Nghiên cứu xử lý nitơ trong nước rỉ rác bằng phương pháp keo tụ điện hóa điện cực sắt (2017)

Nghiên cứu xử nitơ trong nước rỉ rác bằng phương pháp keo tụ điện hóa điện cực nhôm (2017)

Nghiên cứu xử lý nitơ trong nước rỉ rác bằng phương pháp keo tụ điện hóa điện cực nhôm (2017)
... trường nước bước đầu em thực đề tài: Nghiên cứu xử Nitơ nước rỉ rác phương pháp keo tụ điện hóa điện cực nhơm” Mục đích nghiên cứu - Nắm bắt cơng nghệ keo tụ điện hóa xử nước rỉ rác - Nghiên ... 1.3.5 Ứng dụng keo tụ điện hóa xử mơi trường 1.3.5.1 Ứng dụng keo tụ điện hóa để xử nước nhiễm nước Nhìn chung tình hình nghiên cứu phương pháp keo tụ điện hóa xử nước nhiễm nước ta chưa ... Tổng quan công nghệ keo tụ điện hóa 1.3.1 Giới thiệu phương pháp keo tụ điện hóa Phương pháp keo tụ tạo bơng phương pháp hóa sử dụng rộng rãi xử nước thải nhằm xử màu nước, loại bỏ chất...
 • 76
 • 226
 • 1

Nghiên cứu xử nitơ trong nước rỉ rác bằng phương pháp keo tụ điện hóa điện cực sắt (2017)

Nghiên cứu xử lý nitơ trong nước rỉ rác bằng phương pháp keo tụ điện hóa điện cực sắt (2017)
... "Nghiên cứu xử nước rỉ rác cơng nghệ keo tụ điện hóa" khóa luận tốt nghiệp Sau phân bổ công việc rõ ràng tơi chịu trách nhiệm đề tài Nghiên cứu xử Nitơ nước rỉ rác phương pháp keo tụ điện ... phương pháp xử áp dụng xử nước rỉ rác phương pháp hóa phương pháp sinh học - Phương pháp hóa lý: keo tụ, hấp phụ, trao đổi ion, oxy hóa, kết tủa phương pháp màng lọc, lắng - Phương pháp ... độ NO3- nước rỉ rác trình keo tụ điện hóa điện cực sắt khoảng cách điện cực khác (mg/l) 55 Bảng 3.6 Nồng độ NH4+ nước rỉ rác trình keo tụ điện hóa điện cực sắt khoảng cách điện cực khác...
 • 70
 • 412
 • 2

Nghiên cứu xử COD trong nước rỉ rác bằng phương pháp keo tụ điện hóa điện cực nhôm (2017)

Nghiên cứu xử lý COD trong nước rỉ rác bằng phương pháp keo tụ điện hóa điện cực nhôm (2017)
... nhiều nghiên cứu phương pháp xử cơng trình xử nước rỉ rác việc ứng dụng vào thực tế hạn chế Một số phương pháp xử phương pháp Nghiên cứu xử nước rỉ rác công nghệ keo tụ điện hóa ’là phương ... trình nghiên cứu xử nước rỉ rác nước xử nước rỉ rác qua xử sinh học nhà máy xử nước rỉ rác Gò Cát Tác giả sử dụng q trình Keo tụ- Tạo phức-Fenton-Perozon để xử nước rỉ rác sau phân ... công hệ keo tụ điện hóa 1.3.1 Giới thiệu phương pháp keo tụ điện hóa điện cực Nhơm Keo tụ điện hố phương pháp hoá học Tuy nhiên, phương pháp kết hợp với phương pháp học (dòng điện điện cực) nên...
 • 53
 • 197
 • 2

Nghiên cứu xử COD trong nước rỉ rác bằng phương pháp keo tụ điện hóa điện cực sắt (2017)

Nghiên cứu xử lý COD trong nước rỉ rác bằng phương pháp keo tụ điện hóa điện cực sắt (2017)
... Ứng dụng keo tụ điện hóa xử mơi trường 1.3.5.1 Ứng dụng keo tụ điện hóa để xử nước nhiễm nước Tình hình nghiên cứu phƣơng pháp điện hóa nói chung, keo tụ điện hóa nói riêng xử nƣớc ô ... hưởng vật liệu điện cực Đánh giá ảnh hƣởng vật liệu điện cực đến hiệu xử nƣớc rỉ rác phƣơng pháp keo tụ điện hóa, thực trình keo tụ điện hóa nƣớc rỉ rác cách lấy 900ml nƣớc rỉ rác đầu vào pha ... Tình hình nghiên cứu xử nước rỉ rác ngồi nước 1.1.5.1 Tình hình nghiên cứu xử nước rỉ rác nước Tô Thị Hải Yến cộng Viện Công nghệ mơi trƣờng [15] nghiên cứu “ tuần hồn nƣớc rỉ rác phân hủy...
 • 63
 • 178
 • 0

xử nitơ trong nước rỉ rác bằng phương pháp sinh học

xử lý nitơ trong nước rỉ rác bằng phương pháp sinh học
... Khử Nitơ công nghệ Snap 23 TÀI LIỆU THAM KHẢO 26 Báo cáo chuyên đề: Xử Nitơ NRR công nghệ sinh học Báo cáo chuyên đề: XỬ LÝ NITƠ TRONG NƯỚC RỈ RÁC BẰNG PHƯƠNG PHÁP SINH HỌC ... BẢN TRONG XỬ LÝ SINH HỌC ĐỐI VỚI NƯỚC THẢI Nắm vững số liên quan đến q trình cơng nghệ xử nước thải hữu ích cần phân tích lựa chọn cơng nghệ thích hợp để xử nguồn nước thải nói chung xử ... máy xử nước thải để xử Nitơ NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI Cung cấp C Nước vào Bể lắng I Năng lượng sục khí Bể lắng II Aerobic bùn họat tính Anoxic Nước Bùn hồi lưu Xử bùn - Cô đặc - Lọai nước...
 • 35
 • 583
 • 0

XỬ sơ bộ nước rỉ rác BẰNG PHƯƠNG PHÁP KEO tụ tạo BÔNG CHO QUÁ TRÌNH NITRAT hóa

XỬ lý sơ bộ nước rỉ rác BẰNG PHƯƠNG PHÁP KEO tụ  tạo BÔNG CHO QUÁ TRÌNH NITRAT hóa
... xử bãi rác Keo tụ- tạo đề xuất chủ yếu phương pháp tiền xử cho nước rỉ rác mới, kỹ thuật sau xử ổn định cho nước rỉ rác phần Các nước rỉ rác xử bãi rác thải phương pháp tăng áp q trình ... XỬ LÝ SƠ BỘ NƯỚC RỈ RÁC BẰNG PHƯƠNG PHÁP KEO TỤ - TẠO BƠNG CHO Q TRÌNH NITRAT HĨA Tóm tắt Mục đích việc nghiên cứu nghiên cứu ứng dụng trình keo tụ- tạo xử nước rỉ rác bãi rác để ... 10.000 mg/L cho nước rỉ rác khoảng 670 mg/L cho nước rỉ rác cũ, nồng độ ammonia nitrogen cao đo cho hai mẫu, nồng độ thấp nước rỉ rác Bảng Thành phần nước rỉ rác cũ Phải ý nước rỉ rác thể qua...
 • 14
 • 628
 • 6

Nghiên cứu đánh giá hiệu quả xử amoni trong nước rỉ rác bằng phương pháp thiếu hiếu khí kết hợp sử dụng vật liệu EBB cải tiến (

