Hoàn thiện nghiệp vụ Marketing bán buôn sản phẩm của nhà máy thuốc lá Thăng Long

Thực trạng nghiệp vụ Marketing bán buôn sản phẩm của nhà máy thuốc Thăng Long

Thực trạng nghiệp vụ Marketing bán buôn sản phẩm của nhà máy thuốc lá Thăng Long
... nghiệp vụ Marketing bán buôn sản phẩm nhà máy thuốc Thăng Long I Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh nhà máy Quá trình hình thành phát triển nhà máy thuốc Thăng Long Nhà máy thuốc Thăng Long ... ứng Nghiệp vụ bán buôn sản phẩm Để đảm bảo mục tiêu sinh lợi hoạt động Marketing bán buôn sản phẩm có hiệu doanh nghiệp phải xác lập vận hành đợc nghiệp vụ bán buôn Các nghiệp vụ bán buôn sản phẩm ... luận nghiệp vụ bán buôn sản phẩm doanh nghiệp sản xuất kinh doanh kinh tế thị trờng Từ hệ thống sở lý luận cho phép tạo lập để sâu vào phân tích thực trạng vận hành nghiệp vụ bán buôn sản phẩm thuốc...
 • 71
 • 145
 • 0

Hoàn thiện mạng lưới tiêu thụ sản phẩm của nhà máy thuốc Thăng Long.doc.DOC

Hoàn thiện mạng lưới tiêu thụ sản phẩm của nhà máy thuốc lá Thăng Long.doc.DOC
... rộng thị trờng tiêu thụ sản phẩm nhà máy thuốc Thăng Long Tính chất nhiệm vụ sản xuất nhà máy Để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng sản phẩm thuốc nhân dân, nhà máy cho đời nhiều loại sản phẩm có chất lợng ... hoạch sản xuất tiêu thụ mặt hàng nhà máy 2.1 Tình hình thực kế hoạch sản xuất tiêu thụ chung nhà máy Biểu 7: Hoạt động sản xuất tiêu thụ sản phẩm từ 1997-2001 Năm Sản xuất (Tr.bao) Tiêu thụ (Tr.bao) ... loại thuốc bị giảm - Sản phẩm thuốc Hồng Hà nhà máy loại sản phẩm cao cấp nhà máy, loại đời từ năm 1990 nhng sản lợng tiêu thụ năm gần liên tục giảm Qua bảng thấy sản lợng tiêu thụ sản phẩm năm...
 • 68
 • 461
 • 2

Một số biện pháp nâng cao chất lượng sản phẩm của nhà máy Thuốc Thăng Long.doc

Một số biện pháp nâng cao chất lượng sản phẩm của nhà máy Thuốc lá Thăng Long.doc
... nghiệp khác, nhà máy Thuốc Thăng Long dùng phần lãi để tập trung đầu t cho việc nâng cao chất lợng sản phẩm Thăng Long chủ yếu tập trung vào sản phẩm trung cao cấp thị trờng sản phẩm lớn mà lãi ... lực máy móc thiết bị Chất lợng sản phẩm phải đợc đặt lên hàng đầu Nhận thức đợc điều ấy, nhà máy trọng đến công tác đầu t máy móc thiết bị Qua việc đầu t này, nhà máy có điều kiện để nâng cao ... hoạch sản lợng thể rõ hệ số tính thởng đợc nâng cao so với qui định Bộ Lao động Biểu số 5:Hạng thởng A, B, C nhà máy Hạng thởng Hệ số Bộ Lao động Hệ số qui định nhà máy Chênh lệch Nguồn t liệu:phòng...
 • 85
 • 823
 • 3

PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG VỀ VIỆC DUY TRÌ VÀ MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA NHÀ MÁY THUỐC THĂNG LONG

PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG VỀ VIỆC DUY TRÌ VÀ MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA NHÀ MÁY THUỐC LÁ THĂNG LONG
... biết việc trì mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm định tồn phát triển nhà máy Sản phẩm sản xuất phaỉ tiêu thụ tức thị trường chấp nhận Nhưng thấy việc trì mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm nhà ... thích người tiêu dùng Tất vấn đề nêu không mục đích trì mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm nhà máy thị trường khó trì mở rộng lại khó Mà có trì mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm bán hàng, ... ĐẾN VẤN ĐỀ DUY TRÌ VÀ MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM Ở NHÀ MÁY THUỐC LÁ THĂNG LONG Tính chất nhiệm vụ sản xuất nhà máy Để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng sản phẩm thuốc nhân dân, nhà máy cho đời...
 • 41
 • 196
 • 0

Tài liệu Luận văn tốt nghiệp: “Một số giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện chiến lược sản phẩmnhà máy thuốc Thăng long” pdf

Tài liệu Luận văn tốt nghiệp: “Một số giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện chiến lược sản phẩm ở nhà máy thuốc lá Thăng long” pdf
... thiện chiến lược sản phẩm nhà máy thuốc Thăng long “ Đề tài tập trung voà nghiên cứu trình quản trị chiến lược sản phẩm lý thuyêt thực tiễn, đề giải pháp kiến nghị nhằm hoàn thiện chiến lược sản phẩm ... cảnh nhà máy muốc đứng vững phát triển thị trường, cần có hoàn thiện chiến lược sản phẩm cho Chính lý này, sau thời gian thực tập nhà máy, em chọn đề tài: Một số giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện ... động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp 2.2 Nội dung chiến lược sản phẩm Chiến lược sản phẩm có nội dung sau: 2.2.1 Chiến lược sản phẩm thiết lập cấu sản phẩm cho doanh nghiệp đây, chiến lược sản phẩm...
 • 73
 • 176
 • 0

Một số giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện chiến lược sản phẩmnhà máy thuốc Thăng long

Một số giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện chiến lược sản phẩm ở nhà máy thuốc lá Thăng long
... Nhµ m¸y thc l¸ Th¨ng long Sø mƯnh Sø mƯnh cđa Nhµ m¸y thc l¸ Th¨ng long ®ỵc x¸c ®Þnh qua nh÷ng nhiƯm vơ vµ chøc n¨ng sau: 1.1 VỊ ngµnh nghỊ kinh doanh Nhµ m¸y thc l¸ Th¨ng long ho¹t ®éng lÜnh ... tr¹ng qu¸ tr×nh qu¶n trÞ chiÕn lỵc s¶n phÈm ë Nhµ m¸y thc l¸ Th¨ng long Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triĨn cđa Nhµ m¸y thc l¸ Th¨ng long Sau ®ỵc gi¶i phãng hoµn toµn, miỊn B¾c tiÕn lªn x©y dùng XHCN, ... trÝ c¹nh tranh cđa nhµ m¸y thc l¸ Th¨ng long t¬ng lai (VỊ mỈt s¶n xt) qua b¶ng tỉng kÕt sau: STT Nhµ m¸y thc l¸ Hµ b¾c Sµi Gßn VÜnh Héi B¾c s¬n Th¨ng Long §¬n vÞ Tr bao/n¨m Tr bao/n¨m Tr bao/n¨m...
 • 67
 • 340
 • 0

Một số giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện chiến lược sản phẩmnhà máy thuốc Thăng long

Một số giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện chiến lược sản phẩm ở nhà máy thuốc lá Thăng long
... 4.1.2 Phân loại Hàng tồn kho bao gồm: Thành phẩm tồn kho, sản phẩm dở dang: sản phẩm chưa hoàn thành, sản phẩm hoàn thành chưa làm thủ tục nhập kho thành phẩm, nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng ... 91 nằm liên Tỉnh, liên Huyện phù hợp cho sản phẩm Nhà Máy tiêu thụ khắp Tỉnh vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long thị trường nước - Sản phẩm Nhà Máy sản xuất từ máy móc thiết bị với mẫu mã chất lượng cao ... Lưu Động Tại Nhà Máy Gạch Ngói Long Xuyên 4.THỰC TRẠNG KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NHÀ MÁY GẠCH NGÓI LONG XUYÊN QUA NĂM Mục tiêu hoạt động Nhà Máy Gạch Ngói Long Xuyên chuyên sản xuất cung...
 • 77
 • 173
 • 0

MỘT SỐ GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI CHIẾN LƯỢC SẢN PHẨMNHÀ MÁY THUỐC THĂNG LONG

MỘT SỐ GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI CHIẾN LƯỢC SẢN PHẨM Ở NHÀ MÁY THUỐC LÁ THĂNG LONG
... hớng chiến lợc sản phẩm Nhà máy thuốc Thăng long hoàn toàn có khả đứng vững phát triển sản xuất kinh doanh Với phơng hớng này, Nhà máy có sở để hoàn thiện thêm chiến lợc sản phẩm II Một số giải ... phận nhà máy, đồng thời phù hợp với yêu cầu chiến lợc sản phẩm Đầu t chiều sâu vào khâu nguyên liệu Nguyên liệu nhà máy thuốc Thăng long thuốc Nó mặt quan trọng việc xây dựng triển khai chiến ... sống sản phẩm để đa định đắn tránh gây tổn thất cho nhà máy Dới việc phân tích chu kỳ sống số sản phẩm nhà máy tiến hành sản xuất kinh doanh nhằm góp phần tạo 11 11 điều kiện để nhà máy xây dựng...
 • 16
 • 218
 • 0

Đề tài: Một số giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện chiến lược sản phẩmnhà máy thuốc Thăng long “ ppt

Đề tài: Một số giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện chiến lược sản phẩm ở nhà máy thuốc lá Thăng long “ ppt
... Nhµ m¸y thc l¸ Th¨ng long Sø mƯnh Sø mƯnh cđa Nhµ m¸y thc l¸ Th¨ng long ®­ỵc x¸c ®Þnh qua nh÷ng nhiƯm vơ vµ chøc n¨ng sau: 1.1 VỊ ngµnh nghỊ kinh doanh Nhµ m¸y thc l¸ Th¨ng long ho¹t ®éng lÜnh ... Th¨ng long Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only Ch­¬ng III: Nh÷ng gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiƯn chiÕn l­ỵc s¶n phÈm ë nhµ m¸y thc l¸ Th¨ng long ... qu¸ tr×nh qu¶n trÞ chiÕn l­ỵc s¶n phÈm ë Nhµ m¸y thc l¸ Th¨ng long I Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triĨn cđa Nhµ m¸y thc l¸ Th¨ng long Sau ®­ỵc gi¶i phãng hoµn toµn, miỊn B¾c tiÕn lªn x©y dùng...
 • 68
 • 83
 • 0

Luận văn một số giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện chiến lược sản phẩmnhà máy thuốc thăng long

Luận văn một số giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện chiến lược sản phẩm ở nhà máy thuốc lá thăng long
... Những giải pháp nhằm hoàn thiện chiến lược sản phẩm nhà máy thuốc Thăng long Em xin chân thành cảm ơn Thầy giáo TS Mai Văn Bưu cô chú, anh chị phòng Kế hoạch – Vật tư nhà máy thuốc Thăng long ... động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp 2.2 Nội dung chiến lược sản phẩm Chiến lược sản phẩm có nội dung sau: 2.2.1 Chiến lược sản phẩm thiết lập cấu sản phẩm cho doanh nghiệp đây, chiến lược sản phẩm ... chiếm thị phần lớn thị trưòng nhà máy thuốc Thăng long nhà máy khác Với ưu nên hai nhà máy chủ trương cạnh tranh 29 với nhà máy thuốc Thăng long băng giá Cụ thể tung sản phẩm thị trường, nhà máy chấp...
 • 70
 • 285
 • 0

Luận văn hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại nhà máy thuốc thăng long

Luận văn hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại nhà máy thuốc lá thăng long
... Luận văn tốt nghiệp Phần 1: Những vấn đề lý luận hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Phần 2: Thực trạng hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Nhà máy Thuốc Thăng Long ... kế toán tính giá thành sản phẩm lần Đơn vị tính giá thành sản phẩm Nhà máy bao thuốc Để tiến hành tính giá thành sản phẩm, kế toán tính tổng giá thành sản xuất sản phẩm kỳ, tính tổng giá thành ... từ Nhà máy Thuốc Thăng Long III Hạch toán chi phí sản xuất Nhà máy Thuốc Thăng Long Đối tợng phơng pháp hạch toán chi phí sản xuất Tại Nhà máy Thuốc Thăng Long, dây chuyền công nghệ sản xuất nhiều...
 • 80
 • 195
 • 0

254 Hoàn thiện các hình thức lao động tiền lương ở nhà máy thuốc Thăng Long (102tr)

254 Hoàn thiện các hình thức lao động tiền lương ở nhà máy thuốc lá Thăng Long (102tr)
... trạng hình thức tiền lơng tiền thởng nhà máy thuốc Thăng Long A Những đặc điểm nhà máy thuốc thăng long ảnh hởng đến hình thức chi trả tiền lơng tiền thởng I Giới thiệu chung nhà máy thuốc Thăng long ... tích thực trạng, hoàn cảnh chế độ lao động tiền lơng đợc áp dụng Nhà máy Thuốc Thăng Long Đa đề xuất số giải pháp nhằm hoàn thiện hình thức tiền lơng tiền thởng Nhà máy Thuốc Thăng Long * Đối tợng ... nhằm hoàn thiện hình thức chi trả tiền lơng, tiền thởng Nhà máy Thuốc Thăng Long Kết luận Chơng I: Cơ sở khoa học hình thức chi trả tiền lơng, tiền thởng doanh nghiệp I Khái niệm, chức tiền...
 • 104
 • 209
 • 0

Hoàn thiện các hình thức lao động tiền lương ở nhà máy thuốc Thăng Long

Hoàn thiện các hình thức lao động tiền lương ở nhà máy thuốc lá Thăng Long
... Đối tợng nghiên cứu toàn vấn đề lao động tiền lơng hình thức tiền lơng tiền thởng nhà máy Phạm vi nghiên cứu số vấn đề lao động tiền lơng nhà máy thuốc Thăng Long * Phơng pháp nghiên cứu : ... chọn đề tài "Hoàn thiện hình thức lao động tiền lơng nhà máy thuốc Thăng Long" làm luận văn tốt nghiệp * Mục đích nghiên cứu : Tìm hiểu sở khoa học ,các luật lệ vấn đề lao động tiền lơng đợc ... ngời lao động phủ Nhà máy thuốc Thăng Long doanh nghiệp nhà nớc trực thuộc công nghiệp , nhà máy không tránh khỏi thay đổi kinh tế đặt Nh bao doanh nghiệp khác nhà máy cần phải hoàn thiện hình thức...
 • 32
 • 221
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: sự cần thiết phải hoàn thiện kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm tại nhà máy thuốc lá thăng longphương hướng hoàn thiện kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm tại nhà máy thuốc lá thăng longsản phẩm của nhà máy thuốc lá sài gòngiải pháp tăng cường ứng dụng marketing mix vào hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại công ty thuốc lá thăng longthực trạng công tác tiêu thụ sản phẩm gần đây ở nhà máy thuốc lá thăng longmột số đề xuất nhằm hoàn thiện công nghệ marketing bán buôn hàng hạt nhựa và sắt thép tại công ty cung ứng dịch vụnhững đề xuất tầm vi mô nhằm hoàn thiện công nghệ marketing bán buôn hàng hạt nhựa và sắt thép tại công ty cung ứng dịch vụ hàng khônghoàn thiện công nghệ marketing bán buônhoàn thiện nghiệp vụ marketingnghiệp vụ marketing bán buônhoàn thiện nghiệp vụ thị trường mở tại ngân hàng nhà nước việt namde cuong giai phap hoan thien hoat dong marketing cho dong san pham xe kianhững giải pháp hoàn thiện hệ thống mạng lưới bán hàng sản phẩm của công ty tnhh việt thắngphát triển công nghệ marketing bán buôn sản phẩm xăng dầu của công ty cố phần vật tư xăng dầu petechoàn thiện hoạt động marketing online cho sản phẩm subiz của công ty cổ phần giải pháp trực tuyến vietnambizĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầubao cao phu gia thuc phamBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015TIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 5. Người lính dũng cảmBài 43. Rễ cây