PHÁT TRIỂN TRÍ TUỆ cảm xúc CHO học SINH TRONG QUÁ TRÌNH dạy học ở TIỂU học

Báo cáo " Về một qui trình phát triển trí tuệ cảm xúc theo mô hình EI 97" potx

Báo cáo
... he ve qui trinh thu tu hinh theo bdn budc ma tidp theo diy se dugc trinh bay mdt each chi tiet hon Qui trinh phat trien EI cua D Caruso Vice tiep cin khii niem EI da va dang dugc thuc hien theo ... canh "cii gi se xay neu cG dd xuc cam tu phit trien"/"what - if; cudi cung, quin ly de ludn sin cd nhGng thdng tin chGa dung nhGng xuc cim niy va kdt hgp chung thinh mdt quyet dinh chien luge Qui ... khoa hgc, rd rang vi chfnh xic" Dua trdn md binh trf tue cam xuc thuan ning lire EI 97, nha tim ly hgc My D Caruso va cic cdng su dd xuii mgt qui trinh phat tridn EI gdm bdn giai doan gin lidn...
 • 7
 • 322
 • 2

Thuyết trình chương 4 định hướng phát triển các ngành và lĩnh vực kinh tế trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức

Thuyết trình  chương 4 định hướng phát triển các ngành và lĩnh vực kinh tế trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức
... lĩnh vực kinh tế trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, đại hóa Phát tri n kinh tế vùng gắn với phát tri n kinh tế tri thức Phát tri n kinh tế biển Chuyển dịch cấu lao động, cấu công nghệ Bảo vệ, sử dụng ... Đẩy mạnh CNH-HĐH nông nghiệp, nông thôn, giải đồng vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn Phát tri n nhanh công nghiệp, xây dựng dịch vụ Định hướng phát tri n ngành lĩnh vực kinh tế trình đẩy ... Chú • Phát tri n mạnh công nghiệp, xây dựng dịch vụ Đối với dịch vụ Đối với công nghiệp, xây dựng Đối với công nghiệp xây dựng Phát tri n mạnh công nghiệp xây dựng theo hướng đại, nâng cao chất...
 • 32
 • 895
 • 0

Định hướng phát triển các nghành và lĩnh vực kinh tế trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức

Định hướng phát triển các nghành và lĩnh vực kinh tế trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức
... 6 ĐỊNH HƯỚNG Đẩy mạnh CNH_HĐH nông nghiệp, nông thôn, giải đồng vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn Phát tri n kinh tế vùng Phát tri n kinh tế biển Phát tri n nhanh công nghiệp, xây ... NÔNG THÔN ĐỊNH HƯỚNG Đẩy mạnh CNH_HĐH nông nghiệp, nông thôn, giải đồng vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn Phát tri n kinh tế vùng Phát tri n kinh tế biển Phát tri n nhanh công nghiệp, xây ... nước KINH TẾ BIỂN CHIẾN LƯỢC KINH TẾ BIỂN ĐỊNH HƯỚNG Đẩy mạnh CNH_HĐH nông nghiệp, nông thôn, giải đồng vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn Phát tri n kinh tế vùng Phát tri n kinh tế biển Phát...
 • 48
 • 345
 • 0

Khảo sát mức độ phát triển trí tuệ ngôn ngữ của học sinh khối 6, tại quận 5 thành phố hồ chí minh

Khảo sát mức độ phát triển trí tuệ ngôn ngữ của học sinh khối 6, tại quận 5 thành phố hồ chí minh
... tuệ ngôn ngữ học sinh khối quận 5, thành phố Hồ Chí Minh thực Mục đích nghiên cứu Khảo sát mức độ phát triển trí tuệ ngôn ngữ học sinh khối quận 5, thành phố Hồ Chí Minh Trên sở kết khảo sát, ... HS khối 3.2 Khảo sát mức độ phát triển trí tuệ ngôn ngữ học sinh khối 3.3 Đề xuất số giải pháp nhằm định hướng cho phát triển trí tuệ ngôn ngữ học sinh khối Đối tượng nghiên cứu Mức độ phát triển ... triển trí tuệ ngôn ngữ học sinh khối Khách thể nghiên cứu Học sinh khối quận 5, thành phố Hồ Chí Minh -Khách thể khảo sát thử nghiệm: 49 học sinh khối trường Trung học sở Ba Đình, quận 5, thành phố...
 • 85
 • 326
 • 0

trí tuệ cảm xúc của học sinh trung học phổ thông thành phố bảo lộc – lâm đồng

trí tuệ cảm xúc của học sinh trung học phổ thông thành phố bảo lộc – lâm đồng
... trí tuệ cảm xúc mức trung bình Các mặt biểu trí tuệ cảm xúc học sinh trung học phổ thông thành phố Bảo Lộc Lâm Đồng chưa đồng Mức độ trí tuệ cảm xúc học sinh trung học phổ thông thành phố Bảo ... cứu chung mức độ trí tuệ cảm xúc học sinh trung học phổ thông thành phố Bảo Lộc Lâm Đồng 2.2.1.1 Mức độ trí tuệ cảm xúc học sinh trung học phổ thông thành phố Bảo Lộc Lâm Đồng Tần số Tỷ lệ ... “TRÍ TUỆ CẢM XÚC CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THÀNH PHỐ BẢO LỘC LÂM ĐỒNG” Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu thực trạng mức độ biểu trí tuệ cảm xúc học sinh trung học phổ thông thành phố Bảo...
 • 122
 • 724
 • 3

Phân tích các phương pháp rèn luyện để hoàn thiện chỉ số trí tuệ cảm xúc của mỗi người.Liên hệ với việc rèn luyện trí tuệ cảm xúc của cá nhân trong hoạt động thực tiễn.doc

Phân tích các phương pháp rèn luyện để hoàn thiện chỉ số trí tuệ cảm xúc của mỗi người.Liên hệ với việc rèn luyện trí tuệ cảm xúc của cá nhân trong hoạt động thực tiễn.doc
... khỏc thỡ h s quan tõm gn gi vi bn.Cuc sng l s quan tõm ln to s gn bú .Trong gia ỡnh mi ngi quan tõm ln s to c s hnh phỳc vui ti .Trong hc bn thc lũng quan tõm ti bn bố v thy cụ s lm cho h yờu mn bn ... 5.CC PHNG PHP RẩN LUYN HON THIN CH S TR TU CM XC V LIấN H VI VIC RẩN LUYN TR TU CM XC CA C NHN TRONG HOT NG THC TIN: 5.1.Hiu c cm xỳc ca bn thõn: Mc dự luụn b cm xỳc tỏc ng v dn dt, nhng hu nh ... khỏc quỏt thỏo, vỡ th mun tr a ta cn phi tnh tỏo nhỡn sõu vo nguyờn hnh ng ca ngi khỏc v ca mỡnh - Trong trng hp b ngi khỏc ry oan, chỳng ta nờn tỡm cỏch i thoi vi chớnh mỡnh.Trc ht hóy c chp nhn...
 • 11
 • 1,633
 • 10

Vai trò của tri thức và tri thức khoa học trong phát triển kinh tế xã hội nói chung và trong quá trình phát triển kinh tế theo mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa Việt Nam

Vai trò của tri thức và tri thức khoa học trong phát triển kinh tế xã hội nói chung và trong quá trình phát triển kinh tế theo mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam
... 0918.775.368 nói chung trình phát tri n kinh tế theo mục tiêu công nghiệp hóa, đại hóa Việt Nam nói riêng 1.2 Tri thức tri thức khoa học đời sống hội Chúng ta biêt tri thức vai trò quan trọng ... phát huy tối đa vai trò, vị trí tri thức tri thức khoa học kinh tế đời sống hội, đồng thời khắc phục mặt hạn chế tồn Vận dụng tri thức tri thức khoa học trình phát tri n kinh tế theo mục tiêu ... bước đầu ý tưởng công nghiệp hóa, đại hóa, đến hình thành đường lối công nghiệp hóa, đại hóa đất nước với mục tiêu chủ trương phát tri n sách biện pháp thực công nghiệp hóa, đại hóa Đại hội VIII...
 • 17
 • 456
 • 0

Trí tuệ cảm xúc - Yếu tố quan trọng để thành công

Trí tuệ cảm xúc - Yếu tố quan trọng để thành công
... m v i h - dù h b t kỳ v trí xã h i Bên c nh trí thông minh, trí tu m i quan h dàng t o d ng nh ng xã h i t t ñ p ñ t ñư c thành công cu c s ng Nhi u ngư i tin r ng trí tu ñang s c m xúc s giúp ... quan tâm ñ n vi c giúp ngư i khác phát tri n làm thành công c a H bi t cách tranh lu n hi u qu nh ng b c th y vi c thi t l p trì quan h xã h i Như v y, trí tu c m xúc m t y u t quan tr ng ñ công ... xúc bao hàm c vi c nh n th c ngư i khác: b n hi u c m xúc c a m i ngư i, b n s ki m soát m i quan h hi u qu Nh ng ngư i giàu trí tu c m xúc thư ng thành công cu c s ng h làm ngư i xung quanh...
 • 4
 • 469
 • 5

