Luận văn phương pháp hàm và ứng dụng

Luận văn: LÝ THUYẾT NEVANLINNA ỨNG DỤNG NGHIÊN CỨU PHƯƠNG TRÌNH HÀM pptx

Luận văn: LÝ THUYẾT NEVANLINNA VÀ ỨNG DỤNG NGHIÊN CỨU PHƯƠNG TRÌNH HÀM pptx
... tích hàm phân hình, hàm nguyên vấn đề quan trọng thuyết hàm giải tích phức, có nhiều ứng dụng thuyết hệ động lực Trong năm gần đây, kết công cụ thuyết Nevanlinna áp dụng rộng rãi vào ... tích hàm nguyên hàm phân hình Mục đích luận văn trình bày sở thuyết Nevanlinna, đặc biệt phần liên quan đến toán phân tích hàm phân hình trình bày số kết gần thuyết phân tích hàm nguyên hàm ... hàm phân hình Nội dung luận văn gồm chương: Chương 1: Cơ sở thuyết Nevanlinna, chương trình bày định bản, quan hệ số khuyết số ví dụ ứng dụng Chương 2: Phương trình hàm bày tồn nghiệm , đa...
 • 56
 • 151
 • 0

Tiểu luận phương pháp PCR ứng dụng

Tiểu luận phương pháp PCR và ứng dụng
... Sự phát phương pháp PCR Phương pháp PCR ứng dụng SỰ RA ĐỜI CỦA PHƯƠNG PHÁP PCR 1.1 Khái niệm PCR chữ viết tắt cụm từ Polymerase Chain Reaction, gọi “phản ứng chuỗi trùng hợp” hay “phản ứng khuếch ... thường sử dụng nhiều cặp mồi phản ứng PCR (gọi phản ứng multiplex PCR) để phát đồng thời nhiều vi sinh vật gây bệnh khác 2.6 Một số ứng dụng phương pháp PCR Phản ứng chuỗi trùng hợp PCR từ Kary ... điều đó, đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu phương pháp thu thập, xử lý thông tin, phương pháp phân tích, tổng hợp, hệ thống hóa thông tin… Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, tiểu luận bao gồm nội...
 • 29
 • 858
 • 0

Tiểu luận Phương pháp PCR ứng dụng

Tiểu luận Phương pháp PCR và ứng dụng
... Sự phát phương pháp PCR Phương pháp PCR ứng dụng SỰ RA ĐỜI CỦA PHƯƠNG PHÁP PCR 1.1 Khái niệm PCR chữ viết tắt cụm từ Polymerase Chain Reaction, gọi “phản ứng chuỗi trùng hợp” hay “phản ứng khuếch ... thường sử dụng nhiều cặp mồi phản ứng PCR (gọi phản ứng multiplex PCR) để phát đồng thời nhiều vi sinh vật gây bệnh khác 2.6 Một số ứng dụng phương pháp PCR Phản ứng chuỗi trùng hợp PCR từ Kary ... điều đó, đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu phương pháp thu thập, xử lý thông tin, phương pháp phân tích, tổng hợp, hệ thống hóa thông tin… Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, tiểu luận bao gồm nội...
 • 29
 • 446
 • 2

Luận văn:PHƯƠNG PHÁP HÀM CHẮN PHƯƠNG PHÁP HÀM PHẠT trong các bài toán tối ưu Chương 1

Luận văn:PHƯƠNG PHÁP HÀM CHẮN VÀ PHƯƠNG PHÁP HÀM PHẠT trong các bài toán tối ưu Chương 1
... ì 1. 168.000 1, 7 ì 10 6 Mệnh đề 1. 10 Cho A ma trận đối xứng (cấp n) xác định dơng Khi đó, 14 cond(A) = 1( A)/ n(A), 1( A) n(A) lần lợt giá trị riêng lớn nhỏ A 1. 4 Bài toán tối u phi tuyến :Xét toán ... f(xk +1) f(x*) qk[f(x1) f(x*)], ||xk +1 x*|| Cqk/2, C < , < q < 1. 5.2 Phơng pháp građiên liên hợp Bài toán: {f(x) = + 12 } với G đối xứng, xác định dơng Định nghĩa 1. 8 Các hớng d1, ... y D 1. 2 Hàm lồi, lồi chặt lồi mạnh 1. 2 .1 Hàm lồi tính chất Định nghĩa 1. 4 Một hàm f(x) xác định tập lồi C |Rn đợc gọi lồi C với x, y C số thực [0, 1] ta có f[x + (1 - )y] f(x) + (1 - )f(y)...
 • 15
 • 175
 • 2

Luận văn:PHƯƠNG PHÁP HÀM CHẮN PHƯƠNG PHÁP HÀM PHẠT trong các bài toán tối ưu Chương 2.

Luận văn:PHƯƠNG PHÁP HÀM CHẮN VÀ PHƯƠNG PHÁP HÀM PHẠT trong các bài toán tối ưu Chương 2.
... trình bày phơng pháp hàm chắn mà thực chất phơng pháp hàm phạt điểm cho phép đa việc giải toán tối u có ràng buộc dãy toán tối u không ràng buộc Hàm chắn hay đợc sử dụng hàm chắn lôga giá trị ... t dần tới 26 30 Hình 2.1 Hàm mục tiêu chắn lôga B(x, t) t1 = 10 25 t2 = 20 t3 = 15 10 x* = 2.2 x(t3) 2.4 x(t2) 2.6 x(t1) 2.8 3.2 3.4 3.6 3.8 Một ví dụ khác hàm chắn hàm chắn nghịch đảo đợc xác ... 2.5 ma trận Hessian hàm chắn Khó khăn gặp phải sử dụng phơng pháp hàm chắn toán không ràng buộc: {f + t} ngày trở nên khó giải tham số chắn t tiến dần 38 tới Lý số điều kiện ma trận Hessian hàm...
 • 23
 • 180
 • 2

Luận văn:PHƯƠNG PHÁP HÀM CHẮN PHƯƠNG PHÁP HÀM PHẠT trong các bài toán tối ưu Chương 3

Luận văn:PHƯƠNG PHÁP HÀM CHẮN VÀ PHƯƠNG PHÁP HÀM PHẠT trong các bài toán tối ưu Chương 3
... toán tối u phi tuyến: phơng pháp hàm chắn (phạt điểm trong) phơng pháp hàm phạt điểm Phơng pháp hàm chắn, trình bày chơng 2, cho phép đa toán tối u có ràng buộc (dạng bất đẳng thức) dãy toán tối ... cần giải toán không ràng buộc với tham số phạt hữu hạn, nhiên hàm mục tiêu phạt lại không khả vi Để nhận đợc hàm phạt xác khả vi ta sử dụng hàm phạt Lagrange gia tăng Kết luận Các toán tối u hoá ... =1 Nh nói đầu mục này, nhợc điểm hàm phạt xác hàm không khả vi Để nhận đợc hàm phạt xác khả vi, ta đa thêm từ phạt vào hàm Lagrange 3. 3 Hàm Lagrange Gia tăng Xét toán với ràng buộc đẳng thức (P)...
 • 28
 • 216
 • 0

PHƯƠNG PHÁP NIR ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH THỰC PHẨM

PHƯƠNG PHÁP NIR VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH THỰC PHẨM
... yếu NIR phân tích thực phẩm phụ thuộc vào phương pháp tham khảo xác 1.2 Lịch sử Herschel phát lượng cận hồng ngoại vào kỷ 19, ứng dụng công nghiệp lần vào năm 1950 Trong ứng dụng đầu tiên, NIR ... Saccharose phân tích nhiều loại thực phẩm dành cho người động vật, với sai số từ 0,2 đến 1% Nó giúp xác định dễ dàng lượng saccharose thêm vào thực phẩm dựa vào kết phân tích đường dạng tự nhiên Phương ... sử dụng phần phụ thiết bị quang học sử dụng bước sóng tia cực tím (UV), ánh sáng khả vi (Vis), hồng ngoại (MIR) Trong năm 1980, NIR đựơc sử dụng độc lập, việc áp dụng NIR tập trung vào phân tích...
 • 11
 • 3,740
 • 8

Tài liệu Luận văn: Công nghệ CDMA ứng dụng của công nghệ CDMA trong thông tin di động doc

Tài liệu Luận văn: Công nghệ CDMA và ứng dụng của công nghệ CDMA trong thông tin di động doc
... cho hïå thưëng thưng tin cố BS cố thïí thûåc hiïån àûúåc chuín vng mïìm cho di àưång 3.3.2 Àiïìu khiïín cưng sët CDMA ÚÃ cấc hïå thưëng thưng tin di àưång tưí ong CDMA, cấc di àưång àïìu phất chung ... kiïën nghõ cho thưng tin di àưång 3G vâ sûå chín hoấ 71 3.8.1 IMT-2000 .72 3.8.2 Hổ tiïu chín IMT-2000 73 CHÛÚNG IV: ÛÁNG DNG CƯNG NGHÏÅ CDMA TRONG THƯNG TIN DI ÀƯÅNG ... kiïëm mưåt phûúng thûác thưng tin múái Vâ cưng nghïå CDMA àậ trúã thânh mc tiïu hûúáng túái ca lơnh vûåc thưng tin di àưång trïn thïë giúái Hiïån nay, mẩng thưng tin di àưång ca Viïåt Nam àang sûã...
 • 135
 • 312
 • 0

LUẬN VĂN:ĐỊNH LÝ WEIERSTRASS ỨNG DỤNG pot

LUẬN VĂN:ĐỊNH LÝ WEIERSTRASS VÀ ỨNG DỤNG pot
... Chương Đ NH LÝ CHU N B WEIERSTRASS Trong chương ph n 1.1 Đa th c Weierstrass đư c trình bày theo tài li u [2],ph n 1.2 Đ nh chu n b Weierstrass trình bày theo tài li u[1] 1.1 Đa th c Weierstrass ... im đ u Chương Đ nh chu n b Weierstrass 1.1 Đa th c Weierstrass 1.2 Đ nh chu n b Weierstrass Chương ng D ng 2.1 Khai ... TR×ÍNG „I HÅC QUY NHÌN ********* HÀ DUY NGHĨA Đ NH LÝ CHU N B WEIERSTRASS VÀ NG D NG CAO H C TOÁN KHÓA 11 Chuyên ngành: Đ i s thuy t s TI U LU N LÝ THUY T KỲ D Ngư i hư ng d n khoa h c TS NGUY...
 • 14
 • 584
 • 1

LUẬN VĂN: Tìm hiểu OpenMP ứng dụng pptx

LUẬN VĂN: Tìm hiểu OpenMP và ứng dụng pptx
... viện OpenMP (Open Multiple Processing) C/C++, FOTRAN Trong khuôn khổ khoá luận em tìm hiểu, áp dụng lập trình, tính toán song song, sở sử dụng thư viện OpenMP việc giảm thời gian tính toán toán tìm ... số nguyên tố có số chữ số lớn Nội dung khoá luận bao gồm: Phạm Hải Hưng - Lớp CT902 Trang Đồ án tốt nghiệp Tìm hiểu OpenMP ứng dụng Chương 1: Tìm hiểu lập trình song song, tính toán song song ... 24 Đồ án tốt nghiệp Tìm hiểu OpenMP ứng dụng Phiên Fortran C/C ++ công bố vào năm 2005 Phiên công bố vào năm 2008 phiên tích hợp thêm nhiều tính 2.1.4 Mục đích OpenMP OpenMP đời với mục tiêu...
 • 66
 • 489
 • 0

luận văn: TÌM KIẾM MỜ ỨNG DỤNG TÌM KIẾM THÔNG TIN TRONG CÁC VĂN BẢN NÉN pot

luận văn: TÌM KIẾM MỜ VÀ ỨNG DỤNG TÌM KIẾM THÔNG TIN TRONG CÁC VĂN BẢN NÉN pot
... NGHỆ THÔNG TIN ĐỖ THỊ HẠNH TÌM KIẾM MỜ VÀ ỨNG DỤNG TÌM KIẾM THÔNG TIN TRONG CÁC VĂN BẢN NÉN Chuyên ngành: Khoa học máy tính Mã số: 60 48 35 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ Người hướng dẫn: PGS.TS ĐOÀN VĂN ... thích độ mờ mô hình 45 2.3 Kết luận chương 46 Chương TÌM KIẾM MẪU TRONG VĂN BẢN NÉN VÀ MÃ HOÁ 47 3.1 Tiếp cận tìm kiếm tổng quát văn nén mã hoá 47 3.2 Tìm kiếm văn nén ... Chương TÌM KIẾM MẪU TRONG VĂN BẢN THEO CÁCH TIẾP CẬN OTOMAT MỜ 1.1 Tổng quan tìm kiếm mẫu văn 1.1.1 Giới thiệu chung vấn đề tìm kiếm văn 1.1.2 Các dạng tìm kiếm kết nghiên...
 • 76
 • 281
 • 0

LUẬN VĂN: Phương pháp lập phân tích BCTC trong các doanh nghiệp Việt Nam pdf

LUẬN VĂN: Phương pháp lập và phân tích BCTC trong các doanh nghiệp Việt Nam pdf
... Về phương pháp phân tích BCĐKT : Hầu hết doanh nghiệp áp dụng phương pháp so sánh, số doanh nghiệp áp dụng phương pháp tỷ lệ Hai phương pháp phân tích tiện lợi dễ áp dụng công tác phân tích ... lý luận phương pháp lập phân tích BCTC  Phần II: Đánh giá thực trạng phương hướng hoàn thiện BCTC Phần I Cơ sở lý luận phương pháp lập phân tích Báo cáo Tài ********** A Báo cáo Tài phương pháp ... Cơ sở lý luận phương pháp lập phân tích BCTC A BCTC phương pháp lập BCTC I Hệ thống BCTC Bản chất BCTC Mục đích yêu cầu BCTC Vai trò BCTC Tiêu chuẩn đánh giá thông tin kế toán hữu ích BCTC II...
 • 40
 • 182
 • 0

Luận văn: Chữ ký bội ứng dụng trong giao dịch hành chính pptx

Luận văn: Chữ ký bội và ứng dụng trong giao dịch hành chính pptx
... Tổng quan chữ bội: Chữ bội đƣợc sử dụng trƣờng hợp nhóm ngƣời có quan hệ với hợp tác để vào văn Chữ bội phƣơng Chữ bội tƣơng tự nhƣ chữ đơn, nhƣng để phát sinh chữ bội phải ... Bussiness) 32 2.3 ỨNG DỤNG CHỮ KÝ BỘI TRONG GIAO DỊCH HÀNH CHÍNH ĐIỆN TỬ 33 2.3.1 Giá trị pháp lý chữ điện tử 33 2.3.2 Chữ bội giao dịch hành điện tử 34 Chƣơng ... Chữ số đƣợc phân thành hai lớp: chữ đơn (Single Digital Signature) chữ bội hay chữ tập thể (Digital Multi-Signature) Chữ đơn đƣợc sử dụng trƣờng hợp ngƣời vào văn bản, chữ ký...
 • 50
 • 302
 • 0

Luận văn Hợp chất TiO2 ứng dụng pot

Luận văn Hợp chất TiO2 và ứng dụng pot
... trình Sol-Gel 13 1.1.4 Một số ứng dụng phương pháp sol-gel 14 1.1.5 Các phương pháp tạo màng 16 1.2 Hợp chất TiO2 ứng dụng 20 1.2.1 Các tính chất lý-hóa 20 1.2.2 ... thuộc vào góc nghiêng đế, độ nhớt dung dịch phủ tốc độ bay dung môi Phương pháp ph ủ chảy chủ yếu sử dụng phủ trang thiết bị thủy tinh xe ôtô 1.2 Hợp chất TiO2 ứng dụng: 1.2.1 Các tính chất lý-hóa ... nước, tác dụng ánh sáng có mặt TiO 2, hợp chất ô nhiễm dễ dàng bị phân hủy Tính chất áp dụng làm nước, không khí diệt khuẩn Với độ rộng vùng cấm khoảng 3,2eV – 3,5eV, vật liệu TiO2 cho hiệu ứng xúc...
 • 71
 • 340
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: phương pháp scamper và ứng dụngphương pháp nir và ứng dụng trong phân tích thực phẩmluận văn nguyên lý dirichlet và ứng dụngđiều hành dự án bằng phương pháp pertpcm và ứng dụng giải bài toán lập lịch thi công công trình3 các phương pháp tính và ứng dụng5 phương pháp moment và ứng dụng trong các bài toán phân tích antennghiên cứu phản ứng tạo phức của sắt iii với axit salixilic trong môi trường axit yếu bằng phương pháp trắc quang ứng dụng để xác định hàm lượng sắt trong xi măng luận văn tốt nghiệp đại họcnghiên cứu ngữ nghĩa trong hệ lập trình gen định hướng bởi văn phạm nối cây và ứng dụng trong xấp xỉ hàm qluận văn thạc sỹ kinh tế ứng dụng mô hình dịch vụ logistics và quản trị chuỗi cung ứng trong hoạt động dịch vụ kho hàng dược phẩm tại công ty tnhh diethelmtieu luan dao ham va ung dungmột số kỹ thuật suy luận trong hệ chuyên gia và ứng dụng tư vấn tuyển sinhluận văn trình bày những lý luận chung về tích luỹ và ứng dụng những lý luận đó vào thực tiễn việt namphương pháp này được ứng dụng để chế biến bụi rỉ sắt xỉ và dặm nguyên liệu quặng trong luyện kim quặng thiêu kết pirit và các phế liệu phân tán chứa sắtphương pháp lập trình ứng dụngpháp khí và ứng dụng trong phong thuỷCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015TIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầubài tập Vat ly nguyen tuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 5. Người lính dũng cảm