Những văn bản nổi bật về BHXH, lao động, kiểm toán

Điểm tin văn bản nổi bật về đấu thầu, bất động sản

Điểm tin văn bản nổi bật về đấu thầu, bất động sản
... Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (bản có chứng thực kèm xuất trình để đối chiếu); - Giấy tờ chứng minh có đủ số vốn điều lệ theo quy định pháp luật kinh doanh bất động sản; - Giấy tờ chứng minh lực ... 99/2015/NĐ-CP quy định hồ sơ pháp lý đăng ký làm chủ đầu tư dự án xây dựng nhà thương mại sau: - Văn đăng ký làm chủ đầu tư dự án nhà đầu tư, gồm nội dung: tên, địa nhà đầu tư, đề xuất nhà đầu...
 • 5
 • 137
 • 0

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH
... sau ngày lập Bảng khai tài Chỉ sở đưa kết luận cuối lập Báo cáo kiểm toán III VAI TRÒ CỦA LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH Lập kế hoạch giai đoạn mà kiểm toán viên cần thực kiểm toán nhằm ... HOẠCH KIỂM TOÁN Theo chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam VSA 300 - Lập kế hoạch kiểm toán, đoạn 12: Kế hoạch kiểm toán gồm ba (3) phận: Kế hoạch chiến lược, kế hoạch kiểm toán tổng thể, chương trình kiểm ... dung nêu kế hoạch chiến lược trình bày lại kế hoạch kiểm toán tổng thể 2.2 Nội dung lập kế hoạch tổng thể Lập kế hoạch kiểm toán (bao gồm kế hoạch kiểm toán tổng thể chương trình kiểm toán) bao...
 • 34
 • 289
 • 0

Di chuyển lao động quốc tế những vấn đề nổi bật, xu hướng cơ bản, tác động chủ yếu

Di chuyển lao động quốc tế những vấn đề nổi bật, xu hướng cơ bản, tác động chủ yếu
... m\lc dich nghien cUu tren, dS tai d~t m\lc tieu tra lai cac diu h6i nghien CUusau Muai nam qua, da co nhfrng gi n6i b~t di chuySn lao d9ng qu6c Di chuySn lao d9ng qu6c tS diSn theo nhfrng xu huang ... gia diSu tiSt di chuySn lao d9ng qu6c tS la gi va co gi dang chu y? Di chuySn lao d9ng qU6c tS gay nhfing tac d9ng tich cvc va tieu cvc thS nao tai nuac nh~p kh~u lao d9ng? Tai nuac xu~ t kh~u lao ... kiSu kinh tS hQc d~ c~p dSn chu d~ di chuySn lao d9ng qu6c tS, ch~ng h?n nhu "di chuySn lao d9ng qu6c tS", "xu~ t kh&u lao d9ng", "nh~p ? khau lao d9ng", v.v Lao d9ng, theo cach dung cua kinh...
 • 13
 • 87
 • 1

Giới thiệu về công ty và những vấn đề nổi bật tại Công ty Hanoi’s Old Quarter Travel

Giới thiệu về công ty và những vấn đề nổi bật tại Công ty Hanoi’s Old Quarter Travel
... trình tìm hiểu em xin đưa thông tin khái quát công ty sau: - Tên công ty: Công ty cổ phần Du lịch Hanoi’s Old Quarter Travel - Loại hình sở hữu: Công ty cổ phần - Địa chỉ: 22 Hàng bè- Hà Nội - Website: ... tourist.Victoria tour,Viettravel công ty có chiến lược phát triển hợp lý để tạo dựng hình ảnh công ty Hanoi’s Old Quarter travel Chặng đường năm năm hình thành phát triển công ty trải qua không thăng ... Quốc nước Đông Nam Á Kết hoạt động kinh doanh Công ty Hanoi’s Old Quarter travel công ty du lịch lữ hành trẻ địa bàn Hà Nội, nhiên năm hoạt động công ty thu kết lớn với tỷ lệ tăng trưởng hàng năm...
 • 20
 • 1,642
 • 0

Cần sửa đổi những văn bản pháp luật về bảo đảm tiền vay cho phù hợp với Bộ luật DS .pdf

Cần sửa đổi những văn bản pháp luật về bảo đảm tiền vay cho phù hợp với Bộ luật DS .pdf
... ben cho vay (gc;>i ben la nh$n the chap); - Cam co tai san vay van ngan hang la vi$c ben vay van (99i la ben earn co) co nghia vI,]giao tai san la d9ng san thu9C sa hG'ucua minh cho ben cho vay ... tien cho vay cua cac to chuc tin dyng VI theo quy d!nh ve bao dam tien vay, ti?i thoi di~m ky ket hc;1P dong bao dam, cac ben phai xac d!nh gia tri tai san bao dam d~ lam cd sb xac d!nh muc cho vay ... eam co tai san bang d9ng san, khach hang vay c6 nghia vI,] giao tai san eam co cho t6 chuc tin dl,]nggiG'.Cac ben cOngdL/...
 • 5
 • 376
 • 3

Giới thiệu về kế toán ngân hàng và những văn bản quy định về chế độ kế toán ngân hàng

Giới thiệu về kế toán ngân hàng và những văn bản quy định về chế độ kế toán ngân hàng
... vào đối tượng cụ thể mà ngân hàng có hoạt động khác Đối với Ngân hàng thương mại :hoạt động chủ yếu hoạt động huy động vốn,hoạt động cung cấp tín dụng,hoạt động toán qua ngân hàng, hoạt động ngân ... loại ngân hàng cụ thể mà chức ngân hàng khác như :ngân hàng trung ương ngân hàng thương mại Ngân hàng thương mại:gồm chức chức làm trung gian toán quản lý phương tiện toán, chức tạo tiền ngân hàng ... 19 hệ thống ngân hàng hai cấp hình thành, ngân hàng không họat động riêng lẽ mà tạo thành hệ thống, ngân hàng trung ương quan quản lý tiền tệ, tín dụng ngân hàng ngân hàng Các ngân hàng lại kinh...
 • 9
 • 641
 • 0

Những vấn đề nổi bật của truyện ngắn việt nam sau 1975 (qua một số truyện ngắn hay và đạt giải trên tuần báo văn nghệ)

Những vấn đề nổi bật của truyện ngắn việt nam sau 1975 (qua một số truyện ngắn hay và đạt giải trên tuần báo văn nghệ)
... ba chơng: Chơng 1: Những vấn đề lý luận Chơng 2: Những vấn đề bật truyện ngắn sau 1975 Chơng 3: Một số đặc sắc nghệ thuật truyện ngắn sau 1975 Phần Nội dung Chơng Những vấn đề lý luận Cuộc cách ... phẩm họ tiếp bớc thay đổi, cách tân văn học sau 1975 Do vậy, đứa tinh thần đề cập đến nhiều vấn đề thời đại mà làm nên vấn đề đặt cho văn học Chơng Những vấn đề bật truyện ngắn sau 1975 2.1 Hiện ... góp vài ý kiến nhỏ vào lĩnh vực Bên cạnh đó, sử dụng phơng pháp so sánh, đối chiếu vấn đề nhà văn quan tâm truyện ngắn sau 1975 với truyện ngắn 194 51975 để thấy đợc nét đặc sắc truyện ngắn sau 1975...
 • 63
 • 409
 • 1

Tài liệu NHỮNG VẤN ĐỀ NỔI BẬT CỦA SẢN XUẤT TRONG KHU VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ KHUYẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH pdf

Tài liệu NHỮNG VẤN ĐỀ NỔI BẬT CỦA SẢN XUẤT TRONG KHU VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ KHUYẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH pdf
... ngân sách, tương đương 11% tổng giá trị sản xuất nông nghiệp Trong nông nghiệp đóng góp 21% GDP đầu tư toàn xã hội cho nông nghiệp chiếm 2,9% tổng GDP Đầu tư từ ngân sách Việt Nam cho nông nghiệp ... chuyên canh nông nghiệp, quy hoạch, đầu tư sở hạ tầng phát triển cụm trọng điểm nông nghiệp Ở nơi, có tổ hợp liên kết nông nghiệp, có sở công nghiệp chế biến nông sản, sản xuất vật tư nông nghiệp ... thủy sản trở thành lao động phi nông nghiệp e) Phát triển ngành công nghiệp, dịch vụ phục vụ để nâng cao giá trị gia tăng cho hàng nông sản Công nghiệp sản xuất vật tư đầu vào phục vụ nông nghiệp...
 • 19
 • 225
 • 0

Những vấn đề nổi bật của kinh tế Trung Quốc sau Đại hội XVIII doc

Những vấn đề nổi bật của kinh tế Trung Quốc sau Đại hội XVIII doc
... © 2013 Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế Chính sách Bài Nghiên cứu NC-29 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội Những vấn đề bật kinh tế Trung Quốc sau Đại hội XVIII Phạm Sỹ Thành1 ... Phương hướng phát triển kinh tế Trung Quốc sau Đại hội XVIII Theo nội dung kinh tế Báo cáo Chính trị Đại hội XVIII nêu trên, cho ưu tiên mặt kinh tế mà hệ nhà lãnh đạo Trung Quốc – đứng đầu ông Tập ... dung phát triển kinh tế nêu lên Báo cáo Đại hội XVII XVIII Nội dung tổng thể Đại hội XVII Đại hội XVIII Hai trọng tâm kinh tế: Hai trọng tâm phát triển kinh tế:  Xây dựng xã hội giả toàn  Hoàn...
 • 29
 • 344
 • 4

Giáo án tập làm văn lớp 3 - Đề bài: NÓI - VIẾT VỀ NGƯỜI LAO ĐỘNG TRÍ ÓC. potx

Giáo án tập làm văn lớp 3 - Đề bài: NÓI - VIẾT VỀ NGƯỜI LAO ĐỘNG TRÍ ÓC. potx
... từ 7-1 0 câu lời vừa kể (cũng viết theo trình tự câu hỏi gợi ý) -Viết vào -Cho hs viết vào vở -Gv theo dõi em viết bài, giúp đỡ hs yếu -Mời 5-7 hs đọc viết trước -5 ,7 hs đọc lớp trước lớp -Lớp ... làm tập a.Bài tập -Gọi hs đọc yêu cầu -1 hs đọc yêu (1 0-1 2 gợi ý cầu, lớp đọc phút) -Mời 1,2 hs kể tên số thầm theo nghề lao động trí óc -Bác sĩ, giáo - ể hs dễ dàng viên, kĩ sư, kiến chọn kể người ... gì? +Người làm việc nào? +Công việc quan trọng cần thiết với người? +Em có thích làm công việc -Tập kể theo người không? cặp -Yêu cầu cặp hs tập kể -Hs thi kể -Mời 4,5 hs thi kể trước lớp -Nghe,...
 • 5
 • 2,252
 • 4

Giáo án Tập Làm Văn Lớp 3: Đề bài: NÓI - VIẾT VỀ NGƯỜI LAO ĐỘNG TRÍ ÓC. docx

Giáo án Tập Làm Văn Lớp 3: Đề bài: NÓI - VIẾT VỀ NGƯỜI LAO ĐỘNG TRÍ ÓC. docx
... chú…), người nghe hàng xóm, người em biết qua truyện, sách báo, xem phim -Mời hs nói người lao động trí óc mà em chọn kể theo gợi ý SGK -1 hs nói người -Ví dụ: lao động trí óc +Người tên gì? Làm ... -Nhận xét cũ dõi B.Bài -Nêu mục đích yêu cầu 1.Gt học (1 phút) -Ghi đề 2.Hd hs -2 hs đọc lại đề làm tập a.Bài tập -Gọi hs đọc yêu cầu gợi ý (1 0-1 2 -Mời 1,2 hs kể tên số nghề lao lớp đọc ... trước lớp -Tập kể theo cặp -Gv lớp nhận xét, chấm -Hs thi kể điểm, nêu hs kể tốt, xem -Nghe, nhận xét mẫu cho lớp rút kinh bạn kể nghiệm viết lại điều b.Bài tập vừa kể -Gv nêu yêu cầu tập, nhắc -Hs...
 • 5
 • 1,006
 • 5

Báo cáo nghiên cứu khoa học " Văn háo Trung Quốc năm 2008 những vấn đề nổi bật " pps

Báo cáo nghiên cứu khoa học
... chủ đề lịch sử, cải cách mở cửa hàng loạt phim lớn nh: Hiệu lệnh tập kết, "Suy đoán Lý M " "Firt lovers", CJ 7", "Họa B ", Nghiên cứu Trung Quốc số (92) - 2009 "Kungfu Chi Vơng", "Xích Bích", "Phi ... t vấn cho học sinh đến Trung Quốc du học, giới thiệu Trung Quốc đơng đại, làm quen với văn hóa Trung Hoa kiến thức thơng mại Trung Quốc học viện trở thành nơi truyền bá, giao lu, trao đổi văn ... dạy học tiếng Trung Tất hoạt động tập trung vào việc truyền bá tinh hoa văn hóa Hán - hạt nhân t tởng "hài ho ", "hoà giải", "hoà bình" Khổng Tử giới Từ tăng cờng hiểu biết nhân dân giới văn...
 • 6
 • 204
 • 1

Từ hiệp hội (ASEAN) đến cộng đồng (AC) những vấn đề nổi bật trong giai đoạn 2011-2020 và tác động đến việt nam

Từ hiệp hội (ASEAN) đến cộng đồng (AC) những vấn đề nổi bật trong giai đoạn 2011-2020 và tác động đến việt nam
... sir ung ho cua cac nuac lan 24 Chtrong III: Trien vong thurc hien cdng d6ng AC den nam 2020 va tac dong chu yeu d£n Viet Nam 28 I.Trien vong thuc hien AC den nam 2020 : Tmh kha thi, trien khai ... hoi (ASEAN) sang Cong d6ng (AC) Chuang III: Triin vong thirc hien AC din 2020 va tac dong chu yiu d6i vai Viet Nam Chircmg I: DANH GIA QUA TRINH HINH THANH VA XAY DUNG C0NG DdNG ASEAN ( AC) Trong ... lihh vuc huang tai xay dimg cong dong AC vao nam 2015 12 Chrnmg II: NHUNG VAN DE N l BAT TRONG QUA TRINH CHUYEN TtT HIEP HOI (ASEAN) SANG C0NG DONG (AC) Muc tieu va noi dung cua chuang la di sau...
 • 44
 • 64
 • 0

bài giảng tập làm văn tuần tuần 22 nói viết về người lao động trí óc

bài giảng tập làm văn tuần tuần 22 nói viết về người lao động trí óc
... a) Người ai, làm nghề gì? b) Người ngày làm việc gì? (Kể cụ thể việc làm họ) c) Người làm việc nào? (Nói rõ cách làm việc người kể) d) Công việc quan trọng, cần thiết người? e) Em có thích làm ... dùng xác,… Bài tham khảo Người lao động trí óc em kể người mẹ yêu đời em Mẹ cán giảng dạy trường Cao đẳng sư phạm Quảng Trị Mẹ dạy mười năm Công việc hàng ngày mà em thường thấy mẹ làm soạn giáo ... tra cũ: * Quan sát tranh sau cho biết người trí thức tranh ai, họ làm việc gì? BÁC SĨ KỸ SƯ CẦU ĐƯỜNG GIÁO VIÊN NHÀ KHOA HỌC Câu 1: Hãy kể người lao động trí óc mà em biết Ví dụ : bác sĩ, giáo...
 • 20
 • 92
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: những thành tựu nổi bật về văn học thời lê sơnhững văn bản quy định về công tác văn thưnhững văn bản pháp luật về bảo vệ môi trườngnhung bai van hay nhat ke ve nguoi lao dong tri oc ma em bietgiáo án tập làm văn lớp 3 đề bài nói viết về người lao động trí óc potxnhững vấn đề nổi bật của kinh tế trung quốc sau đại hội xviiitích hợp với tiếng việt ở bài chương trình địa phương với phần tập làm văn ở bài viết số 7 với thực tế cuộc sống ở những vấn đề nổi bật trong các chươngmẫu văn bản thỏa thuận của người lao động làm thêm giờviet mot doan van hay nhat ke ve nguoi lao dong tri octập làm văn lớp 3 kể về người lao dong tri oc ma em biettap lam van lop 3 viet ve nguoi lao dong tri octập làm văn lớp 3 kể về người lao dong nghe thuattập làm văn lớp 3 kể về người lao dong trí octap làm van lop 3 ke ve nguoi lao donglàm nổi bật tưư thế lao động của con ngưười trưước biển cảchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCTính toán và thiết kế Boost Converterbao cao phu gia thuc phamBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượngTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYSách Tiếng Trung 1HÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcHai đường thẳng vuông gócBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 5. Người lính dũng cảmBài 43. Rễ cây