NGHIÊN CỨU MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUÁ TRÌNH SỤP ĐỔ ĐIỆN ÁP TRONG HỆ THỐNG ĐIỆN

Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình sụp đổ điện áp trong hệ thống điện

Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình sụp đổ điện áp trong hệ thống điện
... động sụp đổ điện áp 75 3.3.1 Các yếu tố ảnh hưởng đến sụp đổ điện áp hệ thống 75 điện “BPA” 3.3.1.1 Mô tả hệ thống điện “BPA” 75 3.3.1.2 Ảnh hưởng loại phụ tải khác 77 3.3.1.3 Ảnh hưởng điều áp ... điều áp tải (ULTC) đến sụp đổ 81 điện áp 3.3.1.4 Ảnh hưởng giới hạn kích từ (OEL) ULTC đến sụp đổ điện áp 84 3.3.1.5 Ảnh hưởng phụ tải động 89 3.3.2 Mô sụp đổ điện áp hệ thống điện Bắc Âu “Nordic ... nghiên cứu ổn định điện áp nhu cầu cấp thiết HTĐ nói chung HTĐ Việt Nam nói riêng Trong đề tài nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến trình sụp đổ điện áp hệ thống điện Việc nghiên cứu thành công luận...
 • 137
 • 917
 • 6

Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình sụp đổ điện áp trong hệ thống điện.pdf

Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình sụp đổ điện áp trong hệ thống điện.pdf
... động sụp đổ điện áp 75 3.3.1 Các yếu tố ảnh hưởng đến sụp đổ điện áp hệ thống 75 điện “BPA” 3.3.1.1 Mô tả hệ thống điện “BPA” 75 3.3.1.2 Ảnh hưởng loại phụ tải khác 77 3.3.1.3 Ảnh hưởng điều áp ... điều áp tải (ULTC) đến sụp đổ 81 điện áp 3.3.1.4 Ảnh hưởng giới hạn kích từ (OEL) ULTC đến sụp đổ điện áp 84 3.3.1.5 Ảnh hưởng phụ tải động 89 3.3.2 Mô sụp đổ điện áp hệ thống điện Bắc Âu “Nordic ... nghiên cứu ổn định điện áp nhu cầu cấp thiết HTĐ nói chung HTĐ Việt Nam nói riêng Trong đề tài nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến trình sụp đổ điện áp hệ thống điện Việc nghiên cứu thành công luận...
 • 137
 • 518
 • 1

Luận văn: NGHIÊN CỨU MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUÁ TRÌNH SỤP ĐỔ ĐIỆN ÁP TRONG HỆ THỐNG ĐIỆN potx

Luận văn: NGHIÊN CỨU MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUÁ TRÌNH SỤP ĐỔ ĐIỆN ÁP TRONG HỆ THỐNG ĐIỆN potx
... động sụp đổ điện áp 75 3.3.1 Các yếu tố ảnh hưởng đến sụp đổ điện áp hệ thống 75 điện “BPA” 3.3.1.1 Mô tả hệ thống điện “BPA” 75 3.3.1.2 Ảnh hưởng loại phụ tải khác 77 3.3.1.3 Ảnh hưởng điều áp ... điều áp tải (ULTC) đến sụp đổ 81 điện áp 3.3.1.4 Ảnh hưởng giới hạn kích từ (OEL) ULTC đến sụp đổ điện áp 84 3.3.1.5 Ảnh hưởng phụ tải động 89 3.3.2 Mô sụp đổ điện áp hệ thống điện Bắc Âu “Nordic ... cứu ổn định điện áp nhu cầu cấp thiết HTĐ nói chung HTĐ Việt Nam nói riêng Trong đề tài nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến trình sụp đổ điện áp hệ thống điện Việc nghiên cứu thành công luận văn...
 • 137
 • 249
 • 2

Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng và sinh tổng hợp enzyme glucose oxidase từ chủng nấm mốc aspergillus niger

Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng và sinh tổng hợp enzyme glucose oxidase từ chủng nấm mốc aspergillus niger
... ch ng n m m c Aspergillus niger có kh sinh t ng h p enzym Glucose oxidase ngo i bào v i ho t ñ cao Đ I TƯ NG VÀ PH M VI NGHIÊN C U - Nghiên c u ñ i tư ng ch ng n m m c Aspergillus niger t ng gi ... ng ñ n trình s n xu t enzym GOD 1.6 M T S CÔNG TRÌNH NGHIÊN C U TRONG NƯ C VÀ NGOÀI NƯ C 1.6.1 M t s công trình nghiên c u nư c 1.6.2 M t s công trình nghiên c u nư c CHƯƠNG 2: Đ I TƯ NG VÀ PHƯƠNG ... sinh t ng h p t vi sinh v t Tuy nhiên, vi c nghiên c u s d ng enzym Glucose oxidase t vi sinh v t, ñ c bi t n m m c Aspergillus niger ngày ñư c quan tâm b i nh ng tính ch t sinh hóa ña d ng d...
 • 26
 • 801
 • 0

Luận văn:Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng và sinh tổng hợp enzyme glucose oxidase từ chủng nấm mốc aspergillus niger ppt

Luận văn:Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng và sinh tổng hợp enzyme glucose oxidase từ chủng nấm mốc aspergillus niger ppt
... ch ng n m m c Aspergillus niger có kh sinh t ng h p enzym Glucose oxidase ngo i bào v i ho t ñ cao Đ I TƯ NG VÀ PH M VI NGHIÊN C U - Nghiên c u ñ i tư ng ch ng n m m c Aspergillus niger t ng gi ... nh ñư c s sinh trư ng c a ch ng n m m c Aspergillus niger - Xác ñ nh ñư c n ng ñ thành ph n dinh dư ng thích h p ñ ch ng n m m c Aspergillus niger có kh sinh t ng h p enzym glucose oxidase ngo ... thích s sinh trư ng phát tri n c a vi sinh v t ph thu c vào n ng ñ ch t, n ng ñ ch t tăng t c ñ sinh trư ng phát tri n c a vi sinh v t tăng, làm cho trình sinh t ng h p enzym c a vi sinh v t...
 • 26
 • 420
 • 1

Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình lên men thạch dừa trên môi trường nước dừa già

Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình lên men thạch dừa trên môi trường nước dừa già
... hợp cho q trình lên men tạo thạch dừa 3.3 Ảnh hƣởng nhiệt độ đến hình thành thạch dừa mơi trƣờng nƣớc dừa già pH = 5,0 sau 15 ngày lên men Ngồi yếu tố nhiệt độ lên men ảnh hưởng đáng kể đến hình ... cho q trình lên men tạo thạch dừa Acetobacter xylinum lên men mơi trường nước dừa già 44 Khóa luận tốt nghiệp SVTH: Trần Thò Kim Ngọc 3.5 Quy trình sản xuất thạch dừa thơ Nước dừa già Lọc Nước ... chất thêm vào mơi trường nhằm tạo mơi trường tối ưu để vi khuẩn Acetobacter xylinum lên men tạo thạch dừa tốt Tình hình nghiên cứu - Qua q trình nghiên cứu nhà nghiên cứu nghiên cứu tìm cách để...
 • 55
 • 464
 • 0

nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình lên men thạch dừa trên môi trường nước dừa già

nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình lên men thạch dừa trên môi trường nước dừa già
... hợp cho q trình lên men tạo thạch dừa 3.3 Ảnh hƣởng nhiệt độ đến hình thành thạch dừa mơi trƣờng nƣớc dừa già pH = 5,0 sau 15 ngày lên men Ngồi yếu tố nhiệt độ lên men ảnh hưởng đáng kể đến hình ... tạo thạch dừa tốt Tình hình nghiên cứu - Qua q trình nghiên cứu nhà nghiên cứu nghiên cứu tìm cách để giải vấn đề sử dụng vi khẩn Acetobacter xylinum để lên men nước dừa già tạo ăn thạch dừa ... ngày lên men 41 3.4 Ảnh hưởng pH đến hình thành thạch dừa ni cấy mơi trường nước dừa già sau 15 ngày lên men 42 3.5 Quy trình sản xuất thạch dừa thơ 44 3.6 Thu nhận thạch dừa...
 • 65
 • 358
 • 1

luận văn công nghệ sinh học Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình lên men nước giải khát kombucha từ chè phế liệu.DOC

luận văn công nghệ sinh học Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình lên men nước giải khát kombucha từ chè phế liệu.DOC
... cứu ảnh hưởng pH đến trìnhlên me n nước giả hát - Nghiên cứu ảnh hưởng hàm lượng đường đến trình lên nước giả hát - Nghiên cứu ảnh hưởng tỷ lệ men giống đến trình lên men nước giả hát - Nghiên cứu ... đến tình lê n men nước giải khát - Ảnh ởngcủa p H đến trình lê n men nước giải khátnước giải khát -Ả hưởng hàm lượng đường đến trình lê n men nước giải khát h hưởng tỷ lệ men giống tới trìn lên ... Nghiên cứu ảnh hưởng nhiệt độ đến trình lên men nước gi khát - Nghiên cứu ảnh hưởng thời gian đến qu trình l ân men nước gả hát - Lập quy trình sản xuất nước giải khát kombucha từ chè h liệu...
 • 83
 • 480
 • 2

Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng lên quá trình nhuộm màu điện sắc của màng Oxit Vonfram trong dung dịch điện phân

Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng lên quá trình nhuộm màu điện sắc của màng Oxit Vonfram trong dung dịch điện phân
... sắc (nhuộm màu tẩy màu) Dựa vào phân cực điện ứng với trường hợp nhuộm màu, ta chia vật liệu điện sắc làm hai loại: vật liệu điện sắc anốt vật liệu điện sắc catốt 1.1.2.1 Vật liệu điện sắc anốt ... 90 5.3.4 Đáp ứng trình điện sắc 91 5.3.4.1 Quá trình nhuộm màu 91 5.3.4.2 Quá trình tẩy màu 92 5.3.5 Kết khảo sát ảnh hưởng điện nhuộm – tẩy lên phổ truyền qua ... liệu nghiên cứu nhiều 4 1.1.2.2 Vật liệu điện sắc catốt Vật liệu điện sắc catốt loại vật liệu mà trình nhuộm màu xảy điện cực làm việc phân cực âm (tương ứng với trình tiêm vào cation kèm với điện...
 • 117
 • 306
 • 0

Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình xác định canxi trong nước bằng EDTA

Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình xác định canxi trong nước bằng EDTA
... dung nghiên cứu Thực nghiệm nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến việc xác định canxi nước EDTA - Khảo sát ảnh hưởng pH - Khảo sát ảnh hưởng Cu2+, có ảnh hưởng (Bảng 3.5 hình 3.1) - Khảo sát ảnh hưởng ... nguyên tố kim loại tác dụng với axit etylen diamin tetra axetic (EDTA) gây ảnh hưởng đến việc xác định nồng độ canxi nước Vì vậy, chọn đề tài Nghiên cứu số yếu tố ảnh hưởng đến trình xác định canxi ... sai số thống kê phương pháp Xây dựng quy trình phân tích canxi nước Áp dụng quy trình phân tích số mẫu nước thực tế 2.5 Thực nghiệm nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến việc xác định canxi nước EDTA...
 • 52
 • 254
 • 0

A STUDY ON FACTORS THAT AFFECT ON THE FIXED BED GASIFICATION PROCESS NGHIÊN cứu một số yếu tố ẢNH HƯỞNG đến QUÁ TRÌNH KHÍ hóa TRẤU TẦNG cố ĐỊNH

A STUDY ON FACTORS THAT AFFECT ON THE FIXED BED GASIFICATION PROCESS  NGHIÊN cứu một số yếu tố ẢNH HƯỞNG đến QUÁ TRÌNH KHÍ hóa TRẤU TẦNG cố ĐỊNH
... the material and the volume of material - Heat total value Qh [Kcal]: Heat total of husk is calculated basing on the weight of consumed husk mh [kg] and the heat value per each mass unit of the ... influence on combustion process, so in the gasification system, the moisture of the fuel is a vital parameter Relative humidity of the material is as the ratio between the amount of moisture contained ... equipment was unable to operate and the gasification could not take place Obviously, it was the large amount of water stored inside the input fuel prevented the flame of gasification Although the lower...
 • 6
 • 70
 • 0

Nghiên Cứu Một Số Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Quá Trình Sản Xuất Chao Bằng Bacillus Subtilis

Nghiên Cứu Một Số Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Quá Trình Sản Xuất Chao Bằng Bacillus Subtilis
... 36 4.1 Ảnh hưởng nhiệt độ pH đến tăng trưởng B subtilis 36 4.2 Ảnh hưởng nhiệt độ pH đến hoạt tính protease B subtilis 40 4.3 Ảnh hưởng nồng độ dung dịch muối lên thời gian làm chín chao 42 ... nành coi nguyên liệu quan trọng, để sản xuất dầu thực vật sản xuất loại sản phẩm lên men Trước sản xuất chao ta cần nguyên liệu đậu hũ Đậu hũ sản phẩm sản xuất từ đậu nành Đậu hũ có nhiều dạng ... mềm sản xuất nhiều nước ta Trung Quốc sản xuất loại, Nhật sản xuất nhiều loại đậu hũ lụa 2.2.2 Quy trình công nghệ sản xuất đậu hũ [1] Quy trình công nghệ phương pháp xay ướt Giải thích quy trình...
 • 56
 • 226
 • 0

NGHIÊN cứu một số yếu tố ẢNH HƯỞNG đến QUÁ TRÌNH làm VIỆC của máy hãm lùi PHÁO BINH

NGHIÊN cứu một số yếu tố ẢNH HƯỞNG đến QUÁ TRÌNH làm VIỆC của máy hãm lùi PHÁO BINH
... lực cản lùi pháo 122 mm CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LỰC CẢN LÙI Quá trình làm việc máy hãm lùi chịu ảnh hưởng nhiều yếu tố mà tính toán có sử dụng giả thiết nên chưa đề cập đến, có ba yếu tố quan trọng ... thay đổi lực cản lùi phụ thuộc vào thay đổi lực hãm lùi thủy lực L Vì vậy, cần khảo sát lực hãm lùi thủy lực để nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến lực hãm lùi thủy lực, lực cản lùi PHƯƠNG PHÁP ... tiếp ảnh hưởng đến hệ số cản dòng trọng lượng riêng dầu theo chiều hướng ngược lại, nên lực hãm lùi thủy lực thay đổi Ảnh hưởng khó khắc phục tính chất trình biến đổi lượng mãy hãm lùi làm việc...
 • 7
 • 173
 • 0

Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến giá đất ở đô thị tại địa bàn huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2006 đến 2010

Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến giá đất ở đô thị tại địa bàn huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2006 đến 2010
... Quảng Ninh giai đoạn 2006- 2010 Mục đích - Tìm hiểu giá đất thực tế giá đất Nhà nước quy định địa bàn huyện Hải Hà - Nghiên cứu số yếu tố ảnh hưởng đến giá đất địa bàn huyện Hải Hà từ làm sở đề xuất ... giáo, PGS.TS Đỗ Thị Lan - giảng viên trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyễn, em tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu số yếu tố ảnh hưởng đến giá đất đô thị địa bàn huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh ... số yếu tố ảnh hưởng 74 3.4.2.3 Biến động giá đất vị trí đường phố III số yếu tố ảnh hưởng 77 3.4.3 Ảnh hưởng vị trí lô đất đến giá đất 79 3.4.4 Ảnh hưởng chiều rộng mặt tiền lô đất đến...
 • 104
 • 179
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: luận văn nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng và sinh tổng hợp enzym glucose oxydase từ chủng nấm mốc aspergillus nigergt dự báo một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình phát triển thị trường trong nước của ngành dệt may thành phố đà nẵngnghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến giá bất động sản tại thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyên giai đoạn 20112012nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến sử dụng dịch vụ chăm sóc trước trong và sau sinh của các bà mẹ tại tỉnh bình định năm 20082009nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến giá đất ở trên địa bàn thị xã bắc kạn giai đoạn 2010 2011nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến sựsinh trưởng của chủng saccharomyces cerevisiae lt2trong quá trình nhân giốngphương pháp nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển của vi khuẩn tuyển chọnnghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến sử dụng dịch vụ chăm sóc trước trong và sau sinh của các bà mẹmột số yếu tố ảnh hưởng đén quá trình lên men bằng nấm men tự dokhảo sát một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng của nấm menkhảo sát một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng và phát triển của nấm menmột số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình quyết định vấn đềnghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng tới nguy cơ mắc tiêu chảy ở trẻ em dưới 24 tháng tuổi của huyện khoái châu tỉnh hưng yênphương pháp nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng của vi khuẩn đến gốc raumột số yếu tố ảnh hưởng đến việc thay đổi tính chuẩn mực trong giao tiếpđồ án về hiển thị tốc độ động cơHỏi đáp 5 tại sao thánh lễ luôn được cử hành giống nhauAnh huong cua bo sung mo ca tra trong khau phan nuoi ga Sao tai Tra VinhChương trình chi tiết môn xây đáChương II. Bài 1. Những gì em đã biếtChương II. Bài 1. Những gì em đã biếtHỏi đáp 9 tại sao thánh lễ thường bắt đầu bằng một bài hátHỏi đáp 10 tại sao linh mục cúi hôn bàn thờSỔ TAY HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌCĐề tài: Công Nghệ Mạng Điện ThoạiĐồ án công nghệ chế tạo máyÔn tập: Bảng đơn vị đo khối lượngViết các số đo diện tích dưới dạng số thập phânSo sánh hai số thập phânHỏi đáp 15 bài thánh vịnh có vai trò gìLẬP TRÌNH LED QUẢNG CÁO VỚI HỌ 8051 & EPROM 27CHƯƠNG TRÌNH VÀ KKẾ HOẠCH ĐÀO TẠO VĂN BẰNG 2 NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN – ĐIỆN TỬBài 15. Phòng bệnh viêm gan ABài 13. Phòng bệnh sốt xuất huyếtTHỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG NÔNG LÂM KẾT HỢP NHẰM THAY THẾ CANH TÁC NƯƠNG RẪY