Đề thi ĐH Hóa khối B 2004

De thi DH Hoa Khoi A_2009

De thi DH Hoa Khoi A_2009
... KNO3.B. Theo chương trình Nâng cao (10 câu, từ câu 51 đến câu 60) ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2009Môn thi : HOÁ, khối A - Mã đề : 825Cho biết khối lượng nguyên tử (theo đvC) ... 14,6 gam hỗn hợp X làA. 3,92 lít. B. 1,68 lít C. 2,80 lít D. 4,48 lítCâu 44: Cacbohiđrat nhất thi t phải chứa nhóm chức của A. Xeton B. Anđehit C. Amin D. Ancol.Câu 45: Cho hỗn hợp gồm 1,2 ... Cho V ml dung dịch NaOH 1M vào dung dịch X thì lượng kết tủa thuđược là lớn nhất. Giá trị tối thi u của V làA. 240. B. 120. C. 360. D. 400.Câu 2 : Xà phòng hóa hoàn toàn 66,6 gam hỗn hợp hai...
 • 5
 • 202
 • 0

ĐỀ THI ĐH: HÓA KHỐI A-2009( có ĐA)

ĐỀ THI ĐH: HÓA KHỐI A-2009( có ĐA)
... 1,970.Câu 39: Dãy các kim loại đều thể được điều chế bằng phương pháp điện phân dung dịch muối của chúng là:A. Ba, Ag, Au. B. Fe, Cu, Ag. C. Al, Fe, Cr. D. Mg, Zn, Cu. ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, ... Al, Fe, Cr. D. Mg, Zn, Cu. ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2009Môn thi : HOÁ, khối A - Mã đề : 825Cho biết khối lượng nguyên tử (theo đvC) của các nguyên tố :H = 1; C = 12; N = 14; ... dung dịch X. Dung dịch X thể hòa tan tối đa m gam Cu. Giá trị của m làA. 1,92. B. 0,64. C. 3,84. D. 3,20.Câu 28: Một hợp chất X chứa ba nguyên tố C, H, O tỉ lệ khối lượng mC : mH :...
 • 5
 • 309
 • 0

ĐỀ THI ĐH: HÓA KHỐI B-2009( có ĐA)

ĐỀ THI ĐH: HÓA KHỐI B-2009( có ĐA)
... dụng được với nước brom ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2009Môn thi : HOÁ, khối B - Mã đề : 637Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề Cho biết khối lượng nguyên tử (theo ... K2Cr2O7; K2CrO4; Cr2(SO4)3Câu 48: Este X (có khối lượng phân tử bằng 103 đvC) được điều chế từ một ancol đơn chức (có tỉ khối hơi so với oxi lớn hơn 1) và một amino axit. Cho 25,75 ... gian lấy thanh kim loại ra, rửa sạch làm khô cân được 101,72 gam (giả thi t các kim loại tạo thành đều bám hết vào thanh sắt). Khối lượng sắt đã phản ứng là A. 2,16 gam B. 0,84 gam C. 1,72 gam...
 • 6
 • 274
 • 0

Đáp án đề thi ĐH Sinh khối B 2009

Đáp án đề thi ĐH Sinh khối B 2009
... truyền của b nh trên ?A. Nếu mẹ b nh thường, b b b nh thì tất cả con gái họ họ đều b b nh B. Nếu mẹ b b nh, b không b b nh thì các con của họ đều b b nhC. Nếu mẹ b nh thường, b b b nh thì ... xảy ra hoán vị gen, sơ đồ lai nào dưới đây cho kết quả phù hợp với phép lai trên ?A. ABabDd × ababdd B. AdaDBb × adadbb C. AaBDbd× aabdbdD. ADadBb × adadbb.PHẦN RIÊNG ... ra bao nhiêu phân tử ADN ở vùng nhân hoàn toàn chứa N14 ?A. 8 B. 32 C. 16 D. 30Trần Công Khanh(Tổ trưởng tổ Sinh < /b> PTTH Trưng Vương – TP.HCM) ÐỀ THI < /b> TUYỂN SINH < /b> ĐẠI HỌC KHỐI B NĂM 2009 Môn thi...
 • 7
 • 317
 • 0

ĐỀ LUYỆN THI ĐH - HÓA KHỐI B 2010

ĐỀ LUYỆN THI ĐH - HÓA KHỐI B 2010
... Cho a mol b t kẽm vào dung dịch có hòa tan b mol Fe(NO3)3. Tìm điều kiện liện hệ giữa a và b để sau khi kết thúc phản ứng không có kim loại. a) b ≥ 2a b) b = 2a/3 c) a ≥ 2b d) b > 3aCâu ... gam kết tủa. Biểu thức của a theo b, x là: a) a = b - < /b> 16x/197 b) a = b + 16x/198 c) a = b – 0,09x d) a = b + 0,09xCâu 14. X là một nguyên tố hóa < /b> học. X có tổng số hạt proton, nơtron, electron ... 1M. b) Dung dịch CH3COOH 0,1M phân ly ion tốt hơn dung dịch CH3COOH 1M, nhưng dẫn điện kém hơn dung dịch CH3COOH 1M. đề < /b> thi < /b> thử đại học năm 2010 môn: hoá học khối:< /b> b Thời gian làm b i...
 • 7
 • 286
 • 0

đề thi ĐH HÓA khối B 2010

đề thi ĐH HÓA khối B 2010
... hiđrocacbon X và H2 với Ni. Nung nóng b nh mộtthời gian ta thu được một khí B duy nhất. Đốt cháy B, thu được 8,8 gam CO2 và 5,4 gam H2O. BiếtVA=3V B . Công thức của X làA. C3H4 B. C3H8C. ... lỏng gồm benzen, phenol, rượu etylic, axit axetic đựng trong 4 lọ mất nhãn riêng biệt. Thuốc thử dùng để nhận biết các chất đó là:A. K2CO3, dd Br2, dd NaOH B. K2CO3, dd Br2, qùi ... Trang 1/5 - Mã đề < /b> thi < /b> 254A. 1, 2 B. 2, 3 C. 3, 4 D. 2, 3, 4Câu 10: Trộn dung dịch chứa a mol AlCl3 với dung dịch chứa b mol NaOH. Để thu được kết tủa thì tỉa 1lệ là: A. > b 41 B. <41C....
 • 6
 • 289
 • 0

Đề thi ĐH Hóa khối B 2006

Đề thi ĐH Hóa khối B 2006
... 1/2 B GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi < /b> có 02 trang) ĐỀ THI < /b> TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2006 Môn: HOÁ HỌC, khối < /b> B Thời gian làm b i: 180 phút, không kể thời gian phát đề < /b> ... cơ cần thi< /b> t. Câu V .b. Theo chương trình THPT phân ban thí điểm (2 điểm) 1) Cho sơ đồ chuyển hóa < /b> sau: A1 A2 A4 A1 A6 A7 A8 A3 A5 Viết phương trình hóa < /b> học của ... C5H10O3N2. 3) Trình b y phương pháp hóa < /b> học nhận biết 3 dung dịch glucozơ, fructozơ và glixerol đựng trong ba lọ riêng biệt. Viết phương trình hóa < /b> học của các phản ứng xảy ra. Cho: H...
 • 2
 • 192
 • 0

ĐA Đề thi ĐH Hóa khối B 2006

ĐA Đề thi ĐH Hóa khối B 2006
... hai nguyên tử A và B tương ứng là PA, EA và P B , E B . Trong nguyên tử: PA = EA, P B = E B . Theo đề < /b> b i, ta có: 2(PA + 3P B ) + 2 = 82 (a) PA − P B = 8 (b) Giải hệ 2 phương ... 1/5 B GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM ĐỀ THI < /b> TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2006 Môn: HÓA HỌC, khối < /b> B (Đáp án - Thang điểm có 05 trang) ... ứng là b, ta có: Khối < /b> lượng hỗn hợp kim loại: 64(y - b) + 108.2(x + b) = 15,76 (b& apos;) Số mol AgNO3: 2(x + b) = 0,14 hay (x + b) = 0,07 (c') Giải hệ 3 phương trình (a), (b& apos;),...
 • 5
 • 263
 • 0

ĐA Đề thi ĐH Hóa khối A 2004

ĐA Đề thi ĐH Hóa khối A 2004
... 1bộ giáo dục và đào tạo Đề CHíNH THứC đáP áN - thang điểm Đề thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2004 Môn : H a học, Khối A (Đáp án - Thang điểm có 5 trang) Câu ý Nội dung ĐiểmI ... đồ biến h a: (1,25 điểm) CH3 + Br2 FeCH3Br + HBr (A 1)CH3Br+ 2NaOH to cao, p caoCH3NaO+ NaBr (A 2)+ H2O1)2) 0,25 CH3NaO+ HCl CH3HO+ NaCl (A 3)CH3+ ... HBr (A 4)3)4) 0,25 2CH3Br+ 2NaOH to cao, p caoCH3ONa+ NaBr + H2OCH3ONa+ HCl CH3OH+ NaCl (A 5) (A 6)5)6) 0,25 CH3+ Br2CH2Br + HBraskt (A 7)CH2Br+...
 • 5
 • 74
 • 0

Đề thi ĐH Hóa khối B 2004

Đề thi ĐH Hóa khối B 2004
... b giáo dục và đào tạo đề < /b> chính thức Đề thi < /b> tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2004 Môn: Hóa < /b> học, Khối < /b> B Thời gian làm b i: 180 phút, không kể thời gian phát đề < /b> Câu I (1,5 ... thực hiện biến hóa < /b> sau: Ca3(PO4)2H3PO4Ca(H2PO4)2 Tính khối < /b> lợng dung dịch H2SO4 70% đã dùng để điều chế đợc 468 kg Ca(H2PO4)2 theo sơ đồ biến hóa < /b> trên. Biết hiệu ... theo hai biến hóa < /b> trên (các chất hữu cơ viết dới dạng công thức cấu tạo). 2. Cho hiđrocacbon A tác dụng với brom trong điều kiện thích hợp, chỉ thu đợc một dẫn xuất chứa brom có tỉ khối < /b> hơi...
 • 1
 • 108
 • 0

Đề thi ĐH Sinh khối B 2004

Đề thi ĐH Sinh khối B 2004
... B Giáo Dục và Đào Tạo Đề CHíNH THứC Đề THI < /b> TUYểN SINH < /b> ĐạI HọC, CAO ĐẳNG NĂM 2004 Môn: sinh < /b> họC, khối < /b> B Thời gian làm b i: 180 phút, không kể thời gian phát đề < /b> Câu I ... Dòng 4: A B F E H G C D I K 1. Nếu dòng 3 là dòng gốc, hãy cho biết loại đột biến đã sinh < /b> ra ba dòng kia và trật tự phát sinh < /b> các dòng đó. 2. Cơ chế hình thành và hậu quả của loại đột biến nói ... chế hình thành và nêu đặc điểm của các cây tam b i đó. Câu II (1,5 điểm) 1. Trình b y những b c chính trong quá trình sinh < /b> tổng hợp prôtêin ở tế b o chất. 2. Nêu vai trò của các prôtêin trong...
 • 1
 • 125
 • 0

ĐA Đề thi ĐH Sinh khối B 2004

ĐA Đề thi ĐH Sinh khối B 2004
... AB : 32% ab 50% AB : 50% ab 18% Ab : 18% aB Lập b ng tổ hợp giao tử P, ta có kết quả F1: Cái Đực 32% AB 32% ab 18% Ab 18% aB 50%AB 16% AB AB 16% AB ab 9% AB Ab 9% AB aB ... đực AB aB ab Gt P: 32% Ab : 32% aB 50% AB : 50% ab 18% AB : 18% ab Lập b ng tổ hợp giao tử P, ta có kết quả F1: Cái Đực 32% Ab 32% aB 18% AB 18% ab 50%AB 16% AB Ab 16% AB aB ... Ab 16% AB aB 9% AB AB 9% AB ab 50% ab 16% Ab ab 16% aB ab 9% AB ab 9% ab ab Tỉ lệ kiểu hình F1: 59% (A -B- ) : 16% (A-bb) : 16% (aaB-) : 9% (aabb) 0,25 ...
 • 3
 • 119
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề thi đh hóa khối b 2010đề thi dh hóa khối b 2012đề thi đh hóa khối b 2012đề thi đh hóa khối b năm 2012đáp án đề thi đh hóa khối b 2012giai chi tiet de thi dh hoa khoi b 2012huong dan giai de thi dh hoa khoi b 2012giai de thi dh hoa khoi b 2012đề thi đh hóa khối b 2013giai de thi dh hoa khoi b 2013dap an de thi dh hoa khoi b 2013huong dan giai de thi dh hoa khoi b 2010dap an de thi dh hoa khoi b nam 2013đề thi đh toán khối b năm 2006đề thi môn hóa khối b năm 2010Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Sở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)QUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