Bài giảng điện tử số part 3 ppt

Bài giảng điện tử số part 3 ppt

Bài giảng điện tử số part 3 ppt
... x2⊕ x 3 = (x1⊕ x2) ⊕ x 3 = x1⊕ (x2⊕ x 3 ) 3. x1.(x2⊕ x 3 ) = (x1.x2) ⊕ (x 3 .x1)Chng minh: trái = x1.(x2⊕ x 3 ) = x1(x2.x 3 +x2.x 3 ) = x1x2x 3 + x1x2 ... x1x2 x 3 + x1x1.x 3 + x1x1.x2 = x1x2x 3 + x1x2 x 3 + x1x1.x 3 + x1x1.x2 = x1x2(x 3 +x1) + x1 x 3 (x2 +x1 ) = x1x2 31 xx +21xx x1x 3 = (x1x2)⊕(x1x 3 ) ... (Transistor - Transistor -Logic)x2R2R1VCCQyx1R3D2 D4AD3D1Hình 3. 22. Cng NAND h DTLcx2.x2VCCR3x1Q2x1x2x1R2D Q1Q1R1Hình 3. 23. Cng NAND h TTLa. S mch, b.Transistor...
 • 13
 • 346
 • 0

Bài giảng : ĐIỆN TỬ SỐ part 7 ppt

Bài giảng : ĐIỆN TỬ SỐ part 7 ppt
... a 3 = b 3 , và a2> b2, hoặc a 3 = b 3 , và a2= b2, và a1= b1,  hoặc a 3 = b 3 , và a2= b2, và a1= b1, và a0= b0. Từ đó ta có biểu thức hàm ra là: 3 3 3 3 2 2 3 ... chẵn/lẻ). Bài giảng Điện tử số V1.0110Bộ so sánh 4 bit (So sánh lớn hơn) So sánh hai số nhị phân 4 bit A = a 3 a2a1a0với B = b 3 b2b1b0. Có A > B khi: hoặc a 3 > b 3 , hoặc ... a0b0a1b1a2b2a 3 b 3 f>Mạch điện của bộ so sánh lớn hơn 4 bit Bài giảng Điện tử số V1.0115Câu hỏi Bài giảng Điện tử số V1.0126Trigơ T Trigơ T là loại trigơ có môt lối vào điều khiển...
 • 18
 • 424
 • 2

Bài giảng : ĐIỆN TỬ SỐ part 6 pptx

Bài giảng : ĐIỆN TỬ SỐ part 6 pptx
... dựng mạch:9.7.5 .3. 197 531 D7.6 .3. 27 632 C7.6.5.47654B9.898AR4R 3 R2R1+5V987654 3 21DCBAMạch điện của bộ mã hoá dùng diode Bài giảng Điện tử số V1.0108Bộ ... 3 + 5 + 7 + 9 =  (1 ,3, 5,7,9) Bài giảng Điện tử số V1.01 03 Bộ hợp kênh (MUX-Multiplexer) Phương trình tín hiệu ra của MUX 2n 1: Thực chất, MUX là chuyển mạch điện tử dùng các tín hiệu ... bit001010100gibiai 3 3 3 2 2 2 1 1 1 0 0 0, , ,g a b g a b g a b g a b        Bài giảng Điện tử số V1.0105Mạch cộng: Mạch toàn tổng Định nghĩa: Mạch logic thực hiện phép cộng hai số nhị phân...
 • 18
 • 386
 • 4

Bài giảng : ĐIỆN TỬ SỐ part 3 doc

Bài giảng : ĐIỆN TỬ SỐ part 3 doc
... vàoLHLBHLLAL001L010H100ffBA Bài giảng Điện tử số V1.0 43 Cổng logic và các tham số chính Cổng logic cơ bản Một số cổng ghép thông dụng Logic dương và logic âm Các tham số chính Bài giảng Điện tử số V1.042Phương ...    Bài giảng Điện tử số V1.0 37 Các phương pháp rút gọn hàmCó 3 phương pháp rút gọn hàm: Phương pháp đại số  Bảng trạng thái Phương pháp Quine Mc. Cluskey Bài giảng Điện tử số V1.050Cổng ... Bài giảng Điện tử số V1.044Cổng logic cơ bản: AND, OR, NOT Cổng AND Cổng OR Cổng NOT Bài giảng Điện tử số V1.054Cổng XNOR - cổng đồng dấu Cổng...
 • 18
 • 318
 • 1

Bài giảng điện tử số part 10 pps

Bài giảng điện tử số part 10 pps
... nh.Ck1Q11QJ1K1Ck2Q22QJ2K2Ck 3 Q 3 3QJ 3 K 3 PrPrCkClrCk4Q44QJ4K4PrPrDSRHình 5.18. Bài ging N T S 1 Trang 122Y0 (CS / ROM )Y1 (CS / RAM1 )Y2 (CS / RAM2 )Y 3 (CS / RAM 3 ... DSR 3 DSR2DSR1A4 DSR 3 DSR2DSR1A DSR4DSR 3 DSR2DSR1Trng hp ngõ ra Qc ni vi ngõ vào d liu ni tip DSR (hình 5.18).Ck1Q11QJ1K1Ck2Q22QJ2K2Ck 3 Q 3 3QJ 3 K 3 LoadQ2Q1CkClrCk4Q44QJ4K4Q 3 Q4AB ... )Y7 (CS / RAM7 )A 13 A14A15IC 74 138 3 → 8Hình 5.21. Mch gii mã a chn  b nh ca h thng:A15A14A 13 A12A11A10A9A8A7A6A5A4A 3 A2A1A0a ch Hex0...
 • 6
 • 268
 • 0

Bài giảng điện tử số part 9 potx

Bài giảng điện tử số part 9 potx
... = Q1Q200 01 111001Q 3 Q2Q1K 3 x0x 0x 1 x xK 3 = 1 = Q 3 =21QQ =Ck1Q11QJ1K1Ck2Q22QJ2K2Ck 3 Q 3 3QJ 3 K 3 Q 3 Q2Q1CkClr 3 QHình 5.10. S mch m ... =02Q = 0.J 3 = 0, K 3 = 1 ⇒ Q 3 = 1 bt chp trng thái trc ó.(Hoc J 3 = 0, K 3 = 0 ⇒ Q 3 =0 3 Q = 0) ⇒ Q 3 Q2Q1 = 001.Lúc ó: J1= K1= 3 Q = 1; J2=K2 = Q1= 1; J 3 =Q2.Q1= ... 0, K 3 = 1.(Hoc K 3 = Q 3 = 0).- Khi Ck2 :J1 = K1 = 1 ⇒ Q1 =11Q = 0.J2 = K2 = 1 ⇒ Q2 =12Q = 1.J 3 = 0, K 3 = 1 ⇒ Q 3 = 0.(Hoc J 3 = 0, K 3 = 0 ⇒ Q 3 =1 3 Q...
 • 13
 • 314
 • 0

Bài giảng điện tử số part 8 pot

Bài giảng điện tử số part 8 pot
... Trang 93 12 3 4512 3 4512 3 4512 3 4512 3 4512 3 12 3 12 3 12 3 a3<b3 a3>b3a2>b2a2<b2a0>b0a0<b0a1>b1a1<b1a3=b3a2=b2a1=b1a0=b0YYYHình 4 .33 . ... ++=−− 11)(1 nnnnnnbaCbaC ++=−12 3 12 3 12 3 12 3 12 3 SnCnCn-1bnanHình 4 .39 . Mch cng toàn phn trc tip12 3 12 3 12 3 12 3 12 3 anbnCn-1CnSnHình 4.40. Thc ... tip:12 3 12 3 12 3 12 3 12 3 anbnBn-1DnBnHình 4.44. Thc hin mch tr toàn phn trc tip12 3 12 3 12 3 12 31 2 3 anbnBn-1DnBnHình 4.45. Thc hin FS trên c s HSa 3 ...
 • 13
 • 292
 • 0

Bài giảng điện tử số part 7 potx

Bài giảng điện tử số part 7 potx
... x = y2c 3 = 1 → x = y 3 c4 = 1 → x = y4c1c2y4y1y2y 3 x12 3 4Hình 4.27. S logic thc hin mch phân ngy4y2y 3 y1x1→ 4c1c2c 3 c4Hình 4.28 Bài ging N ... vào.c1c2x4x1x2x 3 x1x2x 3 x4y12 3 4Hình 4.24. S logic mch chn kênh t 4→ 1Bi ging N T S 1 Trang 78Phng trỡnh logic ti gin v s mch thc hinA.By0= A.By1=A.By2= B.Ay 3 =Biu din ... 4y0y2y 3 y1BA 2 4y0y1y2y 3 BBAA+EcHỡnh 4. 13. Mch gii mó 2 4 dựng diodeABy0y1y2y 3 2 4y00111y11011y21101y 3 1110B0011A0101ng trng...
 • 13
 • 279
 • 0

Bài giảng điện tử số part 6 potx

Bài giảng điện tử số part 6 potx
... ra A và B: A = x1. 3 x 3 x.2x + = 3 x2x.1x +B = 3 x2x 3 x 3 x.2x +=+ logic: hình 4.10. Mt s vi mch mã hóa u tiên thông dng: 74LS147, 74LS148.4.2 .3. Mch gii mã (Decoder)1. ... chuyn i trên hình 3. 74:T QCkQKJHình 3. 71. Chuyn i TFF thành JKFFD QCkQTCkHình 3. 72. Chuyn i DFF thành TFFHình 3. 73. Chuyn i t DFF sang RSFFD QCkQRS Bài ging N T ... i t TFF sang JKFFHình 3. 69. Chuyn i TFF thành RSFFT QCkQRST QCkQDCkHình 3. 70. Chuyn i TFF thành DFFChng 3. Các phn t logic c bn Trang 65Hình 3. 67. Dùng JKFF thc hin...
 • 13
 • 271
 • 0

Bài giảng điện tử số part 5 potx

Bài giảng điện tử số part 5 potx
... RSFF:RSCkQ12Q 3 45678FF1FF2Hình 3. 54. Phng pháp u khin theo kiu ch tS QCkRQHình 3. 55. Ký hiu RSFF Bài ging N T S 1 Trang 52 3. 3. FLIP – FLOP (FF) 3. 3.1. Khái nimFlip-Flop ... Qn+10001Qn0CkttDtQ00012 3 4 5Hình 3. 63.  th thi gian dng sóng mch hình 3. 62D QCkD QCkO0O1D0D1EHình 3. 64. Cht d liu dùng DFFJ QCkK QHình 3. 65. JKFFChng 3. Các phn t logic ... =0 ⇒2Q = D 3 = 1.CkttDtQ0012 3 4 5Hình 3. 61.  th thi gian dng sóng ca DFFD QCkQHình 3. 62. Bài ging N T S 1 Trang 60CkttTtQ00012 3 Hình 3. 58Tn Qn...
 • 13
 • 234
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng điện tử mỹ thuật 3bài giảng điện tử đạo đức 3bài giảng điện tử công suất 3bài giảng điện tử số tài liệu điện tử sốbai giang dien tu số 0 trong phép trừbài giảng điện tử toán lớp 3bài giảng điện tử tnxh lớp 3 hoabài giảng điện tử sơ lược về lazebài giảng điện tử số 0 trong phép trừbài giảng điện tử sơ lược về luật xa gầnbài giảng điện tử số từ lượng từbài giảng điện tử số 0 trong phép cộngbài giảng điện tử số 7 tiết 1bài giảng điện tử số học 6bài giảng điện tử số phận con ngườiBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015MÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP