Quy hoạch hệ thống quản lý chất thải rắn cho quận Long Biên thành phố Hà Hội, giai đoạn 20152025

Quy hoạch hệ thống quản chất thải rắn cho quận Long Biên thành phố Hội, giai đoạn 20152025

Quy hoạch hệ thống quản lý chất thải rắn cho quận Long Biên thành phố Hà Hội, giai đoạn 20152025
... khớ Vy: Lng khớ cn cp cho ng giai on l 817(m3/b/h) Lng khớ cn cp cho ng giai on l 694,5 (m3/b/h) Lng khớ cn cp cho ng giai on l 571,9 (m3/b/h) Lng khớ cn cp cho ng giai on l 449,4 (m3/b/h) ... giai on 2015 -2025 - Tớnh toỏn thit k h thng thu gom, x cht thi rn cho qun Long Biờn giai on 2015 - 2025 - xut cỏc gii phỏp hp qun lý, tỏi s dng ngun rỏc thi sinh hot, nõng cao hiu qu kinh ... 2050 thc hin hiu qu nht Tụi la chn ti nghiờn cu: Quy hoch h thng qun cht thi rn cho qun Long Biờn thnh ph H Hi, giai on 2015-2025 , nhm gii quyt trit hn cỏc mụi trng hin Mc tiờu nghiờn cu...
 • 109
 • 451
 • 2

Luận văn ứng dụng tư liệu ảnh viễn thám và hệ thống thông tin địa (GIS) để xác định biến động đất đai trên địa bàn quận long biên, thành phố nội giai đoạn 2005 2010

Luận văn ứng dụng tư liệu ảnh viễn thám và hệ thống thông tin địa lý (GIS) để xác định biến động đất đai trên địa bàn quận long biên, thành phố hà nội giai đoạn 2005  2010
... t ñai ñ a bàn qu n Long Biên, thành ph N i giai ño n 2005 - 2010 1.2 M c ñích c a ñ tài Xác ñ nh bi n ñ ng ñ t ñai s nh v tinh ch p ña th i gian ñ phân gi i cao t i ñ a bàn qu n Long Biên ... thi t ph i xác ñ nh bi n ñ ng ñ t ñai, ph c v cho công tác qu n ñ t ñai qu n Long Biên, ti n hành nghiên c u ñ tài: “ ng d ng li u nh vi n thám h th ng thông tin ñ a (GIS) ñ xác ñ nh bi ... Nghi p N i – Lu n văn th c sĩ khoa h c nông nghi p ……………………… 16 ñ i ng ñ u tiên mà nh vi n thám v tinh thu nh n ñư c thông tin Trên nh vi n thám có th tính toán sinh kh i, ñ trư ng thành...
 • 93
 • 2,236
 • 7

Luận văn đánh giá tình hình quản đất đai trên địa bàn quận long biên, thành phố nội giai đoạn 2005 2010

Luận văn đánh giá tình hình quản lý đất đai trên địa bàn quận long biên, thành phố hà nội giai đoạn 2005  2010
... nghi p N i, dư i s hư ng d n c a th y giáo - PGS.TS Nguy n Như Hà, ti n hành nghiên c u ñ tài: “ ðánh giá tình hình qu n ñ t ñai ñ a bàn qu n Long Biên, thành ph N i giai ño n 2005 -2010 ... t ñ a bàn thành ph N i - Ngày 29/12/2009, UBND thành ph N i ban hành Quy t ñ nh s 124/2009/Qð-UBND quy ñ nh v giá lo i ñ t ñ a bàn thành ph N i năm 2010 Nhìn chung công tác ban hành t ... tình hình s d ng ñ t t i qu n Long Biên giai ño n 2005 2010 4.3.1 Tình hình bi n ñ ng ñ t ñai giai ño n 2005 2010 4.3.2 74 81 Nh ng t n t i công tác qu n s d ng ñ t ñai ñ a bàn qu n Long...
 • 107
 • 670
 • 2

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG QUẢN BIẾN ĐỘNG ĐẤT ĐAI TẠI QUẬN LONG BIÊN, THÀNH PHỐ NỘI GIAI ĐOẠN 2011 - 2015

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG QUẢN LÝ BIẾN ĐỘNG ĐẤT ĐAI TẠI QUẬN LONG BIÊN, THÀNH PHỐ HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2011 - 2015
... biến động đất đai Quận Long Biên, thành phố Nội giai đoạn 2011 - 2015 ” 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU - Đánh giá thực trạng công tác quản biến động đất đai diễn Quận Long Biên, thành phố Nội giai ... NGHIỆP VIỆT NAM Nguyễn Tiến Dũng ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG QUẢN LÝ BIẾN ĐỘNG ĐẤT ĐAI TẠI QUẬN LONG BIÊN, THÀNH PHỐ HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2011 - 2015 Chuyên ngành : Quản đất đai Mã số : 60 85 0103 Người hướng ... cứu Đánh giá thực trạng công tác quản biến động đất đai diễn Quận Long Biên, thành phố Nội giai đoạn 201 1- 2015 Đề xuất biện pháp góp phần để công tác quản biến động đất đai ngày có hiệu...
 • 93
 • 243
 • 0

Đánh giá quá trình chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất công nghiệp, dịch vụ trên địa bàn quận long biên, thành phố nội giai đoạn 2005 2009

Đánh giá quá trình chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất công nghiệp, dịch vụ trên địa bàn quận long biên, thành phố hà nội giai đoạn 2005 2009
... t qu n giai ủo n 2005 - 2009 4.2 T c ủ chuy n d ch ủ t Nụng nghi p sang ủ t Cụng nghi p giai ủo n 2005 - 2009 4.3 59 T c ủ chuy n d ch ủ t Nụng nghi p sang ủ t D ch v giai ủo n 2005 - 2009 4.4 ... i sang ủ t D ch v giai ủo n 2005- 2009 4.9 57 61 Di n tớch v t l % chuy n ủ i ủ t Nụng nghi p sang ủ t Cụng nghi p v ủ t D ch v giai ủo n 2005 - 2009 65 4.10 Di n tớch ủ t nụng nghi p chuy n sang ... Phòng Tài nguyên Môi Trờng quận Long Biên Nội, phòng ban nhân dân phờng quận, anh chị em bạn bè đồng nghiệp, động viên gia đình ngời thân Với lòng biết ơn, xin chân thành cảm ơn giúp đỡ quý...
 • 127
 • 337
 • 0

Luận văn ảnh hưởng của quá trình đô thị hóa, công nghiệp hóa đến đời sống và việc làm hộ nông dân trên địa bàn quận long biên thành phố nội giai đoạn 2005 2010

Luận văn ảnh hưởng của quá trình đô thị hóa, công nghiệp hóa đến đời sống và việc làm hộ nông dân trên địa bàn quận long biên thành phố hà nội giai đoạn 2005  2010
... qu n Long Biên 38 3.2.3 Tình hình ñô th hóa, công nghi p hóa ñ a bàn qu n Long Biên 38 3.2.4 nh hư ng c a ñô th hóa, công nghi p hóa ñ n ñ i s ng vi c làm c a h nông dân ñ a bàn qu n Long Biên ... ng yêu c u trên, ti n hành th c hi n ñ tài: “ nh hư ng c a trình ñô th hóa, công nghi p hóa ñ n ñ i s ng vi c làm h nông dân ñ a bàn qu n Long Biên thành ph N i giai ño n 2005 - 2010 Trư ng ... năm 2010 qu n Long Biên 52 4.2 Bi n ñ ng ñ t ñai giai ño n 2005- 2010 qu n Long Biên 53 4.3 Cơ c u kinh t qu n Long Biên giai ño n 2005 - 2010 57 4.4 Bi n ñ ng dân cư qu n Long Biên giai ño n 2005...
 • 105
 • 719
 • 1

đánh giá thực trạng công tác đăng ký đất đai,cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phường đức giang, và phường bồ đề, quận long biên, thành phố nội, giai đoạn 2005 - 2011

đánh giá thực trạng công tác đăng ký đất đai,cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phường đức giang, và phường bồ đề, quận long biên, thành phố hà nội, giai đoạn 2005 - 2011
... thực đề tài: Đánh giá thực trạng công tác đăng đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phường Đức Giang, phường Bồ Đề, quận Long Biên, thành phố Nội, giai đoạn 200 5- 2011 II MỤC ĐÍCH, ... Tìm hiểu công tác đăng đất đai, cấp GCNQSDĐ, lập hồ sơ địa phường Đức Giang phường Bồ Đề - Kết công tác đăng đất đai, cấp GCNQSDĐ phường Đức Giang Bồ Đề, giai đoạn 200 5- 2011 - Đánh giá nguyên ... Giang phường Bồ Đề giai đoạn 2005 2011 41 Bảng Kết cấp chứng nhận quyền sử dụng đất cho sở tín ngưỡng phường Đức Giang phường Bồ Đề giai đoạn 2005 - 2011 42 Bảng Tổng hợp thực trạng công tác...
 • 61
 • 873
 • 2

Quy hoạch hệ thống quản chất thải rắn cho thị xã Từ Sơn; tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2020 – 2030

Quy hoạch hệ thống quản lý chất thải rắn cho thị xã Từ Sơn; tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2020 – 2030
... hoạch hệ thống quản chất thải rắn cho thị Từ Sơn; tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2020 2030 , với mong muốn góp phần tìm giải pháp công nghệ xử chất thải rắn sinh hoạt phù hợp cho thị Từ Sơn ... kinh tế cho phương án thu gom có phân loại nguồn CHƯƠNG : THIẾT KẾ KHU XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN CHO THỊ XÃ TỪ SƠN, TỈNH BẮC NINH; GIAI ĐOẠN 2020 2030 3.1 Các phương pháp xử chất thải rắn 3.1.1 ... phát sinh chất thải rắn, nguồn phát sinh chất thải rắn, trạng thu gom vận chuyển chất thải rắn, công nghệ xử chất thải rắn Tính toán tốc độ phát sinh dân số chất thải rắn thị đến năm 2030 Đề...
 • 71
 • 340
 • 0

QUY HOẠCH HỆ THỐNG QUẢN CHẤT THẢI RẮN CHO THỊ XÃ PHÚ THỌ, TỈNH PHÚ THỌ; GIAI ĐOẠN 20202030

QUY HOẠCH HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN CHO THỊ XÃ PHÚ THỌ, TỈNH PHÚ THỌ; GIAI ĐOẠN 20202030
... thực Quy hoạch quản chất thải rắn Thị Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ; giai đoạn 2020 – 2030”, nhằm giải vấn đề 1 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN – KINH TẾ XÃ HỘI THỊ XÃ PHÚ THỌ, TỈNH PHÚ ... NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI KHOA MÔI TRƯỜNG ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP QUY HOẠCH HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN CHO THỊ XÃ PHÚ THỌ, TỈNH PHÚ THỌ; GIAI ĐOẠN 2020-2030 Giáo viên hướng dẫn (Ký ghi rõ họ tên) T.S ... 1.1.3 Hiện trạng CTR công tác quản chất thải rắn thị Phú Thọ Hiện trạng CTR thị Phú Thọ - Nguồn phát sinh chất thải rắn: o Chất thải rắn sinh hoạt: chất thải từ hoạt động sinh hoạt người...
 • 71
 • 275
 • 2

quy hoạch phân bổ sử dụng đất xã phú thị, huyện gia lâm, thành phố nội giai đoạn 2003 - 2010

quy hoạch phân bổ sử dụng đất xã phú thị, huyện gia lâm, thành phố hà nội giai đoạn 2003 - 2010
... dạy khoa Quản lý ruộng đất giúp đỡ UBND Phú Thị Chúng tiến hành thực đề tài: "Quy hoạch phân bổ sử dụng đất Phú Thị, Huyện Gia Lâm, thành phố Nội giai đoạn 2003 - 2010 " Mục đích, yêu ... đất đai cấp huyện + Quy hoạch phân bổ đất đai cấp - Quy hoạch phân bổ đất đai theo ngành: + Quy hoạch phân bổ đất nông nghiệp + Quy hoạch phân bổ đất lâm nghiệp + Quy hoạch phân bổ đất khu dân ... thức: Quy hoạch lãnh thổ quy hoạch theo ngành - Quy hoạch phân bổ đất đai theo lãnh thổ hành chính: + Quy hoạch phân bổ đất đai nớc + Quy hoạch phân bổ đất đai cấp tỉnh + Quy hoạch phân bổ đất...
 • 68
 • 475
 • 0

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại cơ quan UBNN quận long biên thành phố nội giai đoạn 2012 - 2015 và định hướng đến năm 2020 slide

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại cơ quan UBNN quận long biên thành phố hà nội giai đoạn 2012 - 2015 và định hướng đến năm 2020 slide
... cụng ch c H Nội, ng y 29 tháng 11 năm 2012 13 IH CM H N I V THU H NNG CAO CH T L NG NGU N NHN L C T I C QUAN UBND QU N LONG BIấN THNH PH H N I GIAI O N 201 2- 2015 V NH H NG N NM 2020 Luận văn ... NNG CAO CH T L NG NGU N ii NHN L C C QUAN UBND QU N LONG BIấN GIAI O N 2004 - 2011 LUậN VĂN M TS iii GI I PHP NNG CAO CH T L NG NGU N NHN L C C QUAN UBND QU N LONG BIấN, THNH PH N I GIAI O N 201 2- 2015, ... CHNG M T S GI I PHP NNG CAO CH T L NG NGU N NHN L C C QUAN UBND QU N LONG BIấN, THNH PH H N I GIAI O N 2012 2015, NH H NG N NM 2020 3.1 M c tiờu, phng h ng, quan i m nõng cao ch t l ng i ng cụng...
 • 37
 • 327
 • 7

Nâng cao năng lực công chức các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND quận long biên thành phố nội gia đoan 2010 2015

Nâng cao năng lực công chức các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND quận long biên thành phố hà nội gia đoan 2010 2015
... V NĂNG L C C A CÔNG CH C CÁC PHÒNG, BAN CHUYÊN MÔN THU C UBND QU N LONG BIÊN 2.4.1 i m m nh v l c c a công ch c phòng, ban chuyên môn thu c UBND Qu n - Công ch c phòng, ban chuyên môn thu c UBND ... -UBND ngày 08/5/2012 c a UBND thành ph N i v vi c ban hành k ho ch c i cách hành nhà nư c c a thành ph N i giai o n 2011 – 2015 công ch c phòng, ban chuyên môn thu c UBND Qu n ph i có i m ... cao l c c a công ch c phòng, ban chuyên môn thu c UBND qu n Long Biên CHƯƠNG I CƠ S LÝ LU N VÀ PHÁP LÝ V NĂNG L C C A CÔNG CH C CÁC PHÒNG, BAN CHUYÊN MÔN THU C UBND QU N/HUY N 1.1 NĂNG L C Có...
 • 87
 • 288
 • 2

Nghiên cứu hiện trạng môi trường nước phục vụ quy hoạch hệ thống xử nước thải sông tô lịch đoạn từ hoàng quốc việt đến ngã tư sở

Nghiên cứu hiện trạng môi trường nước phục vụ quy hoạch hệ thống xử lý nước thải sông tô lịch  đoạn từ hoàng quốc việt đến ngã tư sở
... thuật tính toán cụm xử nước thải tập trung sông Lịch đoạn từ Hoàng Quốc Việt đến Cầu Mới – Ngã Sở bao gồm vị trí sau: + Trạm xử 1: Xử nước thải thu gom cố ng Bưởi, cố ng ... xây dựng phương án xử ô nhiễm môi trường hệ thống sông Lịch Từ năm 1999 đến 2003, Viện hoá học hợp chất thiên nhiên nghiên cứu chất lượng nước hệ thống sông Nhuệ sông Lịch cách tiến hành ... đầu chi phí vận hành trạm xử sau: 16 Hình 3.1: Vị trí quy hoạch hệ thống thu gom xử nước thải 17 Sơ đồ 3.4: Công nghệ xử nước thải tập trung sông Li ̣ch đoạn cống Bưởi - Hoàng...
 • 22
 • 265
 • 0

ĐỀ TÀI QUY HOẠCH HỆ THỐNG XỬ NƯỚC THẢI CHO NHÀ MÁY CHẾ BIẾN THỦY SẢN GIÁ TRỊ GIA TĂNG ALPHA ppt

ĐỀ TÀI QUY HOẠCH HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHO NHÀ MÁY CHẾ BIẾN THỦY SẢN GIÁ TRỊ GIA TĂNG ALPHA ppt
... 24km Nhà máy chế biến thủy sản giá trị gia tăng Alpha đầu tư xây dựng diện tích bao gồm hạng mục công trình : phân xưởng chế biến bột cá, phân xưởng sản xuất dầu Bio-diesel, phân xưởng chế biến ... điều kiện không cho phép nên nhóm tập trung chủ yếu cho việc quy hoạch hệ thống xử nước thải cho phân xưởng chế biến bột cá nhà máy 2.NỘI DUNG 2.1 Điều kiện tự nhiên nhà máy 2.1.1.Địa hình ... ứng yêu cầu nước thải thải môi trường, nhà máy cần xử đạt loại B theo TCVN 5945 – 2005, tiêu biểu tiêu: BOD5, COD, SS giá trị đầu Ta có số phưong án để xử nước thải cho nhà máy sau: 2.Nội...
 • 27
 • 485
 • 0

Nghiên cứu hiện trạng môi trường nước phục vụ quy hoạch hệ thống xử nước thải sông Tô Lịch đoạn từ Hoàng Quốc Việt đến Ngã Tư Sở

Nghiên cứu hiện trạng môi trường nước phục vụ quy hoạch hệ thống xử lý nước thải sông Tô Lịch đoạn từ Hoàng Quốc Việt đến Ngã Tư Sở
... khai đề tài: Nghiên cứu trạng môi trường nước phục vụ quy hoạch hệ thống xử nước thải sông Lịch - Đoạn từ Hoàng Quốc Việt đến Ngã Sở Mục tiêu nghiên cứu - Tập hợp hệ thống hóa số liệu ... CHƯƠNG - QUY HOẠCH TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẬP TRUNG SÔNG TÔ LỊCH ĐOẠN TỪ HOÀNG QUỐC VIỆT ĐẾN NGÃ TƯ SỞ 3.1 Lựa chọn công nghệ xử nước thải sông Lịch Có nhiều phương pháp xử nước thải khác ... QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN *** NGUYỄN THỊ NHƯ QUY N NGHIÊN CỨU HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC PHỤC VỤ QUY HOẠCH HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI SÔNG TÔ LỊCH ĐOẠN TỪ HOÀNG QUỐC...
 • 112
 • 221
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: hệ thống xử lý chất thải rắn y tếhệ thống xử lý chất thải rắnthiết kế hệ thống xử lý chất thải rắnnghiên cứu đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp kiểm soát chất thải rắn tại quận long biên thành phố hà nộisử dụng đất nông nghiệp theo hướng đô thị sinh thái tại quận long biên thành phố hà nộiđánh giá tình hình quản lý sử dụng đất đai trên địa bàn quận long biên thành phố hà nộiảnh hưởng của đô thị hóa đến mức sống người dân phường thạch bàn quận long biên thành phố hà nộiluận văn đánh giá ảnh hưởng của việc thu hồi đất đến đời sống và việc làm của người dân ở một số dự án trên địa bàn quận long biên thành phố hà nộiđánh giá thực trạng hoạt động của văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất quận long biên thành phố hà nộiđánh giá thực trạng hoạt động của văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất quận long biên thành phố hà nội 30 2013hệ thống xử lý chất thải trong chăn nuôihệ thống xử lý chất thải chăn nuôihệ thống xử lý chất thải công nghiệphệ thống xử lý chất thải lỏng y tếhệ thống xử lý chất thải y tếQuản lý hoạt động của trung tâm văn hóa thể thao thành phố bắc ninh, tỉnh bắc ninhBồi dưỡng học sinh giỏi môn sử ( phần 4 )Tiểu luận lý thuyết hệ thốngPhát huy tính tích cực và phát triển năng lực sáng tạo của học sinh thông qua việc tổ chức hoạt động tự làm một số thí nghiệm đơn giản sau khi học bài các dạng cân bằng cân bằng của một vật cRÈN LUYỆN kỹ NĂNG GIẢI một số bài tập vật lí 12 về xác ĐỊNH PHA BAN đầu, THỜI điểm và THỜI GIAN TRONG DAO ĐỘNG cơ điều hòa BẰNG CÁCH vận DỤNG mối LIÊN hệ GIỮA DAO ĐỘNG điều hòa và CHUYỂN ĐỘNGHướng dẫn học sinh giải các bài tập định tính trong chương động lực học lớp 10 một cách nhanh gọn và chính xácBài 9. Định luật Ôm đối với toàn mạchNghiên cứu, vận dụng phương pháp day tự học nhằm nâng cao chất lượng dạy học chương dòng điện xoay chiều môn vật lý 12 (ban cơ bản) ở trường THPTPhân loại và hướng dẫn giải các bài tập tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phươngPhát huy tính sáng tạo, gây hứng thú học tập cho học sinh thông qua dạy học dự án kết hợp với hoạt động ngoại khóa môn vật lý ở trường THPTPhương pháp chuẩn hóa và gắn số liệu nhằm giúp học sinh giải nhanh các câu hỏi trắc nghiệm phức tạp phần dòng điện xoay chiềuPhương pháp dùng bất đẳng thức giải nhanh bài toán cực trị về điện xoay chiều trong bài tập vật lí 12tiểu luận Khoa học quản lý nâng caoPhương pháp giải nhanh và tổng hợp các bài tập vuông pha trong chương trình vật lí lớp 12Sử dụng câu hỏi định hướng giải bài tập phần mắt đối với học sinh có học lực trung bìnhSử dụng phần mềm matlab để thiết kế thí nghiệm mô phỏng cho quá trình γ + γ→ e +e+ môn vật lý 12 nâng caoTieu luan he thong thong tin quan lySử dụng thí nghiệm ảo trong dạy học chương sóng cơ và sự truyền sóng cơ vật lí 12 cơ bản nhằm góp phần nâng cao hiệu quả học tập môn vật lí cho học sinhXây dựng hệ thống câu hỏi về thực nghiệm sử dụng trong ôn thi THPT quốc gia và ôn thi học sinh gỏi cấp tỉnhXây dựng một số nội dụng dạy học tích hợp vật lí – hóa học phần nhiệt học môn vật lí lớp 10