de cuong ly thuyet va bai tap on thi thpt 2015

Chuyên đề khảo sát hàm số tài liệu thuyết bài tập ôn thi năm 2015

Chuyên đề khảo sát hàm số tài liệu lý thuyết và bài tập ôn thi năm 2015

Toán học

... BI TON V GIAO IM CA NG CONG 58 Liờn h b mụn: bmtoan.cbook@gmail.com Cung cp bi cbook.vn MC LC cbook.vn Chuyờn kho sỏt hm s_Ti liu thuyt v bi _ễn thi nm 2015 VN 8: CC BI TON V KHONG CCH ... t t = sinx, iu kin t t trờn on 1;1 t t Bng bin thi n ca hm s f(t) trờn on 1;1 nh sau: t f (t) -1 + 0 f(t) T bng bin thi n suy GTNN, GTLN ca hm s f(t) trờn on 1;1 ln lt l (khi v ch t = -1) ... sau: a S bin thi n ca y ng bin trờn cỏc khong ; x1 v x2 ; ; Nghch bin trờn khong x1; x2 ng bin trờn Nghch bin trờn cỏc khong ; x1 v x2 ; ; ng bin trờn khong x1; x2 ...
 • 231
 • 857
 • 0

ĐỀ CƯƠNG THUYẾT BÀI TẬP KẾ TOÁN THUẾ

ĐỀ CƯƠNG lý THUYẾT VÀ BÀI TẬP KẾ TOÁN THUẾ

Kế toán - Kiểm toán

... hàng không kê khai tính thuế - Trong tổng chi phí SXKD mà DN kê khai có thi t hại sản phẩm hỏng vượt định mức quy định: 20trđ, chi ủng hộ từ thi n: 25trđ - Trong kỳ DN nhận khoản thu nhập từ ... (đv:1000đ) 1.Ngày 1/4/N, công ty đưa thi t bị sản xuất lắp đặt xong vào sử dụng, nguyên giá: 960.000, công ty xác định thời gian khấu hao: năm, thời gian khấu hao tối thi u theo chế độ nhà nước: năm ... sau Nhập 100 NVL, giá CIF.Hải phòng 10.000$, thuế nhập 30%, thuế GTGT 10% Nhập TSCĐ, giá FOB.London 50.000$ Chi phí vân tải 5.000$, phí bảo hiểm quốc tế 1.500$, thuế nhập 80%, thuế GTGT 10% Uỷ...
 • 15
 • 1,512
 • 5

thuyết bài tập ôn thi CĐ ĐH môn Hóa - Chương 14

Lý thuyết và bài tập ôn thi CĐ ĐH môn Hóa - Chương 14

Cao đẳng - Đại học

... ki m III Ngu n hiđrocacbon thi n nhiên Trong thi n nhiên có ba ngu n cung c p hiđrocacbon là: khí thi n nhiên, d u m than đá Khí thi n nhiên − Thành ph n ch y u c a khí thi n nhiên metan (90 - ... hiđrocacbon có th thu c lo i: no m ch h , vòng no, thơm Ngoài ra, ch a nh ng lư ng nh ch t h u khác phân t có O, N, S… − Trong d u m thành ph n hiđrocacbon l ng ch y u, có hoà tan hiđrocacbon khí ... i Na Đi u ch − Ph n ng th c a halogen vào hiđrocacbon no − Ph n ng c ng HX vào hiđrocacbon chưa no − Ph n ng gi a HX rư u (có H2SO4 đ) Gi i thi u m t s ch t a) CH2Cl − CH2Cl (đicloetan) ch t...
 • 8
 • 478
 • 1

thuyết bài tập ôn thi CĐ ĐH môn Hóa - Chương 15

Lý thuyết và bài tập ôn thi CĐ ĐH môn Hóa - Chương 15

Cao đẳng - Đại học

... (X) (1b) NaOH dac, du b) CTCT c a hai ch t X, Y l n lư t là: OH A C2H5OH, ONa B C2H5OH, (Y) OH ONa C C2H5ONa, D C2H5ONa, 46 Đun nóng 15 gam m t rư u đơn ch c v i H2SO4 đ c 1700C thu đư c 0,25 ... hiđrocacbon B có kh tác d ng v i Na gi i phóng hiđro C có m t nhóm hiđroxyl liên k t v i g c hiđrocacbon D có kh b oxi hoá t o anđehit 55 Trong dãy đ ng đ ng c a ancol etylic, s nguyên t cacbon tăng ... hiđrocacbon thơm m t hay nhi u nguyên t H c a nhân benzen đư c thay th b ng nhóm OH Ví d : ch xét m t ch t tiêu bi u C6H5 − OH Trong phân t phenol có hi u ng liên h p (+C) : Mây electron c a c...
 • 26
 • 518
 • 0

thuyết bài tập ôn thi CĐ ĐH môn Hóa - Chương 16

Lý thuyết và bài tập ôn thi CĐ ĐH môn Hóa - Chương 16

Cao đẳng - Đại học

... thành rư u anlylic − Đi u ch b ng cách tách nư c kh i glixerin V XETON C u t o Trong R, R' nh ng g c hiđrocacbon có th gi ng ho c khác Ví d Tính ch t v t − Axeton ch t l ng, xeton khác ch t ... a Y là: A Andehitfomic B Etylen C Axit propionic D Etanol Có th phân bi t dd: glucozơ, glixêrin, HCOOH, CH3CHO C2 H5OH b ng th t thu c th sau: A hh [CuSO4 + NaOH(dư,t0)], nư c Svayde B Quỳ tím, ... h u A có công th c C3H6O, A có ph n ng tráng b c A là: A) Andehit propionic B) Andehit acrylic C) Andehit axetic D) Axeton 31 Ch t h u B có công th c C3H6O2 v a có ph n ng v i Na gi i phóng H2,...
 • 7
 • 516
 • 1

thuyết bài tập ôn thi CĐ ĐH môn Hóa - Chương 17

Lý thuyết và bài tập ôn thi CĐ ĐH môn Hóa - Chương 17

Cao đẳng - Đại học

... m y lo i sau a Nh ng ch t t y r a sinh ion (iongen) Phân t g m g c hiđrocacbon R nhóm phân c c Ngoài lo i R - COONa, có nh ng ch t ho t đ ng b m t nh ion ph c t p Ví d : − Các ankyl sunfat: R ... (nên có tên axit rư u vang) − Mu i kali - natri tactrat KOOC − CHOH − CHOH − COONa Hoà tan đư c Cu(OH)2 t o thành dd Feling, dùng làm thu c th anđehit hiđratcacbon 5 Axit limonic hay axit xitric ... ankyl sunfonat: R − SO3Na, u ch b ng cách (R có 10 − 20 nguyên t C) − Các ankyl aryl sunfonat: Nh ng ch t ho t đ ng b m t nh cation ph c t p Ví d : b Nh ng ch t t y r a không sinh ion Phân t...
 • 22
 • 515
 • 0

thuyết bài tập ôn thi CĐ ĐH môn Hóa - Chương 18

Lý thuyết và bài tập ôn thi CĐ ĐH môn Hóa - Chương 18

Cao đẳng - Đại học

... ho c sang trái Trong thi n nhiên, glucozơ có h u h t b ph n th th c v t: r , lá, hoa… nh t qu Glucozơ có th ngư i, đ ng v t Fructozơ tr ng thái t qu cây, m t ong V ng t c a m t ong ch y u fructozơ ... Lên men limonic t o thành axit limonic: Đi u ch a) Quá trình quang h p c a xanh dư i tác d ng c a b c x m t trêi, t o thành glucozơ monosaccarit khác: b) Thu phân đi, polisaccarit có thi n nhiên ... ng h p ch t nitro nhôm - NO2 liên k t tr c ti p v i nguyên t cacbon c a g c hiđro cacbon 55.Đ t cháy hoàn toàn 0.171g m t cacbonhiđrat X thu đư c 0.264g CO2 0.099g H2O X có kh tham gia ph n ng...
 • 13
 • 561
 • 2

thuyết bài tập ôn thi CĐ ĐH môn Hóa - Chương 19

Lý thuyết và bài tập ôn thi CĐ ĐH môn Hóa - Chương 19

Cao đẳng - Đại học

... Tùy theo s nhóm NH2 ta có monoamin, điamin,… Ví d : − Trong phân t amin (gi ng phân t NH3), nguyên t N có c p electron không phân chia Vì th amin có kh k t h p proton (H+), th hi n tính bazơ ... ng g p thi n nhiên (protein) Đi u ch a) Thu phân ch t protein thi n nhiên b) T ng h p − T d n xu t halogen c a axit − T ng h p nh vi sinh v t Gi i thi u m t s aminoaxit a) Các aminoaxit thi n ... NH2) cũn m t c p electron chưa liên k t B nhóm (-NH2) có tác d ng đ y electron v phía vòng benzen làm gi m m t đ electron c a N C g c phenyl có nh hư ng làm gi m m t đ electron c a nguyên t N D...
 • 17
 • 496
 • 1

Bài soạn LY THUYET VA BAI TAP ON THI TOT NGHIEP

Bài soạn LY THUYET VA BAI TAP ON THI TOT NGHIEP

Tiếng anh

... sent/ me/ wonderful present A My aunt sent me wonderful present B My aunt sent me a wonderful present C My aunt sent a wonderful present me D My aunt sent me the wonderful present Prepositions I’ll ... the lesson slowly and clearly _ A to make his students to understand it B in order that his students can understand it C so as to that his students could understand it D so that his students could ... be done the drug soon 47 This book / ought/ read/ on the spot A This book ought be read on the spot B This book ought to been read on the spot C.This book ought to be read on the spot D This...
 • 189
 • 777
 • 3

Tài liệu thuyết bài tập ôn thi CĐ ĐH môn Hóa - Chương 20 docx

Tài liệu Lý thuyết và bài tập ôn thi CĐ ĐH môn Hóa - Chương 20 docx

Cao đẳng - Đại học

... nilon - 6,6 D Tơ t m Lo i tơ dư i đư c g i tơ thi n nhiên? A Bông B Tơ axetat C Tơ capron D Tơ visco Công th c c u t o c a poli metylacrylat là: Trong lo i tơ sau, tơ tơ t ng h p: A.Tơ nilon ... v i điamin Trong chu i polime có nhi u nhóm amit - HN - CO - : + Tơ capron: s n ph m trùng h p c a caprolactam + Tơ enan: s n ph m trùng ngưng c a axit enantoic + Tơ nilon (hay nilon): s n ph ... trùng ngưng, phân t monome ph i có nh t nhóm ch c có kh ph n ng ho c nguyên t linh đ ng có th tách kh i phân t monome − Trùng ngưng nh ng monome lo i: Ví d : − Trùng ngưng gi a monome khác nhau:...
 • 11
 • 956
 • 5

Tài liệu thuyết bài tập ôn thi CĐ ĐH môn Hóa - Chương 21 ppt

Tài liệu Lý thuyết và bài tập ôn thi CĐ ĐH môn Hóa - Chương 21 ppt

Cao đẳng - Đại học

... toàn kh i lư ng: m + 28.0,4 = 64 + 44.0,4 → m = 70,4g Ví d 2: M t dd có ch a cation Fe2+: 0,1mol Al3+: 0,2mol 2anion Cl-: x mol SO42-: y mol Tính x y, bi t r ng cô c n dd thu đư c 46,9 g ch t r ... 1,2 18 1,2 = 0,2 mol Ví d 4: Hoà tan hoàn toàn 23,8g h n h p g m m t mu i cacbonat c a kim lo i hoá tr I m t mu i cacbonat c a kim lo i hoá tr II vào dd HCl thu đư c 0,2mol khí CO2 Tính kh i lư ... + mCO + mH O hay: 23,8 + 0,4.36,5 = mmu i + 0,2.44 + 0,2.18 mmu i = 26g B o toàn electron - Nguyên t c: Trong trình ph n ng thì: 2 S e ng = s e thu ho c: s mol e ng = s mol e thu Khi gi i không...
 • 11
 • 596
 • 2

Tài liệu thuyết bài tập ôn thi CĐ ĐH môn Hóa - Chương 1 docx

Tài liệu Lý thuyết và bài tập ôn thi CĐ ĐH môn Hóa - Chương 1 docx

Cao đẳng - Đại học

... có 18 electron 16 proton, mang s n tích nguyên t là: A 18+ B C 18D 2+ + _ Các ion ngt : Ne, Na , F có m chung là: A S kh i B S electron C S proton D S notron C u hình electron c a ion sau gi ng ... Trong m t nguyên t luôn s proton b ng s electron b ng s n tích h t nhân B- T ng s prôton s electron m t h t nhân đư c g i s kh i C- S prôton b ng n tích h t nhân D- Đ ng v nguyên t có s prôton ... đa electron có spin ngư c M i obitan đư c ký hi u b ng ô vuông (còn g i ô lư ng t ), n u ch có electron ta g i ta g i electron ghép đôi Obitan electron đ c thân, n u đ electron electron g i obitan...
 • 19
 • 630
 • 0

Tài liệu thuyết bài tập ôn thi CĐ ĐH môn Hóa - Chương 2 ppt

Tài liệu Lý thuyết và bài tập ôn thi CĐ ĐH môn Hóa - Chương 2 ppt

Cao đẳng - Đại học

... F2 Các ion Na+, Mg2+, F- có m chung : A Có s proton B Có s electron C Có s nơtron D Không có m chung Các ion S2-, Cl- nguyên t Ar có m chung : A Có s proton B Có s nơtron C Có s electron D Không ... có c u hình electron l p chưa bão hoà, b n v ng B Chúng liên k t v i đ đ t c u hình electron l p b n v ng C Chúng liên k t v i b ng cách cho, nh n electron ho c góp chung electron D A, B Các phân ... nguyên t mu i ăn (NaCl) l i th c ăn không th thi u cu c s ng Đi u gi i thích sau đúng? A C u hình electron c a nguyên t khác c u hình electron c a ion B Tính ch t c a đơn ch t khác v i h p ch...
 • 7
 • 603
 • 1

Tài liệu thuyết bài tập ôn thi CĐ ĐH môn Hóa - Chương 3 pdf

Tài liệu Lý thuyết và bài tập ôn thi CĐ ĐH môn Hóa - Chương 3 pdf

Cao đẳng - Đại học

... tan thành ion dư i tác d ng c a phân t dung môi (thư ng nư c) ho c nóng ch y Ion dương g i cation, ion âm g i anion − Ch t n ly nh ng ch t tan nư c t o thành dd d n n nh phân ly thành ion Ví d : ... n: Phương trình phân t : Phương trình ion Ho c HCl cho proton, CuO nh n proton, đóng vai trò m t bazơ − K t lu n: Trong ph n ng đ u có s cho, nh n proton - b n ch t c a ph n ng axit - bazơ c) ... thành ion S hiđrat hoá ion có dd (dung môi nư c) L c liên k t gi a h p ph n y u S sonvat hoá ion có dd (dung môi phân c c không ph i nư c) A Ch có (3) C Ch có (1) B (1) (2) D (1) (3) 9:Ion kali...
 • 17
 • 780
 • 1

Tài liệu thuyết bài tập ôn thi CĐ ĐH môn Hóa - Chương 4 pdf

Tài liệu Lý thuyết và bài tập ôn thi CĐ ĐH môn Hóa - Chương 4 pdf

Cao đẳng - Đại học

... Kim lo i y u cation c a có tính oxi hoá m nh d b kh catôt (tr trư ng h p ion H+) Có th áp d ng quy t c sau: − D kh nh t cation kim lo i đ ng sau Al dãy th n hoá (tr ion + H ), ion kim lo i cư i ... đ n ion H+ c a dd − Khó kh nh t ion kim lo i m nh, k t Al, v phía đ u dãy th n hoá (Al3+, Mg2+, Ca2+, Na+, …) Nh ng ion th c t không bao gi b kh n phân dd c) Th t oxi hoá canôt Nói chung ion ho ... Pt, hay than chì (C) − Sau đ n ion g c axit oxi: I−, Br−, Cl−, … − R i đ n ion OH− c a nư c ho c c a ki m tan dd − Khó b oxi hoá nh t anion g c axit có oxi anion không b oxi hoá n phân dd d)...
 • 21
 • 518
 • 0

Tài liệu thuyết bài tập ôn thi CĐ ĐH môn Hóa - Chương 5 ppt

Tài liệu Lý thuyết và bài tập ôn thi CĐ ĐH môn Hóa - Chương 5 ppt

Cao đẳng - Đại học

... n, nguyên t c a halogen có s electron đ c thân là: A B C D 57 Phân t c a đơn ch t halogen có ki u liên k t: A C ng hoá tr B Tinh th C Ion D Ph i trí 58 Trong h p ch t flo có s oxi hoá âm flo ... 92 Hòa tan hoàn toàn 23,8g h n h p g m m t mu i cacbonat c a m t kim lo i hóa tr I m t mu i cacbonat c a m t kim lo i hóa tr II axit HCl dư thi t o thành 4,48 lit khí X Cô c n dd X thu đư c gam ... A - Có Ion ClO - có tính oxi hoá m nh B - D phân hu cho O nguyên t có tính ôxi hoá m nh C - D phân hu cho Cl có tính ôxi hoá m nh D - Ch có A, B 27: Ch n phương trình ph n ng sai: thuong A -...
 • 16
 • 556
 • 2

Tài liệu thuyết bài tập ôn thi CĐ ĐH môn Hóa - Chương 6 docx

Tài liệu Lý thuyết và bài tập ôn thi CĐ ĐH môn Hóa - Chương 6 docx

Cao đẳng - Đại học

... VIA x y c Trong h p ch t OF2 s ôxi hóa c a oxi 2= 2clo Ch n đáp án A - 1, 3, 6, C - 1, 2, 3, A (-2) B (+2) B - 1, 3, 5, 7, D - 1, 3, 4, C (-4) D (+4) 8: Trong không khí, oxi chi m Trong phân nhóm ... lưu huỳnh g m nguyên t A Trong phân t H2S S có hoá tr 2, s oxi hoá là(+2) B Trong phân t H2S S có hoá tr 2, s oxi hoá (+1) C - Lưu huỳnh tác d ng v i t t c phi kim D - Trong ph n ng v i kim lo i ... c ozon, m n B c Hà - Lao Cai có th chuyên ch vào th trư ng thành ph H Chí Minh, nh bà nông dân có thu nh p cao Nguyên nhân sau làm cho nư c ozon có th b o qu n hoa qu tươi lâu ngày: A Ozon m...
 • 12
 • 898
 • 0

Tài liệu thuyết bài tập ôn thi CĐ ĐH môn Hóa - Chương 7 docx

Tài liệu Lý thuyết và bài tập ôn thi CĐ ĐH môn Hóa - Chương 7 docx

Cao đẳng - Đại học

... (4) D (2) ; (3) 20: Dd amoniac bao g m ch t ion sau: A NH4+, NH3 C NH4+, NH3, H+ + B NH4 , OH D NH4+, NH3, OH21: Trong ion ph c [Cu(NH3)4]2+ liên k t gi a phân t NH3 v i ion Cu2+ : A Liên k t c ... dư i d ng ion ion Các lo i phân đ m quan tr ng: − Mu i amoni: NH4Cl (25% N), (NH4)2SO4 (21% N), NH4NO3 (35% N, thư ng đư c g i "đ m hai lá") − Ure: CO(NH2)2 (46% N) giàu nitơ nh t Trong đ t ure ... b) Trong phòng thí nghi m: Nhi t phân s mu i amoni Ví d : Nitơ ch y u đư c dùng đ s n xu t amoniac, axit nitric, phân đ m, t o môi trư ng l nh Các h p ch t quan tr ng c a nitơ a) Amoniac Phân...
 • 18
 • 607
 • 0

Tài liệu thuyết bài tập ôn thi CĐ ĐH môn Hóa - Chương 8 pptx

Tài liệu Lý thuyết và bài tập ôn thi CĐ ĐH môn Hóa - Chương 8 pptx

Cao đẳng - Đại học

... hiđrocacbonat (mu i axit): Mu i cacbonat c a kim lo i ki m, amoni hiđrocacbonat c a kim lo i ki m, ki m th (tr NaHCO3) tan đư c nư c, mu i cacbonat l i không tan - to cao : mu i cacbonat kim ... Trong s đơn ch t đư c t o thành b i nguyên t nhóm cacbon, kim lo i là: A Cacbon silic B Thi c chì C Silic gecmani D Silic thi c 21: Khoanh tròn vào ph n ng ch ng minh tính oxi hoá c a cacbon: ... halogen: CF4, CCl4, CF2Cl2,… Trong CCl4 đư c dùng làm dung môi, CF2Cl2 (freon) ch t làm l nh máy l nh m t ch t gây "th ng" t ng ozon f) Trong h p ch t v i hiđro kim lo i, cacbon có s oxi hoá âm Ví d...
 • 12
 • 668
 • 1

Tài liệu thuyết bài tập ôn thi CĐ ĐH môn Hóa - Chương 9 docx

Tài liệu Lý thuyết và bài tập ôn thi CĐ ĐH môn Hóa - Chương 9 docx

Cao đẳng - Đại học

... CuCl, Hg2Cl2, … − Mu i cacbonat c a kim lo i: ph n l n khó tan, tr cacbonat c a kim lo i ki m amoni − Mu i cacbonat axit: nói chung tan t t mu i cacbonat trung tính (tr cacbonat axit c a kim lo i ... b oxi hoá b ăn mòn Ion Fe2+ tan vào môi trư ng n li, s t dư e Các e dư ch y sang Cu (đ gi m b t s chênh l ch n tích âm gi a s t đ ng) − c c dương: X y trình kh ion H+ O2 Ion H+ O2 môi trư ng ... ng x y : − Nh ng thi t b c a lò đ t − Nh ng chi ti t c a đ ng đ t − Nh ng thi t b ti p xúc v i nư c nhi t đ cao Ví d : B n ch t c a ăn mòn hoá h c trình oxi hoá - kh , electron c a kim lo i chuy...
 • 14
 • 509
 • 0

Xem thêm