NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP, ĐẶC TRƯNG CẤU TRÚC CỦA HỢP CHẤT Zr(IV) CỐ ĐỊNH TRÊN CÁC CHẤT MANG VÀ KHẢ NĂNG HẤP PHỤ ASEN, SELEN TRONG MÔI TRƯỜNG NƯỚC

Nghiên cứu tổng hợp, đặc trưng cấu trúc của hợp chất Zr(IV) cố định trên chất mang khả năng hấp phụ asen, selen trong môi trường nước

Nghiên cứu tổng hợp, đặc trưng cấu trúc của hợp chất Zr(IV) cố định trên chất mang và khả năng hấp phụ asen, selen trong môi trường nước
... defined 2.3 NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG HẤP PHỤ ASEN CỦA VẬT LIỆUError! Bookmark not defined 2.3.1 Nghiên cứu khả hấp phụ asen zirconi hiđroxitError! Bookmark not defined 2.3.2 Nghiên cứu khả hấp phụ asen ... 2.3.5 Nghiên cứu ảnh hƣởng ion cản đến khả hấp phụ Zr/AC/NError! Bookmark not defined 2.3.6 Nghiên cứu khả tái sinh vật liệu Zr/AC/NError! Bookmark not defined 2.4 BƢỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG HẤP ... defined 3.1.2 Tổng hợp vật liệu ZrO2 theo phƣơng pháp thủy nhiệtError! Bookmark not defined 3.2 CỐ ĐỊNH Zr(IV) TRÊN VẬT LIỆU MANG Error! Bookmark not defined 3.2.1 Cố định Zr(IV) chất mang lựa chọn...
 • 24
 • 36
 • 0

Tổng hợp oxit mn2o3 cấp hạt nano bằng phương pháp đốt cháy gel, thử khả năng hấp phụ ion pb2+ trong môi trường nước

Tổng hợp oxit mn2o3 cấp hạt nano bằng phương pháp đốt cháy gel, thử khả năng hấp phụ ion pb2+ trong môi trường nước
... vc nano 1.1.1 Cụng ngh nano (nanotechnology) 1.1.2 Vt liu nano (nanomaterial) .3 1.1.3 Tớnh cht ca vt liu nano 1.1.4 Húa hc nano .6 1.1.5 ng dng cụng ngh nano ... cỏch hp ph cỏc ht nano oxit mangan gi õy ang c cỏc nh khoa hc quan tõm rt nhiu Vỡ vy chỳng tụi chn ti: Tng hp oxit Mn2O3 cp ht nano bng phng phỏp t chỏy gel, th kh nng hp ph ion Pb2+ mụi trng nc ... tin t nano tng ng vi 10 -9 Chng hn, nanogiõy = 10-9 giõy, nanogam = 10-9 gamTrong phm vi xột n, t nano m chỳng ta dựng cú ngha l nanomet Khỏi nim vt liu nano mang ý ngha tng i rng Vt liu nano...
 • 71
 • 604
 • 0

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG HẤP PHỤ ION Ni2+ TRONG MÔI TRƯỜNG NƯỚC TRÊN VẬT LIỆU HẤP PHỤ CHẾ TẠO TỪ BÃ MÍA ỨNG DỤNG VÀO XỬ LÍ MÔI TRƯỜNG pdf

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG HẤP PHỤ ION Ni2+ TRONG MÔI TRƯỜNG NƯỚC TRÊN VẬT LIỆU HẤP PHỤ CHẾ TẠO TỪ BÃ MÍA VÀ ỨNG DỤNG VÀO XỬ LÍ MÔI TRƯỜNG pdf
... để hấp phụ ion Ni2+ nước thải nhà máy mạ điện Quốc phòng Kết cho thấy dùng VLHP chế tạo từ mía để tách loại ion Ni2+ nước thải Tóm tắt Công trình nghiên cứu khả hấp phụ VLHP chế tạo từ mía ... độ Ni2+ mẫu nước thải trước hấp phụ: 17,0mg/l Nồng độ Ni2+ lại sau hấp phụ: 2,3mg/l Hiệu suất hấp phụ đạt: 85,47% Kết luận 3.1 Đã chế tạo VLHP từ mía 3.2 Đã nghiên cứu khả hấp phụ VLHP ion Ni2+ ... mía ion Ni2+ môi trường nước Kết cho thấy VLHP có khả hấp phụ tốt ion Ni2+ ứng dụng để xử môi trường Summary Investigation of the adsorption abilities of Ni2+ ions in aqueous solution on...
 • 4
 • 350
 • 3

NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VẬT LIỆU HẤP PHỤ TỪ XƠ MƯỚP KHẢO SÁT KHẢ NĂNG HẤP PHỤ ION ZN2+ TRONG MÔI TRƯỜNG NƯỚC

NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VẬT LIỆU HẤP PHỤ TỪ XƠ MƯỚP VÀ KHẢO SÁT KHẢ NĂNG HẤP PHỤ ION ZN2+ TRONG MÔI TRƯỜNG NƯỚC
... chất hấp phụ trao đổi ion cao Trong đề tài này, trình bày kết Nghiên cứu chế tạo vật liệu hấp phụ từ mƣớp khảo sát khả hấp phụ ion Zn2+ môi trƣờng nƣớc” Mục tiêu nghiên cứu đề tài - Nghiên cứu ... suất hấp phụ axit axetic Zn2+ mướp chưa biến tính Nguyên nhân chênh lệch hiệu suất hấp phụ giải thích khác chế hấp phụ: ion Zn2+ trình hấp phụ vật lí tâm hấp phụ với ion Zn2+ Quá trình hấp phụ ... Trần Thị Thanh Hiếu Lớp: 11CQM 1.Tên đề tài: nghiên cứu chế tạo vật liệu hấp phụ từ mƣớp khảo sát khả hấp phụ ion Zn2+ môi trƣờng nƣớc 2.Nguyên liệu, dụng cụ thiết bị: - Dụng cụ: Các loại pipet,...
 • 60
 • 149
 • 0

NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VẬT LIỆU HẤP PHỤ TỪ VỎ TRẤU KHẢO SÁT KHẢ NĂNG HẤP PHỤ ION Pb2+ TRONG MÔI TRƯỜNG NƯỚC

NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VẬT LIỆU HẤP PHỤ TỪ VỎ TRẤU VÀ KHẢO SÁT KHẢ NĂNG HẤP PHỤ ION Pb2+ TRONG MÔI TRƯỜNG NƯỚC
... lý nước thải quan tâm Xuất phát từ lí trên, chọn đề tài: Nghiên cứu chế tạo vật liệu hấp phụ từ vỏ trấu khảo sát khả hấp phụ ion Pb2+ môi trường nước Mục tiêu nghiên cứu đề tài - Nghiên cứu chế ... ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KHOA HÓA - Đề Tài NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VẬT LIỆU HẤP PHỤ TỪ VỎ TRẤU VÀ KHẢO SÁT KHẢ NĂNG HẤP PHỤ ION Pb2+ TRONG MÔI TRƯỜNG NƯỚC Khóa luận tốt nghiệp ... tượng nghiên cứu: Vỏ trấu - Phạm vi nghiên cứu: Sử dụng phương pháp hóa học để biến tính vỏ trấu Khảo sát yếu tố ảnh hưởng đến trình hấp phụ vỏ trấu biến tính, từ so sánh khả hấp phụ với vỏ trấu...
 • 60
 • 408
 • 2

Nghiên cứu chế tạo, đặc trưng cấu trúc vật liệu ống nano cacbon gắn trên gốm ứng dụng để xử lý asen trong nước bị ô nhiễm