Nghiên cứu đánh giá hiệu quả xử lý amoni trong nước rỉ rác bằng phương pháp thiếu  hiếu khí kết hợp sử dụng vật liệu EBB cải tiến (
... rộng rãi giới Vì vậy, đề tài Nghiên cứu đánh giá hiệu xử Amoni nƣớc rỉ rác phƣơng pháp thiếu hiếu khí kết hợp sử dụng vật liệu EBB cải tiến đƣợc ứng dụng nghiên cứu đề tài  Mục đích đề tài ... PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Đối tƣợng nghiên cứu Nƣớc rỉ rác tự ủ nƣớc rỉ rác bãi rác Nam Sơn (Sóc Sơn – Hà Nội) qua trình xử thiếu hiếu khí kết hợp sử dụng vật liệu EBB 2.2 Phƣơng pháp nghiên cứu ... cao 3.1.2 Hiệu xử Amoni lưu lượng 0,5 L/giờ Nồng độ đầu vào (mg/L) Nồng độ Amoni hiếu khí (mg/L) Nồng độ Amoni thiếu khí (mg/L) Hiệu suất Amoni hiếu khí (% ) Hiệu suất Amoni thiếu khí (% ) 100...
 • 47
 • 381
 • 1

Nghiên cứu đánh giá hiệu quả xử amoni trong nước rỉ rác bằng phương pháp thiếu hiếu khí kết hợp sử dụng vật liệu EBB cải tiến

Nghiên cứu đánh giá hiệu quả xử lý amoni trong nước rỉ rác bằng phương pháp thiếu  hiếu khí kết hợp sử dụng vật liệu EBB cải tiến
... "Nghiên CÚ01 đánh giá hiệu xử Amoni nước rỉ rác phưong pháp thiếu - hiếu khí kết họp sử dụng vật liệu EBB cải tiến ứng dụng nghiên cứu đề tài > Mục đích đề tài Trên sở thực tế trạng nước rỉ ... PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN c ứ u 2.1 Đối tượng nghiên cứu Nước rỉ rác tự ủ nước rỉ rác bãi rác Nam Sơn (Sóc Son - Hà Nội) qua q trình xử thiếu - hiếu khí kết hợp sử dụng vật liệu EBB 2.2 Phưo’ng pháp ... tĩnh chất nước rỉ r c 1.2 Tổng quan phương pháp xử nước rỉ r c 1.2.1 Hiện trạng xử nước rỉ rác nước 1.2.2 Hiện trạng xử nước rỉ rác nư c 11 1.3 Tổng quan vật liệu E...
 • 46
 • 609
 • 0

Nghiên cứu đánh giá hiệu quả xử COD trong nước rỉ rác bằng phưpưng pháp thiếu hiếu khí kết hợp sử dụng vật liệu EBB cải tiến

Nghiên cứu đánh giá hiệu quả xử lý COD trong nước rỉ rác bằng phưpưng pháp thiếu  hiếu khí kết hợp sử dụng vật liệu EBB cải tiến
... vật liệu xử nước thải rộng rãi giới Vì vậy, đề tài "Nghiên cứu đánh giá hiệu xử COD nước rỉ rác phương pháp thiếu - hiếu khí kết họp sử dụng vật liệu EBB cải tiến ứng dụng nghiên cứu đề ... L/h, hiệu suất xử COD thấp so với lưu lượng 0,25 L/h o Nồng độ COD A Nồng độ COD thiếu khí Hiệu suất xử COD thiếu khí Ngày, tháng ■ Nồng độ COD hiếu khí Hiệu suất xử COD hiếu khí ... đầu vào ▲ Nồng độ COD thiếu khí BNồng độ COD hiếu khí Hiệu suất xử COD hiếu khí Hiệu suất xử COD thiếu khí Ngày,tháng Hình 3.2 : Biểu đồ biểu diễn hiệu suất xử COD lưu lượng 0,5...
 • 53
 • 1,114
 • 6

