Số 0 trong phép cộng

10 449 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/09/2013, 02:10

• TR NG TIỂU HỌC M ANƯỜ Ỹ TOÁN LỚP 1 SỐ O TRONG PHÉP CỘNG GIÁO VIÊN: HÀ THỊ HỒNG THOA Thửự saựu ngaứy 23 thaựng 10 naờm 2009 TOAN S O trong phộp cng TOAÙN Số O trong phép cộng 3 + 0 = 3 TOAÙN Số O trong phép cộng 0 + 3 = 3 TOAÙN Số O trong phép cộng 3 3 0 3 + 0 = 3 0 + 3 = 3 3 + 0 = 0 + 3 TOAÙN Số O trong phép cộng Bài 1: Tính 1 + 0 = 0 + 1 = 5 + 0 = 0 + 5 = 0 + 2 = 2 + 0 = 4 + 0 = 0 + 4 = 1 1 5 5 2 2 4 4 5 TOAÙN Số O trong phép cộng 3 2 5 0 + 3 0 + 4 1 0 2 + 0 4 + 1 0 + Bài 2: Tính Bài 3: Số? 1 + … = 1 … + 3 = 3 1 + … = 2 2 + … = 2 … + 2 = 4 0 + … = 0 0 0 0 0 1 2 TOAÙN Số O trong phép cộng Dãy 1 Dãy 2 Dãy 3 TOAÙN Số O trong phép cộng Bài 4: Viết phép tính thích hợp: 2 53 + = a) TOAÙN Số O trong phép cộng Bài 4: Viết phép tính thích hợp: b) 03 + 3= 30 + 3= . TOAÙN Số O trong phép cộng 0 + 3 = 3 TOAÙN Số O trong phép cộng 3 3 0 3 + 0 = 3 0 + 3 = 3 3 + 0 = 0 + 3 TOAÙN Số O trong phép cộng Bài 1: Tính 1 + 0 = 0. + 0 = 0 + 5 = 0 + 2 = 2 + 0 = 4 + 0 = 0 + 4 = 1 1 5 5 2 2 4 4 5 TOAÙN Số O trong phép cộng 3 2 5 0 + 3 0 + 4 1 0 2 + 0 4 + 1 0 + Bài 2: Tính Bài 3: Số?
- Xem thêm -

Xem thêm: Số 0 trong phép cộng, Số 0 trong phép cộng, Số 0 trong phép cộng

Tài liệu mới đăng

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn