Bài giảng điện tử số part 7 potx

Bài giảng điện tử số part 7 potx

Bài giảng điện tử số part 7 potx
... LED 7 nèn LED 7 n có cu to gm 7 n, mi n là 1 èn LED. Tu theo cách ni các Kathode(Catt) hoc các Anode (Ant) ca các LED trong èn, mà ngi ta phân thành hai loi:LED 7 ... to IC m bo c hai chc nng: gii mãvà gii a hp (Decode/Demultilex). Ví d: các IC 74 138, 74 139, 74 154: gii mã và phân ngtùy thuc vào cách ni chân.Trong trng hp tng quát, mch ... loi Anode chung:LED 7 n loi Kathode chung :VCCDCBADCBAy0y2y3y4y5y6y 7 y8y9Hình 4.19. S thc hin dùng diodea bcdef gKHình 4.21. LED 7 n loi Kathode...
 • 13
 • 282
 • 0

Bài giảng điện tử số part 9 potx

Bài giảng điện tử số part 9 potx
... 00001111100012345 7 89106000000001Q3Hình 5.6. Gin  thi gian mch m 5, m lênTCk1TCk2Q2Q111CkClrTCk3Q31Y1R1C1YVCC1Hình 5.8. Mch cho phép xóa bm tng Bài ... vi ngõ vàoCk ca TFF ng sau.123 45 7 811 110 0 0 00000 1111CkQ1Q2111100 001QHình 5.2b. Gin  thi gian mch hình 5.1b Bài ging N T S 1 Trang 106Ví d: Xét ... 5.3aCkTCk1TCk2Q2Q111CkClr1QQ2Hình 5.4a. Gin  thi gian mch H 5.3a123 45 7 8CkQ1Q2111100001Q0000 111100 Bài ging N T S 1 Trang 110TCk1TCk2Q2Q111CkClrTCk3Q31Y1R1C1YVCC1Y1Hình...
 • 13
 • 314
 • 0

Bài giảng điện tử số part 6 potx

Bài giảng điện tử số part 6 potx
... chuyn i trên hình 3 .74 :T QCkQKJHình 3 .71 . Chuyn i TFF thành JKFFD QCkQTCkHình 3 .72 . Chuyn i DFF thành TFFHình 3 .73 . Chuyn i t DFF sang RSFFD QCkQRS Bài ging N T ... hn bng 1x1B ACDx8x9x2x4x5x6x 7 x3Hình 4.8Hình 4 .7 S mch mã hóa thp phân t 10 → 4x1 x3ACx5 x6x2 x9x8x4BCx7D Bài ging N T S 1 Trang 68RSFF chuyn i ... RSFF có th bin i nh sau:Hình 3 .74 . Chuyn i DFF thành JKFFD QCkQKJR QCkSQTHình 3 .75 . Chuyn i RSFF sang TFF Bài ging N T S 1 Trang 72 Chng 4 T HP4.1.KHÁI NIM...
 • 13
 • 271
 • 0

Bài giảng điện tử số part 5 potx

Bài giảng điện tử số part 5 potx
... tS t R0001234 5 t 0 QT QCkQQnQn01TnQn+1Hình 3. 57. Ký hiu TFF và bng trng thái hot ng Bài ging N T S 1 Trang 56Q thay i trng thái theo các ngõ vào. S ... t hot ng ca RSFF:RSCkQ12Q3456 7 8FF1FF2Hình 3.54. Phng pháp u khin theo kiu ch tS QCkRQHình 3.55. Ký hiu RSFF Bài ging N T S 1 Trang 523.3. FLIP – FLOP ... loi tín hiu u khin Ck khác nhau SCk Ryx1x2Ckty0tx10tx20Ckt0Hình 3.50 Bài ging N T S 1 Trang 58Sn Rn Qn+10 0 Qn0 1 01 0 11 1 Xu ý rng trng thái...
 • 13
 • 234
 • 0

Bài giảng : ĐIỆN TỬ SỐ part 9 potx

Bài giảng : ĐIỆN TỬ SỐ part 9 potx
... Diod):48R5R+-+-3SR1Q1RR62 7 1Hình 6.+VccR1Ra+C1C-R28 7 612345555D2D1 1 21,42fC R R0 ,7 fCR Bài giảng Điện tử số V1.0153Câu hỏi Bài giảng Điện tử số V1.0149IC định ... Chương 7: Bộ nhớ bán dẫn Bài giảng Điện tử số V1.0156Nội dung Khái niệm chung DRAM SRAM Bộ nhớ cố định – ROM Bộ nhớ bán cố định Mở rộng dung lượng bộ nhớ Bài giảng Điện tử số V1.0162SRAM ... tin. Đây là thông số rất quan trọng của bộ nhớ. Nó được đặc trưng bởi thời gian cần thiết để truy cậpthông tin. Bài giảng Điện tử số V1.0155Bộ nhớ bán dẫn Bài giảng Điện tử số V1.0161DRAM...
 • 18
 • 301
 • 0

Bài giảng : ĐIỆN TỬ SỐ part 8 potx

Bài giảng : ĐIỆN TỬ SỐ part 8 potx
... đồng bộ.Q Bài giảng Điện tử số V1.0139Câu hỏi Bài giảng Điện tử số V1.0138Một số mạch tuần tự thông dụng Bài giảng Điện tử số V1.0140Nội dungChương 1: Hệ đếmChương 2: Đại số Boole và ... bộ1010KQ’10QQk11001JC Bài giảng Điện tử số V1.0134Thiết kế mạch tuần tự - Ví dụ Bài giảng Điện tử số V1.0141Mạch phát xung và tạo dạngxung Bài giảng Điện tử số V1.01 27 Trigơ JK (1) Trigơ ... Bài giảng Điện tử số V1.0129Bảng hàm kích thích của các loại Trigơ100X0X11011X100111X1011000X0X000DTKJRSQkQ Bài giảng Điện tử số V1.01 37 H.tượng c.kỳ và chạy...
 • 18
 • 697
 • 2

Bài giảng : ĐIỆN TỬ SỐ part 7 ppt

Bài giảng : ĐIỆN TỬ SỐ part 7 ppt
...   a0b0a1b1a2b2a3b3f>Mạch điện của bộ so sánh lớn hơn 4 bit Bài giảng Điện tử số V1.0115Câu hỏi Bài giảng Điện tử số V1.0126Trigơ T Trigơ T là loại trigơ có môt ... chu kỳ và chạy đua trong mạch không đồng bộ Một số mạch tuần tự thông dụng Bài giảng Điện tử số V1.0114Đơn vị số học và logic (ALU) Đơn vị số học và logic (Arithmetic – Logic Unit) là một ... lẻ10101010d310010110Xe001101111011110010000100Xod2d1 Bài giảng Điện tử số V1.0120Trigơ – Phần tử nhớ của mạch tuần tự Định nghĩa: Trigơ là phần tử có khả năng lưu trữ (nhớ) một trong hai trạng...
 • 18
 • 426
 • 2

Bài giảng điện tử số part 10 pps

Bài giảng điện tử số part 10 pps
... / RAM6 )Y 7 (CS / RAM 7 )A13A14A15IC 74 1383 → 8Hình 5.21. Mch gii mã a chn  b nh ca h thng:A15A14A13A12A11A10A9A8A 7 A6A5A4A3A2A1A0a ... 5.18. Bài ging N T S 1 Trang 122Y0 (CS / ROM )Y1 (CS / RAM1 )Y2 (CS / RAM2 )Y3 (CS / RAM3 )Y4 (CS / RAM4 )Y5 (CS / RAM5 )Y6 (CS / RAM6 )Y 7 ... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 E 0 0 0 H1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 F F F F HRAM 7 Chng 5. H tun t Trang 1 17  to thanh ghi nhiu bit, ngi ta ghép nhiu DFF li vi nhau theo qui lut...
 • 6
 • 269
 • 0

Bài giảng điện tử số part 8 pot

Bài giảng điện tử số part 8 pot
... 0 11 1 1 1 1123123SCabHình 4. 37. S mch cng bán phnSnCnanbnFACn-1Hình 4.38. B cng toàn phnChng 4. H t hp Trang 97 p bng Karnaugh và ti thiu hóa, ta ... (c)a3b3a2b2a1b1a0b0(A<B)(A=B)(A>B)A>BA=BA<B001Hình 4.35. Mch so sánh nhiu bítscabHAHình 4.36. Mch cng 1 bít Bài ging N T S 1 Trang 96Trong ó a, b là s cng, s là tng, c là s nh.ng trng thái ... TFF.Trng hp Ck tác ng theo sn xung (hình 5.1a):TCk1TCk2Q2Q111CkClrHình 5.1aCk Bài ging N T S 1 Trang 942. Phng pháp xây dng trên c s mch so sánh 1 bit mch so...
 • 13
 • 293
 • 0

Bài giảng điện tử số part 4 pdf

Bài giảng điện tử số part 4 pdf
... có:DDDS(OFF)/Q2DS(ON)/Q1DS(OFF)/Q2yVRRRV+=DD 7 7VK101KK10+=⇒ Vy VDD⇒ y = 1- Khi x =1 (hình 3.33b): Q1 tt, Q2 dn, ta có:DDQONDSQOFFDSQONDSyVRRRV2/)(1/)(2/)(+=DDVKKK 7 1011+= ⇒ Vy 7 101VDDvì ... có:DDDS(ON)/Q3DS(ON)/Q4DS(OFF)/Q2DS(OFF)/Q1DS(OFF)/Q1DS(OFF)/Q2yV)])//(R[(RRR))//(R(RV++=DD 77 77 V(1K//1K)KK//1010KK//1010+=⇒ Vy VDD⇒ y = 1- Khi x1 = 0, x2 = 1: Q2 và Q3 ... tng ng tacó:DDDS(OFF)/Q3DS(OFF)/Q2DS(ON)/Q1DS(OFF)/Q3DS(OFF)/Q2yVRRRRRV+++=DD 77 77 VK10K10200KK10K10+++= ⇒ Vy VDD⇒ y = 1.- Khi x1= 1, x2=0 (hình 3.30b): Q1,...
 • 13
 • 292
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng điện tử số 7 lớp 1bài giảng điện tử lịch sử 7bài giảng điện tử sinh học 7bài giảng điện tử vật lý 7bài giảng điện tử công nghệ 7bài giảng điện tử âm nhạc 7Báo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Thiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