t6n giao cua chin sec, nha tu hanh, tO chirc ton giao co trach nhiem th6ng bao den ca quan nao? Can di Phap lenh tin ngutng ton giao, Viec lap truang dao tact nhirng nguti chuyen boat dOng ton giao pile] dvac sv chap thuan da hay ca quan nao? Sang cher cep clang k9 hoat Ong t6n giao. Phircong An C Xam pham an ninh quec gia, inh Wong nghiern bong den trat tv cling cang hoac moi tnyang. CO try so', tO chit va nguti di dien hap phap. Chu tichl.19 ban nhan dan tinh, 06 trtyc thuOc trung vang 275 277 Phuteng An B Ca phtrang An c6n lai deu eking. UBND cep tinh nai di va clang k9 vol UBND cep huyen nai di va clang k9 vat UBND cep huyen nai den. UBND tinh nai den. UBND cep x5 nai di va clang k9 vol UBND cep ze nai den. BO Ciao dyc va Dao tao. Thu tutng Chinh phil Page 29 of 32 BO NOi vv. STT Cott hoi • 284 Can air Phap lenh tin ngurerng ton giao, Viec mei thc lap bOi &rang nhOing nguti chuyen hoat dOng tan giao phai duac str chap thuan dm hay ca quan nao? 285 Can cOi Phap lenh tin ngureing ton giao, Ngveri phy trach ca so' ton giao nhan nguti vao tu co trach nhiem clang ky vai ca quan nao? 286 Can c(f, Phap lenh tin nguang ton giao, Cac cuOc II cua t6 cher° t6n giaci dien ngoai ca set ten giao auto thim hien theo quy dinh nao sau day? Phtrang an A Truang Ban Ton giao Chinh phet Phwang an B BO tutting BO Nei try. Phwang an C Chu tich UBND cap tinh nai mei lap. Ca quan quan ly Nha nvac ye ten giao cep tinh. UBND cep huyen nai c6 ca so' ton giao. UBND thp xã nai co ca so' ten gido. Bao gem neii dung ca phvang an c6n lai. CuOc le' Co str tham gia dm tin (16 den Ur nhieu huyen, quer), thi xã, ph6 thutic tinh phem vi met tinh, tryt thuec trung yang hoc ter nhieu tinh, ph6 trtm thuOc trung vang phai dutic Uy ban nhan clan cap tinh nai dien cuOc le chap thuan. Cueic le co Sc, tham gia oh tin efa pharn vi mOt huyen, quan, thi x5, ph6 thuOc tinh phai elute U9 ban nhan clan thp huyen nai dien cuijc II chap thuan. 287 Theo quy dinh hien hanh, Chu tich nuac co tham quyen quyet dinh, trao tang cac danh hieu thi Qua va hinh thin khen thverng nao sau day? Huan chiming, Huy chvang, danh hieu "Chien s9 thi dua toot, quec". 288 Theo quy djnh hien hanh, Thu tuang Chinh Co them quyen quyet Cfinh, trao tang cac danh hieu thi dua va hinh tit khen thirernq nao sau day? Theo quy dinh hien hanh, Cac danh hieu thi dua va hinh thuic khen thtrang gem: Bang khen, Ca' thi dua, danh hieu "Tap the Lao Ong met sac", "Dan vi quyet thang", danh hieu Chien sci thi dua cap 60, nganh, tinh, doan the trung 'yang thuOc than) qUyen dm cac tnyiang hop nao sau day? Danh hieu "Chien s9 thi dua toan quoc", "Bang khen dm Th6 tilting Chinh ph6". Chu tich mite. Chu tich Oy ban nhan dan cap nao sau day dtrac guy& dinh, trao tang danh hieu th6n, lang, Sp, ban, t6 clan ph6 van flea? Theo quy dinh hien hanh, Danh hieu "Gia dinh van heia" thuOc them gust) quyet dinh caa Chu tich UBND cap nao sau Bay? Cher tich Oy ban nhan dan cap tinh. 289 290 291 Huai, chvang, Huy chtrang, "Giai Huai.' chuang, Huy chiming, "Giai Hwang HO Chi Minh", "Giai thverng tinning HO Chi Minh", "Grai thtrang Nha nutc", danh hieu vinh dyi nha Nha nutc", danh hieu vinh thy nha nvoic va "Chien sir' thi dua toan nvac. quec". Danh hieu vinh dv nha nut, "Ca' Thi dua ceia Chinh ph0"; "Bang 'Chien sy thi dua than quec". khen dm Thu tvang Chinh phi?. BO tarerng, ThO truang ca quan The tuting Chinh phil ngang b0, ca quan thuOc Chinh phi), Chanh an Toa an nhan dan thi cao, Vien truterng Men Kiem sat nhan clan tiii cao, lanh ciao ca quan, t6 cher° a trung trang tha (loan the, Chu tich Oy ban nhan clan cep tinh. Chei tich Oy ban nhan don cap xe. Chu tich Oy ban nhan den cap huller,. Chi: tich Oy ban nhan dan cap x5. Page 30 of 32 . Chu tich Oy ban nhan clan cap huyen. Cho tich Oy ban nhan clan c.Sp tinh. Cau hot STT 292 Danh hieu "Dan vi Quyet thang" thuec them quyen quyet dinh ctla sau day? Phtrang an A Phwang An B Chi) tich Oy ban nhan dan cap huyen. ChO tich tily ban nhan dan cap x5. Phdang an C _ BQ Meting, Thu throng co quan ngang be, ca quan thuOc Chinh phO, Chanh an Tea an nhan dan tei cao, Vin Wong Vin Kiem sat nhan clan tea cao, lanh eta° ca quan, t6 chin d trung trang cua &An the, Che tich Oy ban nil& clan cap tinh. 293 Chu tich Cly ban nhan den cap huyan. Chet fich t:ty ban nil& Tan cap tinh. Chu tich Oy ban nhan dan Sp xa. Chu fich Cly ban nhan dan cap huyen. Ca 02 phirang an can !pi IA dung. Chu tich Oy ban nhan dan cap xa. Met buei letinh,I8k9 mit em. ni Met MA tie chirc trao tang va den nhan danh hieu vinh dd nha nutc, Huan chin:mg, Huy chutng, Cid thi dua cua Chinh phi), Bang khen cua The Mang Chinh phi'. 294 295 Theo quy dinh hien hanh, Danh bleu "Tap the Lao dOng xuat sac" thuec (ham quyen quyet doh, trao tang dm Chu tich Oy ban nhan dan Sp nao sau day? Theo quy OM hien hanh, Chu tich Oy ban nhan dan cap nao sau day duct quyet dinh, trao tang danh hieu "Chien s9 thi dua cap ca sa"? Nghi thirc Nha nut dut guy dinh tai Nghi dinh se 154/2004/ND-CP dm Chinh pile IA cac hinh that, thO tyc t6 chirc vol met buei 18 nao sau day? Dam bao tinh thong nhat, trang tong, hieu qua va tiet kiem. Met buai 18 mit tinh, le ki, niorn; trao tang va den nhan danh hieu vinh dd NhA nut, Huan chaang, Huy chtrang, Cd thi dua cua Chinh phi), Bang khen cua Thu Mang Chinh phi). Dam bao tinh thong nhat, trang trong, ton vinh, giao dyc, khoa hoc, thiet thdc, hieu qua Ira tiet kiarn. 296 Nghi thirc NhA mriac clut quy dinh tai Nghi dinh so 154/2004/ND-CP dm Chinh pile nham bao gem day CIO cac myc dich, yeu eau ilk) sau day? 297 Quan Met cha Wang, dutng 161 dm Deng ye bep tyc cai Sch che de cOng vy, acing chirc. Th6ng nhat ye nhan thin coi day la nhiem vy thuting xuyen, lien tyc ve then chat cua Si cacti nen hanh chinh hien nay; Cai cach che de ding vy, cOng chdc ray ddng va thdc hien ca che dap Nei dung So sau day khOng thuec myc tieu cy the den thai, giai quyet cho th6i viec va mien nam 2015 cua Di an "Day manh cai cach che de cOng vy, la nhiem vy thutng xuyan, lien tyc va then chat cua cli cach nen hanh nhiQm cOng chin kh6ng hoar' c6ng chirc" (ph8 duyet tai quyet dinh s6 1557/QD-TTg chinh hien nay. nhiem vy, vi phorn k9 1St. 18/10/2012 dm Thu kiting Chinh phO)? 