de thi thu dai hoc su pham ha noi lan 1 mon hoa hoc nam 2012

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2012 - 2013 TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẠM NỘI TRƯỜNG THPT CHUYÊN MÔN SINH HỌC LẦN THỨ 1

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2012 - 2013 TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI TRƯỜNG THPT CHUYÊN MÔN SINH HỌC LẦN THỨ 1

Sinh học

... – 1, 2n – 2n – B 2n, 2n +1+ 1, 2n +1 2n+2 C 2n, 2n +1+ 1, 2n -1- 1, 2n +1 2n -1 D 2n, 2n +1, 2n -1, 2n+2 2n-2 Câu 58: Trong kỹ thu t ADN tái tổ hợp, tế bào nhận thường tế bào E.coli A Chúng sinh sản nhanh, ... lông xám chủng đời sau thu 10 0% lông xám www.mathvn.com Trang 6/7 - Mã đề thi 311 www.MATHVN.com & www.DeThiThuDaiHoc.com Tiến hành phép lai chuột lông xám F1 với nhau, thu nhiều chuột lai với ... - Mã đề thi 311 www.MATHVN.com & www.DeThiThuDaiHoc.com A Hai mạch đơn ADN ngược chiều, hai chạc tái ngược chiều hai mạch tổng hợp chiều với sợi khuôn B Hai mạch đơn ADN ngược chiều, hai chạc...
 • 7
 • 1,340
 • 26

Đề thi thử Đại Học Phạm Nội Lần 1 môn vật lý

Đề thi thử Đại Học Sư Phạm Hà Nội Lần 1 môn vật lý

... B 10 16,5 Hz C 903,5 Hz D 10 20 Hz - HẾT THPT CHUYÊN ĐẠI HỌC PHẠM _THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1_ 2 014 _Môn Vật Lí Trang 6/7 - Mã đề thi 11 1 ĐÁP ÁN 10 D D A C C B D C D C 11 12 13 14 15 16 17 18 ... Công su t nguồn âm 0,225W Cường độ âm chuẩn I 0 =10 -12 W/m2 Mức cường độ âm điểm cách nguồn 10 m A 83,45 dB B 81, 25 dB C 82,53 dB D 79 ,12 dB THPT CHUYÊN ĐẠI HỌC PHẠM _THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1_ 2 014 _Môn ... trường quay THPT CHUYÊN ĐẠI HỌC PHẠM _THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1_ 2 014 _Môn Vật Lí Trang 2/7 - Mã đề thi 11 1 B Dòng điện xoay chiều pha máy phát điện xoay chiều pha tạo C Dòng điện máy phát điện xoay...
 • 7
 • 401
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2012- 2013 Môn LỊCH SỬ Khối C

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2012- 2013 Môn LỊCH SỬ Khối C

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

... Nguồn: diemthi.24h.com.vn ᄃ Họ tên thí sinh: ; Số báo danh: Điểm thi 24h Xem tra điểm thi tốt nghiệp THPT Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm Đề thi đáp án tốt nghiệp ... THPT Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm Đề thi đáp án tốt nghiệp THPT Xem tra đáp án đề thi tốt nghiệp THPT ...
 • 2
 • 306
 • 1

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2012 MÔN VẬT LÝ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐẠI HỌC QUỐC GIA NỘI

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2012 MÔN VẬT LÝ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

... 0,0 913 prn C 10 0 g E 15 0 g A.250 g D.200 g Cdu 292 MQt ngu6n ph6t quang ph6t 6nh s6ng don sic ?,":0,5 prm vdi c6ng suAt P: l0-r w Sd photon ph6t ls lA: C 2,5 .10 18 hq.t D 2,5 .10 16 lrat A 2,5 .10 r7 ... crha chirm tia X ph6t 14 : l.z'a.l o-ro rn 8.0,62 .10 -10 m C 1, 86 .10 ro m D 2,48 .10 -ro m Ciu 39: Thdnh phAn diQn trudng vd tt trudrrg tai mdi di6rn tren clud'ng truydn cta s6ng diOn tu A Bi6n thi6 n ... thi6 n cl6ng pha theo cing mQt phuong B Bi6n thi6 n vu6ng pha vd theo cirng m6t phu'ong -ry C Bi6n thi6 n vu6ng pha tlreoJrai phuo'ng vu6ng g6c r,6'i nhau.D Bi6n thi n cl6ng pha theo hai phuorg vu6ng...
 • 5
 • 496
 • 2

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2012 MÔN TOÁN KHỐI D THPT Chuyên Nội - Amsterdam doc

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2012 MÔN TOÁN KHỐI D THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam doc

Cao đẳng - Đại học

... vuông góc chung  Câu d1 qua M  0;2; 4  có VTCP u1  1; 1; 2 ; d qua M  8;6 ;10  có VTCP VI.b       (2 điểm) u2   2 ;1; 1 Vì u1 , u2  M 1M  20   d1 , d chéo Chuyển phương ... biến thi n:  Chiều biến thi n: y '    ;1 Câu I (2 điểm) Điểm 1  x  1   x  D  hàm số nghịch biến khoảng 1;    TCĐ x  1; TCN: y   BBT: x  y'  y    2   Đồ thị: 1 (1 ... AM  AN  AB   AB  N  0; 1 1  AB  : x  y   Toạ độ A 1; 1 , B  3; 1  ; 2      AC  : x  y   0; C     BC  : x  y  11  (1 điểm) CM hai đường thẳng vuông góc viết...
 • 4
 • 389
 • 0

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG NỘI:ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2012 môn anh văn (đề 234) doc

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG HÀ NỘI:ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2012 môn anh văn (đề 234) doc

Cao đẳng - Đại học

... ANSWER KEY CODE 234 B C A B A B A C A 10 A 11 D 12 C 13 A 14 D 15 D 16 D 17 B 18 C 19 B 21 D 22 A 23 D 24 A 25 D 26 D 27 D 28 A 29 D 30 B 31 C 32 C 33 C 34 B 35 B 36 C 37 B 38 A 39 D 41 B 42 B 43 ... the summer than in the winter A A person is more likely to get a cold in the winter than in the summer B More people have summer colds than winter colds C People get colder in the summer than ... produces C What produces frost D What is frost produced Question 32: He said that the plane had already left and that I…………………an hour earlier A must have arrived B had to arrive C should have arrived...
 • 8
 • 463
 • 0

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG NỘI:ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2012 môn anh văn (đề 252) potx

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG HÀ NỘI:ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2012 môn anh văn (đề 252) potx

Cao đẳng - Đại học

... could not say anything A so surprised at the news that B such surprised at the news that C so surprised of the news that D so that surprised for the news Question 25: ……… be needed, the water basin ... 31 B 32 C 33 B 34 A 41 D 42 D 43 A 44 B 45 D 46 C 47 C 48 C 49 B 50 B 51 A 52 D 53 B 54 D 61 C 62 B 63 A 64 D 65 B 66 B 67 B 68 C 69 C 70 D 71 B 72 A 73 A 74 D Code 252 15 D 16 B 17 C 18 A 19 ... more careful, we would have completed the work D Because he wasn’t careless, we didn’t finish the work THE END ANSWER KEY CODE 252 A A D A C C A C C 10 C 11 C 12 B 13 C 14 B 21 B 22 D 23 C 24 A 25...
 • 8
 • 371
 • 0

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG NỘI:ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2012 môn anh văn (đề 423) ppt

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG HÀ NỘI:ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2012 môn anh văn (đề 423) ppt

Cao đẳng - Đại học

... not say anything A so surprised at the news that B such surprised at the news that C so surprised of the news that D so that surprised for the news Code 423 Page of Question 34: Jane: Thank you ... continuous supply of the basic necessities of life A what is needed B for our needs C the thing needed D that is needed Question 24: I decided to go to the library as soon as I…………… A finish what I ... the summer than in the winter A A person is more likely to get a cold in the winter than in the summer B More people have summer colds than winter colds C People get colder in the summer than...
 • 8
 • 347
 • 3

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2012- 2013 Môn NGỮ VĂN Khối C

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2012- 2013 Môn NGỮ VĂN Khối C

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

... Hình tượng hai sông dường kết đọng vẻ đẹp sông núi quê hương đỉnh cao văn chương hai nhà tuỳ bút xuất sắc Việt Nam 1, 5 1. 1 Sông Đà sông Hương mang nét đẹp hùng vĩ 3a Sự tương đồng hai hình tượng ... Phủ Ngọc Tường Hình tượng hai sông dường kết đọng vẻ đẹp sông núi quê hương đỉnh cao văn chương hai nhà tuỳ bút xuất sắc Việt Nam Sự tương đồng hai hình tượng 1, 5 1. 1 Sông Đà sông Hương mang ... Tố Hữu, Văn học 12 - tập một, tr .15 4 -15 5, NXB Gio dục, H Nội, 2005) Gợi ý: * Câu (2 điểm): Lui Aragông sinh lớn lên Paris, ham mê văn chương theo ý gia đình học y khoa Năm 19 18 nhập ngũ, sau...
 • 61
 • 385
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2012-2013 LẦN THỨ I ĐỀ THI MÔN VẬT LÍ

 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2012-2013 LẦN THỨ I ĐỀ THI MÔN VẬT LÍ

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

... m(p) = 1, 007276u, 1u = 931MeV/c Năng lượng mà phản ứng toả thu vào bao nhiêu? A Toả 1, 6 013 2MeV B Thu vào 1, 6 013 2MeV C Toả 2,56 211 2 .10 -19 J D Thu vào 2,56 211 2 .10 -19 J Câu 41: Hạt nhân nguyên tử cấu ... 4,0 015 u, biết số Avôgađrô NA = 6,02 .10 23 mol -1, 1u = 9 31 MeV/c2 Các nuclôn kết hợp với tạo thành hạt α, lượng tỏa tạo thành 1mol khí Hêli A 2,7 .10 12 J B 3,5 10 12 J C 2,7 .10 10 J D 3,5 10 10 J ... catôt nhận số phôtôn 15 A np =2 .10 phôtôn/s 15 B np =3.6 .10 phôtôn/s 15 C np =2 .10 phôtôn/s D np =3 .10 15 phôtôn/s ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2 012 -2 013 ĐỀ THI MÔN: VẬT LÍ Câu 1: Một vật dao động điều...
 • 238
 • 478
 • 2

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2012 MÔN

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2012 MÔN LÝ

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

... đô ̣ to phát bởi hai nha ̣c cu ̣ khác B có cùng tầ n số phát bởi hai nha ̣c cu ̣ khác C có cùng biên đô ̣ phát bởi hai nha ̣c cu ̣ khác D có cùng biên đô ̣ đươ ̣c phát ở cùng ... công thoát eletron của kim loa ̣i làm catot Cho h = 6,625 .10 -34Js và c = ̣ 3 .10 8m/s A A = 3,3975 .10 -19 J B A = 2,385 .10 -18 J C A = 5,9625 .10 -19 J D A = 1, 9875 .10 -19 J Câu 38: Đă ̣t vào hai đầ ... và c = 3 .10 8m/s 1eV = 1, 6 .10 -19 J A UAK ≤ - 1, 2V B UAK ≤ - 1, 4V C UAK ≤ - 1, 1V D UAK ≤ 1, 5V Câu 36: Cho dòng điê ̣n xoay chiề u có cường đô ̣ 1, 5A tầ n số 50 Hz qua cuô ̣n dây thu ̀ n cảm,...
 • 3
 • 210
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2012 MÔN VẬT LÝ (Dành cho các bạn học sinh khá)

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2012 MÔN VẬT LÝ (Dành cho các bạn học sinh khá)

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

... động tổng hợp: A A = A12 + A22 − A1 A2 sin ∆ϕ B A = A12 + A2 − A1 A2 cos ∆ϕ C A = A12 + A2 + A1 A2 sin ∆ϕ D A = A12 + A22 + A1 A2 cos ∆ϕ Câu 16 Treo vật m =10 0g vào lò xo k =10 0N/m Kéo vật đến vị ... R hai giá trị R1 R2 công su t tiêu thụ đoạn mạch biết điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện R = R hai lần điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện R = R2 Các giá trị R1 R2 A R1 = 50 Ω ; R2 = 10 0 Ω B R1 ... tiếp tụ C= 31, 8 µ , điện áp hai đầu cuộn dây π π u L = 10 0 cos (10 0πt + )V Biểu thức hiệu điện hai đầu mạch là: A u = 50 cos (10 0πt − π B u = 10 0 cos (10 0πt − )V 5π )V π D u = 50 cos (10 0πt − )V...
 • 6
 • 580
 • 4

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2012 Môn: NGỮ VĂN; Khối: C

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2012 Môn: NGỮ VĂN; Khối: C

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

... hôn nhớ nhà (Tràng giang - Huy Cận, Ngữ văn 11 , Tập hai, NXB Giáo dục, 2008, tr 29) Câu III.b Theo chương trình Nâng cao (5,0 điểm) Cảm nhận anh/chị hai đoạn văn sau: (¼) Con Sông Đà tuôn dài ... tóc ẩn mây trời Tây Bắc bung nở hoa ban hoa gạo tháng hai cuồn cuộn mù khói núi Mèo đốt nương xuân Tôi nhìn say sưa mây mùa xuân bay Sông Đà, xuyên qua đám mây mùa thu mà nhìn xuống dòng nước Sông ... Sông Gâm, Sông Lô Mùa thu nước Sông Đà lừ lừ chín đỏ da mặt người bầm rượu bữa, lừ lừ màu đỏ giận người bất mãn bực bội độ thu (¼) (Người lái đò Sông Đà - Nguyễn Tuân, Ngữ văn 12 Nâng cao, Tập một,...
 • 3
 • 282
 • 0

Xem thêm