Cốm đại tràng bio herb chita Happy Health

Nhận xét đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của Ung thư đại tràng và thời gian sống thêm sau điều trị phẫu thuật tại bệnh viện K cơ sở Tam Hiệp

Nhận xét đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của Ung thư đại tràng và thời gian sống thêm sau điều trị phẫu thuật tại bệnh viện K cơ sở Tam Hiệp
... độ nhẹ trung bình, tăng thoáng qua thư ng vượt 10 ng/ml Các khối u ác tính làm tăng CEA: ung thư đường tiêu hoá, ung thư tuỵ, ung thư phổi, ung thư vú, ung thư hệ thống sinh dục nữ, ung thư tuyến ... tiêu: Nhận xét số đặc điểm lâm sàng, Cận lâm sàng Ung thư đại tràng Bệnh viện K sở Tam Hiệp Nhận xét K t sống thêm sau phẫu thuật Ung thư đại tràng Bệnh Viện K sở Tam Hiệp 7 CHƯƠNG TỔNG QUAN ... đoạn GPB: Giải phẫu bệnh UT : Ung thư UTĐT : Ung thư đại tràng UTĐTT : Ung thư đại trực tràng UTBM : Ung thư biểu mô UTBMĐT : Ung thư biểu mô đại tràng UTBMT : Ung thư biểu mô tuyến CEA: Carcino-Embryonic...
 • 57
 • 320
 • 2

Thực trạng và giải pháp kỹ thuật để phát triển cơ giới hóa khâu làm đất trồng cây lúa nước của huyện phong điền, tỉnh thừa thiên huế

Thực trạng và giải pháp kỹ thuật để phát triển cơ giới hóa khâu làm đất trồng cây lúa nước của huyện phong điền, tỉnh thừa thiên huế
... nước Việc canh tác cánh đồng ngập nước, lầy lội, nền đất yếu nên không thể áp dụng toàn bộ máy móc nhập ngoại vào sản xuất lúa nước Phong Điề n là ... tà i: “ Thự c trạ ng và giả i phá p kỹ thuậ t để phá t triể n giớ i hó a khâu là m đấ t trồ ng lú a nướ c củ a huyệ n Phong Điề n, tỉ nh Thừ a Thiên Huế ” PHẦN 2: MỤC ĐÍCH, ... Phong Điền ( % diện tích ) Tên đơn vị Phong Sơn Điền Hương Phong Điền Điền Hòa Phong Mỹ Phong An Phong Bình Điền Lộc Phong Hòa Phong Thu Phong Xuân Điền Hải Làm đất Gieo cấy Thu hoạch 99,1 50 100...
 • 58
 • 655
 • 0

[Điện Tử] Hệ Thống Đếm Cơ Số, Đại Số Boole phần 1 docx

[Điện Tử] Hệ Thống Đếm Cơ Số, Đại Số Boole phần 1 docx
... a1 a0 c3 c2 c1 c0 G3 G2 G1 G0 g3 g2 g1 g0 Säú tháûp phán 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 ... → → + 010 1 0 011 0 011 10 00 → → 12 Säú hiãûu chènh + Trang 11 011 1 010 1 11 00 + 011 0 00 01 0 010 + b Phẹp trỉì - A-B =A+ B → 011 1 → 010 1 0 010 011 1 10 10 10 0 01 + 0 010 + B ca B ca B l bit thnh 1, bit ... BCD säú hc a3 a2 a1 a0 b3 B2 b1 b0 c3 c2 c1 c0 Säú tháûp phán 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 BCD 24 21 BCD 512 1 0 1 0 0 1 BCD 84-2 -1 Bng 3: BCD tỉû...
 • 18
 • 174
 • 8

[Điện Tử] Hệ Thống Đếm Cơ Số, Đại Số Boole phần 2 ppt

[Điện Tử] Hệ Thống Đếm Cơ Số, Đại Số Boole phần 2 ppt
... = x 1x2 + x1 x + x1x2 = ( x + x1)x2 + x1 x = x2 + x1 x = x2 + x1 Vê dủ: f(x1, x2, x3) = x 1x2x3 + x1 x x + x1 x 2x3 + x1x2 x + x1x2x3 = x 1x2x3 + x1 x x + x1 x 2x3 + x1x2 ( x + x3) = x 1x2x3 + ... ta cọ: 2. 2 HM BOOLE V CẠC PHỈÅNG PHẠP BIÃØU DIÃÙN 2. 2.1 Hm Boole 2. 2.1.1 Âënh nghéa Hm Boole l mäüt ạnh xả Boole tỉì âải säú Boole vo chênh Tỉïc l ∀x, y ∈ B âỉåüc gi l biãún Boole thç hm Boole, ... hm Boole + f (x1, x2, , xn) Nãúu f1(x1, x2, , xn) v f2(x1, x2, , xn) l nhỉỵng hm Boole thç: + f1(x1, x2, , xn) + f2(x1, x2, , xn) cng l mäüt hm Boole cng l mäüt hm Boole + f1(x1, x2, , xn).f2(x1,...
 • 18
 • 224
 • 3

[Điện Tử] Hệ Thống Đếm Cơ Số, Đại Số Boole phần 3 pptx

[Điện Tử] Hệ Thống Đếm Cơ Số, Đại Số Boole phần 3 pptx
... ⊗ x3 = (x1 ⊗ x2) ⊗ x3 = x1 ⊗ (x2 ⊗ x3) x1.(x2 ⊗ x3) = (x1.x2) ⊗ (x3.x1) C/m: Ta cọ: x1.(x2 ⊗ x3) = x1(x2 x + x 2.x3) =x1x2 x + x1 x x3 + x1 x 1.x3 + x1 x 1.x2 = x1x2 x + x1 x x3 + x1 x 1.x3 + ... x3) = (x1+x3).(x1+x2) = x1.x1 + x1.x2 + x1.x3 + x2.x3 = x1 + x1.x2 + x1.x3 + x2.x3 Chỉång Âải säú BOOLE Trang 25 = x1(1+ x2 + x3) + x2.x3 = x1 + x2.x3 Nháûn xẹt: Trong vê dủ ny, hm viãút theo ... cå bn Trang 39 = x1x2( x +x1) + x1 x3( x + x ) = x1x2 x1x + x1 x3 x1x (x1x2) ⊗ (x1x3) = x1x2 x1x + x1x3 x1x x ⊗ = x x⊗ =x x⊗ x = x⊗ x = Måí räüng cháút : Nãúu x1 ⊗ x2 = x3 thç x1 ⊗ x3=x2 h Cäøng...
 • 18
 • 143
 • 0

[Điện Tử] Hệ Thống Đếm Cơ Số, Đại Số Boole phần 4 ppt

[Điện Tử] Hệ Thống Đếm Cơ Số, Đại Số Boole phần 4 ppt
... màõc thãm åí ng mäüt táưng khúch âải kiãøu C-C så âäư mảch trãn hçnh 3. 24: R1 R4 x1 Q2 Q1 x2 R2 R3 R5 Vcc Q4 D y Q3 Hçnh 3. 24 Âãø náng cao táưn säú lm viãûc ca cäøng, ngỉåìi ta cho cạc BJT lm viãûc ... (hçnh 3.25): R1 R5 R4 x1 Vcc Q4 D Q2 Q1 x2 R2 y R3 Q3 Hçnh 3.25 Cäøng logic h TTL dng diode Shottky H ECL (Emitter Coupled Logic) VCC = 0V R7 R3 1' x1 R1 R4 Q3 y1 Q2 Q1 Q4 x2 y2 R2 R5 R6 RE -VEE ... ca Q4 cng ám nãn Q3 dáùn, Q4 tàõt ⇒ y1 = 0, y2 = - Khi x1=1, x2=0: Q1 tàõt, Q2 dáùn nãn âiãûn thãú tải cỉûc nãưn (2) ca Q3 ám, âiãûn thãú tải cỉûc nãưn (3) ca Q4 cng dỉång nãn Q3 dáùn, Q4 tàõt...
 • 18
 • 225
 • 0

[Điện Tử] Hệ Thống Đếm Cơ Số, Đại Số Boole phần 5 ppt

[Điện Tử] Hệ Thống Đếm Cơ Số, Đại Số Boole phần 5 ppt
... (Hçnh 3 .52 ): Ck b) Ck a) x1 y x2 Hçnh 3 .52 Mảch tảo sỉåìn xúng a Så âäư mảch b Dảng sọng x2 t x1 t S C t y Q S R t y R Q Hçnh 3 .51 FF cọ tên hiãûu Ck âiãưu khiãøn theo sỉåìn lãn Trãn hçnh 3 .53 l ... hçnh 3 .56 : Ck t S t R t Q t Hçnh 3 .56 Âäư thë thåìi gian dảng sọng RSFF b TFF Âọ l FF cọ ng vo v ng k hiãûu v bng trảng thại hoảt âäüng hçnh v (hçnh 3 .57 ): T Q Ck Q Tn Qn+1 Qn Qn Hçnh 3 .57 K hiãûu ... vo v ng k hiãûu S Q hçnh v Trong âọ: Ck R Q - S, R : cạc ng vo dỉỵ liãûu - Q, Q : cạc ng Hçnh 3 .55 K hiãûu RSFF - Ck : tên hiãûu xung âäưng bä ü Gi Sn v Rn l trảng thại ca ng vo DATA åí xung Ck...
 • 18
 • 237
 • 0

[Điện Tử] Hệ Thống Đếm Cơ Số, Đại Số Boole phần 6 pot

[Điện Tử] Hệ Thống Đếm Cơ Số, Đại Số Boole phần 6 pot
... Phỉång trçnh logic täúi gin: A = x1 + x3 + x5 + x7 B = x2 + x3 + x6 + x7 C= x4 + x5 + x6 + x7 Så âäư logic (hçnh 4.3): x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 C B A Hçnh 4.3 Mảch m họa nhë phán tỉì sang Chỉång Hãû täø ... täúi gin: A = x1 + x3 + x5 + x7 + x9 B = x2 + x3 + x6 + x7 C = x4 + x5 + x6 + x7 D = x8 + x9 Biãøu diãùn bàòng så âäư logic x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 C D C B A Hçnh 4.7 Biãøu diãùn bàòng cäøng ... cạc âënh l, tiãn âãư ca âải säú Boole âãø tçm phỉång trçnh logic tên hiãûu kêch thêch âäúi våïi FF xút phạt Så âäư khäúi thỉûc hiãûn phỉång phạp ny sau (hçnh 3 .68 ): Chỉång Cạc pháưn tỉí logic...
 • 18
 • 166
 • 0

[Điện Tử] Hệ Thống Đếm Cơ Số, Đại Số Boole phần 7 pptx

[Điện Tử] Hệ Thống Đếm Cơ Số, Đại Số Boole phần 7 pptx
... chãú tảo IC âm bo c hai chỉïc nàng: gii m v gii âa håüp (Decode/Demultilex) Vê dủ: cạc IC 74 138, 74 139, 74 154: gii m v phán âỉåìng ty thüc vo cạch näúi chán Trong trỉåìng håüp täøng quạt, mảch ... D C BA y = DC BA Chỉång Hãû täø håüp Trang 97 Så âäư thỉûc hiãûn mảch gii m ân NIXIE âỉåüc cho trãn hçnh 4.18 v 4.19: D C B A y0 y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7 y8 y9 Hçnh 4.18 Så âäư thỉûc hiãûn bàòng cäøng ... c2.x y3 = c1 c x y4 = c1 c2.x Så âäư logic âỉåüc cho trãn hçnh 4. 27: Chỉång Hãû täø håüp Trang 109 c1 c2 y1 y2 x y3 y4 Hçnh 4. 27 Så âäư logic thỉûc hiãûn mảch phán âỉåìng Gii thêch hoảt âäüng:...
 • 18
 • 163
 • 0

[Điện Tử] Hệ Thống Đếm Cơ Số, Đại Số Boole phần 8 pptx

[Điện Tử] Hệ Thống Đếm Cơ Số, Đại Số Boole phần 8 pptx
... Bi ging K Thût Säú Trang 1 18 4.5.2.2.Bäü täøng (Bäü cäüng ton pháưn - FA: Full Adder) Vãư phỉång diãûn mảch cọ så âäư khäúi sau: an 0 1 0 1 Sn an FA bn Cn Cn-1 Hçnh 4. 38 Bäü cäüng ton pháưn bn ... Chỉång Hãû täø håüp Trang 113 a0 a1 a2 a3 b0 b1 b2 b3 (A < B) = Y1 8 3 (A = B) = Y2 (A > B) = Y3 Hçnh 4.32 Så âäư khäúi mảch so sạnh nhiãưu bit 4.4.3 Mảch so sạnh ... âọ s tçm âỉåüc Sn Trãn thỉûc tãú ngỉåìi ta â chãú tảo cạc vi mảch cäüng nhåï nhanh, vê dủ: IC 7 483 Bi ging K Thût Säú Trang 124 Chỉång HÃÛ TƯN TỈÛ 5.1 KHẠI NIÃÛM CHUNG Mảch säú âỉåüc chia thnh...
 • 18
 • 149
 • 0

[Điện Tử] Hệ Thống Đếm Cơ Số, Đại Số Boole phần 9 pdf

[Điện Tử] Hệ Thống Đếm Cơ Số, Đại Số Boole phần 9 pdf
... tay (H 5 .9) : VCC Y R1 C1 Y 1 T Ck1 VCC Ck T Ck2 T Ck3 Y Q3 Q2 Q1 R1 Clr C1 Y Hçnh 5.8 Mảch cho phẹp xọa bäü âãúm tỉû däüng VCC Ck T Ck2 T Ck3 Y 1 T Ck1 Q3 Q2 Q1 R1 Clr Y 1 C1 Y Hçnh 5 .9 Mảch cho ... Jxúng K = X Klãn + X Kxúng - Cạch 2: Láûp bng trảng thại Chỉång Hãû tưn tỉû Xung vo X Trang 1 39 Trảng thại h.tải Trảng thại kã ú J3 K3 J2 K2 J1 K1 Sau âọ thỉûc hiãûn cạc bỉåïc giäúng bäü âãúm ... v kh nàng ỉïng dủng ca bäü âãúm häùn håüp khạ låïn so våïi bäü âãúm song song Vê dủ: Bäü âãúm 7 490 bãn bao gäưm bäü âãúm âọ l bäü âãúm näúi tiãúp v bäü âãúm song song Hai bäü âãúm ny tạch råìi...
 • 18
 • 166
 • 0

phân tích thực trạng và giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng đối với khách hàng là doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại cổ phần đại dương (oceanbank) chi nhánh thăng long

phân tích thực trạng và giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng đối với khách hàng là doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại cổ phần đại dương (oceanbank) chi nhánh thăng long
... Thực trạng rủi ro tín dụng đối với khách hàng là doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP Đại Dương (Oceanbank) chi nhánh Thăng Long Chương 3: Một số giải pháp và kiến nghị nhằm hạn ... đến rủi ro tín dụng đối với khách hàng là doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP Đại Dương chi nhánh Thăng Long Bảng 2.12: Tình hình nợ quá hạn của ngân hàng TMCP Đại Dương chi nhánh ... QUÁT VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI, TÍN DỤNG NGÂN HÀNG VÀ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Ngân hàng thương mại và tín dụng ngân hàng 1.1.1...
 • 62
 • 209
 • 0

Bài tiểu luận cơ sở văn hóa : đặc điểm,thực trạng phát triển chung cũng như là đề xuất giải pháp giữ gìn và phát triển dòng tranh dân gian Đông Hồ

Bài tiểu luận cơ sở văn hóa : đặc điểm,thực trạng phát triển chung cũng như là đề xuất giải pháp giữ gìn và phát triển dòng tranh dân gian Đông Hồ
... cứu: đặc điểm,thực trạng phát triển chung củng đề xuất giải pháp giữ gìn phát triển dòng tranh dân gian Đông Hồ - Phạm vi nghiên cứu +Về không gian: Tìm hiểu Dòng tranh dân gian Đông ... trưng văn hóa có tính văn hiến dân tộc Chương Giải pháp bảo tồn phát triển dòng tranh dân gian Đông Hồ 3.1 Đánh giá thực trạng bảo tồn phát triển dòng tranh dân gian Đông Hồ Làng tranh Đông Hồ ... chương: Chương Giới thiệu tranh dân gian Việt Chương Đặc điểm dòng tranh dân gian Đông Hồ Chương Giải pháp bảo tồn phát triển dòng tranh dân gian Đông Hồ Nội dung Chương 1: Giới thiệu tranh dân gian...
 • 49
 • 645
 • 3

Hiện thực chiến tranh trong văn xuôi ở việt nam hiện đại qua ba tác phẩm tiêu biểu dấu chân người lính (nguyễn minh châu),đất trắng (nguyễn trọng oánh),nỗi buồn chiến tranh (bảo ninh)

Hiện thực chiến tranh trong văn xuôi ở việt nam hiện đại qua ba tác phẩm tiêu biểu dấu chân người lính (nguyễn minh châu),đất trắng (nguyễn trọng oánh),nỗi buồn chiến tranh (bảo ninh)
... cách tân thi pháp ba tác phẩm tiêu biểu văn xuôi Việt Nam đại viết chiến tranh chống Mỹ Đối tƣợng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu luận án vấn đề thực chiến tranh văn xuôi Việt Nam đại Xác định ... cứu Để tìm hiểu thực chiến tranh văn xuôi Việt Nam đại qua ba tác phẩm Dấu chân người lính (Nguyễn Minh Châu), Đất trắng (Nguyễn Trọng Oánh), Nỗi buồn chiến tranh (Bảo Ninh), sử dụng nhiều phương ... chiến tranh văn xuôi đại Việt Nam, ảnh hưởng, tác động từ môi trường sinh thái, lịch sử văn hóa… chi phối đến phản ánh thực chiến tranh tác phẩm - Luận án thông qua ba tác phẩm cụ thể Dấu chân...
 • 163
 • 251
 • 0

Xem thêm