THÍ NGHIỆM CÔNG TRÌNH CHỊU TẢI TRỌNG ĐỘNG

Thí nghiệm công trình chịu tải trọng tác dụng động.pdf

Thí nghiệm công trình chịu tải trọng tác dụng động.pdf
... tỉåüng kho sạt chè täưn tải mäüt ngưn cháún âäüng, thç viãûc dng trỉûc tiãúp chênh âãø lm ti trng thê nghiãûm s thỉûc hiãûn âỉåüc khạ dãù dng Trỉåìng håüp trãn âäúi tỉåüng täưn tải âäưng thåìi nhiãưu ... âäüng; α – pha ban âáưu (khi t=0) ωt+α – pha dao âäüng, xạc âënh theo vë trê ca âiãøm dao âäüng tải thåìi âiãøm t; Khi dao âäüng âiãưu ha, täúc âäü v gia täúc ca âiãøm dao âäüng cng biãún thiãn ... dáưn tỉì nh âãún låïn, räưi lải gim dáưn xúng nh; quạ trçnh ny s xy liãn tủc sút thåìi gian täưn tải cạc lỉûc cỉåỵng bỉïc trãn cäng trçnh Hiãûn tỉåüng dao âäüng ny gi l hiãûn tỉåüng dao âäüng “biãn”...
 • 18
 • 778
 • 5

Nghiên cứu thực nghiệm công trình chịu tải trọng tĩnh.pdf

Nghiên cứu thực nghiệm công trình chịu tải trọng tĩnh.pdf
... cỉïu, tải mäùi âiãøm kho sạt cáưn bäú trê mäüt säú tenzomet theo cạc phỉång khạc thûn tiãûn cho viãûc làõp âàût (dạn pháưn 15 tỉí cm biãún v hn näúi dáy dáùn) Säú lỉåüng cạc pháưn tỉí cm biãún tải ... Phỉång ca ỉïng sút chênh tải âiãøm khosạt â biãút Bi toạn cọ hai áøn säú cáưn phi tçm, âọ l hai giạ trë biãún dảng chênh εmax v εmin Âãø xạc âënh âỉåüc hai giạ trë biãún dảng ny tải mäüt âiãøm kho ... thê nghiãûm ténh cạc kãút cáúu cäng trçnh; âàûc biãût l tiãún hnh thỉí ti trng trãn cạc kãút cáúu tải hiãûn trỉåìng Cạc loải váût liãûu ny, lm ti thê nghiãûm cáưn phi cán âong chênh xạc, âọng gọi...
 • 20
 • 736
 • 7

đánh giá hiệu quả chắn của hệ cản ma sát điều khiển bị động đối với công trình chịu tải trọng động đất

đánh giá hiệu quả chắn của hệ cản ma sát điều khiển bị động đối với công trình chịu tải trọng động đất
... tải F F trọng tác động Đối với FD điều khiển bị động max, j = const, giá trị max, j phụ thuộc vào thiết bị cản ma sát (tức phụ thuộc vào hệ số ma sát động μ j lực kẹp Nj) theo quan hệ sau: Fmax, ... ⎭ ⎩ ⎪ véctơ đơn vị, véctơ lực ma sát véctơ tải trọng tác động μj : hệ số ma sát động thiết bị cản ma sát lắp đặt tầng thứ j 3.THUẬT TỐN GIẢI PHƯƠNG TRÌNH CHUYỂN ĐỘNG − FD làm việc trạng thái: ... FD tải trọng đầu vào) Dựa phương pháp Time-Newmark, việc tìm nghiệm phương trình chuyển động kết cấu sử dụng FD trở nên đơn giản Hiệu FD với tải trọng gió hay tải xung so với tải trọng động đất...
 • 13
 • 289
 • 0

Báo cáo khoa học: Đánh giá hiệu quả của hệ cản ma sát biến thiên với công trình chịu tải trọng động đất pptx

Báo cáo khoa học: Đánh giá hiệu quả của hệ cản ma sát biến thiên với công trình chịu tải trọng động đất pptx
... lượng (C) Khung với hệ cản ma sát điều khiển bị động (D) Khung với hệ cản ma sát biến thiên điều khiển bán chủ động (E) Khung với hệ cản ma sát biến thiên điều khiển bán chủ động Hình 12.Các ... hạn chế độ giảm đáp ứng hệ cản ma sát bị động VFD giải tốt độ giảm gia tốc lớn hạn chế Hệ cản ma sát VFD cho hiệu cao công trình chịu trận động đất có cường độ lớn Điều mang lại ứng dụng lớn ngành ... tầng so với đất nền; u ( t ) : vector lực điều khiển sinh hệ cản ma sát biến thiên; w ( t ) : vector gia tốc trận động đất; A : ma trận xác định đặc trưng kết cấu bao gồm ma trận khối lượng, ma trận...
 • 9
 • 206
 • 0

THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH CHỊU TẢI TRỌNG ĐỘNG ĐẤT BẰNG ETABS THEO PHƯƠNG PHÁP PHỔ PHẢN ỨNG

THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH CHỊU TẢI TRỌNG ĐỘNG ĐẤT BẰNG ETABS THEO PHƯƠNG PHÁP PHỔ PHẢN ỨNG
... tính đến tải trọng động đất 12 Hình 16: Chuyển vò đỉnh tính đến tải động đất theo Phổ phản ứng đàn hồi KẾT LUẬN: - Thiết kế công trình chòu động đất theo phương pháp phổ phản ứng, phương pháp phân ... hợp động đất theo phương x Hình 11: Tổ hợp động đất theo phương y Hình 12: Tổ hợp động đất theo phương Z 2.6 Tải trọng tổ tải trọng: Tónh tải Hoạt tải chất đầy Thành phần tónh tải gió theo phương ... thẳng ứng: Đối với thành phần thẳng ứng tác động động đất, phổ thiết kế xác đònh theo biểu thức trên, gia tốc thiết kế theo phương ngang a g thay gia tốc thiết kế aVg ; S lấy 1,0 Bảng 8: Phổ thiết...
 • 14
 • 717
 • 1

Nghiên cứu ảnh hưởng sự hóa lỏng của đất đến công trình chịu tải trọng động đất

Nghiên cứu ảnh hưởng sự hóa lỏng của đất đến công trình chịu tải trọng động đất
... chương trình Chương 3- Phân tích ảnh hưởng hóa lỏng đến công trình chòu động đất 30 Chương PHÂN TÍCH ẢNH HƯỞNG SỰ HÓA LỎNG ĐẾN CÔNG TRÌNH CHỊU ĐỘNG ĐẤT Để khảo sát ảnh hưởng hóa lỏng đất, cần ... tích ảnh hưởng hóa lỏng đến công trình chòu động đất 36 3.2 PHÂN TÍCH CÔNG TRÌNH CHỊU TẢI TRỌNG ĐỘNG ĐẤT CÓ XÉT ĐẾN SỰ HÓA LỎNG CỦA ĐẤT 3.2.1 Mô hình hóa toán Để giải toán tương tác đất- công trình ... CHƯƠNG 3- PHÂN TÍCH ẢNH HƯỞNG SỰ HÓA LỎNG CỦA ĐẤT ĐẾN CÔNG TRÌNH CHỊU ĐỘNG ĐẤT 30 3.1 Phân tích công trình chòu tải trọng động đất với sơ đồ ngàm không xét đến hóa lỏng đất ...
 • 126
 • 1,434
 • 8

Chương 3: Thí nghiệm kết cấu công trình chịu tải trọng tĩnh pptx

Chương 3: Thí nghiệm kết cấu công trình chịu tải trọng tĩnh pptx
... GIÁ KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM KC THÍ NGHIỆM CHƯƠNG THÍ NGHIỆM CÔNG TRÌNH CHỊU TẢI TRỌNG TĨNH I CÁC KHÁI NIỆM II TẢI TRỌNG THÍ NGHIỆM III THIẾT KẾ THÍ NGHIỆM VỚI TẢI TRỌNG TĨNH II.4 GIÁ TRỊ CỦA TẢI TRỌNG ... TOÁN CHƯƠNG THÍ NGHIỆM CÔNG TRÌNH CHỊU TẢI TRỌNG TĨNH I CÁC KHÁI NIỆM II TẢI TRỌNG THÍ NGHIỆM III THIẾT KẾ THÍ NGHIỆM VỚI TẢI TRỌNG TĨNH IV BỐ TRÍ DỤNG CỤ ĐO IV ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM THÍ NGHIỆM ... CHƯƠNG THÍ NGHIỆM CÔNG TRÌNH CHỊU TẢI TRỌNG TĨNH NỘI DUNG CỦA CHƯƠNG I CÁC KHÁI NIỆM I CÁC KHÁI NIỆM II TẢI TRỌNG THÍ NGHIỆM II TẢI TRỌNG THÍ NGHIỆM III THIẾT KẾ THÍ NGHIỆM VỚI TẢI TRỌNG TĨNH...
 • 69
 • 387
 • 2

Nghiên cứu và ứng dụng móng kim cương vào các công trình chịu tải trọng nhỏ

Nghiên cứu và ứng dụng móng kim cương vào các công trình chịu tải trọng nhỏ
... tiễn công tác thiết kế thi công Nội dung đề tài: Nghiên cứu ứng dụng móng kim cƣơng vào công trình chịu tải trọng nhỏ 1.2 Tổng quan lịch sử nghiên cứu đề tài Trên giới công trình sử dụng móng kim ... TRƢỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG KHOA KĨ THUẬT CÔNG TRÌNH  BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG MÓNG KIM CƢƠNG VÀO CÁC CÔNG TRÌNH CHỊU TẢI TRỌNG NHỎ Sinh viên thực hiện: PHẠM VĂN ... vùng đất yếu 5  Móng kim cương ứng dụng mỹ công trình dân dụng, công trình nhà xưởng, nhà tạm có tải trọng nhỏ Hình 1.4 Nhà tải trọng nhỏ với kết cấu bên gỗ 6 CHƢƠNG II: NGHIÊN CỨU PHƢƠNG PHÁP...
 • 71
 • 404
 • 0

THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH CHỊU TẢI TRỌNG ĐẤT BẰNG ETABS

THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH CHỊU TẢI TRỌNG ĐẤT BẰNG ETABS
... TRỌNG ĐỘNG ĐẤT (QUAKE) 1.3.1 Vò trí công trình đặc trưng đất chân công trình Gia tốc trung bình thiết kế: ag = γ1agR= 1x0.0848x9.81= 0.8319 m/s2, với độ cản nhớt ξ=5% BẢNG LOẠI ĐẤT NỀN CÔNG TRÌNH ... 3 SO SÁNH KẾT QUẢ NỘI LỰC VÀ CHUYỂN VỊ CỦA KẾT CẤU TRONG TRƯỜNG CÓ TÍNH ĐẾN TẢI TRỌNG ĐỘNG ĐẤT 3.3 SO SÁNH KẾT QUẢ CHUYỂN VỊ ĐỈNH KHUNG TRỤC không tính tải trọng động đất Tính động đất theo phổ ... New Spectrum… 2.6 Tải trọng tổ tải trọng: Tónh tải Hoạt tải chất đầy Thành phần tónh tải gió phương X Thành phần tónh tải gió theo phương XX (ngược chiều với X) Thành phần tónh tải gió phương Y...
 • 55
 • 527
 • 11

tính toán công trình chịu tải trọng gió có tiết diện tròn thay đổi theo chiều cao

tính toán công trình chịu tải trọng gió có tiết diện tròn thay đổi theo chiều cao
... thay i theo chiu cao b dy ng thay i Tng hp cỏc dng dao ng i vi cụng trỡnh cú tit din trũn thay i theo chiu cao b dy ng thay i Vi cụng trỡnh cú tit din trũn thay i theo chiu cao Dng dao ng b dy ... chun ca lc ngang hng giú vi tit din trũn thay i v khụng thay i theo chiu cao Tng hp lc ngang hng giú i vi cụng trỡnh cú tit din trũn thay i theo chiu cao Theo TCVN 2737 : 1995 Dng dao ng Mụmen ... thay i theo chiu cao (1,18 ln) - V lc ngang hng giú: Vi cụng trỡnh cú tit din trũn thay i theo chiu cao lc ct ỏy ln hn cụng trỡnh cú tit din trũn khụng thay i (1,3 ln) - Kt qu mụmen ỏy tớnh theo...
 • 26
 • 432
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: công trình chịu tải trọngtài liệu thí nghiệm công trìnhthiết kế công trình chịu tải động đất bằng etabsthí nghiệm công trìnhthí nghiệm công trìnhchịu tải trọng động đấtcông trình chịu tảibài tập thí nghiệm công trìnhmẫu báo cáo thí nghiệm công trìnhthi nghiem cong trinhbài giảng thí nghiệm công trìnhgiáo trình thí nghiệm công trìnhbáo cáo thí nghiệm công trìnhthí nghiệm công trình xây dựngthí nghiệm công trình giao thôngchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánbao cao nguyen ly bao quan thuc phamHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượngSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐBài 48. QuảSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học