Nghiên cứu xử COD nước rỉ rác bằng phương pháp keo tụ

Nghiên cứu xử lý COD nước rỉ rác bằng phương pháp keo tụ
... Việc xử nước rỉ rác số loại nước thải khác tương tự tiến hành theo nhiều phương pháp khác 2.3.2 Sơ lược công nghệ xử nước rỉ rác a/ Công nghệ xử nước rỉ rác giới i Công nghệ xử nước rỉ ... trình keo tụ So sánh trình xử phương pháp keo tụ Fenton phương pháp keo tụ giai đoạn trình bày bảng 2.7 Bảng 2.6: So sánh kết q trình keo tụ- Fenton keo tụ hai bậc Thơng số Keo tụ - Fenton Keo tụ ... lược công nghệ xử nước rỉ rác 14 2.4 Các phương pháp xử nước rỉ rác 23 2.4.1 Phương pháp sinh học 23 2.4.2 Phương pháp học 23 2.4.3 Phương pháp hóa 24...
 • 63
 • 285
 • 0

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ XỬ NITƠ TRONG NƯỚC RỈ RÁC BẰNG MÔ HÌNH SNAP GIÁ THỂ ACYLIC PILE FABRICS

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ XỬ LÝ NITƠ TRONG NƯỚC RỈ RÁC BẰNG MÔ HÌNH SNAP GIÁ THỂ ACYLIC PILE FABRICS
... ĐÁNG GIÁ HIỆU QUẢ XỬ LÝ NITO TRONG NƯỚC RỈ RÁC BẰNG MƠ HÌNH SNAP GIÁ THỂ ACYLIC FILE FABRICS N/m3/ngày mơ hình đạt hiệu xử tổng nitơ 81,3% Khi hình tiếp nhận xử nguồn nước thải qua xử ... Page ĐÁNG GIÁ HIỆU QUẢ XỬ LÝ NITO TRONG NƯỚC RỈ RÁC BẰNG MƠ HÌNH SNAP GIÁ THỂ ACYLIC FILE FABRICS CHƯƠNG TỔNG QUAN CÁC QUÁ TRÌNH LOẠI BỎ NITƠ BẰNG PHƯƠNG PHÁP SINH HỌC Trong hệ thống xử nước thải ... cứu ứng dụng q trình SNAP xử nước thải có nồng độ amonium cao có tính khả thi đề tài nghiên cứu: Đánh giá hiệu xử nitơ nước rỉ rác hình SNAP với giá thể Acylic Pile Fabrics mang lại ý...
 • 30
 • 1,043
 • 1

nâng cao hiệu quả xử nước rỉ rác bằng phương pháp keo tụ

nâng cao hiệu quả xử lý nước rỉ rác bằng phương pháp keo tụ
... nhận rác hệ thống xử nước rỉ rác chưa xây dựng, nguyên nhân gây tồn đọng nước rỉ rác gây ô nhiễm đến môi trường Công suất xử hệ thống xử nước rỉ rác không xử hết lượng nước rỉ rác ... Hiệp  Phương pháp phân tích tổng hợp Thu thập tài liệu tiêu chuẩn, phương pháp xử nước rỉ rác nước giới, phương pháp xử nước rỉ rác BCL Việt Nam hữu Tìm hiểu thành phần tính chất nước thải ... lấp rác chôn lấp theo phương pháp chiếu Mỗi chơn lấp có hố thu nước rỉ rác từ nước rỉ rác bơm vào hồ chứa nước rỉ rác trước xử Để theo dõi thay đổi thành phần nước rỉ rác BCL Phước Hiệp mẫu nước...
 • 89
 • 753
 • 6

các quá trình và thiết bị khử nitơ trong nước rỉ rác bằng phương pháp air stripping

các quá trình và thiết bị khử nitơ trong nước rỉ rác bằng phương pháp air stripping
... đề: Các trình thiết bị khử nitơ NRR phương pháp Air Stripping Báo cáo chuyên đề CÁC QUÁ TRÌNH VÀ THIẾT BỊ KHỬ NITƠ TRONG NƯỚC RỈ RÁC BẰNG PHƯƠNG PHÁP AIR STRIPPING I GIỚI THIỆU CHUNG Air stripping ... q trình xử lý nitơ phương pháp đuổi khí nước rỉ rác Thực hiện: ThS Nguyễn Thị Phương Loan Báo cáo chuyên đề: Các trình thiết bị khử nitơ NRR phương pháp Air Stripping Kết minh chứng với pH nước ... định như: Nước rỉ rác nguyên thủy, cố định nồng độ N-NH3 đầu vào; Giá trị pH; Thực hiện: ThS Nguyễn Thị Phương Loan Báo cáo chuyên đề: Các trình thiết bị khử nitơ NRR phương pháp Air Stripping...
 • 23
 • 1,999
 • 5

Luận văn Nghiên cứu xử các chất hữu cơ khó phân hủy trong nước rỉ rác bằng phương pháp Fenton truyền thống và Fenton cải biên pptx

Luận văn Nghiên cứu xử lý các chất hữu cơ khó phân hủy trong nước rỉ rác bằng phương pháp Fenton truyền thống và Fenton cải biên pptx
... trước xử Giá trị nước 112 47 78.336 0.42 sau xử Hiệu xử (%) 90,3 84,12 92,8 - 3.2 KẾT QUẢ XỬ LÝ NƯỚC RỈ RÁC BẰNG QUÁ TRÌNH FENTON CẢI BIÊN Kết xử nước rỉ rác trình Fenton truyền thống ... ưu xử nước rỉ rác theo phương pháp Fenton truyền thống Fenton cải biên ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU Nước rỉ rác BCL Phước Hiệp thành phố Hồ Chí Minh, lấy sau bể Aeroten PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN ... chất không tan + Không tạo kết tủa chất lơ lửng 1.2. 2Phương pháp xử hóa – Phương pháp dùng để tách chất hữu cơ, tạp chất cách cho hóa chất vào nước thải để xử Các trình hóa diễn chất...
 • 67
 • 834
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu xử lý asen trong nước ngầm bằng vật liệu zeolit biến tính đioxít mangan mno2phương pháp nghiên cứu xử lý chromium trong nước thải thuộc da và các yếu tố ảnh hưởng tới quá trình 5 6 7 8 9nghiên cứu xử lý amoni trong nước ngầm bằng màng sinh học định vị trên than bùnnghiên cứu xử lý asen trong nước câp bang hydroxytsắtxu li nito trong nuoc ri rac co nong do caoluận văn tốt nghiệp đại học chuyên ngành kỹ thuật môi trường nghiên cứu xử lý nước thải thủy sản bằng phương pháp keo tụ điện hóa kết hợp với bể usbfxử lý nước rỉ rác bằng phương pháp vi sinhxử lý nước rỉ rác bằng phương pháp sinh học14 sơ đồ công nghệ xử lý nước rỉ rác bằng phương pháp sinh họcnghiên cứu đánh giá hiệu quả xử lý nitơ trong nước thải thủy sảnnghiên cứu xử lý hỗn hợp nước thải sinh hoạt và nước thải sơ chế hành bằng bãi lọc trồng cây dòng thằng đứngnghiên cứu xử lý các chất hữu cơ khó phân hủy trong nước thải giấy bằng phương pháp fenton truyền thống và cải tiếnnghiên cứu xử lý nước thải dệt nhuộm bằng phương pháp keo tụ kết hợp oxy hóa h2o2 sử dụng hoạt hóa tia uv thử nghiệm trên mô hình pilot phòng thí nghiệmxu ly nito trong nuoc thaikết quả nghiên cứu xử lý amoni trong dung dịch bằng phuơng pháp clo hoáBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