T1 so 0 trong phep cong

T1 so 0 trong phep cong

T1 so 0 trong phep cong
... TOÁN: SỐ 0 TRONG PHÉP CỘNGBài 1:Tính : 1 + 0 = 5 + 0 = 0 + 1 = 0 + 5 = 0 + 2 = 4 + 0 = 2 + 0 = 0 + 4 = 1122 4455 3 + 0 = 3TOÁN: SỐ 0 TRONG PHÉP CỘNG 3 3 0 3 + 0 = 3 0 + 3 ... 3 0 3 + 0 = 3 0 + 3 = 3 3 + 0 = 0 + 3TOÁN: SỐ 0 TRONG PHÉP CỘNG Tạm biệt, hẹn gặp lại ! 0 + 3 = 3SỐ 0 TRONG PHÉP CỘNGSỐ 0 TRONG PHÉP CỘNGTOÁN: SỐ 0 TRONG PHÉP CỘNG TOÁN: Ôn bài ... cũ:2+21+43+24+1 4 5 5 5Tính: TOÁN: SỐ 0 TRONG PHÉP CỘNGBài 2 :5+ 0 3+ 0 0+2 0 +41+ 0 5 3 2 4 1 TOÁN: SỐ 0 TRONG PHÉP CỘNG TOÁN: SỐ 0 TRONG PHÉP CỘNGBài 4:Trò chơi:AI NHANH...
 • 13
 • 360
 • 0

so 0 trong phep cong

so 0 trong phep cong
... 3 = 0 1 – 1 = 0 Số 0 trong phép trừ Thứ ba, ngày 28 tháng 10 năm 200 8Thứ ba, ngày 28 tháng 10 năm 200 8 MônMôn : Toán : ToánSố 0 trong phép trừBài 11 - 0 = 12 - 0 = 23 - 0 = ... 10 năm 200 8Thứ ba , ngày 28 tháng 10 năm 200 8 MônMôn : Toán : ToánSố 0 trong phép trừBài 24 + 1 = 4 + 0 =4 – 0 =2 + o =2 - 2 =2 – 0 =3 + o =3 - 3 = 0 + 3 = 5443 0 2 0 32 ... 10 năm 200 8Thứ ba, ngày 28 tháng 10 năm 200 8 MônMôn : Toán : Toán4 0 44 – 0 =45 0 55 – 0 =5Số 0 trong phép trừ Thư ùba, nThư ùba, nggày 28 thánày 28 thángg 10 năm 200 8...
 • 12
 • 387
 • 3

so 0 trong phép cộng

so 0 trong phép cộng
... + 0 = 3 Thø hai ngµy 20 th¸ng 10 n¨m 200 8 TOÁNSè 0 trong phÐp céng Thø hai ngµy 20 th¸ng 10 n¨m 200 8 TOÁNBµi: Sè 0 trong phÐp céng 4 + 0 = 0 + 2 = 1 + 0 = 5 + 0 = 0 + 7 = 8 + 0 ... TON4 + 0 = 0 + 2 = 1 + 0 = 5 + 0 = 0 + 7 = 8 + 0 = 427815 Bµi 2: TÝnh+ 0 5+ 0 3+2 0 +4 0 +4 0 + 0 153 2 4 4 1 Thø hai ngµy 20 th¸ng 10 n¨m 200 8 TOÁNBµi: Sè 0 trong phÐp ... 5 = 0 + 2 =2 + 0 =4 + 0 = 0 + 4 =115522 44Bµi: Sè 0 trong phÐp céng Thø hai ngµy 20 th¸ng 10 n¨m 200 8 TOÁN 0 + 3 = 3Sè 0 trong phÐp céng Thø hai ngµy 20 th¸ng 10 n¨m 200 8...
 • 13
 • 330
 • 2

bai : so 0 trong phep cong

bai : so 0 trong phep cong
... phÐp céngsè 0 trong phÐp céng1 + 0 = 1 + 0 = 0 + 1 = 0 + 1 = 5 + 0 =5 + 0 = 0 + 5 = 0 + 5 = 0 + 2 = 0 + 2 =2 + 0 =2 + 0 =4 + 0 =4 + 0 = 0 + 4 = 0 + 4 =1144222255551144 ... th¸ng 11 n¨m 200 8Thø ba ngµy 4 th¸ng 11 n¨m 200 8To¸n :To¸n :3 + 0 = 3 + 0 = 0 + 3 = 0 + 3 =sè 0 trong phÐp céngsè 0 trong phÐp céng3333????3 + 0 = 0 + 33 + 0 = 0 + 3Gi¸o viªn ... n¨m 200 8Thø ba ngµy 4 th¸ng 11 n¨m 200 8To¸nTo¸n : :Sè 0 trong phÐp céngSè 0 trong phÐp céng3 3 0 Thø ba ngµy 4 th¸ng 11 n¨m 200 8Thø ba ngµy 4 th¸ng 11 n¨m 200 8To¸n :To¸n :sè 0 trong...
 • 14
 • 738
 • 8

Số 0 trong phép cộng

Số 0 trong phép cộng
... + 0 = 0 + 1 =5 + 0 = 0 + 5 = 0 + 2 =2 + 0 =4 + 0 = 0 + 4 =11552244 Bài 3: Số?1 + … = 1… + 3 = 31 + … = 22 + … = 2… + 2 = 4 0 + … = 0 0 0 0 0 12TOAÙNSố O trong phép cộngDãy ... O trong phép cộng325 0 +3 0 +4 1 0 2+ 0 4+1 0 +Bài 2: Tính TOAÙNSố O trong phép cộngBài 4: Viết phép tính thích hợp:2 53 +=a) TOAÙNSố O trong phép cộngBài 1: Tính1 + 0 = 0 ... O TRONG PHÉP CỘNG GIÁO VIÊN: HÀ THỊ HỒNG THOA TOAÙNSố O trong phép cộngBài 4: Viết phép tính thích hợp:b) 03 + 3= 30 + 3= TOAÙNSố O trong phép cộng33 0 3 + 0 = 3 0 + 3 = 33 + 0...
 • 10
 • 455
 • 0

0 trong phép cộng (trang 51)

Só 0 trong phép cộng (trang 51)
... TOAÙNSố O trong phép cộng33 0 3 + 0 = 3 0 + 3 = 33 + 0 = 0 + 3 TOAÙNSố O trong phép cộng325 0 +3 0 +41 0 2+ 0 4+1 0 +Bài 2: Tính5 0 +55 TOAÙNSố O trong phép cộngBài ... 52)Số O trong phép cộng TOAÙNSố O trong phép cộng3 + … = 3 0 + … = 33 + 0 = 0 + … Bài 3: Số?1 + … = 1… + 3 = 31 + … = 22 + … = 2… + 2 = 4 0 + … = 0 0 0 0 0 12TOAÙNSố O trong phép ... phép cộngBài 1: Tính1 + 0 = 0 + 1 =5 + 0 = 0 + 5 = 0 + 2 =2 + 0 =4 + 0 = 0 + 4 =11552244 KÝnh chµo quý thÇy c« gi¸o . Thứ sáu ngày 15 tháng 10 năm 201 0Kiểm tra bài cũ:1)12+31+TOÁN3...
 • 15
 • 401
 • 0

số 0 trong phép cộng

số 0 trong phép cộng
... 0 4?4Thứ ba, ngày 2 tháng 11 năm 201 0Toán4 – 0 = 4 5 – 5 = 0 3 + 0 = 34 – 4 = 0 5 – 0 = 55 + 0 = 54 – 0 = 44 + 0 = 43 – 0 = 3 0 + 0 = 0 Sè Bµi 3:Thứ ba, ngày 2 tháng 11 năm 201 0Toán ... năm 201 0Toán Tiết 42 : Số 0 trong phép trừ Bµi 2: TÝnh 0 + 2 =2 + 0 = 3 - 0 = 0 + 3 = 2 - 0 = 3 + 0 = 2 - 2 = 3 - 3 = 0 + 4 = 2 32 0 32 0 0 34 + 0 = 4 - 4 = 4 - 0 = 44 ... -1= 0 - Bµi 1: TÝnh1 0 = 1–2 0 = 2–3 3 = 0 5 3 = 2–2 2 = 0 5 2 = 3–5 1 = 4–1 1 = 0 5 5 = 0 4 4 = 0 5 5 = 0 5 4 = 1–3 0 = 3–4 0 = 4–5 0 = 5–Thứ ba, ngày 2 tháng 11 năm 201 0Toán...
 • 15
 • 347
 • 1

Giáo án Toán lớp 1 - Số 0 trong phép cộng pps

Giáo án Toán lớp 1 - Số 0 trong phép cộng pps
... giáo viên nêu câu hỏi để học sinh nhận biết : 3 +0= 3 , 0+ 3=3 -Tức là : 3 +0= 0+3=3 -Giáo viên hỏi miệng : 4 + 0 = ? , 0 + 4 = ? , 2+ 0 = ? 0 + 2 = ? -Cho học sinh nhận xét rút kết luận ... 2.Kiểm tra bài cũ : + Một số cộng với 0 thì kết quả thế nào ? 0 cộng với 1 số kết quả thế nào ? + Học sinh lên bảng : H1 : 4 + 0 = H2 5 0 H3 : 2 + 0 …. 0 + 2 + + cộng -Giáo viên treo ... cũ : H1 : H2: H3 : + Gọi 3 học sinh lên bảng : 5 + 0 = 0 2 1 3 + 2 …. 2 + 3 2 + 3 = 4 3 4 2 + 1 3 + 0 + + + 0 + 4 = 0 5 1 + 0 … 2 + Giáo viên sửa bài – Nhận xét bài cũ - Ktcb bài...
 • 15
 • 1,215
 • 9

Giáo án Toán học - Lớp 2 - Số 0 trong phép nhân, chia

Giáo án Toán học - Lớp 2 - Số 0 trong phép nhân, chia
... tiêu : Số 0 nhân với số 0 cũng bằng 0. Cách tiến hành :Dựa vào ý nghóa phép nhân, GV hướng dẫn HS viết phép nhân thành các số hạng bằng nhau. 0 x 2 = 0 + 0 = 0 Vậy 0 x 2 = 0 2 x 0 = 0 Cho HS ... 0 : 2 = 0 0 x 2 = 0 GV nhấn mạnh : không có phép chia cho 0. 20 3. Hoạt động 3: Thực hành.+ Bài 1 : Nhẩm+ Bài 2 : Tính nhẩm. Hai nhân 0 bằng 0 0 nhân hai bằng 0 - HS nói số 0 chia cho ... ToánBài : SỐ 0 TRONG PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA.Tuần : 27Ngày dạy :I./ MỤC TIÊU: Giúp HS biết.- Số 0 nhân với số nào hoặc số nào nhân với số 0 cũng bằng 0. - Số 0 chia cho số nào khác 0 cũng bằng...
 • 3
 • 15,729
 • 46

Số 0 trong phép nhân , phép chia

Số 0 trong phép nhân , phép chia
... bằng 0 .Vậy 0 x 2 =ta có 2 x 0 = 0 Vậy 0 x 3 =ta có 3 x 0 = 0 0 0 0 x 4 = 0 3/ Thực hành :Bài 3 : Số ?: 5 = 0 x 5 = 0 3 x = 0 : 3 = 0 0 0 0 0 0 : 2 = 0 : 1 = 0 : 3 = 0 : ... 0 x 3 =3 x 0 = 0 x 1 =1 x 0 = 0 x 2 =2 x 0 = 0 x 4 =4 x 0 =3/ Thực hành : 0 0 0 0 0 0 0 0 Bài 1 : Tính nhẩm : * Số 0 nhân với số nào cũng bằng 0. * Số nào nhân với 0 cũng ... bằng 0. * Số 0 chia cho số nào khác 0 cũng bằng 0. Kết luận : 1/ Phép nhân có thừa số 0 0 x 2 = = 0 0 + 0 0 x 3 = 0 + 0 + 0 = 0 * Số 0 nhân với số nào cũng bằng 0 . Số nào nhân với 0...
 • 14
 • 336
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng điện tử số 0 trong phép cộngtoán lớp 1 số 0 trong phép cộnggiáo án điện tử bài số 0 trong phép cộngbài giảng số 0 trong phép cộngsố 0 trong phép cộng violetgiáo án lớp 1 môn toán tên bài dạy số 0 trong phép cộng potNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