Nghiên cứu đánh giá biến dị về sinh trưởng của các tổ hợp lai giữa bạch đàn pellita và bạch đàn urophylla và bạch đàn camaldulensis

Báo cáo "Năng suất sinh sản sinh trưởng của các tổ hợp lai giữa nái Landrace, Yorkshire F1 (Landrace x Yorkshire) phối với đực lai giữa Pietrain Duroc (PIDU) " potx

Báo cáo
... phù hợp KếT LUậN V Đề NGHị Năng suất sinh sản tổ hợp lai gữa nái Landrace, Yorkshire v F1( LY) phối với đực lai PiDu l tơng đối cao v ổn định Sự khác biệt số con/ổ v khối lợng/con tổ hợp lai v ... có đánh giá cụ thể Xuất phát từ đó, việc đánh giá suất sinh sản, nh sinh trởng lai tổ hợp lai có tham gia đực lai PiDu l cần thiết để lựa chọn tổ hợp lai thích hợp cho sản xuất VậT LIệU, ĐịA ... v nái Large White l 371,0 ngy (Wolf v cs., 2008) Kết tính toán cho thấy, tổ hợp lai PiDu Yorkshire, PiDu Landrace, PiDu F1( LY) có suất sinh sản tơng đối tốt Tuy nhiên, u lai suất sinh sản tổ hợp...
 • 7
 • 183
 • 0

đánh giá đặc điểm nông sinh học của các tổ hợp lai cà chua khả năng kết hợp của các dòng bố mẹ

đánh giá đặc điểm nông sinh học của các tổ hợp lai cà chua và khả năng kết hợp của các dòng bố mẹ
... sinh học tổ hợp lai chua khả kết hợp dòng bố mẹ 1.2 1.2.1 Mục ñích yêu cầu Mục ñích - ðánh giá ñặc ñiểm tổ hợp lai chua trồng vụ Thu ñông Xuân hè - ðánh giá khả kết hợp dòng chua nghiên ... Nghiên cứu ñặc ñiểm nông sinh học tổ hợp lai chua ñể xác ñịnh khả kết hợp tuyển chọn tổ hợp lai có triển vọng vụ Thu ñông năm 2011 3.1.2 Thí nghiệm 2: - ðánh giá tổ hợp lai chua triển vọng ... suất cá thể tổ hợp lai chua vụ thu ñông năm 2011 77 4.2 Năng suất cá thể tổ hợp lai chua vụ Xuân hè 111 4.3 Năng suất/ha tổ hợp lai chua vụ Xuân hè năm 2012 112 Trường ðại học Nông nghiệp...
 • 151
 • 195
 • 0

Năng suất sinh sản, sinh trưởng của các tổ hợp lai giữa nái f1 (landrace x yorkshirre) phối với đực pidu có thành phần di truyền khác nhau

Năng suất sinh sản, sinh trưởng của các tổ hợp lai giữa nái f1 (landrace x yorkshirre) phối với đực pidu có thành phần di truyền khác nhau
... tài: "Năng suất sinh sản, sinh trưởng tổ hợp lai nái F1 (Landrace × Yorkshire) với ñực PiDu thành phần di truyền khác nhau" 1.2 Mục ñích ñề tài - ðánh giá xuất sinh sản lợn nái F1( L×Y) phối với ... ñến suất sinh sản 32 4.1.2 Năng suất sinh sản lợn nái lai F1( L×Y) phối với lợn ñực PiDu5 0 lợn ñực PiDu7 5 4.1.3 33 Ảnh hưởng mùa ñến suất sinh sản lợn nái lai F1( L×Y) phối với lợn ñực giống PiDu5 0 ... stress với Duroc PiDu5 0 × F1 (Landrace x Yorkshire), ký hiệu PiDu5 0 × F1( L×Y) PiDu7 5 × F1 (Landrace x Yorkshire), ký hiệu PiDu7 5 × F1( L×Y) + Lợn nái F1 (Landrace x Yorkshire) phối với ñực PiDu5 0:...
 • 78
 • 72
 • 0

Khả năng sinh trưởng của các tổ hợp lai giữa nái lai F1 (LandracexYorshire) , F1(YorshirexLandrace) phối với lợn đực Duroc L19 docx

Khả năng sinh trưởng của các tổ hợp lai giữa nái lai F1 (LandracexYorshire) , F1(YorshirexLandrace) phối với lợn đực Duroc và L19 docx
... a 0,4 4 8 1,1 0 a 0,3 4 8 0,7 8 b 0,3 5 165 9 4,2 2 a 0,4 1 9 2,8 0 a 0,4 9 9 1,9 5 b 0,3 6 9 1,8 8 b 0,3 8 60 2 0,6 2 0,1 7 2 0,5 4 0,2 0 2 0,5 1 0,1 5 2 0,1 6 0,1 4 90 3 8,5 8 0,2 6 3 8,1 3 0,2 5 3 8,4 8 0,2 8 3 7,9 5 0,3 3 120 5 9,3 3 ... 0,4 2 5 9,2 2 0,3 8 5 9,7 2 0,4 2 5 8,9 3 0,4 3 150 8 2,6 0 a 0,4 0 a 0,3 8 a 0,4 2 b 0,3 6 165 9 4,2 5 a 0,4 0 0,3 8 9 1,7 3 c 0,3 7 60 2 0,5 3 0,1 4 2 0,5 0 0,1 4 2 0,3 5 0,1 4 90 3 8,6 0 a 0,2 3 3 8,5 3 a 0,2 7 3 7,7 5 a 0,2 9 5 9,6 1 ... 9 3,5 7 8 1,7 8 ab ab 0,3 4 9 3,8 4 a 0,0 9 2 0,4 8 0,1 4 3 8,1 5 a 0,2 3 5 8,8 6 0,2 2 0,2 2 8 1,7 5 ab 9 3,4 5 b 0,3 7 8 1,9 3 9 2,7 7 bc 0,1 8 2 0,2 1 0,2 3 3 7,6 0 b 5 8,2 5 b 0,3 6 0,3 5 8 0,5 5 bc 0,3 7 0,3 5 8 0,8 2 8 0,4 5 0,3 5 9 2,4 1...
 • 7
 • 194
 • 0

Nghiên cứu các đặc điểm nông sinh học của các tổ hợp lai cà chua quả nhỏ đánh giá khả năng kết hợp của các dòng bố mẹ

Nghiên cứu các đặc điểm nông sinh học của các tổ hợp lai cà chua quả nhỏ và đánh giá khả năng kết hợp của các dòng bố mẹ
... t h p c a dòng chua nghiên c u theo tính tr ng ñ brix 75 4.11 ðánh giá t h p lai chua qu nh tri n v ng v thu ñông 2011 76 4.12 Các giai ño n sinh trư ng ch y u c a t h p lai chua qu nh ... p c a dòng chua nghiên c u theo tính tr ng t ng s qu 72 4.10.3 Kh k t h p c a dòng chua nghiên c u theo tính tr ng kh i lư ng trung bình qu 73 4.10.4 Kh k t h p c a dòng chua nghiên ... m t s tính tr ng c a t h p lai cu ng qu chua qu nh v thu ñông 2011 4.10 70 ðánh giá kh k t h p c a dòng chua nghiên c u 70 4.10.1 Kh k t h p c a dòng chua nghiên c u theo tính tr ng...
 • 140
 • 233
 • 0

Luận văn thạc sĩ Nông nghiệp: Nghiên cứu các đặc điểm nông sinh học của các tổ hợp lai cà chua quả nhỏ đánh giá khả năng kết hợp của các dòng bố mẹ Nguyễn Thị Hiền.

Luận văn thạc sĩ Nông nghiệp: Nghiên cứu các đặc điểm nông sinh học của các tổ hợp lai cà chua quả nhỏ và đánh giá khả năng kết hợp của các dòng bố mẹ Nguyễn Thị Hiền.
... Nguyễn Hồng Minh tiến hành nghiên cứu đề tài : Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học tổ hợp lai chua nhỏ đánh giá khả kết hợp dòng bố mẹ. ” 1.2 Mục đích yêu cầu 1.2.1 Mục đích - Đánh giá đặc điểm ... điểm nông sinh học tổ hợp lai chua nhỏ, xác định khả kết hợp dòng bố mẹ, rút dòng khả kết hợp tốt vụ thu đông - Tuyển chọn tổ hợp lai chua nhỏ ưu tú vụ thu đông xuân hè 1.2.2 Yêu cầu - Đánh ... 4.10.1 Khả kết hợp dòng chua nghiên cứu theo tính trạng tỷ lệ đậu 71 4.10.2 Khả kết hợp dòng chua nghiên cứu theo tính trạng tổng số 72 4.10.3 Khả kết hợp dòng chua nghiên...
 • 138
 • 470
 • 0

Luận văn thạc sĩ nông nghiệp nghiên cứu các đặc điểm nông sinh học của các tổ hợp lai cà chua quả nhỏ đánh giá khả năng kết hợp của các dòng bố mẹ

Luận văn thạc sĩ nông nghiệp nghiên cứu các đặc điểm nông sinh học của các tổ hợp lai cà chua quả nhỏ và đánh giá khả năng kết hợp của các dòng bố mẹ
... hành nghiên cứu đề tài : Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học tổ hợp lai chua nhỏ đánh giá khả kết hợp dòng bố mẹ. ” 1.2 Mục đích yêu cầu 1.2.1 Mục đích - Đánh giá đặc điểm nông sinh học tổ hợp lai ... hợp lai chua nhỏ, xác định khả kết hợp dòng bố mẹ, rút dòng khả kết hợp tốt vụ thu đông - Tuyển chọn tổ hợp lai chua nhỏ ưu tú vụ thu đông xuân hè 1.2.2 Yêu cầu - Đánh giá khả sinh trưởng, ... 4.10.2 Khả kết hợp dòng chua nghiên cứu theo tính trạng tổng số 72 4.10.3 Khả kết hợp dòng chua nghiên cứu theo tính trạng khối lượng trung bình .73 4.10.4 Khả kết hợp dòng cà...
 • 137
 • 220
 • 0

Nghiên cứu đánh giá đặc điểm nông sinh học của các dòng cà chua chống chịu bệnh sương mai chọn tạo bằng chỉ thị phân tử

Nghiên cứu đánh giá đặc điểm nông sinh học của các dòng cà chua chống chịu bệnh sương mai chọn tạo bằng chỉ thị phân tử
... đánh giá đặc điểm nông sinh học dòng chua chống chịu bệnh sương mai chọn tạo thị phân tử 3 1.2 Mục đích nghiên cứu Xác định dòng chua mang gene Ph3 đồng hợp tử, chống chịu bệnh sương mai, ... số chua [43] 2.6 Chọn tạo giống chua kháng bệnh sương mai thị phân tử Việt nam Chương trình nghiên cứu chọn tạo giống chua chống chịu bệnh sương mai Việt nam lần thực Viện Nghiên Cứu ... DNA chua từ chua kháng bệnh nấm mốc sương mai Sau DNA tổng số 17 mẫu kiểm tra PCR Chọn lọc dòng chua kháng nấm mốc sương mai thị phân tử - Đánh giá đặc tính nông sinh học dòng chua...
 • 48
 • 190
 • 0

Nghiên cứu, đánh giá thực trạng sử dụng đất của các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất trên địa bàn quận Hai Bà Trưng phục vụ đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất

Nghiên cứu, đánh giá thực trạng sử dụng đất của các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất trên địa bàn quận Hai Bà Trưng phục vụ đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất
... giao đất, cho thuê đất tổ chức 57 CHƯƠNG 3: NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT CỦA CÁC TỔ CHỨC ĐƯỢC NHÀ NƯỚC GIAO ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN HAI ... chức sử dụng đất 1.1.2.1 Khái niệm tổ chức sử dụng đất Tổ chức sử dụng đất tổ chức Nhà nước giao đất, cho thuê đất để sử dụng Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất đất sử dụng, Nhà nước giao đất ... dụng đất tổ chức Nhà nước giao đất, cho thuê đất địa bàn quận Hai Trưng 54 2.2.1 Các tổ chức Nhà nước giao đất, cho thuê đất địa bàn quận Hai Trưng 54 2.2.2 Công tác giao...
 • 112
 • 206
 • 0

Đánh giá khả năng sinh trưởng, sinh sản của các tổ hợp lai giữa dê đực beetal, jumnapari với dê cái f1 (bách thảo x cỏ)

Đánh giá khả năng sinh trưởng, sinh sản của các tổ hợp lai giữa dê đực beetal, jumnapari với dê cái f1 (bách thảo x cỏ)
... nhóm lai F1: Nhóm 1: lai đực giống Beetal gồm với F1( Bách Thảo ì Cỏ) gồm 50 [Beetal ì F1( Bách Thảo ì Cỏ)] Nhóm 2: lai đực giống Jumnapari gồm với F1( Bách Thảo ì Cỏ) gồm 50 [Jumnapari ... Thảo ì Cỏ)] 59 4.15 Đặc điểm sinh sinh dục v khả sinh sản lai [Jumnapari ì F1( Bách Thảo ì Cỏ)] 61 4.16 Đặc điểm sinh lý, sinh dục v khả sinh sản lai [Beetal ì F1( Bách Thảo ì Cỏ)] Tr ... hình lai [Beetal ì F1( Bách Thảo ì Cỏ)] 57 4.13 Kết mổ khảo sát lai [Beetal ì F1( Bách Thảo ì Cỏ)] 58 4.9 4.14 Năng suất thịt lai [Beetal ì F1( Bách Thảo ì Cỏ)] so với [Beetal ì F1( Bách Thảo...
 • 79
 • 357
 • 1

ĐÁNH GIÁ NĂNG SUẤT SINH SẢN CỦA CÁC TỔ HỢP LAI GIỮA LỢN NÁI F1(LANDRACE x YORKSHIRE) PHỐI VỚI LỢN ĐỰC DUROC PIDU TẠI HỢP TÁC XÃ CHĂN NUÔI DỊCH VỤ TỔNG HỢP HÒA MỸ - ỨNG HÒA – HÀ NỘI

ĐÁNH GIÁ NĂNG SUẤT SINH SẢN CỦA CÁC TỔ HỢP LAI GIỮA LỢN NÁI F1(LANDRACE x YORKSHIRE) PHỐI VỚI LỢN ĐỰC DUROC VÀ PIDU TẠI HỢP TÁC XÃ CHĂN NUÔI DỊCH VỤ TỔNG HỢP HÒA MỸ - ỨNG HÒA – HÀ NỘI
... c a ñ tài - ðánh giá su t sinh s n c a t h p lai Duroc x F1(L×Y) Pidu x F1(LxY) t i H p tác x Chăn nuôi d ch v t ng h p Hòa M - ng Hòa N i - ðánh giá kh tăng kh i lư ng t sơ sinh ñ n cai ... t h p lai Duroc x F1(L×Y) Pidu x F1(LxY) - X c ñ nh tiêu t n th c ăn/ kg l n cai s a c a t h p lai Duroc x F1(L×Y) Pidu x F1(LxY) - X c ñ nh h s tương quan gi a ch tiêu sinh s n - ðánh giá hi ... h p lai gi a l n nái F1(Landrace x Yorkshire) ph i v i l n ñ c Duroc Pidu t i H p tác x Chăn nuôi d ch v t ng h p Hòa M - ng Hòa N i” Trư ng ð i h c Nông nghi p N i - Lu n văn th c sĩ...
 • 97
 • 739
 • 7

Đánh giá khả năng sinh sản, sinh trưởng của hai tổ hợp lai giữa lợn nái f1 (landrace x yorkshire) f1 (yorkshirre x landrace) phối với đực fidu (pietrain x duroc) nuôi trong một số trang trại ở ninh bình

Đánh giá khả năng sinh sản, sinh trưởng của hai tổ hợp lai giữa lợn nái f1 (landrace x yorkshire) và f1 (yorkshirre x landrace) phối với đực fidu (pietrain x duroc) nuôi trong một số trang trại ở ninh bình
... lợn nái lai F1( LxY) F1( YxL) qua lứa ñẻ 4.2 63 Khả sinh trưởng lợn lai PiDu x F1( LxY) PiDu x F1( YxL) tính chung 4.2.2 47 Khả sinh trưởng lợn lai PiDu x F1( LxY) PiDu x F1( YxL) 4.2.1 36 63 Khả sinh ... bảng Trang Năng suất sinh sản lợn nái lai F1( LxY) F1( YxL) phối với ñực PiDu 4.2 Năng suất sinh sản lợn nái lai F1( LxY) F1( YxL) phối với ñực PiDu lứa ñẻ 4.3 58 Năng suất sinh sản lợn nái F1( LxY) F1( YxL) ... suất sinh sản lợn nái F1( LxY) F1( YxL) phối với ñực PiDu lứa ñẻ 4.5 48 Năng suất sinh sản lợn nái lai F1( LxY) F1( YxL) phối với ñực PiDu lứa ñẻ 4.4 38 59 Khả sinh trưởng lợn lai PiDu x F1( LxY) PiDu...
 • 95
 • 127
 • 1

Luận văn thạc sĩ ĐÁNH GIÁ NĂNG SUẤT SINH SẢN CỦA CÁC TỔ HỢP LAI GIỮA LỢN NÁI F1(LANDRACE x YORKSHIRE) PHỐI VỚI LỢN ĐỰC DUROC PIDU TẠI HỢP TÁC XÃ CHĂN NUÔI DỊCH VỤ TỔNG HỢP HÒA MỸ

Luận văn thạc sĩ ĐÁNH GIÁ NĂNG SUẤT SINH SẢN CỦA CÁC TỔ HỢP LAI GIỮA LỢN NÁI F1(LANDRACE x YORKSHIRE) PHỐI VỚI LỢN ĐỰC DUROC VÀ PIDU TẠI HỢP TÁC XÃ CHĂN NUÔI DỊCH VỤ TỔNG HỢP HÒA MỸ
... giá su t sinh s n c a t h p lai Duroc x F1(L×Y) Pidu x F1(LxY) t i H p tác x Chăn nuôi d ch v t ng h p Hòa M - ng Hòa – Hà N i - ðánh giá kh tăng kh i lư ng t sơ sinh ñ n cai s a c a t h p lai ... kinh t chăn nuôi c a t h p lai Duroc x F1(L×Y) Pidu x F1(LxY) 1.3 Ý nghĩa khoa h c ý nghĩa th c ti n 1.3.1 Ý nghĩa khoa h c ðánh giá su t sinh s n c a t h p lai Duroc x F1(L×Y) Pidu x F1(LxY) t ... h p lai Duroc x F1(L×Y) Pidu x F1(LxY) - X c ñ nh tiêu t n th c ăn/ kg l n cai s a c a t h p lai Duroc x F1(L×Y) Pidu x F1(LxY) - X c ñ nh h s tương quan gi a ch tiêu sinh s n - ðánh giá hi u...
 • 97
 • 242
 • 0

Nghiên cứu khả năng sản xuất thịt gà đen 3 4 H’M của các tổ hợp lai giữa gà h’mông gà ai cập

Nghiên cứu khả năng sản xuất thịt gà đen 3 4 H’M của các tổ hợp lai giữa gà h’mông và gà ai cập
... u điểm hai giống trên, tạo sản phẩm hàng hoá da đen, thịt đen, xơng đen có suất chất lợng, tiến hành đề tài: Nghiên cứu khả sản xuất thịt đen 3/ 4 HM tổ hợp lai HMông Ai cập Mục ... 20,75 5 23, 71 10 ,49 16,76 537 ,67 12,25 17 ,35 6 43 , 51 18, 04 19,22 636 ,00 12 ,42 16 , 34 6 83, 3616,75 18,67 761 ,49 21,05 18,95 726, 93 15,57 17, 93 785 , 34 17,99 17 ,44 10 8 64, 22 23, 42 18,18 847 ,37 16,17 ... 1, 03 13, 72 1 04, 71 2, 94 X SE CV (%) 6,60 29,76 0,17 4 ,33 55, 23 1,00 15, 13 57, 14 1,00 13, 33 19, 64 110,96 1 ,45 10,92 170 ,42 4, 51 18 ,32 149 , 27 3, 73 20,92 151,71 3, 88 19 ,46 222,65 6, 24 19,98...
 • 17
 • 115
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: đánh giá khả năng sản xuất của hai tổ hợp lai giữa mái lương phượng và sasso x lương phượng được phối với trống sasso4 4 một số chỉ tiêu về thân lá của các tổ hợp lainghiên cứu đánh giá biến đổi nông thôn dưới tác động của quá trình đô thị hóa công nghiệp hóa huyện hoài đức thành phố hà nộibước đầu nghiên cứu đánh giá chất lượng nước sinh hoạt trên địa bàn thành phố hà nộinghiên cứu đánh giá tiềm năng về sản lượng biogas và thực trạng sử dụng năng lượng biogas tại khu vực đan hoài hà nộiđánh giá tuân thủ vệ sinh tay của nhân viên y tế ở các khoa trọng điểmnghiên cứu đánh giá cảnh quan phục vụ định hướng sử dụng hợp lý lãnh thổ lưu vực sông lại giangnghiên cứu đánh giá tác động thực tiễn sử dụng các yếu tố đầu vào cho sản xuất cà phê quot được hoàn thành với sự đóng góp của nhiều tổ chức cá nhânnghiên cứu một số chỉ tiêu về sinh trưởng và cấu tạo thể hình của đàn bê cái hậu bị và đàn bò tơ hướng sữa nuôi tại huyện đông triều tỉnh quảng ninh 41nghiên cứu một số chỉ tiêu về sinh trưởng và cấu tạo thể hình của đàn bê cái hậu bị và đàn bò tơ hướng sữa nuôi tại huyện đông triều tỉnh quảng123doc vn danh gia kha nang sinh san sinh truong va cho thit cua hai to hop lai giua lon nai f1 yorkshire x landrace va f1 landrace x yorkshire voi duc pidu pietrain x durocđánh giá tổng quát về hoạt động của các doanh nghiệpnghiên cứu đánh giá hiện trạng và đề xuất biện pháp quản lý chất thải rắn nguy hại phát sinh từ các cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn huyện đức hòa tỉnh long an đến năm 2020mục tiêu nghiên cứu đánh giá tính chất nước thải ở nhà máy chế biến mủ cao su linh hương thử nghiệm bốn loại chế phẩm sinh học trong việc xử lý nước thải nhà máy chế biến mủ cao sucơ sở lý luận về nghiên cứu đánh giá hiện trạng biến động sử dụng đất phục vụ định hƣớng qui hoạch sử dụng đất cấp quậnNghiên cứu sinh trưởng, năng suất, chất lượng của các tổ hợp lai cà chua lai quả nhỏ vụ Xuân Hè sớm 2009Đề thi học kì i môn toán 8 quận 1 thành phố hồ chí minh năm học 2016 2017(có đáp án)cơ sở vật CHẤT và cơ CHẾ DI TRUYỀN1000 bài tập TRẮC NGHIỆM HOÁ học THPT 10 11 12 có đáp ánMau bao cao bdtx nam 2015NÂNG CAO kỹ NĂNG GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆM 100% DẠNG bài, NGUYÊN hàm, TÍCH PHÂN và ỨNG DỤNGTiểu luận môn học thiết kế hình học và cảnh quan đường đh XDBan tu danh gia qua trinh cong tacMẫu nhãn vở đại họcDe thi giua hoc ki i toan 9Đề khảo sát ôn thi lớp 10Tiểu luận môn triết học phép biện chứng hegelXác định một số gen mã hóa yếu tố quyết định kháng nguyên của xoắn khuẩn Leptospira interrogans gây bệnh Leptospirosis tại Việt Nam (LV thạc sĩ)BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU Ở MÔN HỌC GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNGCHUNG TAY bảo vê hồ tây KHỎI rácdown loaddown loaddown load CV đi số 365down loadLich hoc lop rieng dot 1 2016