Báo cáo thường niên năm 2010 - Công ty Cổ phần Tư vấn Sông Đà

Báo cáo thường niên năm 2011 - Công ty Cổ phần vấn Sông Đà

Báo cáo thường niên năm 2011 - Công ty Cổ phần Tư vấn Sông Đà
... Các công ty công ty liên kết - Công ty con: Công ty TNHH Kỹ thuật Việt Nam - Cadada: Chiếm 51% VĐL - Công ty liên kết: Công ty cổ phần Thủy điện Đăk Đoa: Chiếm 32% VĐL Công ty cổ phần Đầu t ... soát Công ty Cổ phần T vấn Sông Đà Số cổ phần cá nhân nắm giữ : cổ phần Những ngời có liên quan nắm giữ cổ phần Công ty: Không Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không IX - Thông tin cổ đông: ... sát công trình 12 IV - báo cáo tài Báo cáo tài năm 2011 công ty đợc Công ty TNHH Kiểm toán T vấn Thăng Long kiểm toán thông qua Đại hội đồng cổ đông năm 2012 Báo cáo tài công ty sau kiểm toán:...
 • 46
 • 59
 • 0

Báo cáo thường niên năm 2007 - Công ty Cổ phần vấn Sông Đà

Báo cáo thường niên năm 2007 - Công ty Cổ phần Tư vấn Sông Đà
... 1.300 cổ phần Trên nội dung báo cáo thường niên năm 2007 Công ty cổ phần vấn Sông Đà báo cáo Trung tâm Giao dịch chứng khoán Hà Nội nhà đầu TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY Nơi gửi : - TTGDCKHN - Lưu ... thuộc - Chi nhánh vấn xây dựng - Chi nhánh vấn xây dựng - Chi nhánh vấn xây dựng - Chi nhánh vấn Miền Trung - Chi nhánh vấn Tuyên Quang - Chi nhánh vấn Tây Bắc - Chi nhánh vấn ... đồng) - Cổ đông nước Cổ đông lớn cổ đông sáng lập – Tổng công ty Sông Đà góp 510.000 cổ phần Cổ đông CBNV công ty bên góp 488.460 cổ phần Cổ đông tổ chức nắm giữ 240 cổ phần - Cổ đông người nước...
 • 8
 • 30
 • 0

Báo cáo thường niên năm 2008 - Công ty Cổ phần vấn Sông Đà

Báo cáo thường niên năm 2008 - Công ty Cổ phần Tư vấn Sông Đà
... 10.591 cổ phần - Cổ đông ngời nớc : 69.100 cổ phần Trên nội dung báo cáo thờng niên năm 2008 Công ty cổ phần T vấn Sông Đà báo cáo Trung tâm Giao dịch chứng khoán Hà Nội nhà đầu t Tổng giám đốc công ... Cổ đông lớn cổ đông sáng lập - Tổng công ty Sông Đà góp 765.000 cổ phần Cổ đông lớn (Phạm Anh Đức) nắm gữi 12,03% VĐL 185.700 cổ phần Cổ đông CBNV công ty bên góp 469.609 cổ phần Cổ đông tổ chức ... Công ty Hội đồng quản trị hoàn thành tốt chức nhiệm vụ theo quy định Luật Doanh nghiệp Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Xứng đáng đa Công ty cổ phần T vấn Sông Đà công ty mạnh Tổng công ty Sông...
 • 12
 • 31
 • 0

Báo cáo thường niên năm 2012 - Công ty Cổ phần vấn Sông Đà

Báo cáo thường niên năm 2012 - Công ty Cổ phần Tư vấn Sông Đà
... đầu năm - Tăng vốn năm trước - Lãi năm trước - Tăng khác - Giảm vốn năm trước - Lỗ năm trước - Giảm khác Số cuối năm Năm Số đầu năm - Tăng vốn năm - Lãi năm - Tăng khác - Giảm vốn năm - Lỗ năm - ... Đầu dài hạn khác Công ty Cổ phần Cao su Phú Riềng Công ty Cổ phần Thuỷ điện Đắc Đoa Công ty Cổ phần Đầu Thơng mại Sông Đà Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Nông thôn Sông Đà Cộng Số cuối năm ... - Chi nhánh vấn - Công ty Cổ phần vấn Sông Đà, địa chỉ: Nhà G9, 495 đuờng Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, Hà Nội - Chi nhánh Cơ điện - Công ty Cổ phần vấn Sông Đà, ...
 • 48
 • 23
 • 0

Báo cáo thường niên năm 2010 - Công ty Cổ phần Xi măng Sông Đà

Báo cáo thường niên năm 2010 - Công ty Cổ phần Xi măng Sông Đà
... Công ty cổ phần xi măng Sông Đà thị trờng nớc khu vực Tây Bắc -Duy trì sản xuất kinh doanh 200.000 xi măng /năm sở nghiền phối hợp nguồn Clanhke dây truyền công nghệ xi măng lò đứng Clanhke xi măng ... nội - ý kiến kiểm toán nội bộ: - Các nhận xét đặc biệt: không - VI- Các công ty liên quan: - Tình hình đầu t vào Công ty liên quan Công ty góp vốn đầu t dài hạn ( cổ phiếu ) vào: Công ty cổ phần ... cộng - Những thay đổi vốn cổ đông: Năm 2010, tổng số vốn góp cổ đông công ty CP xi măng Sông Đà không thay đổi Kế hoạch thực sản xuất năm 2010 tiêu sản lợng cụ thể: Số TT Nội dung Sản xuất xi măng...
 • 24
 • 79
 • 0

Báo cáo thường niên năm 2010 - Công ty cổ phần vấn-Thương mại-Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân

Báo cáo thường niên năm 2010 - Công ty cổ phần Tư vấn-Thương mại-Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân
... lập Công ty Luật TNHH Hoàng Quân Thành lập Công ty Cổ phần đầu địa ốc Hoàng Quân Cần Thơ Đổi từ TNHH sang Cổ phần với tên Công ty Cổ phần TV-TM-DV Địa Ốc Hoàng Quân Thành lập Công ty Cổ phần ... trình báo cáo với Báo cáo tài kiểm toán Công ty Cổ phần vấn - Thương mại - Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân cho năm tài kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2010 CÔNG TY Công ty Cổ phần vấn - Thương ... ốc Công ty CP TV - TM - DV Địa ốc Hoàng Quân Hiện Bà giữ chức vụ: Phó Tổng Giám ốc Tài Kế toán Công ty CP TV - TM - DV Địa ốc Hoàng Quân; Phó Chủ tịch HĐQT, Công ty CP TV - TM - DV Địa ốc Hoàng...
 • 110
 • 20
 • 0

Báo cáo thường niên năm 2010 - Công ty Cổ phần Kho vận Miền Nam

Báo cáo thường niên năm 2010 - Công ty Cổ phần Kho vận Miền Nam
... ty C ph n Kho v n Mi n Nam (sau g i t t Công ty ) trình bày Báo cáo c a Báo cáo tài c a Công ty cho n m tài k t thúc ngày 31 tháng 12 n m 2010 CÔNG TY Công ty C ph n Kho v n mi n Nam đ c chuy ... 7.800.872.045 2.965.054.250 - 97.294.546.014 Lãi n m - - - - - 34.246.194.682 34.246.194.682 Hoàn nh p CLTG đ u n m - - (103.073.419) - - - (103.073.419) T m ng c t c - - - - - (12.527.785.500) (12.527.785.500) ... 75 - 2011 MỤC LỤC Ph n 1: L ch s ho t đ ng c a Công ty Ph n 2: Báo cáo ho t đ ng c a H i đ ng Qu n tr Ph n 3: Báo cáo c a Ban Giám c Ph n 4: Báo cáo tài Ph n 5: B n gi i trình Báo cáo tài Báo cáo...
 • 78
 • 27
 • 0

Báo cáo thường niên năm 2010 - Công ty Cổ phần Xây lắp và Đầu Sông Đà

Báo cáo thường niên năm 2010 - Công ty Cổ phần Xây lắp và Đầu tư Sông Đà
... công tác Trờng ĐH Tài kế toán HN Công ty Thuỷ công tổng Công ty Sông Đà Công ty Sông đà 1- Tổng công ty Sông Đà Tổng công ty Sông Đà Tổng công ty Sông Đà Tổng công ty Sông Đà Tổng công ty Sông ... HĐQT Đơn vị công tác Công ty thi công giới Công ty xây dung thuỷ công Tổng công ty Sông Đà Công ty Sông đà 12 Tổng công ty Sông Đà Công ty Sông đà 12 Tổng công ty Sông Đà Công ty CP ĐT phát ... công tác Nhà máy thuỷ điện Hoà bình Công ty Thuỷ công Công ty Thuỷ công Chi nhánh Công ty Sông đà Xí nghiệp Sông đà 1 2-1 Xí nghiệp Sông đà 1 2-1 Xí nghiệp Sông đà 1 2-1 Công ty CPXL & ĐT Sông đà...
 • 12
 • 84
 • 0

Báo cáo thường niên năm 2010 - Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu 492

Báo cáo thường niên năm 2010 - Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư 492
... quan." VI Các công ty có liên quan - Công ty nắm giữ 51% vốn cổ phần: VII Tổ chức nhân Cơ cấu tổ chức công ty 11 SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ 492 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG HỘI ĐỒNG ... công tác: - 05/1999 - 05/2003 : Cán kỹ thuật Công ty CP XD&ĐT 492 - 05/2003 - 09/2005 : Đội phó Đội CT6 - Công ty CP XD&ĐT 492 - 09/1994 - 10/2007 : Đội trưởng Đội CT - Công ty CP XD&ĐT 492 - ... trình công tác: - 1994 - 1996: Công tác Công ty KSTK Giao thông Hà Tĩnh - 1996 - 1998: Phòng Kỹ thuật Công ty CP XD&ĐT 492 - 1998 - 2000: Phó phòng Kỹ thuật Công ty CP XD&ĐT 492 - 2000 - 2004:...
 • 22
 • 26
 • 0

Xem thêm