bai : so 0 trong phep cong

14 732 8
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2013, 00:10

Gi¸o viªn : Gi¸o viªn : NguyÔn ThÞ Hång H¹nh NguyÔn ThÞ Hång H¹nh §¬n vÞ : Tr­êng TiÓu häc An Sinh §¬n vÞ : Tr­êng TiÓu häc An Sinh §«ng TriÒu – Qu¶ng Ninh §«ng TriÒu – Qu¶ng Ninh M«n : To¸n M«n : To¸n Líp : 1A Líp : 1A Thø ba ngµy 4 th¸ng 11 n¨m 2008 Thø ba ngµy 4 th¸ng 11 n¨m 2008 To¸n : To¸n : 2 + 3 – 5 2 + 3 – 5 3 +1 – 5 3 +1 – 5 > < = ? = > Thø ba ngµy 4 th¸ng 11 n¨m 2008 Thø ba ngµy 4 th¸ng 11 n¨m 2008 To¸n : To¸n :0 trong phÐp céng sè 0 trong phÐp céng 3 3 3 + 0 = 3 + 0 = Thø ba ngµy 4 th¸ng 11 n¨m 2008 Thø ba ngµy 4 th¸ng 11 n¨m 2008 To¸n : To¸n :0 trong phÐp céng sè 0 trong phÐp céng 0 + 3 = 0 + 3 = 3 3 Thø ba ngµy 4 th¸ng 11 n¨m 2008 Thø ba ngµy 4 th¸ng 11 n¨m 2008 To¸n To¸n : :0 trong phÐp céng Sè 0 trong phÐp céng 3 3 0 Thø ba ngµy 4 th¸ng 11 n¨m 2008 Thø ba ngµy 4 th¸ng 11 n¨m 2008 To¸n : To¸n : 3 + 0 = 3 + 0 = 0 + 3 = 0 + 3 = sè 0 trong phÐp céng sè 0 trong phÐp céng 3 3 3 3 ? ? ? ? 3 + 0 = 0 + 3 3 + 0 = 0 + 3 2 2 5 5 0 + 2 = 0 + 2 = 0 + 5 = 0 + 5 = Thø ba ngµy 4 th¸ng 11 n¨m 2008 Thø ba ngµy 4 th¸ng 11 n¨m 2008 To¸n : To¸n : 1, 1, TÝnh TÝnh : :0 trong phÐp céng sè 0 trong phÐp céng 1 + 0 = 1 + 0 = 0 + 1 = 0 + 1 = 5 + 0 = 5 + 0 = 0 + 5 = 0 + 5 = 0 + 2 = 0 + 2 = 2 + 0 = 2 + 0 = 4 + 0 = 4 + 0 = 0 + 4 = 0 + 4 = 1 1 4 4 2 2 2 2 5 5 5 5 1 1 4 4 Thø ba ngµy 4 th¸ng 11 n¨m 2008 Thø ba ngµy 4 th¸ng 11 n¨m 2008 To¸n : To¸n : 2, 2, TÝnh TÝnh : :0 trong phÐp céng sè 0 trong phÐp céng 3 3 + + 0 0 0 0 + + 2 2 4 4 + + 0 0 5 5 + + 0 0 1 1 + + 0 0 5 5 3 3 1 1 4 4 2 2 Thø ba ngµy 4 th¸ng 11 n¨m 2008 Thø ba ngµy 4 th¸ng 11 n¨m 2008 To¸n : To¸n : 3, 3, sè sè ? ? sè 0 trong phÐp céng sè 0 trong phÐp céng 1 + – = 1 1 + – = 1 – – + 3 = 3 + 3 = 3 1 + – = 2 1 + – = 2 2 + – = 2 2 + – = 2 – – + 2 = 4 + 2 = 4 0 + – = 3 0 + – = 3 1 2 0 0 0 2 [...]...Thứ ba ngày 4 tháng 11 năm 200 8 Toán : số 0 trong phép cộng 4, Viết phép tính thích hợp : a, 3 + 2 = 5 Thứ ba ngày 4 tháng 11 năm 200 8 Toán : số 0 trong phép cộng 4, Viết phép tính thích hợp : b, 3 + 0 = 3 0 + 3 = 3 Thứ ba ngày 4 tháng 11 năm 200 8 Toán : số 0 trong phép cộng Ai thông minh hơn ? 3 +0= 2 3 +0= 3 3 +0= 5 Xin chân thành cảm ơn các thầy, cô đã chú ý lắng nghe ! . 11 n¨m 200 8 To¸n : To¸n : 2, 2, TÝnh TÝnh : : sè 0 trong phÐp céng sè 0 trong phÐp céng 3 3 + + 0 0 0 0 + + 2 2 4 4 + + 0 0 5 5 + + 0 0 1 1 + + 0 0 5 5 3. 200 8 Thø ba ngµy 4 th¸ng 11 n¨m 200 8 To¸n : To¸n : 1, 1, TÝnh TÝnh : : sè 0 trong phÐp céng sè 0 trong phÐp céng 1 + 0 = 1 + 0 = 0 + 1 = 0 + 1 = 5 + 0
- Xem thêm -

Xem thêm: bai : so 0 trong phep cong, bai : so 0 trong phep cong, bai : so 0 trong phep cong

Tài liệu mới đăng

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn