Xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập hóa học phần kim loại lớp 12 trung học phổ thông chương trình nâng cao

Xây dựng sử dụng hệ thống bài tập trắc nghiệm phần kim loại lớp 12 THPT

Xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập trắc nghiệm phần kim loại lớp 12  THPT
... 2.2 Xây dựng sử dụng hệ thống tập trắc nghiệm phần kim loại tác dụng với phi kim 35 2.3 Xây dựng sử dụng hệ thống tập trắc nghiệm phần kim loại tác dụng với dung dịch axit 43 2.4 Xây dựng sử dụng ... dụng hệ thống tập trắc nghiệm phần kim loại tác dụng với dung dịch muối 57 2.5 Xây dựng sử dụng hệ thống tập trắc nghiệm phần kim loại tác dụng với nớc 66 2.6 Xây dựng sử dụng hệ thống tập trắc nghiệm ... học tập học sinh theo phơng pháp truyền thống trớc Điểm đề tài Xây dựng hệ thống tập trắc nghiệm phần kim loại lớp 12 - THPT nâng cao Sử dụng hệ thống tập trắc nghiệm phần kim loại lớp 12 - THPT...
 • 137
 • 198
 • 0

Bài tập trắc nghiệm phần kim loại lớp 12

Bài tập trắc nghiệm phần kim loại lớp 12
... Kt qu khỏc Phn II KIM LOI NHểM IA-IIA ( Lm bi 60 phỳt ) Cõu:1 Kim loi kim, kim loi kim th phn ng mnh vi : 1: nc ; 2: halogen ; 3: silic oxit ; 4: Axit ; 5: ru ; 6: mui ; 7: phi kim ; 8: hp cht hidrocacbon ... õy l nhng kim loi tỏc dng mnh vi nc Cõu:8 Hidrua ca kim loi kim v ca mt s kim loi kim th tỏc dng vi nc to thnh A/ Mui v nc B/ Kim v hidro C/ Kim v oxi D/ Mui Cõu:9 Nc cng l: A/ Nc cú cha mui natri ... Cõu:7 Khụng gp kim loi kim v kim th dng t thiờn nhiờn vỡ: A/ Thnh phn ca chỳng thiờn nhiờn rt ớt B/ õy l nhng kim loi hot ng hoỏ hc rt mnh C/ õy l nhng cht hỳt m c bit D/ õy l nhng kim loi tỏc...
 • 9
 • 2,033
 • 114

Xây dựng sử dụng hệ thống bài tập hóa học phần kim loại lớp 12 trung học phổ thông chương trình nâng cao

Xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập hóa học phần kim loại lớp 12 trung học phổ thông chương trình nâng cao
... tờn kim loi kim ỏp s: 1) 47 (gam); 2) Na v K 2.4.2.3 Kim loi tỏc dng dung dch kim Cú dng bi toỏn chớnh nh sau: Kim loi tan ht dung dch kim Kim loi tan khụng ht dung dch kim Bi 7: Cho 7,3g hp kim ... phỏp lm mm nc Hiu:- Tớnh cht ca kim loi kim, kim loi kim th, nhụm - Tớnh cht húa hc ca mt s hp cht, ca natri, canxi v nhụm - Phng phỏp iu ch kim loi kim, kim loi kim th, nhụm - Khỏi nim nc cng, ... ca V l A 120 B 400 C 360 D 240 2.4.2.2 Kim loi tỏc dng vi nc Bi 5: Hũa tan hon ton 8,6 gam hn hp gm kim loi kim A v kim loi kim th B vo nc, thu c dung dch D v 2,24 lớt o 0oC; atm trung hũa...
 • 169
 • 2,966
 • 35

Tuyển chọn, xây dựng sử dụng hệ thống bài tập phần kim loại lớp 12 trung học phổ thông nhằm nâng cao năng lực tư duy đa hướng cho học sinh

Tuyển chọn, xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập phần kim loại lớp 12 trung học phổ thông nhằm nâng cao năng lực tư duy đa hướng cho học sinh
... 1.4.6.Quanhgiabitphúahcvphỏttrintduychohcsinh 27 v TIUKTCHNG1 28 Chng 2: TUYN CHN, XY DNG V S DNG H THNG BI TP PHN KIM LOI LP 12 TRUNG HC PH THễNG NHM NNG CAO NNG LC T DUY A HNG CHO HC SINH 29 2.1.Nhng ... cho sinh viờn, hc sinh bit nhiu kin thcmldychosinhviờn,hcsinhbitcỏchtduy,bitcỏchsdngnhngkin thcvocỏctỡnhhungmi,voisngthct. -Giỏoviờnchdyttkhicúsngcmvisinhviờn,hcsinh. -Nhngiukinsinhviờn,hcsinhhctpcúhiuqulsckhe,vn ... cúnhiucỏchgiinhmphỏttrinnnglctduyahngchoHStrngTHPT. Gii hn ca ti Nidungkinthccgiihntrong3chng:icngvkimloi, KimloikimKimloikimth-NhụmvchngStvmtskimloiquan trnghúahclp12bancbn 10 Cu trỳc lun Chng...
 • 128
 • 183
 • 0

Tuyển chọn, xây dựng sử dụng hệ thống bài tập phần kim loại lớp 12 trung học phổ thông nhằm nâng cao năng lực tư duy đa hướng cho học sinh

Tuyển chọn, xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập phần kim loại lớp 12  trung học phổ thông nhằm nâng cao năng lực tư duy đa hướng cho học sinh
... phỏt trin t cho hc sinh 27 v TIU KT CHNG 28 Chng 2: TUYN CHN, XY DNG V S DNG H THNG BI TP PHN KIM LOI LP 12 - TRUNG HC PH THễNG NHM NNG CAO NNG LC T DUY A HNG CHO HC SINH 29 2.1 ... thng k nng c bn phi t c t phn Kim loi lp 12 29 2.1.1 i cng kim loi 29 2.1.2 Kim loi kim, kim loi kim th, nhụm 30 2.1.3 St v mt s kim loi quan trng 31 2.2 ... nng lc t a hng cho HS trng THPT Gii hn ca ti Ni dung kin thc c gii hn chng: "i cng v kim loi", "Kim loi kim - Kim loi kim th - Nhụm" v chng "St v mt s kim loi quan trng" húa hc lp 12 - ban c bn...
 • 213
 • 59
 • 8

Xây dựng hệ thống chương trình quản lý nhân sự công ty An Phước.DOC

Xây dựng hệ thống chương trình quản lý nhân sự công ty An Phước.DOC
... 0918.775.368 Chương THIẾT KẾ HỆ THỐNG QUẢN LÝ NHÂN SỰ CÔNG TY XÂY DỰNG AN PHƯỚC 4.1 THIẾT KẾ QUAN NIỆM Việc thiết kế hệ thống mô tả hình thức toàn vẹn hệ thống thông tin mà tất liệu vào, sử dụng hệ thống ... năng: Mức 1: Cho biết đối tượng quản nhân có tên “ Xây dựng hệ thống quản nhân công ty xây dựng An Phước ” Mức 2: Thể chức hệ thống *1 “Cập nhật liệu”: Liên quan đến liệu vào *2 “Báo cáo”: ... thêm đáng kể công việc có liên quan đến quản Hệ thống quản nhân toán điển hình toán quản Nó đòi hỏi hệ thống quản phải xếp cách đầy đủ hợp xác cho công việc thực cách nhanh chóng...
 • 88
 • 1,141
 • 16

Xây dựng hệ thống chương trình quản lý nhân sự công ty An Phước

Xây dựng hệ thống chương trình quản lý nhân sự công ty An Phước
... năng: Mức 1: Cho biết đối tượng quản nhân có tên “ Xây dựng hệ thống quản nhân công ty xây dựng An Phước ” Mức 2: Thể chức hệ thống *1 “Cập nhật liệu”: Liên quan đến liệu vào *2 “Báo cáo”: ... thêm đáng kể công việc có liên quan đến quản Hệ thống quản nhân toán điển hình toán quản Nó đòi hỏi hệ thống quản phải xếp cách đầy đủ hợp xác cho công việc thực cách nhanh chóng ... mức vật lý, cụ thể là: - Khảo sát: Mô tả hệ thống thực mức - Phân tích: Mô tả hệ thống mức ý niệm xây dựng hệ thống logic - Thiết kế: Mô tả hệ thống mức vật Sau mô tả hệ thống mức vật lý, để...
 • 16
 • 331
 • 0

Nghiên cứu xây dựng hệ thống chương trình tiếp dân điện tử phục vụ trả lời ý kiến liên quan đến công nghiệp, thương mại trên website của bộ công thương

Nghiên cứu và xây dựng hệ thống chương trình tiếp dân điện tử phục vụ trả lời ý kiến liên quan đến công nghiệp, thương mại trên website của bộ công thương
... nghiệp vụ, yêu cầu đưa ra, toán Nghiên cứu xây dựng hệ thống chương trình tiếp dân điện tử phục vụ trả lời ý kiến liên quan đến công nghiệp, thương mại website Bộ Công Thương phát biểu sau: Nghiên ... dụng công nghệ thông tin công tác quản lý điều hành Bộ CHƯƠNG I TỔNG QUAN Cơ sở pháp lý Đề tài Nghiên cứu xây dựng hệ thống chương trình tiếp dân điện tử phục vụ trả lời ý kiến liên quan đến công ... vào để xóa người dùng 43 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Sau năm nghiên cứu đề tài "Nghiên cứu xây dựng hệ thống chương trình tiếp dân điện tử phục vụ trả lời ý kiến liên quan đến công nghiệp, thương mại...
 • 45
 • 374
 • 0

Xây dưng hệ thống chương trình quản lý giảng dạy tại trường đại học kỹ thuật đà nẵng 1

Xây dưng hệ thống chương trình quản lý giảng dạy tại trường đại học kỹ thuật đà nẵng 1
... láûp trçnh Visual Basic tỉû hc 21 ngy Nguùn Tiãún, Ngä Qc Viãût, Phảm Nguùn Tún K Âàûng Th KHOA CÄNG NGHÃÛ THÄNG TIN Xáy dỉûng hãû thäúng chỉång trçnh qun l ging dảy 41 [5] K nàng láûp trçnh Visual ... riãng Náng cáúp chỉång trçnh âỉåüc hon thiãûn hån v âỉa vo ỉïng dủng thỉûc tãú TI LIÃÛU THAM KHO [1] Giạo trçnh phán têch & thiãút kãú hãû thäúng - T.S Phan Huy Khạnh, Khoa Cäng Nghãû Thäng Tin, ... láûp trçnh Visual Basic 5, xáy dỉûng tỉìng bỉåïc cạc Window v Internet - Ngc Aanh Thỉ Press, táûp 1, 2 Nh xút bn giạo dủc [6] Cạc gii phạp cho ngỉåìi láûp trçnh chun nghiãûp Visual Basic - Nguùn...
 • 5
 • 452
 • 0

Xây dưng hệ thống chương trình quản lý giảng dạy tại trường đại học kỹ thuật đà nẵng 2

Xây dưng hệ thống chương trình quản lý giảng dạy tại trường đại học kỹ thuật đà nẵng 2
... Âàûng Th KHOA CÄNG NGHÃÛ THÄNG TIN Xáy dỉûng hãû thäúng chỉång trçnh qun l ging dảy II .2. 2 Cạc trỉåìng: II .2. 2.1 Hiãûu trỉåíng: Hiãûu trỉåíng l ngỉåìi chëu trạch nhiãûm kiãøm tra, thi hnh triãût ... dủc âo tảo Hiãûu trỉåíng chëu trạch nhiãûm vãư kãú hoảch âo tảo v ging dảy ca trỉåìng mçnh II .2. 2 .2 Phng âo tảo v qun l sinh viãn: Phng âo tảo thỉûc thi kãú hoảch hc táûp hiãûu trỉåíng phã duût ... tiãút hc v phán cäng lëch ging dảy ca giạo viãn bë chäưng chẹo II .2 Chỉïc nàng, nhiãûm vủ ca cå quan thüc ngnh giạo dủc âo tảo II .2. 1 Bäü giạo dủc âo tảo: Bäü giạo dủc âo tảo, l cå quan ch qun,...
 • 9
 • 363
 • 0

Xây dưng hệ thống chương trình quản lý giảng dạy tại trường đại học kỹ thuật đà nẵng 3

Xây dưng hệ thống chương trình quản lý giảng dạy tại trường đại học kỹ thuật đà nẵng 3
... KTT N2 TT D TT D 20 h 21 Ghichu 22 Thu 23 Tiet 24 Madoan 25 Tenda 26 TuanBD 27 TuanKT 28 Bdthi 29 Ktthi 30 Bdthucta 31 p p Ktthucta Tungay Denngay II .3. 3 Xáy dỉûng ma tráûn phủ thüc hm: Âãø xáy ... Mamonhoc, MaGV, Madoan, Makhoa, MaDD Âêch STT Ngưn Âàûng Th 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 A B C D KHOA CÄNG NGHÃÛ THÄNG TIN Xáy dỉûng hãû thäúng chỉång trçnh ... thäúng chỉång trçnh qun l ging dảy 11 oc 17 TT N3 12 SotietLT KTT T50 13 Btlon KTT T50 14 Tn_Th KTT T10 15 MaDD KTT T50 16 Âiadiem KTT T10 17 MaGV KTT T30 18 TenGV KTT T15 19 Chucdan KTT T50 KTT T7...
 • 24
 • 317
 • 0

Xây dưng hệ thống chương trình quản lý giảng dạy tại trường đại học kỹ thuật đà nẵng 4

Xây dưng hệ thống chương trình quản lý giảng dạy tại trường đại học kỹ thuật đà nẵng 4
... Thu T7 Tiet T4 • Thỉûc thãø MÄN HC: Table Tãn chè MÄN HC MONHOC Cạc trỉåìng Khọa chè mủc Kiãøu dỉỵ mủc Mamonhoc liãûu Mamonhoc T10 Tenmonhoc T40 SotietLT N3 BTlon N2 TN_TH N2 Ghichu T40 • Thỉûc ... Table Tãn chè mủc KHOA KHOA Cạc trỉåìng Khọa chè Kiãøu dỉỵ Makhoa Makhoa T10 mủc Tenkhoa liãûu T40 • Thỉûc thãø LÅÏP: Table Tãn chè mủc LÅÏP LOP Cạc trỉåìng Khọa chè Kiãøu dỉỵ Malop Malop T10 ... qun l ging dảy 33 mủc ÂÄƯ ẠN DOAN Cạc trỉåìng Khọa chè Kiãøu dỉỵ mủc MaDA liãûu MaDA T10 TenDA T40 III HÅÜP THỈÏC HỌA MÄ HÇNH DỈỴ LIÃÛU BÅÍI XỈÍ L SỈÛ KIÃÛN: Sau phán têch thiãút kãú hãû thäúng,...
 • 12
 • 289
 • 0

Xây dựng hệ thống ISO9000 nhằm nâng cao chất lượng phục vụ tại Công ty Vận chuyển khách Du lịch

Xây dựng hệ thống ISO9000 nhằm nâng cao chất lượng phục vụ tại Công ty Vận chuyển khách Du lịch
... 2005, cụng ty võn chuyờn khach du lich la cụng ty nha nc nờn nguụn vụn cua cụng ty chu yờu la vụn nha nc Sau cụ phõn hoa vụn cua cụng ty cac cụ ụng ong gop Trong o vụn nha nc chiờm 53.8%, vụn cua ... cụng tac, du lich Trong nhng nm khach Trung Quục la mụt nhng nguụn khach quan cua cụng ty Cụng ty võn chuyờn khach du lich la cụng ty hoat ụng hn 40 nm nganh du lich Do o khach cụng ty chu yờu ... Cụng ty võn chuyờn khach du lich la cụng ty co bờ day truyờn thụng hoat ụng linh vc du lich Vi thi gian hoat ụng 45 nm nganh, cụng ty co mụi quan hờ lõu nm vi cac hang du lich thuục Tụng cuc du...
 • 79
 • 326
 • 1

Xây dựng hệ thống chương trình quản lý giáo viên

Xây dựng hệ thống chương trình quản lý giáo viên
... lnh vc ú chớnh l qun giỏo viờn Vi vic qun giỏo viờn trờn mỏy tớnh, chỳng ta s gim bt c mt lng cụng vic rt ln cho nhng ngi qun lý, gim bt lng ngi khụng cn thit khõu qun ny Trc kia, tt c ... viờn - T toỏn - T - T hoỏ - T Vn-S-a - T GDCD - T Th M KT d c t Hin ti trng THPT M Ho, phũng th qun vic lu gi h s ca nhõn viờn trng Tc l qun theo ngun lao ng bao gm c im v lich, nhõn ... trờn nhu cu qun h s nhõn viờn ca Ban giỏm hiu nh trng, tc l qun theo ngun lao ng bao gm c im v lch, nhõn s v lao ng H thng sau c xõy Nguyn Hng Quõn Mssv: 506101046 ỏn : Qun cỏn b giỏo...
 • 80
 • 620
 • 3

XÂY DỰNG hệ THỐNG CHƯƠNG TRÌNH

XÂY DỰNG hệ THỐNG CHƯƠNG TRÌNH
... khoá XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHƯƠNG TRÌNH Tổng quát : Chương trình gồm có 14 form bao gồm phần nhập liệu, báo cáo, tuỳ chọn, điều khiển chương trình Các file chương trình : BT06B2.exe (file thực thi chương ... dùng chương trình) Thư mục BaoCao chứa file dùng cho report chương trình, thư mục Lang chứa file ngôn ngữ Loại sở liệu cho chương trình : Access, SQL Server II Màn hình chương trình 1.Màn hình chương ... theo số ghi hiển thị trang người sử dụng chương trình chọn +Hệ thống có chế độ tự động kết CSDL chọn mục cấu hình chạy chương trình Lớp 06b2 Khoa Công Nghệ Tin Học Số Trang :9 Quản Lý Kho Quỹ Thu...
 • 22
 • 158
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu và xây dựng hệ thống chương trình tiếp dân điện tử phục vụ trả lời ý kiến liên quan đến công nghiệp thương mại trên website của bộ công thươngbai tap đại cương về kim loại lớp 12xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập bồi dưỡng học sinh giỏi phần kim loại lớp 12 thpt chuyênxây dựng hệ thống quy trình kiểm tra giám sát và đánh giá hiệu quả của các dịch vụ hỗ trợ trực tuyếnxây dựng hệ thống phi chức năngxây dựng hệ thống quản lý năng lượngxây dựng hệ thống công trình hạ tầng kĩ thuật phụ lục 06 biểu 03các phương pháp giải bài tập hóa học phổ thông16 phương pháp và kĩ thuật giải nhanh bài tập hóa học vũ khắc ngọcphân loại và phương pháp giải nhanh bài tập hóa học 10bài tập hóa học phổ thôngvận dụng phương pháp tương tự trong dạy học vật lý thpt chương động lực học vật rắn chương trình nâng cao lớp 10 luận văn thạc sỹ giáo dục họckhái niệm phân lọai và tiêu chí đánh giá bài tập hóa họcbài tập xác định tên kim loại lớp 10tăng cường hoạt động nhận thức trong dạy học giải bài tập hình học không gian 11 thpt nâng caoĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuTính toán và thiết kế Boost Converterbao cao nguyen ly bao quan thuc phamCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2Dbao cao phu gia thuc phamTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝThuyet dong hoc phan tu chat khiTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐBài 48. Quả