Tài liệu Trí tuệ cảm xúc – Yếu tố quan trọng để thành công pptx

Tài liệu Trí tuệ cảm xúc – Yếu tố quan trọng để thành công pptx
... hướng sử dụng số trí tuệ cảm xúc tiêu chí đánh giá lực người tuyển dụng đề bạt Vậy trí tuệ cảm xúc để nâng cao trí tuệ cảm xúc? Trí tuệ cảm xúc gì? Trí tuệ cảm xúc khả nhận dạng cảm xúc, hiểu ý nghĩa ... trên? Đó họ giàu trí tuệ cảm xúc (emotional intelligence) Họ hiểu rõ thân cảm nhận cảm xúc người khác Ngày nay, lực chuyên môn, trí tuệ cảm xúc lúc đóng vai trò quan trọng thành công người nghiệp ... xung quanh Trí tuệ cảm xúc bao hàm việc nhận thức người khác: bạn hiểu cảm xúc người, bạn kiểm soát mối quan hệ hiệu Những người giàu trí tuệ cảm xúc thường thành công sống họ làm người xung quanh...
 • 4
 • 319
 • 3

Tài liệu Trí tuệ cảm xúc – Yếu tố quan trọng để thành công docx

Tài liệu Trí tuệ cảm xúc – Yếu tố quan trọng để thành công docx
... Vậy trí tuệ cảm xúc để nâng cao trí tuệ cảm xúc? Trí tuệ cảm xúc gì? Trí tuệ cảm xúc khả nhận dạng cảm xúc, hiểu ý nghĩa chúng nhận tác động chúng người xung quanh Trí tuệ cảm xúc bao hàm việc nhận ... trí tuệ cảm xúc lúc đóng vai trò quan trọng thành công người nghiệp Những nhà tuyển dụng có xu hướng sử dụng số trí tuệ cảm xúc tiêu chí đánh giá lực người tuyển dụng đề bạt Vậy trí tuệ cảm xúc ... thông cảm hay đồng cảm với họ - dù họ vị trí xã hội Bên cạnh trí thông minh, trí tuệ cảm xúc giúp bạn dễ dàng tạo dựng mối quan hệ xã hội tốt đẹp đạt thành công sống Nhiều người tin trí tuệ cảm xúc...
 • 5
 • 342
 • 2

vai trò của tri thức và tri thức khoa học trong phát triển kinh tế xã hội nói chung và trong quá trình phát triển kinh tế theo mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa việt nam

vai trò của tri thức và tri thức khoa học trong phát triển kinh tế xã hội nói chung và trong quá trình phát triển kinh tế theo mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở việt nam
... kinh tế giới nói chung trình phát tri n kinh tế theo mục tiêu công nghiệp hóa, đại hóa Việt Nam nói riêng 1.2 Tri thức tri thức khoa học đời sống hội Chúng ta biêt tri thức vai trò quan trọng ... phát huy tối đa vai trò, vị trí tri thức tri thức khoa học kinh tế đời sống hội, đồng thời khắc phục mặt hạn chế tồn Vận dụng tri thức tri thức khoa học trình phát tri n kinh tế theo mục tiêu ... bước đầu ý tưởng công nghiệp hóa, đại hóa, đến hình thành đường lối công nghiệp hóa, đại hóa đất nước với mục tiêu chủ trương phát tri n sách biện pháp thực công nghiệp hóa, đại hóa Đại hội VIII...
 • 25
 • 279
 • 0

Trí tuệ cảm xúc và ứng dụng trong công việc

Trí tuệ cảm xúc và ứng dụng trong công việc
... luyện trí tuệ cảm xúc sao? Bài luận xin đề cập đến vấn đề: “Trình bày hiểu biết anh chị trí tuệ cảm xúc ứng dụng công việc B NỘI DUNG Nguồn gốc trí tuệ xúc cảm Nguồn gốc sâu xa trí tuệ xúc cảm ... truyền thống trí tuệ thiếu khả giải thích kết trước Wayne Payne người sử dụng thuật ngữ Trí tuệ xúc cảm (TTXC) luận văn tiến sỹ anh: "Nghiên cứu xúc cảm: Phát triển trí tuệ xúc cảm" vào năm 1985 ... Khái niệm trí tuệ cảm xúc a Định nghĩa Thuật ngữ trí tuệ cảm xúc hiểu theo nhiều góc độ khác Hai nhà tâm lí học người Mỹ Peter Salovey John Mayer cho trí tuệ cảm xúc khả hiểu rõ cảm xúc thân,...
 • 15
 • 2,024
 • 3

Phát triển tư duy sáng tạo cho hcọ sinh thông qua dạy học giải bài tập hình học không gian lớp 11 trung học phổ thông

Phát triển tư duy sáng tạo cho hcọ sinh thông qua dạy học giải bài tập hình học không gian lớp 11 trung học phổ thông
... phần phát triển sáng tạo cho học sinh qua dạy học giải tập hình học không gian lớp 11 nâng cao trung học phổ thông Phạm vi nghiên cứu Nghiên cứu tập hình học không gian sách giáo khoa sách tập ... để phát triển sáng tạo đồng thời nêu tiềm chủ đề hình học không gian việc bồi dưỡng sáng tạo cho học sinh Việc bồi dưỡng sáng tạo cho học sinh thông qua trình dạy học giải tập hình học ... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC DƢƠNG MAI HƢƠNG PHÁT TRIỂN TƢ DUY SÁNG TẠO CHO HỌC SINH THÔNG QUA DẠY HỌC GIẢI BÀI TẬP HÌNH HỌC KHÔNG GIAN LỚP 11 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG LUẬN...
 • 81
 • 459
 • 0

Xây dựng Algorit cơ chế giải bài tập dạng tìm CTPT phần Hiđrocacsbon để dạy cách định hướng tìm lời giải nhằm phát triển tư duy cho học sinh trong quá trình dạy học Hóa học

Xây dựng Algorit cơ chế giải bài tập dạng tìm CTPT phần Hiđrocacsbon để dạy cách định hướng tìm lời giải nhằm phát triển tư duy cho học sinh trong quá trình dạy học Hóa học
... phỏp algorit dy hoc v t ú hỡnh thnh mt xu hng mi LLDH: dy hc algorit húa Algorit giỳp hc sinh phng phỏp t khỏi quỏt hp lý cú k hoch Cú kiu algorit dy hc l algorit nhn bit v algorit bin i a) Algorit ... ca phng phỏp algorit v vic dy hc cho hc sinh phng phỏp algorit i vi hc sinh: 29 1- Li ớch u tiờn m phng phỏp algorit mang li l giỳp Hc sinh hỡnh thnh bc gii quyt theo phng phỏp algorit: A- Mụ ... hng nghip cho hc sinh - Rốn luyn k nng s dng ngụn ng húa hc v cỏc thao tỏc t cho hc sinh 15 Bi húa hc l mt phng tin cú tm quan trng c bit vic phỏt trin t húa hc ca hc sinh, bi dng cho hc sinh phng...
 • 103
 • 176
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: vấn đề phát triển trí tuệ cảm xúc của học sinh trung học phổ thôngcác nguyên nhân ảnh hưởng đến sự phát triển trí tuệ cảm xúc của học sinhtrung học phổ thông thành phố bảo lộc lâm đồng4 phát triển các kỹ năng trí tuệ cảm xúc cho học sinh trung họcdạy học phát triển trí tuệ cảm xúc trong sinh họcphát triển trí tuệ cảm xúcphát triển trí tuệ cảm xúc thông qua năm kỹ năng quan trọngtrí tuệ cảm xúc cho trẻcách rèn luyện trí tuệ cảm xúc cho con từng thời kỳtrí tuệ cảm xúc của học sinh trung học phổ thôngkết quả khảo sát mức độ trí tuệ cảm xúc của học sinh trung học phổ thôngthành phố bảo lộc lâm đồngkết quả nghiên cứu chung về mức độ trí tuệ cảm xúc của học sinh trung họcphổ thông thành phố bảo lộc lâm đồngkết quả nghiên cứu mức độ trí tuệ cảm xúc của học sinh trung học phổ thôngthành phố bảo lộc lâm đồng theo trườngkết quả nghiên cứu mức độ trí tuệ cảm xúc của học sinh trung học phổ thôngthành phố bảo lộc lâm đồng theo khối lớpkết quả nghiên cứu mức độ trí tuệ cảm xúc của học sinh trung học phổ thôngthành phố bảo lộc lâm đồng theo giới tínhkết quả nghiên cứu mức độ trí tuệ cảm xúc của học sinh trung học phổ thôngthành phố bảo lộc lâm đồng theo kết quả học tậphàm bậc 2Đề thi tuyển sinh (mẫu)Đề cương toán 6DE KIEM TRA ĐẠI SỐ 7 CHƯƠNG 1kiêm tra 1 tiết đề 2 ngữ văn 8 (hk1)Kiểm ta 15 phút ngư văn 8(hk1)kt t18test 1- anh 9 thi diemLISTENING TEST CHO HS 6,7,8,9Đề Cương Lý 6Đề Cương Lý 7on tap kiem tra giua ki 150 ĐỀ THI HỌC KỲ 1 TIẾNG ANH 11 CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾTqu n coffee ghita c k m d ch v t bi u di nTh c tr ng vi c x y d ng s n golf Vi t Nam hi n nayBài 16. Thân to ra do đâu ?ttlt93 2006 btc khcn2. Thông tư liên tịch số 28 2015 TTLT-BGDĐT-BNV hướng dẫn thực hiện bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sơ giáo dục đại học công lập.3. Thông tư liên tịch số 36 2014 TTLT-BGDĐT-BNV quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập.Giáo án bai giang Phép vị tự