== www vnmath com ==33 dang toan khao sat ham so LTDH

== www vnmath com ==33 dang toan khao sat ham so LTDH

== www vnmath com ==33 dang toan khao sat ham so LTDH
... tròn ngo i ti p b ng Câu 17 Cho hàm s y = x + 2mx + m + m (1) , v i m tham s th c Cách h c t t mơn Tốn ph i làm www. VNMATH. com 1)Kh o sát s bi n thiên v đ th hàm s (1) m = −2 2) Xác đ nh m đ hàm ...  f ( x0 ) = h Suy ti p n c n tìm (d): y – y0 = a ( x – x0 ) Cách h c t t mơn Tốn ph i làm www. VNMATH. com Bài tập nhi u , bên c nh , d ( hehe a Trang2/10-LTðH-2010 ) Chuyªn ®Ị lun thi ®¹i häc-phÇn ... ho c (b) đ tìm x r i→ y tương ng T k t lu n m c đ nh c n tìm Cách h c t t mơn Tốn ph i làm www. VNMATH. com Bài tập nhi u , bên c nh , d ( hehe a Trang3/10-LTðH-2010 ) Chuyªn ®Ị lun thi ®¹i häc-phÇn...
 • 10
 • 169
 • 0

33 dạng toán khảo sát hàm số LTĐH 2011

33 dạng toán khảo sát hàm số LTĐH 2011
... o sát v đ th hàm s m=1/4 b) Bi n lu n s nghi m x − x − x − 4a = Câu 5) Cho hàm s y = x3 + 3x − x − a) Kh o sát v đ th hàm s x4 Câu 3) Cho hàm s y = − 3x + 2 Câu 4) Cho hàm s Năm h c: 2000- 2011 ... a) Kh o sát v đ th hàm s m=1 b) Tìm m đ hàm s có c c đ i c c ti u kho ng cách gi a m c c đ i c c ti u nh nh t Câu 2) Cho hàm s y= x − mx + mx − a) Kh o sát v đ th hàm s m= b) Tìm m đ hàm s đ ... Cho hàm s y = x − x + m x + m a) Kh o sát v đ th hàm s m= b) Tìm m đ hàm s có c c đ i c c ti u đ i x ng qua đư ng th ng y = x− 2 Câu 7) Cho hàm s 2 y = − x + x + 3(m − 1) x − 3m − a) Kh o sát...
 • 10
 • 227
 • 0

33 dang toan khao sat ham so LTDH 2016

33 dang toan khao sat ham so LTDH 2016
...  Ta tìm: + f’(x) Dạng 7: Cho hàm số y = f(x) có chứa tham số m ðịnh m để đồ thị hàm số đạt cực tiểu x0? Ta có: y’ = ax2 + bx + c a/ song song với đường thẳng y = ax + b  f '( x0 ) = ðể hàm số ... Tailieuthi.net Dạng 4: Cho hàm số y = f(x) có chứa tham số m Chứng minh với m đồ thị hàm số ln ln có cực trị? Dạng 9: Cho hàm số y = f(x) có chứa tham số m ðịnh m để đồ thị hàm số qua điểm cực trị ... PTTT Phương pháp: ðể + f’(x) ⇒ f’(x0) đạt cực trị h x0 a/ Tính: y’ = f’(x) Vì tiếp tuyến (d) song song với đường thẳng y = ax + b nên (d) có hệ số góc a Ta có: f’(x) = a (Nghiệm phương trình...
 • 10
 • 34
 • 0

33 dạng toán khảo sát hàm số luyện thi đại học 2011

33 dạng toán khảo sát hàm số luyện thi đại học 2011
... o sát v đ th hàm s m=1/4 b) Bi n lu n s nghi m x − x − x − 4a = Câu 5) Cho hàm s y = x3 + 3x − x − a) Kh o sát v đ th hàm s x4 − 3x + Câu 3) Cho hàm s y = 2 Câu 4) Cho hàm s Năm h c: 2000- 2011 ... a) Kh o sát v đ th hàm s m=1 b) Tìm m đ hàm s có c c đ i c c ti u kho ng cách gi a m c c đ i c c ti u nh nh t Câu 2) Cho hàm s y= x − mx + mx − a) Kh o sát v đ th hàm s m= b) Tìm m đ hàm s đ ... o sát s bi n thi n v đ th c a hàm s (1) m = −1 2)Tìm m đ đ th hàm s (1) có hai m c c ti u hình ph ng gi i h n b i đ th hàm s đư ng th ng qua hai m c c ti u y có di n tích b ng Câu 19 Cho hàm...
 • 10
 • 728
 • 39

33 dạng toán khảo sát hàm số dùng LTDH hay

33 dạng toán khảo sát hàm số dùng LTDH hay
... a) Kh o sát v đ th hàm s m=1 b) Tìm m đ hàm s có c c đ i c c ti u kho ng cách gi a m c c đ i c c ti u nh nh t Câu 2) Cho hàm s y= x − mx + mx − a) Kh o sát v đ th hàm s m= b) Tìm m đ hàm s đ ... nh t a) Kh o sát v đ th hàm s m=1/4 b) Bi n lu n s nghi m x − x − x − 4a = Câu 5) Cho hàm s y = x3 + 3x − x − a) Kh o sát v đ th hàm s x4 − 3x + Câu 3) Cho hàm s y = 2 Câu 4) Cho hàm s Năm h c: ... Cho hàm s y = x − x + m x + m a) Kh o sát v đ th hàm s m= b) Tìm m đ hàm s có c c đ i c c ti u đ i x ng qua đư ng th ng y = x− 2 Câu 7) Cho hàm s 2 y = − x + x + 3(m − 1) x − 3m − a) Kh o sát...
 • 10
 • 200
 • 1

33 dạng toán khảo sát hàm số 10 trang

33 dạng toán khảo sát hàm số 10 trang
... a) Kh o sát v đ th hàm s m=1 b) Tìm m đ hàm s có c c đ i c c ti u kho ng cách gi a m c c đ i c c ti u nh nh t Câu 2) Cho hàm s y= x − mx + mx − a) Kh o sát v đ th hàm s m= b) Tìm m đ hàm s đ ... Cho hàm s 2x − (H ) * x −1 y = x − 2mx + m − m a) Kh o sát v đ th hàm s m=1 a) Kh o sát v đ th hàm s Cách h c t t mơn Tốn ph i làm www.VNMATH.com Bài tập nhi u , bên c nh , d ( hehe a Trang9 /10- LTðH-2 010 ... nh t a) Kh o sát v đ th hàm s m=1/4 b) Bi n lu n s nghi m x − x − x − 4a = Câu 5) Cho hàm s y = x3 + 3x − x − a) Kh o sát v đ th hàm s x4 Câu 3) Cho hàm s y = − 3x + 2 Câu 4) Cho hàm s Năm h c:...
 • 10
 • 57
 • 0

tổng hợp các dạng toán khảo sát hàm số LTDH (rất hay)

tổng hợp các dạng toán khảo sát hàm số LTDH (rất hay)
... a) Kh o sát v đ th hàm s m=1 b) Tìm m đ hàm s có c c đ i c c ti u kho ng cách gi a m c c đ i c c ti u nh nh t Câu 2) Cho hàm s y= x − mx + mx − a) Kh o sát v đ th hàm s m= b) Tìm m đ hàm s đ ... th hàm s m= b) Tìm m đ hàm s có c c đ i c c ti u cách đ u g c to đ O Ph n hai: CÁC BÀI TỐN LIÊN QUAN ð N TI P TUY N VÀ ðƯ NG TI M C N Câu 1) Cho hàm s y = x − mx − m + (Cm) a) Kh o sát v đ th hàm ... Kh o sát v đ th hàm s m=1 b) Tìm m đ đ th hs ti p xúc v i tr c Ox Câu 2) Cho hàm s 2x − (H ) * x −1 y = x − 2mx + m − m a) Kh o sát v đ th hàm s m=1 a) Kh o sát v đ th hàm s Cách h c t t mơn...
 • 10
 • 456
 • 0

dạng toán khảo sát hàm số

dạng toán khảo sát hàm số
... a) Kh o sát v đ th hàm s m=1 b) Tìm m đ hàm s có c c đ i c c ti u kho ng cách gi a m c c đ i c c ti u nh nh t Câu 2) Cho hàm s y= x − mx + mx − a) Kh o sát v đ th hàm s m= b) Tìm m đ hàm s đ ... nh t a) Kh o sát v đ th hàm s m=1/4 b) Bi n lu n s nghi m x − x − x − 4a = Câu 5) Cho hàm s y = x3 + 3x − x − a) Kh o sát v đ th hàm s x4 Câu 3) Cho hàm s y = − 3x + 2 Câu 4) Cho hàm s Năm h c: ... Cho hàm s y = x − x + m x + m a) Kh o sát v đ th hàm s m= b) Tìm m đ hàm s có c c đ i c c ti u đ i x ng qua đư ng th ng y = x− 2 Câu 7) Cho hàm s 2 y = − x + x + 3(m − 1) x − 3m − a) Kh o sát...
 • 10
 • 236
 • 0

Các dạng toán khảo sát hàm số ôn thi Đại học

Các dạng toán khảo sát hàm số ôn thi Đại học
... bin thi n v v th (C ) hm s vi m = 2/ Tỡm cỏc giỏ tr ca m đồ thị hàm số cú cỏc im cc i, cc tiu to thnh mt tam giỏc vuụng cõn Cõu 6) Cho hm s y x x 3x (1) 46 www.VNMATH.com 1).Kho sỏt s bin thi n ... bin thi n v v th ca hm s (1) m Tỡm m hm s (1) cú cc i v cc tiu, ng thi cỏc im cc tr ca th cựng vi gc to O to thnh mt tam giỏc vuụng ti O Cõu 11) Cho hm s y x x (1) 1.Kho sỏt s bin thi n ... hm s y x 2mx m m (1) , vi m l tham s thc 1)Kho sỏt s bin thi n v v th hm s (1) m 2) Xỏc nh m hm s (1) cú ba im cc tr, ng thi cỏc im cc tr ca th to thnh mt tam giỏc cú gúc bng 120 Cõu...
 • 49
 • 431
 • 1

35 dạng toán khảo sát hàm số pdf

35 dạng toán khảo sát hàm số pdf
... kiện (*) đưa kết (*) Dạng 7: Viết phương trình đường thẳng qua hai điểm cực trị hàm số y = f ( x) Cách giải • Đối với hàm số y = ax + bx + cx + d : y cho y ' viết hàm số dạng:   Gọi A( x1 ; ... '' Hàm số  y ( x0 ) <  •  y ' ( x0 ) =  Hàm số y = f ( x, m) đạt cực tiểu điểm x0 ⇔  ''  y ( x0 ) >  •  y ' ( x0 ) =  y = f ( x, m) đạt cực trị h điểm x0 ⇔  Hàm số  y ( x0 ) = h  Dạng ... điểm cực trị có dạng: y = Trang 2a b x+ m m Dạng 8: Tìm điều kiện tham số m để đồ thị hàm số y = f ( x, m) có điểm cực trị nằm hai phía trục tung Cách giải • Tìm điều kiện m để hàm số có điểm cực...
 • 10
 • 305
 • 7

ly thuyet va cac dang toan KHAO SAT HAM SO luyen thi dai hoc 2016

ly thuyet va cac dang toan KHAO SAT HAM SO luyen thi dai hoc 2016
... n biệ t khá c va thỏ a x 12 + x 22 > 14 ⇔ m >1 Câu hỏi tương tự hàm số: y = x − 3mx − 3x + 3m + HT 57 Cho hàm số y = x − 3x − 9x + m , m tham số thực Tìm tất giá trị tham số m để đồ thị ... + x − = ⇔  x =  2 Lập bảng biến thi n hàm f (x ) (0; +∞) , từ ta đến kết luận: 1 f   ≥ m ⇔ ≥ m   HT Cho hàm số y = x − 2mx − 3m + (1), (m tham số) Tìm m để hàm số (1) đồng biến ... nghiệm (1) ⇒ (1) ⇔ m = x−5 g '( x ) = x − 10 x + ( x − 5)2 x = =0⇔ x = Bảng biến thi n: + - - - + Từ bảng biến thi n kết hợp với nhận xét ⇒ Hàm số đạt cực tiểu x0 ∈ (1;2] ⇔ − ≤ m < HT 12 Cho hàm...
 • 122
 • 69
 • 0

Xem thêm