chuyen de ly thuyet va bai tap hoa hoc 10

HỆ THỐNG THUYẾT BÀI TẬP HÓA HỌC 10 HAY

HỆ THỐNG LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP HÓA HỌC 10 HAY

Hóa học

... 10 -9m = 10 ǺĐường kính So sánhNguyên tử 10 -1 nmlanDDhatnhannguyentu451 10 10 10 ==−−hạt nhân 10 -5 nmlanDDelectronnguyentu781 10 10 10 ==−−Electron (hay proton) 10 -8 ... 4. .100 % %.% 100 %ct ddctddm C mC mm= → = 5. % .100 %AAhhmmm=6. Tính theo sản phẩm:li thuyet thuc te thuc tethuc te li thuyet li thuyet H.mm m *100 % m = m = *100 %m 100 % HH= ... đồng vị, trong đó đồng vị 109 Agchiếm 44%, biết nguyên tử khối trung bình của bạc là 107 ,88. Đồng vị thứ hai của bạc có số khối là A. 108 . B. 107 . C. 109 . D. 106 .Câu 49: Một nguyên tố gồm...
 • 22
 • 3,681
 • 12

chuyên đề thuyết bài tập vật lớp 11

chuyên đề lý thuyết và bài tập vật lý lớp 11

Vật lý

... trong điện trường A:32 .10 -2 N; B:3 .10 -2 N; C:23 .10 -2 N; D:2 .10 -2 N.b)tính điện tích quả cầu. A:3 10 6− C; B: 3 10 5−C ; C: 3 .10 -5C; D: 3 .10 -6 C .Bài 5:.Một quả ... 149221 10. 25 10. 905,0.9,0q.q−==Mà 21qq = nên ⇒ 1421 10. 25q−= C10.5qq712−==Do hai điện tích hút nhau nên: C10.5q71−= ; C10.5q72−−=hoặc: C10.5q71−−= ; C10.5q72−=B.BÀI ... –1,6. 10 -19C, khối lượng của e là 9,1. 10 -31 kg.Đ s: F = 1,6. 10 -17 N. a = 1,76. 10 13 m/s2  vy = 1, 76. 10 6 m/s, v = 2,66. 10 6 m/s.Bài 2. Một e được bắn với vận tốc đầu 4. 10 7...
 • 351
 • 5,552
 • 12

thuyết bài tập hóa học 11 cơ bản nâng cao

Lý thuyết và bài tập hóa học 11 cơ bản và nâng cao

Trung học cơ sở - phổ thông

... bài tập ở sách tham khảo các câu hỏi trong đề thi đại học từ 2007 - 2011. IV. GIẢ THUYẾT KHOA HỌC Nếu vận dụng tốt hệ thống thuyết các bài tập từ cơ bản đến nâng cao sẽ giúp học...
 • 54
 • 13,097
 • 64

HE THONG LY THUYET VA BAI TAP HOA HOC VO CO PHAN 1

HE THONG LY THUYET VA BAI TAP HOA HOC VO CO PHAN 1

Hóa học - Dầu khí

... SỰ ĐIỆN LY PHẢN ỨNG TRAO ĐỔI ION A. SỰ ĐIỆN LY I. Các khái niệm a. Sự điện ly Là sự phân li thành ion của các chất điện li ở trạng thái dung dịch hoặc nóng chảy. b. Chất điện ly là các ... có khả năng phân ly một phần trong nước. - Thông thường gồm: muối ít tan, các axit yếu, bazơ yếu. - Mỗi chất điện ly được đặc trưng bằng hằng số điện ly. - Hằng số điện ly (K) là hằng số ... 106 . Sục 4,48L CO2 (đktc) vào 100 mL dung dịch chứa Ba(OH)2 0,5M NaOH 2M. Khối lượng kết tủa thu được sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn là: A. 4,295g B. 19,7g C. 9,85g D. 39,4g BT 107 ....
 • 33
 • 2,028
 • 5

thuyết bài tập hóa học 11 cơ bản nâng cao(Phần 2) doc

Lý thuyết và bài tập hóa học 11 cơ bản và nâng cao(Phần 2) doc

Hóa học - Dầu khí

... x = 0.1 64x + 27y = 9.1 y = 0.1 a. Alhhm0.1*27%Al = *100 = *100 = 29.67%m 9.1; %Cu = 100 - %Al = 100 - 29.67 = 70.33%. b. -3Muèi kim loạiNOm = m + m = 9.1 + 62*0.5 ... Trường THPT Nguyễn Chí Thanh GV: Nguyễn Phú Hoạt Page 10 V. PHOTPHO 1. Vị trí - Cấu hình electron nguyên tử a. Vị trí: Ô thứ 15, nhóm VA, chu kỳ 3 trong bảng tuần hoàn. b. Cấu hình electron: ... để hòa tan hết hỗn hợp các kim loại 3 2 2 2 4 3HNO NO NO N N O NH NOn = 4n + 2n + 12n + 10n + 10n Ví dụ 1: Hòa tan hoàn toàn m gam Al bằng 500 ml dung dịch HNO3 CM (vừa đủ) thu được...
 • 11
 • 1,439
 • 35

thuyết bài tập hóa học 11 cơ bản nâng cao(Phần 3) ppt

Lý thuyết và bài tập hóa học 11 cơ bản và nâng cao(Phần 3) ppt

Hóa học - Dầu khí

... 3CaCO5n = 0.05 (mol) 100  → 23O (oxit) CO CaCOn = n = n = 0.05 (mol) oxit Kl Om = m + m = 2.32 + 16*0.05 = 3.12 (gam) * Cách 2: 3CaCO5n = 0.05 (mol) 100  → 23O (oxit) CO ... n - n 0.05 0.03 0.02(mol)   32233CaCO Ca + CO CaCO0.0125 0.02 0.0125n 0.0125 *100 1.25(gam). C. PHẦN BÀI TẬP TỰ GIẢI I. PHẦN BÀI TẬP CƠ BẢN Câu 1. Hoàn thành các ... lượng của cacbon trong mẩu than đá trên. Câu 3. Cho 224 ml khí CO2 (đktc) hấp thụ hết trong 100 ml dung dịch KOH 0,2M. Tính khối lượng của những chất trong dung dịch tạo thành. Câu 4. Cho...
 • 6
 • 1,032
 • 27

thuyết bài tập hóa học 11 cơ bản nâng cao(Phần 4) pdf

Lý thuyết và bài tập hóa học 11 cơ bản và nâng cao(Phần 4) pdf

Hóa học - Dầu khí

... Cho CTPT CxHyOz: ta có tỉ lệ M 12.x 1.y 16.z= = = 100 %C %H %O Từ đó ta có: M.%Cx=12 .100 ; M.%Hy=1 .100 ; M.%Oz=16 .100 * Dựa vào công thức đơn giản nhất (thường dùng) * Tính ... 2HOHm .2m = (g)18; 2NNV .28m = (g)22,4 - Tính được: Cm .100 %C =a; Hm .100 %H =a; Nm .100 %N =a; %O = 100 -%C-%H-%N II. CÔNG THỨC PHÂN TỬ HỢP CHẤT HỮU CƠ 1. Công thức đơn ... PT: a + b = 0.15 a = 0.1 a + 2b = 0.2 b = 0.05  4260.1%CH = *100 = 66.67 (%)0.15%C H = 100 - 66.67 = 33.33 (%) C. PHẦN BÀI TẬP TỰ GIẢI I. PHẦN BÀI TẬP...
 • 8
 • 1,549
 • 33

thuyết bài tập hóa học 11 cơ bản nâng cao(Phần 5) pptx

Lý thuyết và bài tập hóa học 11 cơ bản và nâng cao(Phần 5) pptx

Hóa học - Dầu khí

... (CĐ-2 010) . Cho 3,12 gam ankin X phản ứng với 0,1 mol H2 (xúc tác Pd/PbCO3, t0), thu được hỗn hợp Y chỉ có hai hiđrocacbon. Xác định công thức phân tử của X. Đáp án: C2H2. Câu 10. Hỗn ... 8*2=16 m 16*0,2 3,2(gam)22,4   Trong hỗn hợp X đặt 2 2 2C H Hn = n = x(mol); XYm m 10, 8 3,2 14(gam)    Từ đó ta có: 2.x + 26.x = 14 → x = 0,5 (mol). C2H2 + 5/2O2 → 2CO2 ... BÀI TẬP CƠ BẢN Câu 1. Viết CTCT các đồng phân (cấu tạo) anken ứng với CTPT là C4H8 C5H 10 gọi tên theo tên thay thế. Câu 2. Viết CTCT các anken có tên gọi sau: a. Butilen, 2-metylbut-2-en,...
 • 11
 • 1,983
 • 23

Ly thuyet va bai tap hoa 10

Ly thuyet va bai tap hoa 10

Hóa học

... là : –1,6 x 10 -19 (c) hay 1- - Khối lượng là : 9,1x10-28 (g) hay 0,55x10-3 u2. HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ Gồm các hạt proton (p) nơtron (n).Mỗi hạt proton có:- Điện tích +1,6 x 10 -19 (c) ... đây có thể đóng vai trò chất oxi hóa hay chất khử: Al, Cl2, S, SO2, Fe2+, Ag+ NO3+.Viết các phương trình phản ứng minh họa. 10) Trong các chất ion sau đây đóng vai trò gì (chất ... kể. Trang 30 THUYẾT & BÀI TẬP HÓA 10 Nguyễn Thanh DươngĐS: 20,1821) Khối lượng nguyên tử của B bằng 10, 81. B trong tự nhiên gồm hai đồng vị 10 B 11B. Hỏi có bao nhiêuphần trăm...
 • 60
 • 621
 • 9

Ly thuyet va bai tap hoa 12

Ly thuyet va bai tap hoa 12

Hóa học

... bazơ n–bytylamin, anilin, amoniac các hằng số phân ly KB của chúng (có thể không tuân theo đúng thứ tự trên) là 4 .10 10 , 2 .10 –5, 4 .10 –4. Hãy sắp xếp chúng theo trình tự tăng dần lực ... a)Glucozô va saccarozô b)Saccarozô va glixerin c)Saccarozô mantozơ. BÀI 7. TINH BỘT1. CẤU TẠO PHÂN TỬ TINH BỘT Polime tinh bột gồm nhiều gốc glucozơ liên kết với nhau (C6H 10 O5), ... giữa các monome sau:CH2 = CHCl va CH2 = CH – OCOCH3 (vinyl axetat )CH2 = CH – CH = CH2 va C6H5CH = CH2 (stiren)CH2 = CH – CH = CH2 va CH2 = CH – CN (acrilonitrin)Bài...
 • 33
 • 1,111
 • 5

Xây dựng hệ thống thuyết bài tập cho học sinh trung bình - yếu phần kim loại lớp 12 cơ bản trung học phổ thông

Xây dựng hệ thống lý thuyết và bài tập cho học sinh trung bình - yếu phần kim loại lớp 12 cơ bản trung học phổ thông

Khoa học tự nhiên

... tổng hợp của hóa học nhằm phục vụ đời sống, sản xuất, chiến đấu, khoa học, − Những khái niệm thuộc về phương pháp nghiên cứu khoa học đặc trưng cho hóa học như thí nghiệm, phân tích, nhận biết ... giáo dục đạo đức, tác phong như rèn tính kiên nhẫn, trung thực, chính xác, khoa học sáng tạo, phong cách làm việc khoa học (có tổ chức, có kế hoạch,…), nâng cao hứng thú học tập. Trên đây ... dụng hệ thống thuyết bài tập đã xây dựng vào dạy học 106 2.6.1. Bài “Kim loại kiềm hợp chất quan trọng của kim loại kiềm” 106 2.6.2. Bài “Kim loại kiềm thổ hợp chất quan trọng...
 • 187
 • 1,867
 • 18

Xem thêm

Tìm thêm: khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ lồng sóc mở máy động cơ rôto dây quấn các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha thông tin liên lạc và các dịch vụ phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25