Chương 3: Thí nghiệm kết cấu công trình chịu tải trọng tĩnh pptx

69 591 5

Daniel Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 111,504 tài liệu

  • Loading ...
1/69 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/06/2014, 06:20

Thí nghiệm kết cấu công trình chịu tải trọng tĩnh BỘ MÔN THÍ NGHIỆM VÀ KIỂM ĐỊNH CÔNG TRÌNH CHƯƠNG 3 CHƯƠNG 3 THÍ NGHIỆM CÔNG TRÌNH CHỊU TẢI TRỌNG TĨNH I. CÁC KHÁI NIỆM II. TẢI TRỌNG THÍ NGHIỆM III. THIẾT KẾ THÍ NGHIỆM VỚI TẢI TRỌNG TĨNH IV. BỐ TRÍ DỤNG CỤ ĐO IV. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM I. CÁC KHÁI NIỆM II. TẢI TRỌNG THÍ NGHIỆM III. THIẾT KẾ THÍ NGHIỆM VỚI TẢI TRỌNG TĨNH IV. BỐ TRÍ DỤNG CỤ ĐO V. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM NỘI DUNG CỦA CHƯƠNG 3 CHƯƠNG 3 THÍ NGHIỆM CÔNG TRÌNH CHỊU TẢI TRỌNG TĨNH I. CÁC KHÁI NIỆM II. TẢI TRỌNG THÍ NGHIỆM III. THIẾT KẾ THÍ NGHIỆM VỚI TẢI TRỌNG TĨNH IV. BỐ TRÍ DỤNG CỤ ĐO IV. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM I. CÁC KHÁI NIỆM KẾT CẤU CÔNG TRÌNH THIẾT KẾ THỰC TẾ LÀM VIỆC ĐỘ BỀN ĐỘ CỨNG KHẢ NĂNG CHỐNG NỨT ? ĐỊNH NGHĨA: THÍ NGHIỆM KC VỚI TẢI TRỌNG TĨNH LÀ TN BẰNG CÁCH CHẤT TẢI TỪ TỪ LÊN KẾT CẤU NHẰM XÁC ĐỊNH SỰ TƯƠNG QUAN GiỮA CÁC GIÁ TRỊ THỰC TẾ VÀ THIẾT KẾ CỦA ĐỘ BỀN, ĐỘ CỨNG VÀ KHẢ NĂNG CHỐNG NỨT (TCXDVN 274 : 2002) CHƯƠNG 3 THÍ NGHIỆM CÔNG TRÌNH CHỊU TẢI TRỌNG TĨNH I. CÁC KHÁI NIỆM II. TẢI TRỌNG THÍ NGHIỆM III. THIẾT KẾ THÍ NGHIỆM VỚI TẢI TRỌNG TĨNH IV. BỐ TRÍ DỤNG CỤ ĐO IV. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM TẢI TRỌNG THÍ NGHIỆM TĨNH : LÀ NGOẠI LỰC TÁC DỤNG LÊN KẾT CẤU TN VÀ THỎA MÃN CÁC ĐIỀU KIỆN SAU : • GIÁ TRỊ CỦA TẢI TRỌNG KHÔNG PHỤ THUỘC VÀO THỜI GIAN • KHI TÁC DỤNG KHÔNG GÂY RA LỰC XUNG LÊN KẾT CẤU TN VAI TRÒ CỦA TN TẢI TRỌNG TĨNH TRONG THỰC TẾ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC • NGHIÊN CỨU SỰ LÀM VIỆC CỦA VẬT LIỆU MỚI, KẾT CẤU MỚI • QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN, QUY PHẠM • XÁC ĐỊNH CÁC HỆ SỐ THỰC NGHIỆM PHỤC VỤ CHO TÍNH TOÁN CHƯƠNG 3 THÍ NGHIỆM CÔNG TRÌNH CHỊU TẢI TRỌNG TĨNH I. CÁC KHÁI NIỆM II. TẢI TRỌNG THÍ NGHIỆM III. THIẾT KẾ THÍ NGHIỆM VỚI TẢI TRỌNG TĨNH IV. BỐ TRÍ DỤNG CỤ ĐO IV. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM THÍ NGHIỆM KHẢ NĂNG CHỊU NÉN CỦA KẾT CẤU CHẾ TẠO BẰNG VẬT LIỆU BÊ TÔNG NHẸ CHƯƠNG 3 THÍ NGHIỆM CÔNG TRÌNH CHỊU TẢI TRỌNG TĨNH I. CÁC KHÁI NIỆM II. TẢI TRỌNG THÍ NGHIỆM III. THIẾT KẾ THÍ NGHIỆM VỚI TẢI TRỌNG TĨNH IV. BỐ TRÍ DỤNG CỤ ĐO IV. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM SỰ LÀM VIỆC CỦA KẾT CẤU LIÊN HỢP DẦM THÉP – BẢN SÀN BTCT CHƯƠNG 3 THÍ NGHIỆM CÔNG TRÌNH CHỊU TẢI TRỌNG TĨNH I. CÁC KHÁI NIỆM II. TẢI TRỌNG THÍ NGHIỆM III. THIẾT KẾ THÍ NGHIỆM VỚI TẢI TRỌNG TĨNH IV. BỐ TRÍ DỤNG CỤ ĐO IV. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM THÍ NGHIỆM SỰ LÀM VIỆC CỦA TẤM TÔN TONMAT CHƯƠNG 3 THÍ NGHIỆM CÔNG TRÌNH CHỊU TẢI TRỌNG TĨNH I. CÁC KHÁI NIỆM II. TẢI TRỌNG THÍ NGHIỆM III. THIẾT KẾ THÍ NGHIỆM VỚI TẢI TRỌNG TĨNH IV. BỐ TRÍ DỤNG CỤ ĐO IV. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM THÍ NGHIỆM SỰ LÀM VIỆC CỦA SÀN BUBBLE DECK CHƯƠNG 3 THÍ NGHIỆM CÔNG TRÌNH CHỊU TẢI TRỌNG TĨNH I. CÁC KHÁI NIỆM II. TẢI TRỌNG THÍ NGHIỆM III. THIẾT KẾ THÍ NGHIỆM VỚI TẢI TRỌNG TĨNH IV. BỐ TRÍ DỤNG CỤ ĐO IV. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM TẢI TRỌNG THÍ NGHIỆM TĨNH : LÀ NGOẠI LỰC TÁC DỤNG LÊN KẾT CẤU TN VÀ THỎA MÃN CÁC ĐIỀU KIỆN SAU : • GIÁ TRỊ CỦA TẢI TRỌNG KHÔNG PHỤ THUỘC VÀO THỜI GIAN • KHI TÁC DỤNG KHÔNG GÂY RA LỰC XUNG LÊN KẾT CẤU TN VAI TRÒ CỦA TN TẢI TRỌNG TĨNH TRONG THỰC TẾ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC THỰC TẾ SẢN XUẤT • TN PHỤC VỤ NGHIỆM THU CÔNG TRÌNH CHƯƠNG 3 THÍ NGHIỆM CÔNG TRÌNH CHỊU TẢI TRỌNG TĨNH I. CÁC KHÁI NIỆM II. TẢI TRỌNG THÍ NGHIỆM III. THIẾT KẾ THÍ NGHIỆM VỚI TẢI TRỌNG TĨNH IV. BỐ TRÍ DỤNG CỤ ĐO IV. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM THÍ NGHIỆM THỬ TẢI NGHIỆM THU HẠNG MỤC « NHÀ CẦU » - ME LINH PLAZA [...]... THÍ NGHIỆM SỬ DỤNG CÁC TẤM BT CHƯƠNG 3 THÍ NGHIỆM CÔNG TRÌNH CHỊU TẢI TRỌNG TĨNH I CÁC KHÁI NIỆM II TẢI TRỌNG THÍ NGHIỆM III THIẾT KẾ THÍ NGHIỆM VỚI TẢI TRỌNG TĨNH IV BỐ TRÍ DỤNG CỤ ĐO IV ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM II.3 TẢI TRỌNG PHÂN BỐ TĨNH II.3.1 CÁC BIỆN PHÁP TẠO TẢI TRỌNG • SỬ DỤNG NƯỚC CHƯƠNG 3 THÍ NGHIỆM CÔNG TRÌNH CHỊU TẢI TRỌNG TĨNH I CÁC KHÁI NIỆM II TẢI TRỌNG THÍ NGHIỆM III THIẾT KẾ THÍ NGHIỆM...CHƯƠNG 3 THÍ NGHIỆM CÔNG TRÌNH CHỊU TẢI TRỌNG TĨNH I CÁC KHÁI NIỆM II TẢI TRỌNG THÍ NGHIỆM III THIẾT KẾ THÍ NGHIỆM VỚI TẢI TRỌNG TĨNH IV BỐ TRÍ DỤNG CỤ ĐO IV ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM THÍ NGHIỆM THỬ TẢI NGHIỆM THU HỆ GIÀN MÁI KHÔNG GIAN – NHÀ THI ĐẤU VIỆT TRÌ – PHÚ THỌ CHƯƠNG 3 TẢI TRỌNG THÍ NGHIỆM TĨNH : THÍ NGHIỆM CÔNG TRÌNH CHỊU TẢI LÀ NGOẠI LỰC TÁC DỤNG LÊN KẾT CẤU TN VÀ THỎA MÃN CÁC TRỌNG TĨNH... TRÌNH CHỊU TẢI TRỌNG TĨNH II.3 TẢI TRỌNG TẬP TRUNG * SỬ DỤNG HỆ ĐÒN BẨY I CÁC KHÁI NIỆM II TẢI TRỌNG THÍ NGHIỆM III THIẾT KẾ THÍ NGHIỆM VỚI TẢI TRỌNG TĨNH IV BỐ TRÍ DỤNG CỤ ĐO IV ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM KC THÍ NGHIỆM CHƯƠNG 3 THÍ NGHIỆM CÔNG TRÌNH CHỊU TẢI TRỌNG TĨNH I CÁC KHÁI NIỆM II TẢI TRỌNG THÍ NGHIỆM III THIẾT KẾ THÍ NGHIỆM VỚI TẢI TRỌNG TĨNH II.4 GIÁ TRỊ CỦA TẢI TRỌNG THÍ NGHIỆM * CẦN XÁC... NƯỚC I CÁC KHÁI NIỆM II TẢI TRỌNG THÍ NGHIỆM III THIẾT KẾ THÍ NGHIỆM VỚI TẢI TRỌNG TĨNH IV BỐ TRÍ DỤNG CỤ ĐO IV ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM D: Dead load ; L : Living load CHƯƠNG 3 THÍ NGHIỆM CÔNG TRÌNH CHỊU TẢI TRỌNG TĨNH I CÁC KHÁI NIỆM II TẢI TRỌNG THÍ NGHIỆM III THIẾT KẾ THÍ NGHIỆM VỚI TẢI TRỌNG TĨNH II.5 PHƯƠNG PHÁP GIA TẢI THÍ NGHIỆM II.5 1 PHÂN CẤP TẢI TRỌNG THÍ NGHIỆM TẢI TRỌNG TN ĐƯỢC PHÂN CHIA... - CHẤT VÀ HẠ TẢI MẤT NHIỀU THỜI GIAN CHƯƠNG 3 THÍ NGHIỆM CÔNG TRÌNH CHỊU TẢI TRỌNG TĨNH I CÁC KHÁI NIỆM II.3 TẢI TRỌNG PHÂN BỐ TĨNH II.3.1 CÁC BIỆN PHÁP TẠO TẢI TRỌNG • SỬ DỤNG VẬT LIỆU RỜI II TẢI TRỌNG THÍ NGHIỆM III THIẾT KẾ THÍ NGHIỆM VỚI TẢI TRỌNG TĨNH IV BỐ TRÍ DỤNG CỤ ĐO IV ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM SỬ DỤNG BAO CÁT LÀM TẢI TRỌNG TN CHƯƠNG 3 THÍ NGHIỆM CÔNG TRÌNH CHỊU TẢI TRỌNG TĨNH I CÁC KHÁI... II TẢI TRỌNG THÍ NGHIỆM III THIẾT KẾ THÍ NGHIỆM VỚI TẢI TRỌNG TĨNH IV BỐ TRÍ DỤNG CỤ ĐO IV ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM SỬ DỤNG QUẢ CÂN CHƯƠNG 3 THÍ NGHIỆM CÔNG TRÌNH CHỊU TẢI TRỌNG TĨNH I CÁC KHÁI NIỆM II.3 TẢI TRỌNG PHÂN BỐ TĨNH II.3.1 CÁC BIỆN PHÁP TẠO TẢI TRỌNG • SỬ DỤNG VẬT LIỆU VIÊN KHỐI II TẢI TRỌNG THÍ NGHIỆM III THIẾT KẾ THÍ NGHIỆM VỚI TẢI TRỌNG TĨNH IV BỐ TRÍ DỤNG CỤ ĐO IV ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THÍ... KHI TẢI TRỌNG GẦN ĐẠT ĐẾN GIÁ TRỊ TẢI TRỌNG TN NÊN CHIA NHỎ CẤP TẢI HƠN CHƯƠNG 3 THÍ NGHIỆM CÔNG TRÌNH CHỊU TẢI TRỌNG TĨNH I CÁC KHÁI NIỆM II TẢI TRỌNG THÍ NGHIỆM III THIẾT KẾ THÍ NGHIỆM VỚI TẢI TRỌNG TĨNH IV BỐ TRÍ DỤNG CỤ ĐO IV ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM II.5 PHƯƠNG PHÁP GIA TẢI THÍ NGHIỆM II.5 1 PHÂN CẤP TẢI TRỌNG THÍ NGHIỆM TẢI TRỌNG THỬ : - MỤC ĐÍCH : LOẠI TRỪ CÁC SAI SỐ VỀ LẮP DỰNG KẾT CẤU TN... LÂU DÀI CHƯƠNG 3 THÍ NGHIỆM CÔNG TRÌNH CHỊU TẢI TRỌNG TĨNH II.2 CÁC DẠNG TẢI TRỌNG TĨNHTẢI TRỌNG PHÂN BỐ I CÁC KHÁI NIỆM - CƯỜNG ĐỘ TẢI NHỎ II TẢI TRỌNG THÍ NGHIỆM - MẬT ĐỘ PHÂN BỐ CAO III THIẾT KẾ THÍ NGHIỆM VỚI TẢI TRỌNG TĨNH TN KẾT CẤU VÓ BỀ MẶT CHỊU TẢI LỚN (TẤM, BẢN…) • TẢI TRỌNG TẬP TRUNG IV BỐ TRÍ DỤNG CỤ ĐO IV ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM - CƯỜNG ĐỘ LỚN - MẬT ĐỘ PHÂN BỐ THẤP TN KẾT CẤU DẠNG... TĨNH I CÁC KHÁI NIỆM II.3 TẢI TRỌNG PHÂN BỐ TĨNH II.3.1 CÁC BIỆN PHÁP TẠO TẢI TRỌNG • SỬ DỤNG VẬT LIỆU RỜI II TẢI TRỌNG THÍ NGHIỆM III THIẾT KẾ THÍ NGHIỆM VỚI TẢI TRỌNG TĨNH IV BỐ TRÍ DỤNG CỤ ĐO IV ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM SỬ DỤNG BAO CÁT LÀM TẢI TRỌNG TN CHƯƠNG 3 THÍ NGHIỆM CÔNG TRÌNH CHỊU TẢI TRỌNG TĨNH I CÁC KHÁI NIỆM II.3 TẢI TRỌNG PHÂN BỐ TĨNH II.3.1 CÁC BIỆN PHÁP TẠO TẢI TRỌNG • SỬ DỤNG VẬT LIỆU... IV ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM L1 < L/6 ; L2 = 5 ÷ 10 cm CHƯƠNG 3 THÍ NGHIỆM CÔNG TRÌNH CHỊU TẢI TRỌNG TĨNH I CÁC KHÁI NIỆM II.3 TẢI TRỌNG PHÂN BỐ TĨNH II.3.1 CÁC BIỆN PHÁP TẠO TẢI TRỌNG • SỬ DỤNG VẬT LIỆU RỜI - KHÔNG ĐỔ VL THÀNH ĐỐNG LÊN BỀ MẶT KC THÍ NGHIỆM II TẢI TRỌNG THÍ NGHIỆM III THIẾT KẾ THÍ NGHIỆM VỚI TẢI TRỌNG TĨNH IV BỐ TRÍ DỤNG CỤ ĐO IV ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM - GIÁ TRỊ TẢI TRỌNG BỊ ẢNH . Thí nghiệm kết cấu công trình chịu tải trọng tĩnh BỘ MÔN THÍ NGHIỆM VÀ KIỂM ĐỊNH CÔNG TRÌNH CHƯƠNG 3 CHƯƠNG 3 THÍ NGHIỆM CÔNG TRÌNH CHỊU TẢI TRỌNG TĨNH I. CÁC KHÁI NIỆM II. TẢI TRỌNG THÍ. GIÁ KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM THÍ NGHIỆM KHẢ NĂNG CHỊU NÉN CỦA KẾT CẤU CHẾ TẠO BẰNG VẬT LIỆU BÊ TÔNG NHẸ CHƯƠNG 3 THÍ NGHIỆM CÔNG TRÌNH CHỊU TẢI TRỌNG TĨNH I. CÁC KHÁI NIỆM II. TẢI TRỌNG THÍ NGHIỆM III THÍ NGHIỆM THÍ NGHIỆM SỰ LÀM VIỆC CỦA SÀN BUBBLE DECK CHƯƠNG 3 THÍ NGHIỆM CÔNG TRÌNH CHỊU TẢI TRỌNG TĨNH I. CÁC KHÁI NIỆM II. TẢI TRỌNG THÍ NGHIỆM III. THIẾT KẾ THÍ NGHIỆM VỚI TẢI TRỌNG TĨNH IV.
- Xem thêm -

Xem thêm: Chương 3: Thí nghiệm kết cấu công trình chịu tải trọng tĩnh pptx, Chương 3: Thí nghiệm kết cấu công trình chịu tải trọng tĩnh pptx, Chương 3: Thí nghiệm kết cấu công trình chịu tải trọng tĩnh pptx

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay