Giao an on thi lop 11 nam

giao an on thi lop 9

giao an on thi lop 9
... 4m2 + 4m + 20 = 4(m2 + m + 5) = 4[(m + 21 19 ) + ] Gi¸o ¸n «n thi vµo líp 10 => x1 − x = (m + ) + x1 − x VËy 19 19 = ≥2 ®¹t gi¸ trÞ nhá nhÊt b»ng 19 19 m + m = - 1 =0 ⇔m=2 2 Bµi : Cho ph¬ng tr×nh ... GH b Gäi I lµ giao ®iĨm cđa EG vµ (BCD) CMR: F, H, I th¼ng hµng Bµi 3: CMR: NÕu mét mỈt ph¼ng song song víi ®êng th¼ng a cđa mp(Q) mµ (P) vµ (Q) c¾t th× giao tun cđa chóng song song víi a Bµi ... theo giao tun d Mét mỈt ph¼ng thø ba (R) c¾t (P) , (Q) theo thø tù lµ c¸c giao tun a vµ b CMR: a NÕu a x d = M th× a, b, d ®ång qui b NÕu a // d th× a, b, d ®«i mét song song 39 Gi¸o ¸n «n thi...
 • 41
 • 218
 • 0

Giáo án ôn thi lớp 10 (chỉnh sửa thoải mái)

Giáo án ôn thi lớp 10 (chỉnh sửa thoải mái)
... 48 10 + ( 1) + 2 + 12 + 18 128 Trang 18 Giáo án ôn thi vào THPT + 13 + 48 c/ C = Giải a/ Ta có: + = (2 + 3) 10 + = 10( 2 + 3) = 20 10 48 10 + = 48 20 10 = 28 10 = (5 3) 48 10 + ... của: P = x - + x- 10 Hỡng dẫn Ta có: P = x - + x - 10 = x - + 10 - x (x - 5) + (10 - x) = áp dụng a + b = a + b ab Vậy Pmin = (x - 5) (10 - x) x 10 Bài Trang 12 Giáo án ôn thi vào THPT Cho ... 2t/3 bể Trang 43 Giáo án ôn thi vào THPT Thời gian hai vòi làm việc 42 phút - t = (27 /10 - t) lợng nớc chảy vào bể (27 /10 - t)/3 bể 27 t 2t 10 20t 27 10t 30 + =1 + = t= 30 30 30 10 ta có phơng...
 • 58
 • 191
 • 0

Giáo Án Ôn Thi ĐH 11

Giáo Án Ôn Thi ĐH 11
... màu không NH4Cl   NH4+ + Cl  NH4+ + H2O NH3 + H3O+   Trong dung dòch có H3O+ , môi trường bazơ có pH < làm quỳ tím hóa đỏ NHẬN DẠY ƠN THI ĐH GV: ĐỖ HỮU ĐỊNH ĐT: 0942235658 VD3 So sánh ... C CaCl2 nóng chảy D Ba(OH)2 D HBr hòa tan nước GV: ĐỖ HỮU ĐỊNH ĐT: 0942235658 NHẬN DẠY ƠN THI ĐH Câu 11: Dung dịch chất sau khơng dẫn điện A HCl trong(benzen) B CH3COONa H2O C Ca(OH)2 H2O D NaHSO4 ... mol H2SO4 dư 0,232- 0,1= 0,132 hay 0,132 98= 13 gam Khối lượng dd sau p/ư là: 114 + 400-23,3= 490,7 gam NHẬN DẠY ƠN THI ĐH GV: ĐỖ HỮU ĐỊNH ĐT: 0942235658 13.100  2, 65% 409, Câu 6: Cho 104 gam dd...
 • 16
 • 112
 • 0

Giáo án ôn thi lơp 10 sưu tầm

Giáo án ôn thi lơp 10 sưu tầm
... ngữ phủ định; nothing, something, every thing, this, that phần đuôi ta dùng đại từ “it” Ex: Every thing will be all right, won’t it? 10 Nếu tân ngữ đại từ tân ngữ phủ định: nothing, nobody, no ... go soon m Câu cảm thán lời nói gián tiếp • What + a + noun! /how + adj –> said that + clause 37 TÀI LIỆU ÔN THI VÀO LỚP 10 –> gave an exclamation of delight (vui mừng, tán thưởng), disgust (kinh ... told me that I should listen to her b Các thay đổi trạng từ không gian thời gian: 33 Trực tiếp TÀI LIỆU ÔN THI VÀO LỚP 10 Gián tiếp This That That That These Those Here There Now Then Today That...
 • 45
 • 229
 • 0

GIÁO ÁN ÔN THI VÀO 10 NĂM HỌC 2011-2012

GIÁO ÁN ÔN THI VÀO 10 NĂM HỌC 2011-2012
... trình 10 120 60 = (2) x y 10 100 80 x y 160 80 x y 100 80 100 80 x = y x y =0 Từ (1) (2) ta có hệ phơng trình 120 60 = 40 20 = x x y 10 y 10 60 12 =0 = x = 50 x 10 ... 28 Giỏo ỏn ụn thi vo 10 nm 2011-2012 Gii phng trỡnh ta c x1 = 10 (tho món); x2 = - 210 (khụng tho món) Vy lói sut cho vay l 10 % mt nm Vớ d 2: Theo k hoch hai t sn xut 600 sn phm mt thi gian nht ... nên CO.CD = 2R2 không CD CN đổi => CM.CN =2R2 không đổi hay tích CM CN không phụ thuộc vào vị trí điểm M TRUNG VN C- THCS LAI THNH- KIM SN NINH BìNH 40 S Giỏo ỏn ụn thi vo 10 nm 2011-2012 ã ( HD)...
 • 46
 • 234
 • 0

GIAO TRINH ON THI LOP 10 NĂM HỌC 2011 - 2012

GIAO TRINH ON THI LOP 10 NĂM HỌC 2011 - 2012
... C¶nh Hãa 22 Gi¸o tr×nh «n thi vµo líp 10 n¨m häc 2011 - 2012 1 + = x 2( x + 30) 72 - 42x - 108 0 = Hay x ∆ ' = 212 + 108 0 = 1521 = 392 x1 = 21 + 39 = 60 ; x2 = 2 1- 39 = - 18 < kh«ng tho¶ m·n ®k ... (- 21) 2- 441 = Phương trình (*) có nghiệm x1 = x2 = 21 Vậy u = v = 21 *Bài tương tự: Tìm hai số u v biết: a) u+v = -4 2 u.v = - 400 b) u - v = u.v = 24 c) u+v = u.v = - d) u - v = -5 u.v = -1 0 ... nghiệm x = - d) Lập bảng xét dấu x x–3 x-7 -Xét x < 3: - + - + + (*) ⇔ − x + ( − x ) = 10 ⇔ 24 − 4x = 10 ⇔ −4x = −14 ⇔ x = -Xét ≤ x < : (loại) (*) ⇔ x − + ( − x ) = 10 ⇔ −2x + 18 = 10 ⇔ −2x =...
 • 45
 • 99
 • 0

Giao an on tap lop 11

Giao an on tap lop 11
... - of languages A most international B most intonation C more international D as international Jonh is much than I thought A strong B the strongest C stronger D more strong Benches ... The computer can gather facts It can store them ( not only… but also) ………………………………………………………………………… 5/ This prize will mean an honour for him It will mean an honour for us (not only… but also) ... (expensive) than an old one His job is (important) than mine Of the four ties, I like the red one (well) Nobody is (happy) than Miss Snow Today English is the (international) of languages...
 • 19
 • 115
 • 0

GIÁO ÁN ÔN THI TỐT NGHIỆP NĂM 2011

GIÁO ÁN ÔN THI TỐT NGHIỆP NĂM 2011
... Kỹ : - Nắm thuật toán để giải tập - Từ toán phát huy tính sáng tạo để làm toán nâng cao Giáo án ơn thi tốt nghiệp Trang Trường THPT Long Kiến Tổ :Tốn -Tin Học CHUẨN BỊ : - Giáo viên củng cố lại ... − 6x + 2x − Giải Lập phương trình hoành Giáo án ơn thi tốt nghiệp  HS :  Lập phương trình hoành độ giao điểm  Giải phương trình để tìm cận  p dụng công thức tính diện tích hình phẳng - GV ... Thể tích cần tìm : ( ) 2 V = π ∫ xe x dx = π ∫ x e x dx Giáo án ơn thi tốt nghiệp ∀x Trang 10 Trường THPT Long Kiến - GV gọi HS nhắc lại công thức tính thể tích  HS : b V = π ∫ S ( x)dx a b Hay...
 • 53
 • 147
 • 0

Giáo án ôn thi lớp 10

Giáo án ôn thi lớp 10
... Nguyễn Thị Minh Huệ Trường THCS Hòa Trạch 13 GIÁO ÁN ÔN THI VÀO LỚP 10 The children …………………………………….in the river at this time last Sunday.(swim) 10 I am very tired I ……………………………….hard all day ... verb + be + VPP +(by +O ) EX1:A: I can this exercise P: This exercise can be done (by me) Nguyễn Thị Minh Huệ Trường THCS Hòa Trạch 15 GIÁO ÁN ÔN THI VÀO LỚP 10 EX2: A:You must learn these lessons ... movie II) Nối cặp câu sử dụng “too” Ex: This man is very poor He can,t buy a motorbike Nguyễn Thị Minh Huệ Trường THCS Hòa Trạch 18 GIÁO ÁN ÔN THI VÀO LỚP 10 ÒThis man is too poor to buy a motorbike...
 • 102
 • 92
 • 0

Giáo án ôn thi vào lớp 10 môn toán 2 cột

Giáo án ôn thi vào lớp 10 môn toán 2 cột
... S2 2p *) (x1 x2 )2 = (x1 + x2 )2 4x1x2 = S2 4p *) x13 + x23 = (x1 + x2)3 3x1x2(x1 + x2) = S3 3Sp *) x14 + x24 = (x 12 + x 22) 2 2x12x 22 *) x + x2 S 1 + = = x1 x x1 x p 2 x1 x x1 + x S2 2p + ... k2 + 5k (*) Ta cú x 12 + x 22 = (x1 + x2 )2 2x1x2 Theo bi ta cú (x1 + x2 )2 2x1x2 = 10 b Vi iu kin(*) , ỏp dng h trc vi ột: x1 + x2 = - = - 2k v x1x2 = 5k a Vy (-2k )2 2( 2 5k) = 10 2k2 + ... s : = (1 2m )2 - 4(m + 2) ( m 3) = 4m + 4m2 4(m2- m 6) = 25 > Do ú phng trỡnh cú hai nghim phõn bit 2m + 2m + 2m 2( m 3) m = = = x2 = x1 = = 2( m + 2) 2( m + 2) 2( m + 2) m + 2m + Túm li...
 • 39
 • 3,092
 • 49

Giáo án ôn thi vào lớp 10

Giáo án ôn thi vào lớp 10
... me Do this test again, please Môn Tiếng Anh 14 Giáo viên: Phùng Thị Phơng Trờng THCS Đình Tổ Giáo án Ôn thi vào lớp 10 THPT Dont make noise in class Leave your keys on the desk,please 10. Dont ... met him on the bus 19.This is the first thing I want to tell you about it III/ whose: Môn Tiếng Anh 17 Giáo viên: Phùng Thị Phơng Trờng THCS Đình Tổ Giáo án Ôn thi vào lớp 10 THPT The author is ... because Tom and Ann (be) late Môn Tiếng Anh Giáo viên: Phùng Thị Phơng Trờng THCS Đình Tổ Giáo án Ôn thi vào lớp 10 THPT What you (do) at the weekend? VI- past continuous; This time last year I (live)...
 • 28
 • 1,366
 • 16

Giáo an ôn thi vào lớp 10

Giáo an ôn thi vào lớp 10
... b oan nhng khụng th minh oan, ó t t bn Hong Giang, c Linh Phi cu giỳp - di thu cung, V Nng gp Phan Lang (ngi cựng lng) Phan Lang c Linh Phi giỳp tr v trn gian - gp Trng Sinh, V Nng c gii oan ... gii thiu thi gian, va gii thiu khụng gian xuõn Mựa xuõn thm thot trụi mau nh thoi dt ci Tit tri ó bc sang thỏng 3, thỏng cui cựng ca xuõn (Thiu quang: ỏnh sỏng p, ỏnh sỏng ngy xuõn) C non xanh ... bng ch Tip, Nht, Liờn Xụ, Trung Quc, c, Ba Lan, Hunggari, Rumani, CuBa, Anbani, Bungari, Campuchia, Min in, í, Angieri, rp, * i ý: Truyn Kiu l mt bc tranh hin thc v mt xó hi bt cụng, tn bo; l ting...
 • 110
 • 977
 • 18

Giao an on thi vao lop 10 chuan

Giao an on thi vao lop 10 chuan
... x = c) Khi x = 27 - 10 th×: A = − 27 − 10 − − = − 19 − 10 − Gv nhËn xÐt vµ ®¸nh gi¸ Gi¸o viªn : TrÇn H÷u Hµ = (10 − 3)2 − = − 10 − − = -( 10 - 3) -3 = - 10 (V× : 10 > 3) Cho a = 19 + ; b ... sin C = AB Bµi tËp : §µi quan s¸t ë Toronto, Ontario (cana®a) cao 533 m ë mét thêi ®iĨm vµo ban ngµy, mỈt trêi chiÕu t¹o thµnh bong dµi 1100 m Hái lóc dã gãc t¹o bëi tia sang mỈt trêi vµo mỈt ®Êt ... = 1, 0100 b / cos x = 2,3540 c / tgx = 1,6754 Bµi tËp 42: (SBT-95) Cho h×nh 14, biÕt : AB= cm, AC = 6,4 cm AN = 3,6 cm, Gãc AND = 900 Gãc DAN = 340 H·y tÝnh : a./ CN b./ gãc ABN c./ gãc CAN d./...
 • 38
 • 1,010
 • 33

GIAO AN ON THI VAO LOP 10 (DAY DU)

GIAO AN ON THI VAO LOP 10 (DAY DU)
... rarely,hardly, nobody, none = khng nh no one, nothing, no, neither everybody, everyone, somebody, someone, they anyone, anybody, no one, nobody, none, neither nothing, something, every thing, this, that it ... Between + im thi gian + and + im thi gian: khong t n Between + s kin i Till / Until + im thi gian: n luc, n Gii t ch ni chn: a On: 22 HONG TH HU - THCS TAM O TI LIU ễN THI VO LP 10 * trờn (chm ... everybody, everyone, somebody, someone, anyone, anybody, no one, nobody, none, neither chỳng ta s dng i t they nh ch ng ca cõu hi uụi: I dont suppose anyone will volunteer, will they? No one would...
 • 108
 • 903
 • 19

Xem thêm