Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học của giống cam v2 tại thái nguyên

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM NÔNG SINH HỌC CỦA GIỐNG BƯỞI SA ĐIỀN(TRUNG QUỐC) TẠI MỘT SỐ VÙNG SINH THÁI MIỀN NÚI PHÍA BẮC VIỆT NAM

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM NÔNG SINH HỌC CỦA GIỐNG BƯỞI SA ĐIỀN(TRUNG QUỐC) TẠI MỘT SỐ VÙNG SINH THÁI MIỀN NÚI PHÍA BẮC VIỆT NAM
... MỤC TIÊU * Mục đích: tìm hiểu số đặc tính nông sinh học giống bưởi Sa Điền (Trung Quốc) đánh giá khả thích ứng giống bưởi số vùng sinh thái miền núi phía Bắc Việt Nam, làm sở để khuyến cáo nhân ... vùng có 16 giống, giống cam, 10 giống quýt, giống bưởi giống chanh [1] Kết bình tuyển giống bưởi tỉnh phía Nam cho thấy: có 67 giống bưởi, có 54 giống lưu giữ Viện nghiên cứu ăn miền Nam Trong ... thái tình hình sản xuất ăn vùng nghiên cứu thí nghiệm - Tìm hiểu số đặc tính nông sinh học giống bưởi Sa Điền đánh giá khả thích ứng giống vùng nghiên cứu - Nghiên cứu tình hình sâu bệnh hại...
 • 35
 • 229
 • 0

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM NÔNG SINH HỌC CỦA CÂY KHẾ VÀ TUYỂN CHỌN CÁC GIỐNG KHẾ CÓ TRIỂN VỌNG

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM NÔNG SINH HỌC CỦA CÂY KHẾ VÀ TUYỂN CHỌN CÁC GIỐNG KHẾ CÓ TRIỂN VỌNG
... tài: "Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học khế (Averrhoa carambola L.) tuyển chọn giống khế triển vọng" Mục đích nghiên cứu - Điều tra thu thập mẫu giống khế, xây dựng tranh nguồn gen khế sản ... xuất khế nớc ta - Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học khế thông qua thí nghiệm khảo sát tập đoàn thí nghiệm đánh giá quần thể khế thực sinh - Tuyển chọn mẫu giống khế triển vọng ý nghĩa khoa học ... 22 3.6.Kết tuyển chọn cá thể u tú tập đoàn Sơ đồ tuyển chọn giống khế thực theo bớc: Bảng 3.42 Tuyển chọn mẫu giống tính trạng quý triển vọng STT Mẫu giống Tính trạng quý Đặc điểm (lá, hoa,...
 • 27
 • 1,486
 • 0

Luận văn nghiên cứu đặc điểm nông sinh học của cây khế (averrhoa carambola l ) và tuyển chọn các giống khế có triển vọng

Luận văn nghiên cứu đặc điểm nông sinh học của cây khế (averrhoa carambola l ) và tuyển chọn các giống khế có triển vọng
... tài: "Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học khế (Averrhoa carambola L. ) tuyển chọn giống khế triển vọng" Mục đích nghiên cứu - Điều tra thu thập mẫu giống khế, xây dựng tranh nguồn gen khế sản ... l ng l n (TD 2) Nhóm mẫu giống dài khối l ng nhỏ (D 1) Nhóm mẫu giống dài khối l ng l n (D 2) Đặc điểm hình dạng nhóm mẫu giống Nhóm khế chua tỷ l Đ/A thấp (C 1) Nhóm khế chua tỷ l Đ/A cao (C 2) ... địa điểm nghiên cứu 2.3 Nội dung nghiên cứu 2.4 Phơng pháp nghiên cứu Chơng kết nghiên cứu thảo luận 3.1 Kết điều tra tình hình sản xuất khế số vùng trồng 3.2 Kết nghiên cứu đặc điểm nông sinh học...
 • 159
 • 583
 • 1

Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học của một số tổ hợp lai cà chua vụ xuân hè 2009 tại bắc ninh

Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học của một số tổ hợp lai cà chua vụ xuân hè 2009 tại bắc ninh
... P375, chua lai TN19, chua ch bi n C95, CXH1, chua lai T43, chua lai TM 2016, chua lai 2017 Theo ngu n t thông tin Nông nghi p Vi t Nam-Agroviet, (2005)[26] m t s gi ng chua nhót ... p lai v xuân mu n năm 2009 4.7a 62 Năng su t th c thu ô su t qui c a t h p lai chua v xuân năm 2009 64 4.7b Năng su t th c thu ô su t qui c a t h p lai chua v xuân mu n năm 2009 ... qu c a t h p lai chua v xuân năm 2009 68 4.8b M t s ñ c ñi m hình thái c u trúc qu c a t h p lai chua v xuân mu n năm 2009 4.9 69 ð c ñi m nông sinh h c c a m t s t h p lai m i có tri...
 • 104
 • 285
 • 0

NGHIÊN CứU ĐặC ĐIểM NÔNG SINH HọC CủA MộT Số MẫU GIốNG CóI TạI NGA TÂN - NGA SƠN - THANH HóA

NGHIÊN CứU ĐặC ĐIểM NÔNG SINH HọC CủA MộT Số MẫU GIốNG CóI TạI NGA TÂN - NGA SƠN - THANH HóA
... khí sinh thấp, không hoa Việt Nam (Cói Nhật) 3.3 Đặc điểm sinh trởng, phát triển, khả chống chịu số mẫu giống cói vụ mùa năm 2009 Nga Tân - Nga Sơn 3.3.1 Một số tiêu sinh trởng mẫu giống cói ... lợng cói giảm, sâu bệnh ngy cng tăng Chính vậy, nghiên cứu đặc điểm nông sinh học số mẫu giống cói phổ biến l sở khoa học để góp phần tuyển chọn giống cói triển vọng thích hợp cho vùng trồng cói ... bảng cho thấy, mẫu giống cói nghiên cứu đặc điểm hình thái khác biệt chiều cao thân khí sinh, đặc biệt l mẫu giống cói CKBTDX có chiều cao lớn l 174,70 6,31 cm, mẫu giống cói Nhật có chiều...
 • 8
 • 316
 • 1

Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học của một số gíống chuối tiêu triển vọng tại phú thọ

Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học của một số gíống chuối tiêu triển vọng tại phú thọ
... hành ñ tài: Nghiên c u ñ c ñi m nông sinh h c c a m t s gi ng chu i tiêu tri n v ng t i Phú Th ” M c ñích yêu c u c a ñ tài 2.1 M c ñích Nghiên c u m t cách h th ng ñ c ñi m nông sinh h c c a ... + Công th c 1: Tiêu H ng + Công th c 2: Tiêu Lào Cai + Công th c 3: Tiêu v a Phú Th + Công th c 4: Tiêu B n Tre + Công th c 5: Tiêu ðài Loan + Công th c 6: Tiêu 8818 * Các ch tiêu phương pháp ... h c Nông nghi p Hà N i – Lu n văn th c sĩ nông nghi p 33 B ng 3.1: ð c ñi m thân gi c a gi ng chu i tiêu tri n v ng t i vư n t p ñoàn chu i VN1 Gi ng Tiêu H ng Tiêu Lào Cai Tiêu Phú Th Tiêu...
 • 109
 • 473
 • 1

Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học của một số mẫu giống cói và thời vụ trồng cói tại nga sơn thanh hoá

Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học của một số mẫu giống cói và thời vụ trồng cói tại nga sơn  thanh hoá
... canh tr ng cúi l: Nga i n, Nga Phỳ, Nga Thỏi, Nga Tõn, Nga Ti n, Nga Liờn, Nga Thanh, Nga Th y Trong ủú, nm 2009 xó cú di n tớch tr ng cúi l n nh t l Nga Th y v i 400,7 ha, r i ủ n Nga Tõn l 365,2 ... thầy cô giáo Khoa Nông học, Viện Đào tạo Sau đại học Tôi xin gửi lời cảm ơn nhân dân xã Nga Tân - Nga Sơn - Thanh Hóa tạo điều kiện thuận lợi cho thời gian thực đề tài Bên cạnh xin gửi lời cảm ... cúi Nga Sn- Thanh Húa 1.2.2 Yờu c u ỏnh giỏ ủ c ủi m hỡnh thỏi c a m t s gi ng cúi ủi u ki n v t i Nga Sn - Thanh Húa ỏnh giỏ ủ c ủi m nụng sinh h c c a m t s m u gi ng cúi ủi u ki n v t i Nga...
 • 114
 • 600
 • 2

Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học của một số dòng, giống và thời vụ của hai giống vừng v6 và vừng trắng trên đất cát ven biển tại nghi phong, nghi lộc, nghệ an

Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học của một số dòng, giống và thời vụ của hai giống vừng v6 và vừng trắng trên đất cát ven biển tại nghi phong, nghi lộc, nghệ an
... Ngh An V i lý nêu ti n hành nghi n c u ñ tài Nghi n c u ñ c ñi m nông sinh h c c a m t s dòng, gi ng th i v c a hai gi ng v ng V6 V ng tr ng ñ t cát ven bi n t i Nghi Phong, Nghi L c, Ngh An ... u qu khai thác s d ng ñ t nông nghi p Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Lu n văn th c sĩ nông nghi p 31 PH N N I DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHI N C U 2.1 N I DUNG NGHI N C U - Nghi n c u kh sinh ... t s dòng, gi ng v ng v Hè thu ñ t cát ven bi n t i Nghi Phong, Nghi L c, Ngh An - Nghi n c u th i v tr ng thích h p cho m t s gi ng v ng (V6 V ng tr ng) v Xuân t i Nghi Phong, Nghi L c Ngh An...
 • 149
 • 377
 • 1

nghiên cứu đặc điểm nông sinh học của một số dòng bưởi thể tam bội có triển vọng tại thái nguyên

nghiên cứu đặc điểm nông sinh học của một số dòng bưởi thể tam bội có triển vọng tại thái nguyên
... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM  HOÀNG KIM KHÁNH NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM NÔNG SINH HỌC CỦA MỘT SỐ DÕNG BƢỞI THỂ TAM BỘI CÓ TRIỂN VỌNG TẠI THÁI NGUYÊN Chuyên ngành: ... bưởi thể tam bội triển vọng Thái Nguyên Mục đích đề tài - Trên sở nghiên cứu đặc điểm nông sinh học số dòng bƣởi thể tam bội tỉnh Thái Nguyên, để từ đề xuất đƣợc dòng bƣởi khả thích ứng, ... đặc điểm nói tạo tiền đề cho việc lai tạo chọn lựa giống sau Chính vậy, xuất phát từ yêu cầu thực tế tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học số dòng bưởi thể tam bội có...
 • 122
 • 268
 • 0

nghiên cứu đặc điểm nông sinh học của một số giống bưởi đặc sản được trồng tại huyện phú lương, tỉnh thái nguyên

nghiên cứu đặc điểm nông sinh học của một số giống bưởi đặc sản được trồng tại huyện phú lương, tỉnh thái nguyên
... tài: Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học số giống bưởi đặc sản trồng huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên 1.2 Mục đích đề tài Xác định đặc điểm nông sinh học số giống bưởi đặc sản: Da Xanh, Phúc ... 5.1.1 Đặc điểm hình thái đặc điểm sinh trưởng giống bưởi đặc sản 5.1.1.1 Đặc điểm hình thái 5.1.1.2 Đặc điểm sinh trưởng 5.1.2 Đặc điểm hoa, giống bưởi đặc sản 5.1.3 Mối tương quan C/N giống bưởi ... năm 2005 - 2009 Một số đặc điểm thân cành giống bưởi đặc sản Đặc điểm hình thái giống bưởi đặc sản Đặc điểm hoa giống bưởi đặc sản Thời gian bắt đầu hoa, lộc Thời gian lộc giống bưởi (Tháng - tháng...
 • 128
 • 453
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học của một số giống đậu rồng triển vọng sử dụng làm rau an toàn cho hà nội và các vùng phụ cận

Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học của một số giống đậu rồng triển vọng sử dụng làm rau an toàn cho hà nội và các vùng phụ cận
... ph n ña d ng hóa lo i hình rau xanh an toàn, ch t lư ng cao cho nhân dân thành ph N i vùng ph c n tình hình hi n nay, ñã th c hi n ñ tài “ Nghiên c u ñ c ñi m nông sinh h c c a m t s gi ng ñ ... ng làm rau an toàn cho N i vùng ph c n” M c tiêu yêu c u c a ñ tài 2.1 M c tiêu: Tuy n ch n 1-2 gi ng ñ u r ng tri n v ng, có su t, ch t lư ng cao, ch ng ch u sâu b nh h i, làm rau an toàn ... n/năm, nhiên thành ph N i m i ch cung ng ñư c 60% nhu c u rau xanh c a ngư i dân, l i 40% lư ng rau t ñ a phương khác nh p v Theo Chi c c BVTV N i, t ng s 12.041 canh tác rau, toàn thành ph...
 • 130
 • 310
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học của một số mẫu giống gừng và ảnh hưởng số mầm trồng, bao đến năng suất giống gừng gié tại gia lâm, hà nội

Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học của một số mẫu giống gừng và ảnh hưởng số mầm trồng, bao đến năng suất giống gừng gié tại gia lâm, hà nội
... ðánh giá kh sinh trư ng, phát tri n su t c a m u gi ng g ng Gia Lâm, N i - ðánh giá nh hư ng c a s m m tr ng /bao ñ n sinh trư ng phát tri n su t c a gi ng g ng gié t i Gia Lâm N i - ðánh ... ng /bao ñ n sinh trư ng phát tri n su t c a gi ng g ng gié t i Gia Lâm N i N i dung 4: ðánh giá nh hư ng c a s m m tr ng /bao ñ n hi u qu kinh t c a gi ng g ng gié Trư ng ð i h c Nông nghi p ... c u ñ c ñi m nông sinh h c c a m t s m u gi ng g ng nh hư ng s m m tr ng /bao ñ n su t gi ng g ng gié t i Gia Lâm, N i" 1.2 M c ñích yêu c u 1.2.1 M c ñích - ðánh giá ñ c ñi m nông h c c a...
 • 124
 • 160
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học của một số giống lúa địa phương tại vùng đất nhiễm mặn tỉnh Nam Định

Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học của một số giống lúa địa phương tại vùng đất nhiễm mặn tỉnh Nam Định
... tài: Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học số giống lúa địa phƣơng vùng đất nhiễm mặn tỉnh Nam Định giải pháp quan trọng cấp thiết góp phần ổn định cải tiến suất lúa cho vùng nhiễm mặn tỉnh Nam Định ... gen lúa 10 2.2.5 Đánh giá đặc điểm nông sinh học liên quan đến chịu mặn nguồn gen lúa 2.2.6 Nghiên cứu số biện pháp kỹ thuật canh tác giống lúa chịu mặn vùng đất mặn Nam Định 2.3 Phương pháp nghiên ... tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu tổng quát Xác định đặc tính nông sinh học đa dạng di truyền giống lúa địa phương để giới thiệu số giống lúa chịu mặn tốt cho công tác chọn tạo giống lúa chịu mặn 2.2...
 • 27
 • 288
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học của một số giống lúa địa phương tại vùng đất nhiễm mặn tỉnh Nam Định

Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học của một số giống lúa địa phương tại vùng đất nhiễm mặn tỉnh Nam Định
... tài: Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học số giống lúa địa phƣơng vùng đất nhiễm mặn tỉnh Nam Định giải pháp quan trọng cấp thiết góp phần ổn định cải tiến suất lúa cho vùng nhiễm mặn tỉnh Nam Định ... gen lúa 10 2.2.5 Đánh giá đặc điểm nông sinh học liên quan đến chịu mặn nguồn gen lúa 2.2.6 Nghiên cứu số biện pháp kỹ thuật canh tác giống lúa chịu mặn vùng đất mặn Nam Định 2.3 Phương pháp nghiên ... tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu tổng quát Xác định đặc tính nông sinh học đa dạng di truyền giống lúa địa phương để giới thiệu số giống lúa chịu mặn tốt cho công tác chọn tạo giống lúa chịu mặn 2.2...
 • 27
 • 165
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học của một số giống ớt cay (capsium annuum l ) phục vụ xuất khẩu cho vùng duyên hải nam trung bộ

Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học của một số giống ớt cay (capsium annuum l ) phục vụ xuất khẩu cho vùng duyên hải nam trung bộ
... n Nông nghi p Vi t Nam – Lu n văn Th c s Khoa h c Nông nghi p cay (Capsium annuum L. ) ph c v xu t kh u cho vùng Duyên h i Nam Trung b ” M c tiêu c a ñ tài 2.1 M c tiêu t ng th Mô t ñ c ñi m nông ... nư c mà l ng xu t kh u sang m t s nư c vùng ðông B c Á Trung Qu c, Hàn Qu c ñ t ñ n 90% s n l ng t c a t nh M m t ti m l n cho s n xu t loài t i vùng Duyên h i Nam Trung b Theo k t qu nghiên ... Nông nghi p Vi t Nam – Lu n văn Th c s Khoa h c Nông nghi p 1.3.2 Tình hình nghiên c u t Vi t Nam Chương V T LI U, N I DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U 2.1 V t li u nghiên c u 29 2.2 N i dung nghiên...
 • 126
 • 849
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu đặc tính nông sinh học của một số mẫu giống cây họ gừng trồng tại gia lâm hà nộinghiên cứu đặc điểm nông sinh học và một số biện pháp kỹ thuật đối với giống vải chín sớm làng chanh tại tam đảo vĩnh phúcnghiên cứu đặc điểm nông sinh họcnghiên cứu đặc điểm nông sinh học và một số biện pháp kỹ thuật nâng cao năng suất chất lượng bưởi diễn trồng trên đất gò đồi bán sơn địa thuộc huyện chương mỹ hà nộinghiên cứu đặc điểm nông sinh học và biện pháp kỹ thuật canh tác cho một số giống chè nhập nội tại thái nguyênđặc điểm nông sinh học của cây lúaluận án về đặc điểm nông sinh học của cây nhãnluận văn nghiên cứu đặc tính nông sinh học các dòng giống bơ persea americana mills phục vụ công tác chọn tạo giống tại tây nguyênđánh giá đặc điểm nông sinh học của một số tổ hợp đu đủ lai mới và hai dòng bố mẹ của tổ hợp lai vnđđ10bước đầu nghiên cứu đặc điểm thực vật học của một số mẫu giống giảo cổ lam gynostemma pentaphyllum thu thập tại sapa – lào cainghiên cuu dac diem hung thu hoc mon toan cua hoc sinh tieu hoc va bien phap tam li su pham nang cao hung thu hoc mon toan o cac emnghiên cứu đặc điểm hứng thú học môn toán của học sinh tiểu học và biện pháp tâm lý sư phạm nâng cao hứng thú học môn toán ở các emnghien cuu dac diem hung thu hoc tap mon toan cua hoc sinh tieu hocnghiên cứu một số đặc điểm nông sinh học và một số biện pháp kỹ thuật đối với giống cam canh trồng tại huyện lục ngạn tỉnh bắc giangnghiên cứu đặc điểm dịch tễ học lâm sàng và vi rút học của cúm aTổ chức lao động và năng suất lao động trong xây dựngĐề thi học sinh giỏi môn toán 9 huyện quỳnh lưu nghệ an năm học 2017 2018 có đáp ánBài 16. Sóng. Thủy triều. Dòng biểnDeutsch lernen mit spielen und raetseln5 de HSG tieng anh 9 cuc hot (1)Cau bi dong dac bietgiai sach bai tap XSTK DH KTQD chuong 1 full v3Đề thi giáo viên dạy giỏi phần thi kiểm tra năng lực trường tiểu học thành long, tuyên quang năm 2016 2017TỔNG HỢP KIẾN THỨC CHUNG KIẾN THỨC CHUYÊN NGHÀNH ĐỀ THI TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN MẦM NON 20162017MÁY hàn YC 300WP5 TSM89578 09 说明书DÒ tìm điểm làm VIỆC cực đại TRONG hệ THỐNG PIN QUANG điện BẰNG PHƯƠNG PHÁP LOGIC mờGIẢI PHÁP đào tạo, bồi DƯỠNG CÔNG NHÂN tại xí NGHIỆP đáp ỨNG THEO NHU cầu KHU CÔNG NGHIỆP BIÊN hòaGIÁO dục kỹ NĂNG mềm TRONG môi TRƯỜNG kỹ THUẬT ở TRƯỜNG TRUNG học kỹ THUẬT THỰC HÀNH THEO ĐỊNH HƯỚNG TUYỂN DỤNG của DOANH NGHIỆP NHẬT tại VIỆT NAMIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KIỂM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH đào tạo NGHỀ cắt gọt KIM LOẠI đạt CHUẨN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG tại TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ TP hồ CHÍ MINHNguyên lí máy phát điệnGiao trinh Khi cu dien ha apClinical philosophy philosophy as therGIẢI PHẪU – SINH lý hệ SINH dụcTóm tắt luận văn đã sửa theo HĐBVÁo thun có hình đức giáo hoàng siêu sao