Nghiên cứu chế tạo, đặc trưng cấu trúc vật liệu ống nano cacbon gắn trên gốm và ứng dụng để xử lý asen trong nước bị ô nhiễm
... mặt vật liệu gốm xốp có gắn ống nano cacbon theo BET diện tích tăng lên ~ 20 lần (12,5 m2/g) so với vật liệu gốm xốp chưa gắn ống nano cacbon (0,6 m2/g) Khi đó, vật liệu bền vững để xử nước ô ... sát khả hấp phụ As vật liệu Vật liệu gốm xốp có gắn nano cacbon sử dụng làm vật liệu hấp phụ thân chúng sử dụng vật liệu lọc Để khảo sát khả hấp phụ vật liệu tiến hành nghiên cứu thời gian đạt ... khả hấp phụ gốm xốp sau gắn CNT tăng lên nhiều Khảo sát khả hấp phụ As vật liệu Vật liệu gốm xốp có gắn nano cacbon mục đích sử dụng nghiên cứu làm nhiệm vụ lọc thô, nhiên khả lọc vật liệu đóng...
 • 14
 • 491
 • 0

nghiên cứu chế tạo, đặc trưng cấu trúc vật liệu ống nano cacbon gắn trên gốm ứng dụng để xử lý asen trong nước bị ô nhiễm

nghiên cứu chế tạo, đặc trưng cấu trúc vật liệu ống nano cacbon gắn trên gốm và ứng dụng để xử lý asen trong nước bị ô nhiễm
... nc b ụ nhim Asen, chỳng tụi ó chn v thc hin ti: Nghiờn cu ch to, c trng cu trỳc vt liu ng nano cacbon gn trờn gm v ng dng x Asen nc b ụ nhim Chng 1: TNG QUAN 1.1 Vt liu 1.1.1 Vt liu nano ... s xut hin ca cỏc a giỏc l ng giỏc Cú hai loi ng nano cacbon l: ng nano cacbon n lp (SWCNT), c cu to bi mt lp nht cỏc nguyờn t cacbon v ng nano cacbon a lp (MWCNT), c cu to nh th bao gm nhiu ng ... nguyờn t Spectrometric CNT Carbon nanotube ng nano cacbon CVD Chemical vapor diposition Phng phỏp lng ng pha hi hoỏ hc MWCNT Multi layer carbon ng nano cacbon a lp nanotubes SEM Scanning electron...
 • 71
 • 144
 • 1

Nghiên cứu chế tạo, đặc trưng cấu trúc vật liệu ống nano cacbon gắn trên gốm ứng dụng để xử lý asen trong nước bị ô nhiễm

Nghiên cứu chế tạo, đặc trưng cấu trúc vật liệu ống nano cacbon gắn trên gốm và ứng dụng để xử lý asen trong nước bị ô nhiễm
... nc b ụ nhim Asen, chỳng tụi ó chn v thc hin ti: Nghiờn cu ch to, c trng cu trỳc vt liu ng nano cacbon gn trờn gm v ng dng x Asen nc b ụ nhim Chng 1: TNG QUAN 1.1 Vt liu 1.1.1 Vt liu nano ... s xut hin ca cỏc a giỏc l ng giỏc Cú hai loi ng nano cacbon l: ng nano cacbon n lp (SWCNT), c cu to bi mt lp nht cỏc nguyờn t cacbon v ng nano cacbon a lp (MWCNT), c cu to nh th bao gm nhiu ng ... nguyờn t Spectrometric CNT Carbon nanotube ng nano cacbon CVD Chemical vapor diposition Phng phỏp lng ng pha hi hoỏ hc MWCNT Multi layer carbon ng nano cacbon a lp nanotubes SEM Scanning electron...
 • 70
 • 110
 • 0

Tổng hợp oxit sắt (III) fe2o3 cấp hạt nano bằng phương pháp sol gel, thử khả năng hấp thụ ion pb2+ trong moi trường nước luận văn tốt nghiệp đại học

Tổng hợp oxit sắt (III) fe2o3 cấp hạt nano bằng phương pháp sol gel, thử khả năng hấp thụ ion pb2+ trong moi trường nước luận văn tốt nghiệp đại học
... tâm nhiều Vì chọn đề tài : Tổng hợp oxit sắt( III) Fe2O3 cấp hạt nano phương pháp sol gel, thử khả hấp phụ ion Pb2+ môi trường nước làm khóa luận tốt nghiệp Đại học – Chuyên ngành hóa vô cơ, ... Trần Thái Hà, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế; Nguyễn Đức Cường, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế; Phạm Tứ Quý, Đại học Tây Nguyên, “Nghiên cứu tổng hợp nano oxit sắt phương pháp thủy nhiệt”,Tạp ... phương pháp để tổng hợp vật liệu phương pháp đồng kết tủa phân hủy nhiệt, phương pháp sol gel, phương pháp sử dụng tiền chất Trong phương pháp sol gel phương pháp sử dụng thành công tổng hợp vật...
 • 50
 • 1,532
 • 6

Nghiên cứu tổng hợp, đặc trưng khả năng hấp phụ asen của vật liệu trên sở các bon (graphen oxit, graphen)

Nghiên cứu tổng hợp, đặc trưng và khả năng hấp phụ asen của vật liệu trên cơ sở các bon (graphen oxit, graphen)
... đầu nghiên cứu giới, Việt Nam chưa có nhiều công trình nghiên cứu vào mục đích xử lý chất ô nhiễm Vì việc chọn đề tài Nghiên cứu tổng hợp, đặc trưng khả hấp phụ asen vật liệu sở cacbon (Graphen ... graphen tổng hợp phương pháp khác Cấu trúc luận văn Nội dung luận văn Nghiên cứu tổng hợp, đặc trƣng khả hấp phụ asen vật liệu sở cacbon (Graphen oxit, Graphen) gồm chương: Chương 1: Tổng quan ... độ trước sau hấp phụ asen dung dịch Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài - Tổng hợp vật liệu graphen oxit, graphen phương pháp khác đặc trưng vật liệu - Đánh giá khả hấp phụ As(V) vật liệu graphen...
 • 103
 • 382
 • 0

Nghiên cứu một số đặc điểm cấu trúc của rừng phục hồi trạng thái IIB tại huyện đại từ, tỉnh thái nguyên

Nghiên cứu một số đặc điểm cấu trúc của rừng phục hồi trạng thái IIB tại huyện đại từ, tỉnh thái nguyên
... thực đề tài: Nghiên cứu số đặc điểm cấu trúc rừng phục hồi trạng thái IIB huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên 1.2 Mục đích nghiên cứu Đánh giá cấu trúc trạng thái rừng IIB đề xuất số biện pháp kỹ ... phục hồi rừng huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên 1.3 Mục tiêu nghiên cứu - Điều tra phân tích số đặc điểm cấu trúc tổ thành, mật độ rừng phục hồi trạng thái IIB - Đề xuất số giải pháp nhằm phục hồi ... cô giáo khoa Lâm nghiệp trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, tiến hành đề tài Nghiên cứu số đặc điểm cấu trúc rừng phục hồi trạng thái IIB huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên Sau thời gian thực tập,...
 • 52
 • 576
 • 1

Nghiên Cứu Một Số Đặc Điểm Cấu Trúc Của Loài Thiết Sam Giả Lá Ngắn (Pseudotsuga Brevifolia W.C Cheng & L.K.Fu, 1975) Tại Huyện Nguyên Bình, Cao Bằng

