Nghiên cứu và xây dựng hệ thống chương trình tiếp dân điện tử phục vụ trả lời ý kiến liên quan đến công nghiệp, thương mại trên website của bộ công thương

45 564 0
  • Loading ...
1/45 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/05/2014, 09:52

. BỘ CÔNG THƯƠNG VĂN PHÒNG BỘ BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI CẤP BỘ NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHƯƠNG TRÌNH TIẾP DÂN ĐIỆN TỬ PHỤC VỤ TRẢ LỜI Ý KIẾN LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG NGHIỆP,. phục vụ trả lời ý kiến liên quan đến công nghiệp, thương mại trên website của Bộ Công Thương có thể được phát biểu như sau: Nghiên cứu xây dựng triển khai hệ thống thông tin thống nhất và tin. dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý điều hành của Bộ. 4 CHƯƠNG I TỔNG QUAN 1. Cơ sở pháp lý Đề tài Nghiên cứu xây dựng hệ thống chương trình tiếp dân điện tử phục
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu và xây dựng hệ thống chương trình tiếp dân điện tử phục vụ trả lời ý kiến liên quan đến công nghiệp, thương mại trên website của bộ công thương, Nghiên cứu và xây dựng hệ thống chương trình tiếp dân điện tử phục vụ trả lời ý kiến liên quan đến công nghiệp, thương mại trên website của bộ công thương, Nghiên cứu và xây dựng hệ thống chương trình tiếp dân điện tử phục vụ trả lời ý kiến liên quan đến công nghiệp, thương mại trên website của bộ công thương

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn