bai tap ngu phap tieng anh lop 11

bai tap ngu phap tieng anh lop 10

bai tap ngu phap tieng anh lop 10

Tiếng anh

... grade – Extensive lesson – Ha Thi Phuong Lan – Co Loa High schoolUNIT 11: NATIONAL PARKSI. VOCABULARYA. READING (pages 112 -114 )abandoned (adj) bị ruồng bỏ release (v) thải rabutterfly (n) con ... wilderness (n) vùng hoang dãorphanage (n) trại mồ côiorphaned (adj) mồ côiB. SPEAKING (pages 114 -115 )carsick (adj) say xe get a cold (exp) bị cảmcoach (n) xe đò raincoat (n) áo mưafood poisoning ... phẩmthrow-threw-thrown (v) ném, vứt regret (n) điều tiếc nuốiwaste (n) rácC. LISTENING (pages 115 -116 )area (n) diện tích attack (v) tấn côngdefeat (v) đánh bại flora (n) quần thể thực vậtenemy...
 • 5
 • 8,479
 • 241

bài tập ngữ pháp tiếng anh lớp 7

bài tập ngữ pháp tiếng anh lớp 7

Anh ngữ phổ thông

... ấyhe his của anh ấyit its của nóCái tính từ sở hữu luôn đi trước danh từ mà nó sở hữu và các danh từ này không có mạo từ đi theo. Ví dụ:my mother (Mẹ của tôi)his work (công việc của anh ta)our ... grandmother. (Anh ta thăm bà)He sees his grandparents. (Anh ta thăm ông bà)Người Anh có thói quen sử dụng tính từ sở hữu trong nhiều trường hợp mà người Việt Nam không dùng. Ví dụ:He has lost his dog. (Anh ... hội thoại.Miss Thanh: Good morning,.?Phuong: My name is Phuong.Miss Thanh: ?Phuong: Its Tran. My middle name is MinhMiss Thanh: , Phuong ?Phuong: Im 13 years old.Miss Thanh: ?Phuong: I...
 • 30
 • 7,704
 • 440

Bài tập ngữ pháp tiếng anh lớp 10 docx

Bài tập ngữ pháp tiếng anh lớp 10 docx

Kỹ năng nói tiếng Anh

... either “BECAUSE or BECAUSE OF” as appropriate. 11. It was difficult to deliver the letter …………….…the sender had written the wrong address on the envelope.12. We decided to leave early ………… …………….the ... intelligent B. secondary C. appearance D. development Exercise 3: Hãy chọn thì Quá Khứ ðơn hoặc thì Quá Khứ Hoàn Thành cho các ñộng từ trong ngoặc. 11. When we arrived , the dinner …………….…….(already ... ?……………………………………………………………………………… 53. We / already / school / have / the / in / our / since / language / 1990 / studied……………………………………………………………………………… 54. Have / yet / you / London / visited………………………………………………………………………………...
 • 20
 • 1,451
 • 46

Bài tập ngữ pháp Tiếng Anh 11

Bài tập ngữ pháp Tiếng Anh 11

Tiếng anh

... turn off the lights, then she went to bed. (BEFORE) 3. The tap in the bathroom is dripping. Please have a plumber repair it. (DRIPPING TAP) 4. The job really interests me. (FIND) 5. It took ... risk todo so. 6. Your younger sister wanted to study one more foreign language, and you knewthat she was very good at languages. §19. Sense verbsRevisionTermsSense verbs are verbs that ... up. Bill Gates insists that we should dareto wish if we want to succeed and wishes seem to develop from those games. Din BoLinh, a talented king in Vietnamese history, liked playing as a soldier...
 • 44
 • 2,309
 • 59

tong hop cac bai tap ngu phap tieng anh thcs tu lop 6 den lop 9

tong hop cac bai tap ngu phap tieng anh thcs tu lop 6 den lop 9

Trung học cơ sở - phổ thông

... transport café.10.What time does he come home? 10.He comes home at five o’clock. 11. Where does he go in the evening? 11. In the evening he goes to the pub.12.What time does he go to bed? 12.He goes ... 8.159. ……………………………………………… 9. in the canteen10. ………………………………………………. 10. home / 5.30 11. ………………………………………………. 11. evening classes12. ………………………………………………. 12. eleven o’clock D) Fill in the chart ... an onion. (+) 11. İzmir ………… a city. (+)2. Jasmine ……… a student. (-) 12. He ……… a postman. (+)3. We ……….friends. (+) 13. It ………. nine o’clock. (+)4. I ………. hungry. (-) 14. Manhattan …………....
 • 181
 • 5,563
 • 427

Tổng hợp các bài tập ngữ pháp tiếng anh THCS lớp 6 - 9

Tổng hợp các bài tập ngữ pháp tiếng anh THCS lớp 6 - 9

Anh ngữ phổ thông

... transport café.10.What time does he come home? 10.He comes home at five o’clock. 11. Where does he go in the evening? 11. In the evening he goes to the pub.12.What time does he go to bed? 12.He goes ... 8.159. ……………………………………………… 9. in the canteen10. ………………………………………………. 10. home / 5.30 11. ………………………………………………. 11. evening classes12. ………………………………………………. 12. eleven o’clock D) Fill in the chart ... CD player? …………… What is it? ……………………… What is it? ……………………….4)  Are these tomatoes ? …………… 11)  Are these farms? …………….What are they? ………………………. What are they ? ……………………5)  Are these...
 • 181
 • 12,793
 • 165

Bài tập ngữ pháp tiếng anh câu bị động thể phủ định

Bài tập ngữ pháp tiếng anh  câu bị động thể phủ định

Ngữ pháp tiếng Anh

... encouraged me to apply for this job 110 ) A 70-year old pensioner, Mrs. Parker, found a puma in her back garden 111 ) A teacher should be a person that everyone can respect 112 ) If I collected a lot of ... cross-border trade . 116 ) My sister often makes me do the washing up 117 ) The policeman allows all vehicles to go when traffic lights are green 118 ) Everyone believes him right 119 ) We made her ... making a speech at the moment 113 ) People believed that the policeman had saved many children from the fire 114 ) European countries decided to put a high tax on petrol 115 ) People say that the decision...
 • 8
 • 4,438
 • 119

Bài tập ngữ pháp tiếng anh căn bản

Bài tập ngữ pháp tiếng anh căn bản

Ngữ pháp tiếng Anh

... 41) 10:4542) 11: 5043) 12:0044) 12:0845) 12:3046) 12:5047) 14:2148) 15:0549) 19:2750) 22:3051) 23:1552)...
 • 5
 • 3,611
 • 118

Bài tập ngữ pháp Tiếng anh 10 - Học kì 1

Bài tập ngữ pháp Tiếng anh 10 - Học kì 1

Trung học cơ sở - phổ thông

... rarely (go) _______________ to a concert. 10. I often (drink) _______________ two cups of coffee. 11. They (sell) _______________ their house last year. 12. Peter (eat) _______________ a big cake ... will have to visit the doctor again. This makes him worried.………………………………………………………………………………………9. Oanh works very hard and always gets good marks. This pleases her parents a lot.………………………………………………………………………………………10. ... friends.………………………………………………………………………………………         A. Which B. Why C. Whose D. Where 11. _____________ are you going out?A. Why B. Where C. Whose D. Which12. _____________ the matter?...
 • 82
 • 2,707
 • 4

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các mục tiêu của chương trình khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ lồng sóc các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008