Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi tuyển dụng ngân hàng kèm theo đáp án

3 344 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/07/2016, 10:12

Đây là hệ thống 51 câu hỏi hỗ trợ cho các ứng viên thi tuyển tuyển dụng vào ngân hàng, thuộc bộ phận quan hệ công chúng. Câu hỏi có hướng dẫ đáp án kèm theo.Download để xem toàn bộ các câu hỏi kèm theo đáp án,Phần I Câu hỏi trắc nghiệm quan hệ khách hàng1. Việc thay đổi thời gian khấu hao khi thẩm định tài chính của dự án sẽ làm:a.Dòng tiền của dự án tăngb. Dòng tiền của dự án giảmc. Dòng tiền của dự án không thay đổid. Dòng tiền của dự án giảm nếu lãi Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi tuyển dụng ngân hàng kèm theo đáp án admin Đây hệ thống 51 câu hỏi hỗ trợ cho ứng viên thi tuyển -tuyển dụng vào ngân hàng, thuộc phận quan hệ công chúng Câu hỏi có hướng dẫ đáp án kèm theo.Download để xem toàn câu hỏi kèm theo đáp án, Phần I - Câu hỏi trắc nghiệm quan hệ khách hàng Việc thay đổi thời gian khấu hao thẩm định tài dự án làm: a.Dòng tiền dự án tăng b Dòng tiền dự án giảm c Dòng tiền dự án không thay đổi d Dòng tiền dự án giảm lãi Dòng tiền dự án đứng danh nghĩa đầu tư (hay quan điểm ngân hàng) định nghĩa: a Khấu hao lợi nhuận b Khấu hao lợi nhuận sau thuế c Tổng dòng thu tiền trừ tổng dòng chi tiền bao gồm trả nợ gốc lãi ngân hàng d Tổng dòng thu tiền trừ tổng dòng chi tiền Ngân hàng xem xét cho vay dự án a Dự án có tỉ suất sinh lời cao b Dự án có NPV dương c Dự án có khả trả nợ ngân hàng IR chủ đầu tư cao lãi suất cho vay d Dự án có khả trả nợ ngân hàng IR dự án cao tỉ suất sinh lời chung ngành Tỷ lệ chiết khấu là: a Tỷ lệ chiết khấu dòng tiền năm mà NPV = b Lãi suất mong đợi nhà đầu tư bao gồm tỷ lệ lạm phát c Lãi suất cho vay d Chi phí sử dụng vốn bình quân dự án e Lãi suất mong đợi nhà đầu tự bao gồm không bao gồm tỷ lệ lạm phát Hình thức đầu tư chịu rủi ro lãi suất a Trái phiếu trả lãi lần trả gốc b Trái phiếu kho bạc dài hạn c Cổ phần ưu đãi d Trái phiếu dài hạn công ty e Kỳ phiếu kho bạc ngắn hạn Trong điều kiện đồng tiền quốc gia tự chuyển đổi tỷ giá hối đoái thả dài hạn tỷ giá đồng tệ so với đồng ngoại tệ tăng a Ngân hàng trung ương bán đồng ngoại tệ nước nhiều b Luồng vốn nước tăng lên c Tỷ lệ lạm phát giảm tương đối so với lạm phát quốc gia khác d Sản lượng toàn cầu giảm Lãi suất thực thường nhỏ lãi suất danh nghĩa a Lạm phát b Thâm hụt cán cân vãng lai c Việc toán cổ tức d Khấu hao Bảng tổng kết tài sản doanh nghiệp là: a Báo cáo tài doanh nghiệp kỳ báo cáo, thông thường tháng, quý, năm b Bảng cân đối kế toán doanh nghiệp kỳ báo cáo, thông thường tháng, quý, năm c Một loại báo cáo kế toán phản ánh vốn, tài sản kết kinh doanh doanh nghiệp thời điểm báo cáo d Không có câu trả lời Vốn vay ngắn hạn ngân hàng dùng để: a Bổ sung vốn lưu động b Bổ sung vốn cố định c Mua cổ phiếu góp vốn liên doanh d Kinh doanh bất động sản 10 Nguồn vốn dùng để trả nợ trung dài hạn cho ngân hàng là: a Vốn vay ngân hàng khác b Khấu hao tài sản cố định lợi nhuận c Doanh thu bán hàng 11 Để có vốn đầu tư vào dự án mà ngân hàng cam kết, ngân hàng thực biện pháp huy động vốn nào? a Huy động tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn b Phát hành kỳ phiếu c Phát hành trái phiếu d Vay vốn thị trường liên ngân hàng 12 Để hạn chế rủi ro tín dụng ngân hàng thực biện pháp a Đồng tài trợ b Bán nợ c Cơ cấu lại nợ d Hạn chế cho vay 13 Thời hạn cho vay a Là khoảng thời gian tính từ khách hàng bắt đầu nhận tiền vay thời điểm khách hàng hoàn trả hết nợ gốc lãi vay thoả thuận hợp đồng tín dụng b Là khoảng thời gian tính từ hợp đồng tín dụng có hiệu lực thời điểm khách hàng trả hết tiền gốc lãi vay thoả thuận hợp đồng tín dụng c Là khoảng thời gian tính từ khách hàng bắt đầu trả nợ thời điểm hoàn trả nợ gốc lãi tiền vay thoả thuận hợp đồng tín dụng ký ngân hàng khách hàng bao gồm thời gian gia hạn nợ 14 Ngân hàng chuyển toàn số nợ hợp đồng tín dụng sang nợ hạn trường hợp sau đây: a Khi đến kỳ hạn trả nợ gốc (một phần toàn bộ) mà khách hàng không trả hạn không điều chỉnh kỳ hạn nợ gốc không gia hạn b Khi đến kỳ hạn trả nợ lãi mà khách hàng không trả lãi hạn không điều chỉnh kỳ hạn nợ lãi không gia hạn nợ lãi c Khi đến kỳ hạn trả nợ gốc lãi (kỳ hạn trả nợ lãi với kỳ hạn trả nợ gốc) mà khách hàng không trả nợ hạn không điều chỉnh kỳ hạn nợ khách hàng không gia hạn nợ gốc lãi d Tất câu
- Xem thêm -

Xem thêm: Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi tuyển dụng ngân hàng kèm theo đáp án, Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi tuyển dụng ngân hàng kèm theo đáp án, Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi tuyển dụng ngân hàng kèm theo đáp án

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn