Luận văn thực trạng kinh doanh hàng nhập khẩu của công ty tranimexco hà nội

Một số giải pháp đẩy mạnh kinh doanh hàng nhập khẩu của Công ty Tranimexco- Nội

Một số giải pháp đẩy mạnh kinh doanh hàng nhập khẩu của Công ty Tranimexco- Hà Nội
... động kinh doanh hàng nhập công ty 32 3.1.1 Những thuận lợi khó khăn công ty 32 3.1.2 Phơng hớng hoạt động kinh doanh công ty 34 3.2 Một số giải pháp đẩy mạnh kinh doanh hàng nhập công ty ... trạng kinh doanh hàng nhập công ty Tranimexco -Hà nội 15 2.1 Tổng quan hoạt động kinh doanh nói chung kinh doanh hàng nhập nói riêng công ty 15 2.2 Hoạt động kinh doanh hàng nhập Cty ... xuất giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động kinh doanh hàng nhập công ty Bố cục viết gồm chơng: Chơng I: Lý luận kinh doanh hàng nhập doanh nghiệp ChơngII: Thực trạng kinh doanh hàng nhập công tyTranimexco-Hà...
 • 50
 • 237
 • 1

Thực trạng kinh doanh xuất nhập khẩu của công ty Thanh Bình HTC

Thực trạng kinh doanh xuất nhập khẩu của công ty Thanh Bình HTC
... cđa c«ng ty 2.1.3 Nh÷ng ®Ỉc ®iĨm kinh tÕ kü tht cđa c«ng ty - LÜnh vùc kinh doanh cđa c«ng ty Sè lÜnh vùc kinh doanh qua c¸c n¨m: míi thµnh lËp th× lÜnh vùc kinh doanh chđ u cđa c«ng ty chØ lµ ... triƯu ®ång Tªn c«ng ty 2001 2002 2003 C«ng ty Thanh B×nh HTC 86843 104427 129890 Tỉng c«ng ty thÐp ViƯt Nam 7245250 6961801 5647391 C«ng ty Thanh B×nh HTC/ tỉng 1,2 1,5 2,3 c«ng ty thÐp ViƯt Nam ... ho¹t ®éng kinh doanh nhËp khÈu vµ søc c¹nh tranh vỊ hµng ho¸ cđa c«ng ty 2.1 Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triĨn cđa c«ng ty 2.1.1.Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triĨn - C«ng ty Thanh B×nh HTC ®−ỵc...
 • 60
 • 180
 • 1

Luận văn một số giải pháp marketing nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh xuất nhập khẩu của công ty Nam Nội - 1 ppt

Luận văn một số giải pháp marketing nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh xuất nhập khẩu của công ty Nam Hà Nội - 1 ppt
... Phần III: Một số giải pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu kinh doanh xuất công ty cổ phần XNK Nam Nội Để hoàn thành chuyên đề này, em nhận hướng dẫn tận tình giúp đỡ nhiệt tình cô công ty cổ phần ... lâu dài có hiệu công ty III/ NỘI DUNG VÀ QUY TRÌNH CHỦ YẾU CỦA MARKETING XUẤT KHẨU Kinh doanh xuất tiềm ẩn phức tạp nhiều rủi ro so với tiến hành kinh doanh nước Sự phức tạp nhiều văn hóa khác ... dung cần nghiên cứu là: 18 - Quan điểm kinh doanh thường nhân doanh nghiệp cần nghiên cứu - Loại hình doanh nghiệp kinh doanh - Phạm vi, lĩnh vực kinh doanh - Khả kinh doanh (vốn, sở vật chất...
 • 23
 • 75
 • 0

Luận văn một số giải pháp marketing nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh xuất nhập khẩu của công ty Nam Nội - 2 doc

Luận văn một số giải pháp marketing nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh xuất nhập khẩu của công ty Nam Hà Nội - 2 doc
... Malaixia 20 0.000 397.000 23 1 .23 8 26 5.080 26 2. 425 ,00 19 Philippin - - - 124 .646 525 .588,00 20 Lào - 18.000 24 9.598 27 .1 82 259.046,34 21 Ân độ 368. 720 400.167 - - - 22 Pakixtan - - - 16. 327 - 23 Trung ... 94.500 - 5 12. 6 42 56.340,00 Bỉ 26 5 .21 8 301.169 3 42. 3 32 95.377 - Mỹ - 22 0.000 3 42. 289 2. 275.530 808.889,10 10 Uc 58. 726 77.780 124 .357 99.344 1.588.8 32, 03 11 HàLan 173. 125 26 2 .24 5 321 .069 2. 4 92. 439 26 6.055,00 ... Quốc 421 .23 6 4 02. 926 2. 423 .940 22 0.346 409.531 ,28 24 TâyBan Nha - - - 22 0.000 110.000,00 25 Nga - - - 27 6.000 26 Đài Loan 5 .28 9 .26 8 4.771.714,76 27 PhầnLan 11.180,40 28 Tiệp Khắc 123 .851,34 29 Thuỵ...
 • 23
 • 151
 • 0

Luận văn một số giải pháp marketing nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh xuất nhập khẩu của công ty Nam Nội - 3 potx

Luận văn một số giải pháp marketing nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh xuất nhập khẩu của công ty Nam Hà Nội - 3 potx
... MARKETING NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH XUẤT KHẨU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NAM HÀ NỘI I MỤC TIÊU VÀ PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN KINH DOANH CỦA CÔNG TY Mục tiêu phát triển Mở rộng quy mô xuất ... nhằm nâng cao hiệu kinh doanh xuất công ty số kiến nghị nhà nước Những ý kiến nhiều thiếu sót, song với mong muốn để hoàn thiện kinh doanh xuất công ty xuất nhập Nội thời gian tới 65 KẾT LUẬN ... động kinh doanh xuất chiều rộng chiều sâu, nâng cao hiệu kinh doanh xuất 66 TÀI LIỆU THAM KHẢO Quản trị Marketing - Philip Kotler - NXB Thống kê Marketing quốc tế quản lý xuất nhập - Khoa Marketing...
 • 21
 • 72
 • 0

Luận văn tốt nghiệp: Một số biện pháp thúc đẩy kinh doanh hàng nhập khẩuCông ty Dược liệu Trung ương 1

Luận văn tốt nghiệp: Một số biện pháp thúc đẩy kinh doanh hàng nhập khẩu ở Công ty Dược liệu Trung ương 1
... vậy, sở kiến thức học, trình thực tập Phòng Kinh doanh - Nhập công ty Dợc liệu Trung ơng 1, sâu nghiên cứu chọn đề tài cho luận văn tốt nghiệp : Một số biện pháp thúc đẩy kinh doanh hàng nhập công ... TW/ĐP 19 95 280,0 68,4 211 ,6 24,4/75,6 13 ,6 10 ,6 3,0 78,0/22,0 19 97 387,0 11 2,3 274,7 29,0/ 71, 0 11 ,6 9,5 2 ,1 81, 7 /18 ,3 19 99 3 61, 3 15 5,3 206,0 43,0/57,0 9,4 8,7 0,7 92,5/7,5 20 01 417 ,6 211 ,9 205,7 ... liệu Trung ơng Chơng III: Một số biện pháp thúc đẩy kinh doanh hàng nhập Đại học kinh tế quốc dân Khoa thơng mại K 41 Luận văn tốt nghiệp Trần Ngọc Hà Công ty Dợc liệu Trung ơng Tôi xin chân thành...
 • 101
 • 56
 • 0