298 299 Nei dung nAo kh6ng thut quan diem tai De An "Day manh cai cach che de cOng vy, cOng chirc" (ph8 duyet tai guy& dinh so 1557/00-TTg 18/10/2012 cua Th0 Mang Chinh phe)? Nhiem vy nao sau day thuec nei dung ye Day manh ph5n cap quail 19 va hoan thin viec t6 chirc Ming vy gon, nhe (duvc xac dinh tai De An "Day manh cai cach che de cOng vy, cOng chilt" ph8 duyet tai quyet Binh s6 1557/QD-Trg 18/10/2012 cita Thu tuang Chinh phil)? Dei mei Ming tAc danh gia cOng chac theo huting de cao trach nhiem nguti ddng du va gan veri kat qua ding vy; Bao gem nei dung ca phtrang an Giam quy m6 cOng vy, sap Ap t6 lai. chdc be may gen nhp, tranh chang chez bop tyc tinh glen bier' che, Wang cao chat Kiang dei ng0 can be, ding chilt Page 31 of 32 Dam bao tinh thong nhat, trang tong, thief thdc, hieu qua va tiet kiem. Day manh Si Sch che de cOng vy, cOng chdc phai c6 le trinh, birerc di thich hap va phai phi' hop vol dac diem cita he thong chinh tri nut ta. Quy doh va thdc hien chinh sach thu Mit, tien dr, phat hien, dyng va dal nge ngirdi ca tai nang host deng cOng vy. Day manh ph5n cap, phan quyen trang quan 19 cOng chin. Tang butc gan them quyen tuyen dung vol them quyen sir dung. CALI hol STT 300 Nei dung nao sau day thuOc nhiem vy tong tam ye DOi mai va nang cao chat lutng thi tuyen, thi Wang ngach cong chat (duvc xac Cfinh tai De an "Day manh cal each che de cling vy, c6ng chat" phe duyet tai quyet dinh sO 1557/QD-TTg 18/10/2012 ctia Tha Wang ChInh pha)? Plnrang an A Bao gOm nal dung cá phiyang an c6n lai. Page 32 of 32 Phutrng An B ling dung cOng Nile thOng tin, di mai phisang that thi tuyen va thi Wang ngach cong chat de dam Pao nguyen tac kith quan, cang bang, chat lisang, thyt tai. Phut/11g An C Xay dkeng be tic cau hoi va dap an thi tuyen c6ng chat d6i vfri tang mon thi theo htrang On voi yeu ceu ye trinh de va n5ng Ikrc caa ca quan, to chat, den vi can tuyen dung. [...]... bj xt7r19 k9 luat 6 hinh thet nhe han so vai hinh thet k9 luat Hang thi hanh thi ap dyng hinh that k9 luat nang han met met so veri hinh theic k9 luat Hang thi hanh Neu co hanh vi vi pham phap luat bj xe, I9k9 luat a hinh thirc bang so vol hinh thCrc k9 luat Bang thi hanh thi ap dyng hinh thirc 4 luat ding met hinh that k9 luat Hang thi hanh Cau hol STT 133 Can dr Nghi dint, 34/201 1/ND-OP cua Chinh... bi xi)' lk 1(9 luat a hinh that bang so vol hinh that k9 luat dang thi hanh thi áp dyng hinh thack9 luat cong mac hinh thin* luat dang thi hanh Bao gem nOi dung c.a 2 phirang An con lai Phut:mg An B Neu có hanh vi vi pham pilaf) luat bi xi)' 11 k9 luat a hinh thirc Wang han so yeti hinh thac k9 luat clang thi hanh thi Ap dyng hinh thirc k9 luat nang han mOt mat so vai hinh that k9 luat ap dyng CI&... trao tang cac danh hieu thi dua va hinh tit khen thirernq nao sau day? Theo quy dinh hien hanh, Cac danh hieu thi dua va hinh thuic khen thtrang gem: Bang khen, Ca' thi dua, danh hieu "Tap the Lao Ong met sac", "Dan vi quyet thang", danh hieu Chien sci thi dua cap 60, nganh, tinh, doan the trung 'yang thuOc than) qUyen dm ai trong cac tnyiang hop nao sau day? Danh hieu "Chien s9 thi dua toan quoc", "Bang... that xe, phat hanh chinh thay cho hinh thirc k9 luat CO the xem xet ap dung hinh thirc Duct ap dyng hinh thin xi: phat I& Oat hanh chinh thay cho hinh hanh chinh thay cho hinh thet k9 luat thirckiluat Bi buOc thoi viec ngay Chi xe, I9 k9 luat ye met hanh vi vi pham xay ra ghn nhet Chju hinh tit k9 luat nang hen Chju tat ca cac hinh thetki Wet vol met mot so vai hinh thirck9 luet ap m6i hanh vi vi pham... la c6ng chirc cap xa? 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 Plunng An A Ti, phap - HO tich PInnyng An B Pho BE this Sang gy Dia chinh — xay thing — CO thi Ica moi tnrong (dgi vai phvgng, thi tan) hoc dja chinh — nong nghigp — xay dvng va mei Inking (doi vol xa); BE this Doan thanh nig!, Cgrig san Trong dic chin vy, chgt danh sau day, chirc danh no° la Truing dal buyer, thanh h16 Chi Minh... vi pham phap lust trong thai gian Clang thi henh guyet djnh k9 luat: Trong thai flan 30 ngay, ke Ms ngey nhan duvc thOng bao cling nhan ket qua trung tuyen cea ca quan quan 19 tong chisc - Neu c6 hanh vi vi pham phapluat bi xe, 19k9 lust a hinh thCrc nhe han so vol hinh that k9 luat Bang thi hanh thi ap dyng hinh thirc ki lust ding met hinh thet k9 lust dang thi hanh Page 15 of 32 Phiyang an B Trong... nhan lyt Thira nhen quyen se him dai vai tai Tai lieu Phong Itru tit quec gia Viet trong viec bao vg, bao quan an toan, lieu lin Kr; Nam duvc Nha nvac thong kg tei chat sir dyng Co higu qua tai ligu Ph6ng luu trir quec gia Viet Nam 248 Ca 02 phuang an con [pi 249 250 Theo quy dinh caa Luat Isru Kr thi hanh vi nao bi nghiem cam ifthi vad tai lieu luu trey? ' Theo quy Binh cila Luet Lau Kr thi hanh vi... trong lap h6 so' va nep lau chuyen ding tac khac thi phial ban giao day da ha sa, tai lieu cho nguti he sa, tai lieu vao Lau trik ca quan? GO trach nhiem caa ca quan, to chat 253 Doi yeti he sa, tai lieu ma kh6ng phai he sa, tai lieu xay thing ca ban thi the.' han nOp !au vao Wu tit ca quan duqc qux dinh nhu the nao? Doi vai he sa, tai lieu vay dvng ca ban thi thol han nOp kw vao Luu trik ca quan dvqc... co Sc, tham gia oh tin efa trong pharn vi mOt huyen, quan, thi x5, thanh ph6 thuOc tinh phai elute U9 ban nhan clan thp huyen nai dien ra cuijc II chap thuan 287 Theo quy dinh hien hanh, Chu tich nuac co tham quyen quyet dinh, trao tang cac danh hieu thi Qua va hinh thin khen thverng nao sau day? Huan chiming, Huy chvang, danh hieu "Chien s9 thi dua toot, quec" 288 Theo quy djnh hien hanh, Thu tuang... hinh thin k9 luat thuOc them quyen cila ai? 186 Can cir Nghj dinh 34/2011/ND-CP dm Chinh phi', Doi vai cOng chat khong giCr chirc vy lanh duo, quan ly, viec ben hanh xi)' 19 kit 14t, quyet dinh hinh thirck9 Vat thifec them quyen tha ai? 187 Can ay Nghi dlnh 34/2011/ND-CP dm Chinh phi), Dei vai citing chirc da chuyen cong tat mai phat hien co hanh vi vi pham pt luat ma con trong thai hien quy djnh, thi . mac hinh thin* luat dang thi hanh. Neu có hanh vi vi pham pilaf) luat bi xi)' 11 k9 luat a hinh thirc Wang han so yeti hinh thac k9 luat clang thi hanh thi Ap dyng hinh thirc k9 luat. thi hanh thi ap dyng hinh thirc ki lust ding met hinh thet k9 lust dang thi hanh. Neu c6 hanh vi vi phem phap luat bj xt7r19 k9 luat 6 hinh thet nhe han so vai hinh thet k9 luat Hang thi. xe , I9k9 luat a hinh thirc bang so vol hinh thCrc k9 luat Bang thi hanh thi ap dyng hinh thirc 4 luat ding met hinh that k9 luat Hang thi hanh. Page 15 of 32 STT Cau hol Phwang An A Phut:mg
- Xem thêm -

Xem thêm: Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi ngành nội vụ thi công chức 2015 , Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi ngành nội vụ thi công chức 2015 , Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi ngành nội vụ thi công chức 2015

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn