ĐỀ bài tập điều KIỆN môn học vật lý a1

ĐỀ bài tập điều KIỆN môn học NN cơ bản CN mac II

ĐỀ bài tập điều KIỆN môn học NN lý cơ bản CN mac II
... hình vẽ, bảng, biểu, ảnh, sơ đồ minh hoạ cần đánh số thứ tự kèm theo thích Phần cuối làm câu liệt kê danh mục tài liệu tham khảo phụ lục (nếu có) Bài chép toàn nội dung tài liệu học tập không ... nghĩa? Liên hệ với thực tiễn Việt Nam nay? Làm rõ nguyên tắc chủ nghĩa Mác - Lênin việc giải vấn đề tôn giáo? Liên hệ với thực tiễn Việt Nam nay? Ghi chú: - 01 trang ghi thông tin cá nhân: họ tên ... qua đường Bưu điện cho giáo viên phụ trách lớp theo địa : Trương Mạnh Giáp Trung tâm Đào tạo Mở, Học viện Bưu Viễn thông, Km 10, Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội ...
 • 2
 • 65
 • 0

ĐỀ bài tập điều KIỆN môn học toán cao cấp a2

ĐỀ bài tập điều KIỆN môn học toán cao cấp a2
... Phần cuối làm câu liệt kê danh mục tài liệu tham khảo phụ lục (nếu có) Bài chép toàn nội dung tài liệu học tập không đánh giá cao Sinh viên nộp làm viết tay, làm đánh máy không chấm điểm./ Sinh ... qua đường Bưu điện cho giáo viên phụ trách lớp theo địa : Trương Mạnh Giáp Trung tâm Đào tạo Mở, Học viện Bưu Viễn thông, Km 10, Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội ...
 • 3
 • 32
 • 0

ĐỀ bài tập điều KIỆN môn học xác suất thống kê

ĐỀ bài tập điều KIỆN môn học xác suất thống kê
... bất đẳng thức Trêbưsép, xác định số M nhỏ để với xác suất 0,99 số tiền điện phải trả năm (12 tháng) không vượt M Câu 16: Cho X , Y hai biến ngẫu nhiên có phân bố xác suất đồng thời sau Y 0,1 ... với không gian trạng thái E = { 0, 1, 2} ma trận xác suất n chuyển  0,1 0,2 0,7    P = 0,2 0,2 0,6   0,6 0,1 0,3   a) Tính ma trận xác suất chuyển bước b) Tính P{ X = X = 0} ; P{ X = ... phương án Giả sử câu trả lời điểm câu trả lời sai bị trừ điểm Một học sinh làm cách chọn hú hoạ phương án cho câu hỏi Tính xác suất để: a) Anh ta điểm b) Anh ta bị điểm âm Câu 10: Hai biến ngẫu...
 • 4
 • 54
 • 0

ĐỀ bài tập điều KIỆN môn học giải tích 2

ĐỀ bài tập điều KIỆN môn học giải tích 2
... ∫∫ z dydz + 2ydzdx + xdxdy , d) Tính S S phía mặt cầu x + y2 + z2 = y′ + xy = xy3 e) Giải phương trình vi phân Câu : a) Trình bày cách giải phương trình vi phân cấp sau: ... hình lập phương ≤ x ≤ 1, ≤ y ≤ 1, ≤ z ≤ e) Giải phương trình vi phân y′′ − 2y′ + 2y = s inx d) Tính thông lượng trường véc tơ Câu : a) Trình bày cách giải phương trình vi phân cấp hai sau: Phương ... phần b) Tính đạo hàm hàm số u u ur uuu u = xy z điểm M (1, 2, −1) theo hướng xác định M M1 với M1(0,4,-3) Đổi thứ tự lấy tích phân tích phân sau : c) ∫ dx x ∫ f (x, y)dy ( x −1) −1 r r r r F(x,...
 • 2
 • 26
 • 0

ĐỀ bài tập điều KIỆN môn học kinh tế vi mô

ĐỀ bài tập điều KIỆN môn học kinh tế vi mô
... lục (nếu có) Bài chép toàn nội dung tài liệu học tập không đánh giá cao Sinh vi n nộp làm vi t tay, làm đánh máy không chấm điểm./ Sinh vi n nộp trực tiếp qua đường Bưu điện cho giáo vi n phụ trách ... đường Bưu điện cho giáo vi n phụ trách lớp theo địa : Trương Mạnh Giáp Trung tâm Đào tạo Mở, Học vi n Bưu Vi n thông, Km 10, Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội ...
 • 2
 • 68
 • 0

ĐỀ bài tập điều KIỆN môn học LT xác xuất thống kê

ĐỀ bài tập điều KIỆN môn học LT xác xuất thống kê
... 25 40 20 10 Hãy kiểm định điều nghi ngờ với mức ý nghĩa α = 0, 05 Câu 20: Một công ty có hệ thống máy tính xử lý 1300 hoá đơn Công ty nhập hệ thống máy tính mới, hệ thống chạy kiểm tra 40 cho ... đánh số thứ tự kèm theo thích Phần cuối làm câu liệt danh mục tài liệu tham khảo phụ lục (nếu có) Bài chép toàn nội dung tài liệu học tập không đánh giá cao Sinh viên nộp làm viết tay, làm ... sai bị trừ điểm Một học sinh làm cách chọn hú hoạ phương án cho câu hỏi Tính xác suất để: a) Anh ta điểm b) Anh ta bị điểm âm Câu 11: Ỏ tổng đài bưu điện điện thoại gọi đến xuất cách ngẫu nhiên,...
 • 5
 • 35
 • 0

ĐỀ bài tập điều KIỆN môn học tiếng anh 2

ĐỀ bài tập điều KIỆN môn học tiếng anh 2
... V Translate the following sentences into English: Anh nói anh muốn có số kinh nghiệm sống trớc anh bắt đầu học đại học Mẹ biết bà Carpenter rõ Mẹ ... tới nhà ngời Anh vào lúc sáng bạn đợc mời tách trà Tôi e Richard không cho bạn mợn đĩa nhạc anh Cô trả tiền cho học bay cách ... summer a boy of ten took (1) old tyre from his father's garage and went down to the beach to (2) although he could not (3) and his mother had told him not to go near the water But he felt...
 • 5
 • 48
 • 0

BÀI TẬP ĐIỀU KIỆN MÔN HỌC: KẾ TOÁN QUẢN TRỊ docx

BÀI TẬP ĐIỀU KIỆN MÔN HỌC: KẾ TOÁN QUẢN TRỊ docx
... báo cáo KTQT do: a Bộ tài qui định b Chủ tịch hội đồng quản trị qui định c Nhà quản trị doanh nghiệp qui định d Nhân viên kế toán quản trị qui định Báo cáo KTQT phải đảm bảo cung cấp thông tin ... ngày 31/06 5.050.000đ - Tiền mua hàng toán 40% tháng, 20% tháng kế tiếp, số lại toán hết vào tháng Yêu cầu: Lập dự toán chi phí mua hàng lịch toán tiền mua hàng Bài 21: Công ty H có tài liệu năm ... x 10) sp Yêu cầu: Lập dự toán chi phí SXC năm 2004, chi tiết cho quí Bài 22: Bảng cân đối kế toán công ty cổ phần thương mại vào ngày 31/3/200N sau: Bảng cân đối kế toán 31/3/200N (đơn vị:triệu...
 • 10
 • 272
 • 1

Bài tập điều kiện môn những nguyên cơ bản của chủ nghĩa mác lênin

Bài tập điều kiện môn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa mác lênin
... nhân dân lao động lãnh đạo đấu tranh xóa bỏ chế độ tư chủ nghĩa, xóa bỏ chế độ áp bóc lột xây dựng xã hội – xã hội chủ nghĩa cộng sản chủ nghĩa Theo quan điểm C Mac Ph.AWnggen việc thực sứ mệnh ... loại mâu thuẫn khác nhau,biểu khác điều kiện lịch sử cụ thể khác nhau,chúng giứ vị trí vai trò khác tồn tại,vận động phát triển vật.Đó mâu thuẫn bên bên không bản, chủ yếu thứ yếu - Quá trình vận ... hướng chung vật tượng lĩnh vực có trình phát triển không hoàn toàn giống Ý nghĩa phương pháp luận: - Nguyên phát triển sở luận khoa học để định hướng nhận thức giới cải tạo giới - Quan điểm...
 • 6
 • 223
 • 0

bài tập điều kiện môn hoá học pptx

bài tập điều kiện môn hoá học pptx
... BÀI GI I Bài 1: a) 2KMnO4 + 5HNO2 + 3H2SO4 * ðương lư ng gam c a KMnO4: 2MnSO4 + K2SO4 + 5HNO3 + 3H2O ... M K2Cr2O7 n = 294 = 49 * ðương lư ng gam c a H2S: H S − 2e → S + H + ⇒ ðH S = M H2S n = 34 = 17 Bài 2: a) S th t c a nguyên t s ñi n tích h t nhân nguyên t c a nguyên t ñó T ñó ta có th vi t ñư ... chu kỳ 6, thu c phân nhóm nhóm V (VA) b) Bi u di n liên k t phân t : HNO3, H3PO4, PCl5 Trang 2/5 Bài 3: a) Bi u th c tính t c ñ ph n ng : v = k [SO2]2[O2] G i a n ng ñ ban ñ u c a SO2 G i b n ng...
 • 5
 • 304
 • 0

Bài tập điều kiện môn hệ quản trị cơ sở dữ liệu

Bài tập điều kiện môn hệ quản trị cơ sở dữ liệu
... nêu BÀI SỐ 2: QUẢN LÝ LƯƠNG Yêu cầu: Hệ thống thực việc quản lý tính lương tháng cho nhân viên với chức sau: ♦ Lưu trữ cập nhật liệu nhân viên, liệu liên quan đễn việc tính lương bậc lương, hệ ... REPORT…để thực yêu cầu nêu BÀI SỐ 3: QUẢN LÝ CHO THUÊ, MƯỢN SÁCH Yêu cầu: Hệ thống quản lý kho sách quản lý khách mượn, thuê sách với chức chính: ♦ Lưu trữ cập nhật liệu sách, liệu khách hàng ♦ Theo ... MaSach Hãy lập CSDL, tạo FORM, QUERY, REPORT…để thực yêu cầu nêu BÀI SỐ HỆ QUẢN LÝ CUNG ỨNG HÀNG HÓA Yêu cầu: ♦ Lưu trữ, cập nhật liệu hãng cung úng hàng hóa, loại mật hàng ♦ Tra cứu thông tin...
 • 6
 • 4,635
 • 69

Bài tập vận dụng môn học vật liệu kim loại potx

Bài tập vận dụng môn học vật liệu kim loại potx
... TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HN Bộ môn Vật liệu học, Xử lý nhiệt Bề mặt - Bài tập vận dụng môn học VẬT LIỆU KIM LOẠI Đề số Họ tên sinh viên: Hoàng Đắc ... - Bài tập vận dụng môn học VẬT LIỆU KIM LOẠI Đề số 44 Họ tên sinh viên: MSSV: Lớp: I Nội dung Cho chi tiết với yêu cầu bản: Vòng đệm vênh, dạng lò xo đĩa thường sử dụng cho loại bu lông ... - Bài tập vận dụng môn học VẬT LIỆU KIM LOẠI Đề số 46 Họ tên sinh viên: MSSV: Lớp: I Nội dung Cho chi tiết với yêu cầu bản: Nhông trước, loại bánh cấu truyền chuyển động xích loại xe gắn...
 • 59
 • 403
 • 1

Xem thêm