Thực trạng hoạt động kinh doanh hàng nhập khẩu của Công ty CSI

Thực trạng hoạt động kinh doanh hàng nhập khẩu của Công ty CSI
... cho điểm báo hoạt động kinh doanh lớn mạnh cho năm tới 2.2 Thực trạng hoạt động kinh doanh hoạt động kinh doanh nhập công ty 2.2.1 Thực quy trình nhập Thực hợp đồng nhập thực chuỗi công việc đan ... kinh doanh công ty Hoạt động kinh doanh công ty sôi động đem lại lợi nhuận lớn, góp phần vào công phát triển công ty. Phạm vi kinh doanh Công ty mang tinh tổng hợp, kinh doanh tất hàng hoá mà ... lý hoạt động sản xuất kinh doanh Đối với doanh nghiệp kinh doanh hàng nhập nói riêng doanh nghiệp nói chung hoạt động bán hàng khâu quan trọng mấu chốt Chỉ bán hàng doanh nghiệp thu hồi vốn kinh...
 • 27
 • 223
 • 0

Nâng cao hiệu quả kinh doanh hàng nhập khẩu của công ty TNHH Thực Phẩm Thịt Đỏ

Nâng cao hiệu quả kinh doanh hàng nhập khẩu của công ty TNHH Thực Phẩm Thịt Đỏ
... ngành hiệu kinh doanh công ty cao ngược lại 33 CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ KINH DOANH HÀNG NHẬP KHẨU CỦA CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM THỊT ĐỎ 2.1 Giới thiệu chung công ty hiệu kinh doanh công ... chung hiệu kinh doanh hàng nhập công ty thương mại Chương 2: Phân tích thực trạng hiệu kinh doanh hàng nhập công ty TNHH Thực Phẩm Thịt Đỏ Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu kinh doanh hàng nhập công ... thương mại + Đánh giá thực trạng hiệu kinh doanh hàng nhập công ty TNHH Thực Phẩm Thịt Đỏ + Đề xuất số giải pháp nâng cao hiệu kinh doanh hàng nhập công ty TNHH Thực Phẩm Thịt Đỏ Đối tượng phạm vi...
 • 89
 • 102
 • 0

Một số vấn đề về kinh doanh hàng nhập khẩuCông ty Thương mại Lâm sản Nội VINAFOR HANOI

Một số vấn đề về kinh doanh hàng nhập khẩu ở Công ty Thương mại Lâm sản Hà Nội VINAFOR HANOI
... nghiên cứu hoạt động kinh doanh hàng nhập Công ty hoàn thành chuyên đề thực tập với đề tài : Một số vấn đề kinh doanh hàng nhập Công ty Thơng mại Lâm sản Nội - VINAFOR HANOI Đề tài tập trung nghiên ... hoạt động kinh doanh hàng nhập Công ty Thơng mại Lâm sản Nội I - Đặc điểm sản xuất kinh doanh Công ty Thơng mại Lâm sản Nội - Quá trình hình thành phát triển Công ty Cùng với công công nghiệp ... động kinh doanh hàng nhập Công ty năm gần 51 - Phân tích hiệu kinh doanh hàng nhập Công ty 56 III - Những đánh giá chung tình hình hoạt động kinh doanh hàng nhập Công ty Thơng mại Lâm sản Nội...
 • 95
 • 53
 • 0

GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HÀNG NHẬP KHẨU CỦA CÔNG TY TNHH TÍCH HỢP HỆ THỐNG CMC.doc

GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HÀNG NHẬP KHẨU CỦA CÔNG TY TNHH TÍCH HỢP HỆ THỐNG CMC.doc
... ng kinh doanh hng nhp khõu ca cụng ty 2.2.2.1 Mt hng kinh doanh ca cụng ty Hot ng kinh doanh ca cụng ty khỏ sụi ng v em li li nhun khỏ ln, gúp phn vo cụng cuc phỏt trin cụng ty. Phm vi kinh doanh ... hoch sn xut kinh doanh ca n v, gúp phn nõng cao hiu qu kinh doanh Ch cú nh vy mi to mt lc lng lao ng cú nng sut cao, cht lng tt, t ú gim chi phớ kinh doanh v nõng cao hiu qu kinh doanh hng nhp ... Hiu qu ca doanh nghip kinh doanh hng nhp khu l mt phc tp, cú quan h n ton b cỏc yu t ca qun tr kinh doanh Doanh nghip ch cú th t c hiu qu cao s dng cỏc yu tụ c bn ca quỏ trỡnh kinh doanh mt cỏch...
 • 87
 • 514
 • 3

PHÁT TRIỂN KINH DOANH HÀNG NHẬP KHẨU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ NAM Á

PHÁT TRIỂN KINH DOANH HÀNG NHẬP KHẨU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ NAM Á
... phần Dược Thiết bị Y tế Nam Á giai đoạn 2009 – 2012 Thực trạng phát triển kinh doanh hàng nhập Công ty Cổ phần Dược Thiết bị Y tế Nam Á giai đoạn 2009 – 2012 Đánh giá việc phát triển kinh doanh hàng ... số giải pháp nhằm phát triển kinh doanh hàng nhập Công ty Cổ phần Dược Thiết bị y tế Nam Á đến năm 2020 LOGO Chương – Kết cấu Hàng hóa nhập doanh nghiệp Phát triển kinh doanh hàng nhập doanh nghiệp ... uy tín doanh nghiệp LOGO Chương – Kết cấu Một số đặc điểm Công ty Cổ phần Dược Thiết bị Y tế Nam Á giai đoạn 2009 – 2012 Các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển kinh doanh hàng nhập Công ty Cổ phần...
 • 25
 • 179
 • 0

Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Hoạt Động Kinh Doanh Hàng Nhập Khẩu Của Công Ty TNHH Tích Hợp Hệ Thống CMC

Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Hoạt Động Kinh Doanh Hàng Nhập Khẩu Của Công Ty TNHH Tích Hợp Hệ Thống CMC
... Kết hoạt động kinh doanh hàng nhập khâu công ty 2.2.2.1 Mặt hàng kinh doanh công ty Hoạt động kinh doanh công ty sôi động đem lại lợi nhuận lớn, góp phần vào công phát triển công ty. Phạm vi kinh ... lý luận chung hoạt động kinh doanh hàng nhập Chương II: Thực trạng kinh doanh hàng nhập Công ty (CSI) Chương III: Giải pháp kiến nghị nhằm nâng cao hiệu kinh doanh hàng nhập Công ty Trong trình ... thầy giáo Trần Văn Bão, cán nhân viên công ty nên em xin chọn đề tài: Giải pháp nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh hàng nhập công ty TNHH tích hợp hệ thống CMC SV: Nguyễn Thị Hồng Hạnh Lớp 47B...
 • 87
 • 190
 • 0

CHƯƠNG III MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU TẠI CÔNG TY VIMEDIMEX-HÀ NỘI. potx

CHƯƠNG III MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU TẠI CÔNG TY VIMEDIMEX-HÀ NỘI. potx
... động kinh doanh công ty ngày có hiệu MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU CỦA CÔNG TY VIMEDIMEX 2.1 Thúc đẩy hoạt động nghiên cứu thị trờng để xây dựng chiến lợc kinh ... hàng kinh doanh công ty 25 Môi trờng kinh doanh 25 Hệ thống tổ chức công ty 27 4.1 Cơ cấu máy công ty 27 4.2 Công tác tổ chức cán lao động 29 III Hiệu hoạt động kinh doanh công ty 30 Tình hình kinh ... kinh doanh xuất nhập công ty. 30 Mặt hàng xuất 30 1.2 Mặt hàng nhập 34 Tình hình kinh doanh xuất nhập theo thị trờng công ty 35 2.1 Thị trờng xuất 35 2.2 Thị trờng nhập 38 Kết hoạt động kinh doanh...
 • 19
 • 92
 • 0

LUẬN VĂN: Hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu của Tổng công ty xuất nhập khẩu xây dựng Việt nam- VINACONEX, thực trạng và giải pháp

LUẬN VĂN: Hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu của Tổng công ty xuất nhập khẩu xây dựng Việt nam- VINACONEX, thực trạng và giải pháp
... tài Hoạt động kinh doanh xuất nhập Tổng công ty xuất nhập xây dựng Việt nam- VINACONEX, thực trạng giải pháp “ nghiên cứu luận văn 2 Tình hình nghiên cứu đề tài Hoạt động kinh doanh xuất nhập ... kinh doanh xuất nhập doanh nghiệp kinh tế thị trường hội nhập Kinh Tế Quốc Tế 1.1 Đặc điểm vai trò kinh doanh xuất nhập kinh tế thị trường hội nhập kinh tế quốc tế 1.1.1 Thực chất hoạt động xuất ... hướng kinh doanh có lợi cho doanh nghiệp 1.2.2 Nhóm yếu tố bên doanh nghiệp ảnh hưởng đến hoạt động xuất nhập Hoạt động sản xuất kinh doanh nói chung, kinh doanh XNK nói riêng, chịu tác động...
 • 80
 • 196
 • 0

Luận Văn: Thực trạng và một số giải pháp thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu của Công ty cổ phần sản xuất dịch vụ xuất nhập khẩu Từ LiêmTULTRACO doc

Luận Văn: Thực trạng và một số giải pháp thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu của Công ty cổ phần sản xuất dịch vụ xuất nhập khẩu Từ LiêmTULTRACO doc
... Phũng kinh daonh 3 :Kinh doanh v cỏc mt hng in t in lnh + Phũng kinh doanh 4 :Kinh doanh tng hp + Phũng kinh doanh 5(Phũng A) :Kinh doanh thuc tõn dc + Phũng kinh doanh 6(Phũng kinh doanh B) :Kinh doanh ... Phũng kinh doanh 7 :Kinh doanh thuc bo v thc vt + Phũng kinh doanh 8 :Kinh doanh n ung c sn(335 Cu giy) + Phũng kinh doanh 9 :Kinh doanh bt ng sn v sõn tennis + Phũng kinh doanh 10:Chuyờn v kinh doanh ... cụng ty phm vi s ó gúp vo cụng ty II C IM HOT NG KINH DOANH CA CễNG TY DCH V KINH DOANH XUT NHP KHU Cụng ty XNK v hot ng kinh doanh thng mi nn kinh t quc dõn 1.1 Vai trũ ca hot ng kinh doanh...
 • 75
 • 74
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: phát triển kinh doanh hàng nhập khẩu của công ty cổ phần dược và thiết bị y tế nam ámột số biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh xuất nhập khẩu tại công ty vimedimex hà nộiluận văn thực trạng hoạt động xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại việt nam trong thời gian vừa qualuận văn về thuc trang tình hình xuất nhập khẩu cua cong tythực trạng hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu của công ty may chiến thắng trong những năm qualuận văn chiến lược kinh doanh bất động sản của công ty cổ phần dịch vụ và xây dựng địa ốc đất xanh dat xanh group từ năm 2012 đến năm 2020phương hướng và giải pháp thúc đẩy hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu của công ty may chiến thắngtình hình kinh doanh xuất nhập khẩu của công tykết quả hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu của công ty trong thời gian quamục tiêu và định hướng phát triển hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu của công tymột số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh xuất nhập khẩu của công ty vimedimexmột số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh xuất nhập khẩu của công ty vimedimexthực trạng kiểm toán hàng tồn kho do công ty cpa hà nội thực hiện tại công ty xthực trạng kiểm toán hàng tồn kho do công ty cpa hà nội thực hiện tại công ty ythực trạng hoạt động xuất nhập khẩu của công ty trách nhiệm hữu hạn cellco việt nam trong thời gian quaPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnBài 48. Quả