Nghiên Cứu Một Số Đặc Điểm Cấu Trúc Của Loài Thiết Sam Giả Lá Ngắn (Pseudotsuga Brevifolia W.C Cheng & L.K.Fu, 1975) Tại Huyện Nguyên Bình, Cao Bằng
... hành: Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc quần thể loài Thiết sam giả ngắn (Pseudotsuga brevifolia W.C Cheng & L.K.Fu, 1975) huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng 1.2 Mục đích nghiên cứu Dựa sở nghiên cứu đặc ... THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM BẾ ÍCH LƯỢNG Tên Đề Tài: “ NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC CỦA LOÀI THIẾT SAM GIẢ LÁ NGẮN(Pseudotsuga brevifolia W.C Cheng & L.K.Fu, 1975) TẠI HUYỆN NGUYÊN ... Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc rừng tự nhiên có Thiết sam giả ngắn phân bố huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng mô quy luật - Đề xuất giải pháp quản lý, phát triển bảo tồn loài Thiết sam giả ngắn 1.4...
 • 67
 • 159
 • 0

Nghiên cứu tổng hợp chất mang thuốc nanopolymer polyamidoamin (PAMAM) biến tính bằng các tác nhân hướng đích (axit folic, peptit, kháng thể )

Nghiên cứu tổng hợp chất mang thuốc nanopolymer polyamidoamin (PAMAM) biến tính bằng các tác nhân hướng đích (axit folic, peptit, kháng thể  )
... thực đề tài: Nghiên cứu tổng hợp hệ chất mang thuốc nano polyamidoamine (PAMAM) biến tính có khả hướng đích đến tế bào ung thư” Mục tiêu luận án Tổng hợp hệ dendrimer PAMAM biến tính bề mặt dendrimer ... dendrimer PAMAM G3.0 tác nhân alkyl hóa tác nhân hướng đích (acid folic) nhằm mục đích xây dựng hệ chất nano mang thuốc chống ung thư có tính tương hợp sinh học phân phối thuốc đến vị trí tế bào ... hơn, để đạt hiệu mang thuốc tốt - Nghiên cứu biến tính dẫn xuất dendrimer PAMAM với tác nhân hướng đích khác Arg-Gly-Asp (RGD); epidermal growth factor receptor (EGFR); kháng thể HER-2, 30 ...
 • 34
 • 95
 • 0

Luận án tiến sĩ nghiên cứu tổng hợp chất mang thuốc nanopolymer polyamidoamin (PAMAM) biến tính bằng các tác nhân hướng đích (axit folic, peptit, kháng thể )

Luận án tiến sĩ nghiên cứu tổng hợp chất mang thuốc nanopolymer polyamidoamin (PAMAM) biến tính bằng các tác nhân hướng đích (axit folic, peptit, kháng thể  )
... lý tiến hành thực đề tài: Nghiên cứu tổng hợp hệ chất mang thuốc nano polyamidoamine (PAMAM) biến tính có khả hướng đích đến tế bào ung thư” Mục tiêu luận án Tổng hợp hệ dendrimer PAMAM biến tính ... dịch ) Các chất mang giúp phân tử thuốc đến đƣợc đích tác dụng mong muốn Tiêu chí quan trọng chất mang tính tƣơng hợp sinh học Chất mang thuốc tác dụng nhƣ tiền dƣợc (prodrug) giúp giảm độc tính ... hệ chất mang thuốc chống ung thƣ đa chức hƣớng đích đến tế bào ung thƣ Có hai cách mang thuốc hƣớng tới đích: mang thuốc tới đích thụ động mang thuốc tới đích chủ động 1.1.4.1 Dendrimer mang thuốc...
 • 179
 • 71
 • 0

Nghiên cứu khả năng hấp phụ metyl đỏ trong dung dịch nước của các vật liệu hấp phụ chế tạo từ bã mía thử nghiệm xử lý môi trường

Nghiên cứu khả năng hấp phụ metyl đỏ trong dung dịch nước của các vật liệu hấp phụ chế tạo từ bã mía và thử nghiệm xử lý môi trường
... THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGUYỄN THỊ THANH TÚ NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG HẤP PHỤ METYL ĐỎ TRONG DUNG DỊCH NƯỚC CỦA CÁC VẬT LIỆU HẤP PHỤ CHẾ TẠO TỪ BÃ MÍA VÀ THỬ NGHIỆM XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG Chuyên ... liệu hấp phụ (VLHP) để xử lí ô nhiễm môi trường Xuất phát từ lí trên, luận văn thực đề tài: Nghiên cứu khả hấp phụ metyl đỏ dung dịch nước vật liệu hấp phụ chế tạo từ mía thử nghiệm xử môi ... VLHP để hấp phụ metyl đỏ kinh tế Ngoài ra, nhận thấy so với hấp phụ than chế tạo từ hạt na [16] dưa chuột [15] hấp phụ metyl đỏ dung dịch nước hiệu suất hấp phụ VLHP tốt 2.6 Xử thử mẫu nước thải...
 • 55
 • 783
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: đặc trưng cấu trúc của mô hình mạngnghiên cứu tổng hợp chất hoạt động bề mặt sinh học không ion dialkanolamide từ acid oleicnghiên cứu tổng hợp chất màu xanh cho đồ gốm trên cơ sở tinh thể nền spinelphương pháp nghiên cứu một số đặc điểm cấu tạo của hoagóp phần nghiên cứu tổng hợp chất s reichstein từ 16 dpađặc trưng cấu trúc của từ ngữ chỉ nguyên liệu ẩm thựccác đặc trưng cấu trúc của các cyclobutane nucleosidekết quả xác định đặc trưng cấu trúc của các vật liệuđồ án tốt nghiệp nghiên cứu truyền hình số vệ tinh theo tiêu chuẩn châu âu thế hệ thứ hai dvb s2 và khả năng ứng dụng tại việt namnghiên cứu phản ứng lưới hoá chitosan một số dẫn xuất của chitosan và khả năng hấp phụ ion kim loại nặngnghiên cứu tổng hợp vật liệu aluminosilicat mao quản trung bình chứa cấu trúc zeolit từ cao lanh không nungnghiên cứu tổng hợp đặc trưng và khảo sát khả năng hấp phụ của vật liệu mil101đề tài nghiên cứu tổng hợp cấu trúc và tính chất của vật liệu gốm thuỷ tinh hệ caomgosio2nghiên cứu tổng hợp vật liệu aluminosilicat mao quản trung bình chứa cấu chúc zeolit từ cao lanh không nungnghiên cứu tổng hợp cấu tạo của một số phức chất của pdii với dẫn xuất thiosemicacbazonCƠ SỞ VĂN HÓA VIỆT NAM25 de thi toan lop 6 hki tp hcm 25 de thi toan lop 6 hki tp hcmdraft solution of shareholdersGiáo án luyện tập tin học 2, 3 năm học 2016-2017Nghiên cứu ứng dụng tư liệu viễn thám xác định lượng nước bốc hơi do bức xạ Mặt Trời tại Lưu vực Sông CầuĐề ôn thi toán 7 HKIHƯỚNG DẪN SỬ DỤNG POS CÓ THANH TOÁN THẺ NGÂN HÀNGHƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY GIẶT LỒNG NGANGDiễn văn kỷ niệm ngày thành lập hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam 20/10QUY CHUẨN KỸ THUẬT ĐIỆN HẠ ÁPđịnh tính vibrio cholerae111CV giai trinh loi nhuan qui III 2010111Nghi quyet DHCD nam 20102.Chuong trinh Dai hoi co dong 20177.Bao cao Tai chinh 2017 (KH2017)Tài liệu đại hội cổ đông năm 2016 (bổ sung) 2. Quy che Dai hoi3. Bao cao Hoi dong quan tri nam 2016Don ung cu 2016 - vicem bim sonTài liệu đại hội cổ đông năm 2016 (bổ sung) MauPhieuBauHDQTTuần 10 giáo án lớp 1 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh