Luận văn Thạc sĩ Khoa học Phép tính tenxơ và một số ứng dụng trong cơ học vật rắn biến dạng

Phép tính tenxơ một số ứng dụng trong học vật rắn biến dạng

Phép tính tenxơ và một số ứng dụng trong cơ học vật rắn biến dạng
... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - ĐÀO THỊ BÍCH THẢO PHÉP TÍNH TENXƠ VÀ MỘT SỐ ỨNG DỤNG TRONG CƠ HỌC VẬT RẮN BIẾN DẠNG Mã số: 60440107 Chuyên ngành: học vật ... - MỘT SỐ ỨNG DỤNG CỦA PHÉP TÍNH TENXƠ 33 2.1 Ứng dụng tenxơ xác định phƣơng trình cân bằng- chuyển động .33 2.2 Ứng dụng tenxơ xác định thành phần liên hệ biến dạng- chuyển vị .42 2.3 Ứng ... Các phép tính tenxơ hạng hai Tenxơ hạng cao Đối với tenxơ hạng hai tenxơ hạng cao, phép tính đƣợc thực tƣơng tự nhƣ tenxơ hạng Chú ý phép tính cộng, trừ áp dụng đƣợc với tenxơ hạng loại Phép...
 • 62
 • 436
 • 2

PHÉP TÍNH TENXƠ một số ỨNG DỤNG

PHÉP TÍNH TENXƠ và một số ỨNG DỤNG
... hạng Ví dụ: xét tenxơ hạng hai : Phép cộng Phép trừ Phép nhân vô hướng Tích tenxơ Phép nhân( tích tenxơ) ten xơ dẫn đến tenxơ hạng cao với ý sau phép cộng nhân tenxơ, số số dưới, số số 1.2.2 Hệ tọa ... tenxơ có dạng 200 201 đạo hàm hiệp biến 202 203 Chương - MỘT SỐ ỨNG DỤNG CỦA PHÉP TÍNH TENXƠ 204 2.1 Ứng dụng tenxơ xác định phương trình cân bằng- chuyển động 205 Trong phần luận văn sử dụng ... tenxơ hạng hai Tenxơ hạng cao Đối với tenxơ hạng hai tenxơ hạng cao, phép tính thực tương tự tenxơ hạng Chú ý phép tính cộng, trừ áp dụng với tenxơ hạng loại Phép nhân thực với hai tenxơ có hạng...
 • 43
 • 441
 • 1

CHẾ TẠO VẬT LIỆU BaTi1-xCoxO3, Ba1-xSrxTi0,7Co0,3O3 NGHIÊN CỨU MỘT SỐ TÍNH CHẤT VẬT LÝ CỦA CHÚNG LUẬN VĂN THẠC KHOA HỌC VẬT

CHẾ TẠO VẬT LIỆU BaTi1-xCoxO3, Ba1-xSrxTi0,7Co0,3O3 VÀ NGHIÊN CỨU MỘT SỐ TÍNH CHẤT VẬT LÝ CỦA CHÚNG     LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC VẬT LÝ
... phng phỏp thc nghim Cỏc mu lun u l cỏc mu bt c ch to bng phng phỏp gm ti Trung tõm khoa hc v Cụng ngh nano, Khoa Vt lý, Trng i hc S phm H Ni B cc ca lun gm cỏc phn: M u Ni dung Chng Tng quan Chng ... lm cho mt s tớnh cht vt ca chỳng thay i Bng 1.1 trỡnh by mt vi thụng s vt ca cỏc nguyờn t gc v nguyờn t c s dng th vo vt liu gc lun ny Bng 1.1 Mt vi thụng s vt ca mt s nguyờn t Cu ... lc la c bc súng hoc tn s vựng ú Phộp o ph hp th c thc hin trờn h JACO V-670 ti B mụn Vt cht rn khoa Vt trng Trng i hc S phm H Ni, vựng bc súng t 200 ữ 2200 nm i vi h mu BaTi1-xCoxO3 v vựng...
 • 62
 • 352
 • 1

NGHIÊN CỨU SỰ PHÁ VỠ PHỤC HỒI ĐỐI XỨNG Ở NHIỆT ĐỘ CAO LUẬN VĂN THẠC KHOA HỌC VẬT

NGHIÊN CỨU SỰ PHÁ VỠ VÀ PHỤC HỒI ĐỐI XỨNG Ở NHIỆT ĐỘ CAO   LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC VẬT LÝ
... chia cỏc h vt thnh hai loi: Loi th nht bao gm cỏc h m i xng b phỏ v nhit T= s c phc hi nhit cao nh cỏc cht st t vt cỏc mụi trng m c, mụ hỡnh chun hoc mụ hỡnh thng nht ln vt ht Bờn cnh ... (monopole)Chớnh vỡ vai trũ quan trng ca bi toỏn v SNR/ISB nhit cao chỳng tụi chn ti Nghiờn cu s phỏ v v phc hi i xng nhit cao vi nhim v sau: 1) Tỡm hiu hỡnh thc lun tớch phõn ng c hc lng t v thuyt ... mui Rochelle, mt s hp cht mangan Trong khuõn kh thuyt trng lng t, khụng phc hi i xng ó thu hỳt c s quan tõm ca nhiu nh vt thi gian gn õy vỡ nú liờn quan n nhng quan trng v tr hc nh v s...
 • 76
 • 197
 • 0

NGHIÊN CỨU SỰ CHUYỂN PHA CỦA CHẤT HẠT NHÂN TRONG MÔ HÌNH BỐN NUCLEON LUẬN VĂN THẠC KHOA HỌC VẬT

NGHIÊN CỨU SỰ CHUYỂN PHA CỦA CHẤT HẠT NHÂN TRONG MÔ HÌNH BỐN NUCLEON     LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC VẬT LÝ
... chuyn pha CHNG III NGHIấN CU CHUYN PHA CA CHT HT NHN TRONG Mễ HèNH BN NUCLEON Một xu hớng quan trọng vật hạt nhân đại sử dụng phn ứng ion nặng lợng cao để nghiên cứu tính chất chất hạt nhân ... chuyển pha chất hạt nhân [7, 29] Song song với thực nghiệm, có nhiều cụng trình thuyết đợc cụng bố, ngời ta tập trung vào việc kho sát chất hạt nhân điều kiện khác c sở mụ hình đn gin nucleon ... trình chuyển pha ca cht hạt nhân trạng thái nhiệt động nhiệt độ mật độ hữu hạn Các kết qu thực nghiệm chứng tỏ rng tăng lợng kích thích tính chất hạt nhân có th đợc mụ t bng nhiệt động lực học...
 • 69
 • 253
 • 2

Đại số lượng tử Su(3) Luận văn thạc khoa học vật chất

Đại số lượng tử Su(3) Luận văn thạc sĩ khoa học vật chất
... lng tSU(3) Mc ớch nghiờn cỳn Mc ớch nghiờn cỳn ca ti: i s lng t SU(3) l i nghiờn cu i s lng t SU(3) bin dng mt hoc nhiu thụng s Nhim v nghiờn cỳn i s lng t SU(3), biu din ca i s lng t SU(3) ... s lng t SU(3) mụ t i xng spin ng v ca cỏc ht c bn V t i s SU(3) cú nhu cu m rng thnh SU(3) bin dng ph thuc mt thụng s hoc nhiu thụng s S bin dng ph thuc vo mt thụng s q a n i s bin dng SU(3)q ... chng ny chỳng tụi s nghiờn cỳn v i s SU(3)pq v biu pq diờn dao ng ca i sụ SU(3)pq, h thc khụi lng tỏm ht Baryon + 3.1 i s SU(3)pq v biu din dao ng ca i s SU(3)pq Tng t i s bin dng mt thụng s...
 • 45
 • 210
 • 0

Luận văn thạc khoa học giáo dục Biện pháp phát triển đội ngữ giảng viên trường Đại học Tây Nguyên

Luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục Biện pháp phát triển đội ngữ giảng viên trường Đại học Tây Nguyên
... v phát tri n i ngũ gi ng viên trư ng i h c Tây Nguyên Chương 2: Th c tr ng gi ng viên trư ng i ngũ công tác phát tri n i ngũ i h c Tây Nguyên Chương 3: M t s bi n pháp phát tri n i h c Tây Nguyên ... ng viên trư ng 5.2 ánh giá th c tr ng 5.3 i ngũ gi ng viên nói chung i i h c Tây Nguyên nói riêng i ngũ gi ng viên c a trư ng xu t m t s bi n pháp phát tri n i h c Tây Nguyên i ngũ gi ng viên ... trình h tài “Bi Bi ng gi n c t p, nghiên c n pháp phát tri ng viên tr ng n u i hoc hoc Tây Nguyên , Nguyên c s c y giáo, giáo Khoa a quý Th giúp Qu n lý Giáo d S ph m Hà N t c tr i, n tình ng i...
 • 150
 • 125
 • 0

Chuyên ngành: Giáo dục mầm non Mã số: 60.14.01.01 TẮT LUẬN VĂN THẠC KHOA HỌC GIÁO DỤC BIỆN PHÁP TỔ CHỨC BÀI TẬP THỂ DỤC NHẰM RÈN LUYỆN TỐ CHẤT KHÉO LÉO CHO TRẺ 5 6 TUỔI

Chuyên ngành: Giáo dục mầm non Mã số: 60.14.01.01 TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC BIỆN PHÁP TỔ CHỨC BÀI TẬP THỂ DỤC NHẰM RÈN LUYỆN TỐ CHẤT KHÉO LÉO CHO TRẺ 5 6 TUỔI
... thống biện pháp tổ chức tập vận động nhằm rèn luyện tố chất khéo léo cho trẻ - tuổi chương trình giáo dục mầm non - Hệ thống biện pháp tổ chức tập vận động nhằm rèn luyện tố chất khéo léo cho trẻ ... sở lý luận biện pháp tổ chức tập vận động nhằm rèn luyện tố chất khéo léo cho trẻ - tuổi - Phát thực trạng tổ chức rèn luyện tố chất khéo léo số trường mầm non - Đề xuất biện pháp tổ chức tập vận ... 0/ 45 0/ 45 45/ 45 100 0/ 45 0/ 45 45/ 45 100 0/ 45 0/ 45 45/ 45 100 0/ 45 0/ 45 32/ 45 71 13/ 45 29 0/ 45 Đập, bắt bóng hai tay 28/ 45 62 17/ 45 38 0/ 45 Chạy nhanh 15 – 17m 23/ 45 51 16/ 45 36 6/ 45 13 20/ 45 44...
 • 125
 • 137
 • 0

CẤU TRÚC PHA CỦA NGƯNG TỤ BOSEEINSTEIN (BEC) MỘT THÀNH PHẦN Ở NHIỆT ĐỘ CỰC THẤP LUẬN VĂN THẠC KHOA HỌC VẬT

CẤU TRÚC PHA CỦA NGƯNG TỤ BOSEEINSTEIN (BEC) MỘT THÀNH PHẦN Ở NHIỆT ĐỘ CỰC THẤP   LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC VẬT LÍ
... Trong luận văn tập trung nghiên cứu cấu trúc pha BEC tạo từ khí Bose thành phần với mục đích sau: Tìm hiểu lý thuyết chuyển pha thuyết trường nhiệt độ mật độ hữu hạn Nghiên cứu cấu trúc pha ... điện tử Cấu trúc luận văn Luận văn trình bày kết thu thực mục đích đề cấu trúc sau: phần mở đầu, kết luận tài liệu tham khảo phần gồm chương: Chương I: Trình bày tổng quan thuyết chuyển pha Chương ... chuyển pha, điểm chuyển pha nhiệt độ thấp T = 190K chuyển pha từ cấu trúc hệ thoi sang hệ đơn tà với bậc đối xứng thấp Theo lý thuyết nhiệt động, thay đổi liên tục trạng thái điểm chuyển pha loại...
 • 77
 • 81
 • 0

NGHIÊN CỨU VAI TRÒ CỦA ISOSPIN TRONG CHẤT HẠT NHÂN BẤT ĐÔI XỨNG LUẬN VĂN THẠC KHOA HỌC VẬT

NGHIÊN CỨU VAI TRÒ CỦA ISOSPIN TRONG CHẤT HẠT NHÂN BẤT ĐÔI XỨNG   LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC VẬT LÍ
... tài Luận văn thực nhằm mục đích sau: Tìm hiểu lý thuyết trường nhiệt độ mật độ hữu hạn Nghiên cứu ảnh hưởng bậc tự isospin đến tính chất chất hạt nhân thuộc vùng chất hạt nhân đối xứng vật chất ... phải mở rộng nghiên cứu sang chất hạt nhân bất đối xứng thông tin chúng có vai trò quan trọng để hiểu hàng loạt vấn đề thời thiên văn học tồn neutron, hình thành siêu mới, tốc độ nguội của Mục đích ... môi trường hạt nhân Mặc dù mô hình bốn nucleon mô tả thành công nhiều tính chất hạt nhân, mô hình chưa đề cập đến tính chất bất đối xứng proton neutron tức chưa nghiên cứu vai trò isospin Chính...
 • 67
 • 125
 • 0

NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ CẤU TRÚC CỦA VẬT LIỆU TỔ HỢP TiO2CNTs LUẬN VĂN THẠC KHOA HỌC VẬT

NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ VÀ CẤU TRÚC CỦA VẬT LIỆU TỔ HỢP TiO2CNTs   LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC VẬT LÝ
... Teller a thuyt BET, BET l ba ch cỏi u tiờn tờn ca ba nh khoa hc ny thuyt BET l s m rng ca thuyt Langmuir v s hp ph phõn t n lp xột s hp ph a lp da trờn cỏc gi thuyt sau: (a)S hp ph vt ... Nghiờn cu vt bng phng phỏp mụ phng ó v ang tr thnh mt cụng c khụng th thiu ca cỏc nh khoa hc vt giai on hin v sau ny 1.6 Mt s kt qu nghiờn cu mụ phng vt liu TiO2, TiO 2/CNT bng thuyt DFT ... ti Vin hn lõm Khoa hc v Cụng nghVit Nam 2.2.4 Phộp o ng nhit hp ph - kh hp ph N2 Phng phỏp ng nhit hp ph - kh hp ph N (phng phỏp BET l phng phỏp thuyt BET) l thuyt s hp ph vt ca cỏc phõn...
 • 82
 • 137
 • 0

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC MỨC LANDAU LÊN ĐỘ DẪN ĐIỆN CỦA VẬT LIỆU SIÊU DẪN NHIỆT ĐỘ CAO LUẬN VĂN THẠC KHOA HỌC VẬT

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC MỨC LANDAU LÊN ĐỘ DẪN ĐIỆN CỦA VẬT LIỆU SIÊU DẪN NHIỆT ĐỘ CAO   LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC VẬT LÝ
... tài nghiên cứu là: Nghiên cứu ảnh hưởng mức Landau lên độ dẫn điện vật liệu siêu dẫn nhiệt độ cao Trong luận văn nghiên cứu định lượng đóng góp mức Landau bao gồm bậc thấp bậc cao lên độ dẫn điện ... năm nghiên cứu, nhiệt độ tới hạn vật liệu siêu dẫn ngày tăng lên, kết ngành vật siêu dẫn nhiệt độ cao đời Sau phát siêu dẫn nhiệt độ cao chủ đề nghiên cứu ảnh hưởng thăng giáng nhiệt lên tính ... siêu dẫn người ta cố gắng tìm vật liệu có Tc cao Những vật liệu siêu dẫn mà có nhiệt độ tới hạn Tc từ vài chục Kelvin trở lên gọi vật liệu siêu dẫn nhiệt độ cao Các chất siêu dẫn nhiệt độ cao...
 • 54
 • 209
 • 0

: Luận văn thạc khoa học máy tính "các kỹ thuật đảm bảo chất lượng dịch vụ trong mạng ip"

: Luận văn thạc sĩ khoa học máy tính
... Chƣơng 1: Chất lƣợng dịch vụ mạng Viễn thông Chƣơng 2: Các kỹ thuật đảm bảo chất lƣợng dịch vụ mạng IP Chƣơng 3: Chất lƣợng dịch vụ mạng IP Chƣơng 4: Chất lƣợng dịch vụ mạng ATM Chƣơng 5: QOS giao ... luận văn với đề tài “Các kỹ thuật đảm bảo chất lượng dịch vụ mạng IP” đề cập đến vấn đề chất lƣợng dịch vụ mạng IP Sau thời gian tìm hiểu nghiên cứu luận văn hoàn thành với nội dung sau đây: Chƣơng ... VOIP: 23 1.3.6 Các lớp dịch vụ 30 1.4 Một số kỹ thuật hỗ trợ chất lƣợng dịch vụ 32 Kết luận chƣơng 34 CHƢƠNG II: 35 CÁC KỸ THUẬT ĐẢM BẢO...
 • 124
 • 975
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: luận văn thạc sĩ khoa học máy tínhđề tài luận văn thạc sĩ khoa học máy tínhđề cương luận văn thạc sĩ khoa học máy tínhmột số biện pháp quản lý hoạt động dạy học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục ở các trường tiểu học huyện ngọc lặc tỉnh thanh hóa luận văn thạc sĩ khoa học giáo dụcmột số giải pháp phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trường mầm non trên địa bàn thành phố vinh tỉnh nghệ an luận văn thạc sĩ khoa học giáo dụcnâng cao tính thống nhất giữa lý luận và thực tiễn trong dạy học môn giáo dục công dân lớp 12 luận văn thạc sĩ khoa học giáo dụcmột số biện pháp bồi dưỡng hứng thú học tập môn tiếng việt cho học sinh lớp 4 các trường tiểu học huyện trảng bàng tỉnh tây ninh luận văn thạc sĩ khoa học giáo dụcmột số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên mầm non huyện vĩnh lộc tỉnh thanh hóa luận văn thạc sĩ khoa học giáo dụcmột số giải pháp quản lý công tác xã hội hóa giáo dục ở huyện ngọc lặc tỉnh thanh hóa luận văn thạc sĩ khoa học giáo dụcmột số giải pháp quản lý hoạt động dạy học ở các trường trung học cơ sở thành phố bắc ninh tỉnh bắc ninh theo yêu cầu đổi mới giáo dục luận văn thạc sĩ khoa học giáo dụcvận dụng quan điểm toàn diện của triết học mác lê nin trong giáo dục đạo đức cho học sinh thpt ở huyện hương khê hà tĩnh trong giai đoạn hiện nay luận văn thạc sĩ khoa học giáo dụcmột số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý trường tiểu học huyện diễn châu tỉnh nghệ an luận văn thạc sĩ khoa học giáo dụcphát triển năng lực tự học cho học sinh thpt thông qua dạy học môn gdcd lớp 12 qua khảo sát tại trường thpt chuyên lương thế vinh tp biên hòa tỉnh đồng nai luận văn thạc sĩ khoa học giáo dụcmột số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ tổ trưởng chuyên môn ở các trường trung học phổ thông thị xã sa đéc tỉnh đồng tháp luận văn thạc sĩ khoa học giáo dụcmột số biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm lớp ở các trường trung học phổ thông huyện thọ xuân tỉnh thanh hóa luận văn thạc sĩ khoa học giáo dụcPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Tính toán và thiết kế Boost Converterbao cao nguyen ly bao quan thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHbài giảng Quản trị công nghệTiểu luận môn kinh tế lượnghop dong xnk hang hoaSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Bài 48. Quả