luận án tiến sĩ chuyên ngành kĩ thuật xây dựng công trình giao thông nghiên cứu xác định các thông số chính khi sử dụng hệ cọc đất xi măng trong xây dựng nền đường đắp trên đất yếu ở việt nam

Lập Và Phân Tích Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Công Trình Giao Thông Phần 10 pot

Lập Và Phân Tích Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Công Trình Giao Thông Phần 10 pot
... và thiết bị xây dựng, NXB Xây dựng - 1998. 36. Bộ Xây dựng, ðịnh mức dự toán xây dựng cơ bản, NXB Xây dựng - 1999. 37. Bộ Xây dựng, ðịnh mức vật trong xây dựng cơ bản, NXB Xây dựng - ... suÊt9=5-7-8 10= 1-2-3-7-811=6 -10 12=2+3+80 2005 1200 12001 2006 174 17 15 60 82 100 0 80 0 2 0 100 0 322 2007 187 19 15 60 93 100 0 80 0 13 0 100 0 343 2008 201 20 15 60 106 100 0 80 4 22 0 100 0 394 ... Chương 7. Phân tích tài chính và phân tích kinh tế - xã hội dự án xây dựng công trình giao thông 1. Vị trí của các loại phân tích ñánh giá dự án 2. Phân tích tài chính 3. Phân tích kinh...
 • 22
 • 542
 • 1

Lập Và Phân Tích Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Công Trình Giao Thông Phần 9 pps

Lập Và Phân Tích Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Công Trình Giao Thông Phần 9 pps
... i= 19% 0 2008 0 4 094 320 0 0 4 094 320 4 094 320 -4 094 320 -4 094 320 -4 094 3201 20 09 530465 4 094 473630 473630 3655 4 097 975 526371 4 498 90 4423 29 2 2010 547247 4 094 436262 90 9 892 3264 41012 39 543153 396 781 ... 22005817 2025 1 494 637 4 094 97 1514 96 7420 140 899 5732 148 890 6 21685118 2026 1655651 4 094 1076173 10720 79 1 394 13 5732 16 499 19 214555 19 2027 1841206 4 094 1 196 784 1 192 690 1384 79 5732 1835474 21311120 ... 8 791 9 6264121 20 29 2302442 4 094 213113 599 6616 3 79 4148 499 2 298 348 85018 595 5722 2030 2588155 4 094 213 892 6210508 338 4148837 2584061 81 698 562 69 23 2031 291 8716 4 094 215366 6425874 302 41 491 39...
 • 27
 • 403
 • 1

Lập Và Phân Tích Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Công Trình Giao Thông Phần 8 ppsx

Lập Và Phân Tích Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Công Trình Giao Thông Phần 8 ppsx
... 1040 58 289 682 4 284 131 45400 5335255 55 989 7 207926 151323 18 2026 721662 112714 29 986 5 4 583 997 4 683 5 5 382 090 6 089 48 213341 152 389 19 2027 786 859 122494 311 387 489 5 383 484 75 5430565 664365 219 581 ... 23 188 4 173277 15 781 66 2014 320295 52509 239009 1436233 39 183 485 5950 267 786 188 779 1 687 517 2015 33 788 2 55147 240126 1676360 39192 489 5142 282 735 188 035 164973 8 2016 357272 580 56 24 181 6 19 181 75 ... 20 28 860691 15 589 4 324 386 5219769 587 55 5 489 320 7047 98 219759 15121321 2029 944493 146139 339019 55 587 88 52455 5541775 7 983 54 23 484 0 1 585 98 22 2030 103 981 9 1604 38 355462 5914250 5 484 6 5596621 87 9 381 ...
 • 27
 • 438
 • 3

Lập Và Phân Tích Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Công Trình Giao Thông Phần 7 pps

Lập Và Phân Tích Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Công Trình Giao Thông Phần 7 pps
... -8,68-16, 27 4 4-8,35 -7, 92-16, 27 5 5-9,19 -7, 09-16, 27 6 6-10,11 -6, 17 -16, 27 7 7 -11,12 -5,16-16, 27 8 8-12,23 -4,05-16, 27 9 9-13,45 -2,82-16, 27 10 10-14,80 -1,48-16, 27 BÀI TẬP THỰC HÀNH ... dự án. 2.3.2. Dòng thu - chi của dự án ñầu xây dựng công trình giao thông 2.3.2.1. Dòng chi của dự án ñầu xây dựng công trình giao thông Bảng 7. 1. Chi phí sửa chữa mặt ñường ô-tô Thời ... án ñầu xây dựng công trình Quyết ñịnh ñầu Hình 7. 1. Vị trí của các loại phân tích kỹ thuật, phân tích tài chính và phân tích kinh tế - xã hội Phân tích kinh tế - kỹ thuật Phân tích...
 • 27
 • 393
 • 0

Lập Và Phân Tích Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Công Trình Giao Thông Phần 6 ppsx

Lập Và Phân Tích Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Công Trình Giao Thông Phần 6 ppsx
... liệấcnỳ giới thiệu phương pháp phân tích tài chính dự án ñầu xây dựng. Tài liệu cũng vận dụng những phương pháp ñó ñể phân tích một dự án xây dựng công trình giao thông cụ thể (trong phần phụ ... FW3 = 285.71 ng tự: 285.71 = FW3 = FW2 x 1.05 -200 ⇒ FW2 = 462 .59 462 .59 = FW2 = FW1 x 1.05 + 360 ⇒ FW1 = 97.7 97.7 = FW1 = FW0 x (1+CRR3) + 360 1 56 ñồ dòng tiền ... )00011≥−=∑+∑+==ntttntttiCiBNPW (6. 6) trong ñó: 141 và khấu hao cơ bản hàng năm sẽ ñược trả nợ hết. CR = A + R (6. 14) A = (V-SV)/n (6. 15) R =()( ) ( )∑+++=−nttctnniViiii11.111 (6. 16) ...
 • 27
 • 453
 • 0

Lập Và Phân Tích Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Công Trình Giao Thông Phần 5 docx

Lập Và Phân Tích Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Công Trình Giao Thông Phần 5 docx
... vị ño) theo công thức (4.10) Cho phương án 1: S1 =56 .38x0.3 75+ 47.4x0.281 +57 .22x0.219+42.86x0.1 25= 52. 35 Cho phương án 2: S2= 43.62x0.3 75+ 52.6x0.281+42.78x0.219 +57 .14x0.1 25= 47. 65 Kết quả ... bD1W1 0.4 85 0 .51 6 0.487 0 .51 3 0 .50 2 0.498D2W2 0.337 0.323 0.322 0.338 0.3 15 0.3 45 D3W3 0. 152 0.191 0. 152 0.191 0.170 0.170Tæng sè (V) 0.974 1.029 0.961 1.041 0.988 1.013So sánh % 95 100 92 ... gia 24 36 2. Khả năng thúc ñẩy kinh tế 25 15 3. Mức ñộ ít ảnh hưởng ñến môi trường 21 9 4. Giải quyết vấn ñề an toàn giao thông 15 15 Tổng cộng 85 75 2.2.2. Phương pháp Pattern Trình tự...
 • 27
 • 348
 • 0

Nghiên cứu xác định các thông số chính khi sử dụng hệ cọc đất xi măng trong xây dựng nền đường đắp trên đất yếu việt nam

Nghiên cứu xác định các thông số chính khi sử dụng hệ cọc đất xi măng trong xây dựng nền đường đắp trên đất yếu ở việt nam
... học giao thông vận tải Nguyễn việt hùng Nghiên cứu xác định các thông số chính khi sử dụng hệ cọc đất xi măng trong xây dựng nền đờng đắp trên đất yếu việt nam ... GIAO THÔNG VẬN TẢI NGUYỄN VIỆT HÙNG NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH CÁC THÔNG SỐ CHÍNH KHI SỬ DỤNG HỆ CỌC ĐẤT XI MĂNG ĐỂ XỬ LÝ NỀN ĐƯỜNG ĐẮP TRÊN ĐẤT YẾU VIỆT NAM Ngành: Kỹ thuật xây ... nghiên cứu. - Chương 2: Nghiên cứu lựa chọn mô hình tính toán hợp lý khi thiết kế hệ cọc đất xi măng để gia cường nền đường đắp trên đất yếu. - Chương 3: Nghiên cứu xác định các thông số chính...
 • 172
 • 464
 • 1

luận án tiến sĩ chuyên ngành kĩ thuật xây dựng công trình giao thông nghiên cứu xác định các thông số chính khi sử dụng hệ cọc đất xi măng trong xây dựng nền đường đắp trên đất yếu việt nam

luận án tiến sĩ chuyên ngành kĩ thuật xây dựng công trình giao thông nghiên cứu xác định các thông số chính khi sử dụng hệ cọc đất xi măng trong xây dựng nền đường đắp trên đất yếu ở việt nam
... Đại học giao thông vận tải Nguyễn việt hùng Nghiên cứu xác định các thông số chính khi sử dụng hệ cọc đất xi măng trong xây dựng nền đờng đắp trên đất yếu việt nam ... TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI NGUYỄN VIỆT HÙNG NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH CÁC THÔNG SỐ CHÍNH KHI SỬ DỤNG HỆ CỌC ĐẤT XI MĂNG ĐỂ XỬ LÝ NỀN ĐƯỜNG ĐẮP TRÊN ĐẤT YẾU VIỆT NAM Ngành: ... nghiên cứu. - Chương 2: Nghiên cứu lựa chọn mô hình tính toán hợp lý khi thiết kế hệ cọc đất xi măng để gia cường nền đường đắp trên đất yếu. - Chương 3: Nghiên cứu xác định các thông số chính...
 • 172
 • 425
 • 0

nghiên cứu xác định các thông số chính khi sử dụng hệ cọc đất xi măng trong xây dựng nền đường đắp trên đất yếu việt nam

nghiên cứu xác định các thông số chính khi sử dụng hệ cọc đất xi măng trong xây dựng nền đường đắp trên đất yếu ở việt nam
... học giao thông vận tải Nguyễn việt hùng Nghiên cứu xác định các thông số chính khi sử dụng hệ cọc đất xi măng trong xây dựng nền đờng đắp trên đất yếu việt nam ... GIAO THÔNG VẬN TẢI NGUYỄN VIỆT HÙNG NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH CÁC THÔNG SỐ CHÍNH KHI SỬ DỤNG HỆ CỌC ĐẤT XI MĂNG ĐỂ XỬ LÝ NỀN ĐƯỜNG ĐẮP TRÊN ĐẤT YẾU VIỆT NAM Ngành: Kỹ thuật xây ... nghiên cứu. - Chương 2: Nghiên cứu lựa chọn mô hình tính toán hợp lý khi thiết kế hệ cọc đất xi măng để gia cường nền đường đắp trên đất yếu. - Chương 3: Nghiên cứu xác định các thông số chính...
 • 172
 • 390
 • 1

NGHIÊN cứu xác ĐỊNH các THÔNG số CHÍNH KHI sử DỤNG hệ cọc đất XI MĂNG TRONG xây DỰNG nền ĐƯỜNG đắp TRÊN đất yếu VIỆT NAM

NGHIÊN cứu xác ĐỊNH các THÔNG số CHÍNH KHI sử DỤNG hệ cọc đất XI MĂNG TRONG xây DỰNG nền ĐƯỜNG đắp TRÊN đất yếu ở VIỆT NAM
... học giao thông vận tải Nguyễn việt hùng Nghiên cứu xác định các thông số chính khi sử dụng hệ cọc đất xi măng trong xây dựng nền đờng đắp trên đất yếu việt nam ... GIAO THÔNG VẬN TẢI NGUYỄN VIỆT HÙNG NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH CÁC THÔNG SỐ CHÍNH KHI SỬ DỤNG HỆ CỌC ĐẤT XI MĂNG ĐỂ XỬ LÝ NỀN ĐƯỜNG ĐẮP TRÊN ĐẤT YẾU VIỆT NAM Ngành: Kỹ thuật xây ... nghiên cứu. - Chương 2: Nghiên cứu lựa chọn mô hình tính toán hợp lý khi thiết kế hệ cọc đất xi măng để gia cường nền đường đắp trên đất yếu. - Chương 3: Nghiên cứu xác định các thông số chính...
 • 172
 • 380
 • 0

NGHIÊN cứu xác ĐỊNH các THÔNG số CHÍNH KHI sử DỤNG hệ cọc đất XI MĂNG TRONG xây DỰNG nền ĐƯỜNG đắp TRÊN đất yếu VIỆT NAM (tt)

NGHIÊN cứu xác ĐỊNH các THÔNG số CHÍNH KHI sử DỤNG hệ cọc đất XI MĂNG TRONG xây DỰNG nền ĐƯỜNG đắp TRÊN đất yếu ở VIỆT NAM (tt)
... ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI NGUYỄN VIỆT HÙNG NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH CÁC THÔNG SỐ CHÍNH KHI SỬ DỤNG HỆ CỌC ĐẤT XI MĂNG ĐỂ XỬ LÝ NỀN ĐƯỜNG ĐẮP TRÊN ĐẤT YẾU VIỆT NAM Ngành: ... khác nhau có sử dụng CĐXM để xác định các thông số chính của hệ CĐXM trong XD nền đường đắp trên đất yếu Việt Nam. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Nền đất yếu được gia ... Nghiên cứu và lựa chọn được mô hình tính toán hợp lý khi thiết kế hệ CĐXM để gia cường nền đường đắp trên đất yếu. - Nghiên cứu xác định được các thông số chính khi sử dụng hệ CĐXM trong xây...
 • 16
 • 374
 • 1

NGHIÊN cứu xác ĐỊNH các THÔNG số CHÍNH KHI sử DỤNG hệ cọc đất XI MĂNG TRONG xây DỰNG nền ĐƯỜNG đắp TRÊN đất yếu VIỆT NAM (pl)

NGHIÊN cứu xác ĐỊNH các THÔNG số CHÍNH KHI sử DỤNG hệ cọc đất XI MĂNG TRONG xây DỰNG nền ĐƯỜNG đắp TRÊN đất yếu ở VIỆT NAM (pl)
... học giao thông vận tải Nguyễn việt hùng Nghiên cứu xác định các thông số chính khi sử dụng hệ cọc đất xi măng trong xây dựng nền đờng đắp trên đất yếu việt nam ... GIAO THÔNG VẬN TẢI NGUYỄN VIỆT HÙNG NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH CÁC THÔNG SỐ CHÍNH KHI SỬ DỤNG HỆ CỌC ĐẤT XI MĂNG ĐỂ XỬ LÝ NỀN ĐƯỜNG ĐẮP TRÊN ĐẤT YẾU VIỆT NAM Ngành: Kỹ thuật xây ... PL‐1PHỤ LỤC CÁC KẾT QUẢ TÍNH 1. ĐƯỜNG CAO TỐC BẾN LỨC - LONG THÀNH(gói thầu A5) 1.1. Đường kính cọc (D) cố định, khoảng cách cọc (d) thay đổi Bài toán 1 : D = 0,6m d cọc thay đổi : 0,9m...
 • 105
 • 263
 • 2

nghiên cứu xác định các thông số chính khi sử dụng hệ cọc đất xi măng trong xây dựng nền đường đắp trên đất yếu việt nam

nghiên cứu xác định các thông số chính khi sử dụng hệ cọc đất xi măng trong xây dựng nền đường đắp trên đất yếu ở việt nam
... học giao thông vận tải Nguyễn việt hùng Nghiên cứu xác định các thông số chính khi sử dụng hệ cọc đất xi măng trong xây dựng nền đờng đắp trên đất yếu việt nam ... GIAO THÔNG VẬN TẢI NGUYỄN VIỆT HÙNG NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH CÁC THÔNG SỐ CHÍNH KHI SỬ DỤNG HỆ CỌC ĐẤT XI MĂNG ĐỂ XỬ LÝ NỀN ĐƯỜNG ĐẮP TRÊN ĐẤT YẾU VIỆT NAM Ngành: Kỹ thuật xây ... nghiên cứu. - Chương 2: Nghiên cứu lựa chọn mô hình tính toán hợp lý khi thiết kế hệ cọc đất xi măng để gia cường nền đường đắp trên đất yếu. - Chương 3: Nghiên cứu xác định các thông số chính...
 • 172
 • 352
 • 0

NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH CÁC THÔNG SỐ CHÍNH KHI SỬ DỤNG HỆ CỌC ĐẤT XI MĂNG TRONG XÂY DỰNG NỀN ĐƯỜNG ĐẮP TRÊN ĐẤT YẾU VIỆT NAM

NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH CÁC THÔNG SỐ CHÍNH KHI SỬ DỤNG HỆ CỌC ĐẤT XI MĂNG TRONG XÂY DỰNG NỀN ĐƯỜNG ĐẮP TRÊN ĐẤT YẾU Ở VIỆT NAM
... học giao thông vận tải Nguyễn việt hùng Nghiên cứu xác định các thông số chính khi sử dụng hệ cọc đất xi măng trong xây dựng nền đờng đắp trên đất yếu việt nam ... GIAO THÔNG VẬN TẢI NGUYỄN VIỆT HÙNG NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH CÁC THÔNG SỐ CHÍNH KHI SỬ DỤNG HỆ CỌC ĐẤT XI MĂNG ĐỂ XỬ LÝ NỀN ĐƯỜNG ĐẮP TRÊN ĐẤT YẾU VIỆT NAM Ngành: Kỹ thuật xây ... nghiên cứu. - Chương 2: Nghiên cứu lựa chọn mô hình tính toán hợp lý khi thiết kế hệ cọc đất xi măng để gia cường nền đường đắp trên đất yếu. - Chương 3: Nghiên cứu xác định các thông số chính...
 • 172
 • 313
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: hệ cọc đất xi măngquá trình thẩm định tài chính dự án đầu tư xây dựng công trình nhà máy bao bì containerphụ lục 1 9 tổng mức đầu tư của dự án xây dựng công trình gồmsử dụng hệ cọc đấtquản lý thi công xây dựng công trìnhquản lý chi phí xây dựng công trìnhdự án xây dựng công trình cấp nước sạch xã chỉ đạo huyện văn lâmcác căn cứ để lập dự toán xây dựng công trìnhgiám sát xây dựng công trình giao thôngluận văn nghiên cứu xác định các thông số kỹ thuật nhằm kéo dài thời gian tồn trữ của tỏi đặc sản lý sơnchế độ ưu đãi đối với cơ sở sản xuất kinh doanh dành riêng cho người tàn tật và các doanh nghiệp khác khi sử dụng nhiều lao động là người tàn tậtgiá thành cọc đất xi măngxây dựng công thức phối chế sản phẩm trà sữaxây dựng công thức phối chế sản phẩm trà sữaxây dựng chương trình quản lý kho vật tư của công ty máy tính an khánhNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngTăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