Nghiên cứu xử lý COD trong nước rỉ rác bằng phương pháp keo tụ điện hóa điện cực nhôm (2017)

53 197 2
  • Loading ...
1/53 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/11/2017, 09:47

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI KHOA HÓA HỌC ===o0o=== HẦU THỊ VÂN NGHIÊN CỨU XỬ CHẤT HỮU CƠ TRONG NƯỚC RỈ RÁC BẰNG PHƯƠNG PHÁP KEO TỤ ĐIỆN HĨA ĐIỆN CỰC NHƠM KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chun ngành: Hóa Cơng Nghệ - Mơi trường Người hướng dẫn khoa học ThS Lê Cao Khải HÀ NỘI, 2017 LỜI CẢM ƠN Lời em xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo khoa Hóa học trường Đại học Sư phạm Hà Nội trang bị cho em nhiều kiến thức chuyên sâu lĩnh vực mơi trường tạo điều kiện giúp em trình học tập hồn thành khóa luận Em xin gửi lời cám ơn đến thầy giáoThS Lê Cao Khải, người trực tiếp hướng dẫn em hồn thành khóa luận kịp tiến độ Trong thời gian làm việc với thầy, em tiếp thu thêm nhiều kiến thức bổ ích mà học tập tinh thần làm việc, thái độ nghiên cứu khoa học nghiêm túc, hiệu Xin cảm ơn TS Lê Thanh Sơn anh chị Phòng Cơng nghệ Hố Mơi trường thuộc Viện Công Nghệ Môi Trường - Viện Hàn Lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam tạo điều kiện giúp đỡ em suốt trình thực tập tốt nghiệp vừa qua để sẵn sàng kiến thức hoàn thành khóa luận tốt nghiệp Cuối xin bày tỏ lời cảm ơn tới gia đình, tất bạn bè, đặc biệt người bạn làm nghiên cứu em học kỳ này, trao đổi kiến thức giúp đỡ lẫn suốt thời gian thực đề tài Xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, tháng 05 năm 2017 Sinh viên Hầu Thị Vân DANH MỤC CÁC KÍ HIỆU CHỮ VIẾT TẮT DO Lượng oxi hòa tan nước (Dissolved Oxygen) COD Nhu cầu oxi hóa học (Chemical Oxygen Demand) BOD Nhu cầu oxi sinh học (Biochemical Oxygen Demand) SS Chất rắn lơ lửng (Suspended Solid) TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam BCL Bãi chôn lấp DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1.Thành phần tính chất nước rác bãi chơn lấp lâu năm Bảng 1.2 Thành phần nước rỉ rác số quốc gia giới Bảng 1.3 Thành phần nước rỉ rác nước rỉ rác Bảng 3.1 Điện tiêu thụ trình xử COD khoảng cách điện cực khác 37 Bảng 3.2 Điện tiêu thụ trình xử COD nước rỉ rác điện cực nhôm 39 DANH MỤC HÌNH Hình 1.1 Sơ đồ bể keo tụ điện hóa hoạt động theo mẻ 15 Hình 2.1 Bể keo tụ điện hóa 21 Hình 2.2 Điện cực nhơm 22 Hình 2.3 Nguồn chiều (Programmable PFC D.C.Supply 40V/30A, VSP 4030, BK Precision) 22 Hình 2.4 Mấy khuấy từ gia nhiệt 23 Hình 2.5 Kẹp điện cực 23 Hình 2.6 Hệ thí nghiệm bắt đầu điện phân 23 Hình 2.7 Hiện tượng diễn sau 10 phút 24 Hình 2.8 Hiện tượng diễn sau 30 phút điện phân 24 Hình 2.9 Hiện tượng xảy sau khoảng 60 phút điện phân 25 Hình 3.1 Ảnh hưởng cường độ dòng điện đến hiệu suất xử COD 33 Hình 3.2 Ảnh hưởng khoảng cách điện cực đến hiệu suất xử COD 35 Hình 3.3 Ảnh hưởng pH đến hiệu xử COD 36 Hình 3.4 Ảnh hưởng khoảng cách điện cực tới điện tiêu thụ điện 38 Hình 3.5 Ảnh hưởng cường độ dòng điện tới khả tiêu thụ điện 39 MỤC LỤC Error! Bookmark not defined MỞ ĐẦU CHƯƠNG TỔNG QUAN 1.1 Tổng quan nước rỉ rác 1.1.1 Sự hình thành nước rỉ rác 1.1.2 Đặc điểm nước rỉ rác 1.1.3 Ảnh hưởng nước rỉ rác đến môi trường sức khỏe người 1.1.4 Các cơng trình nghiên cứu xử nước rỉ rác nước 11 1.2 Giới thiệu COD 13 1.2.1 Khái niệm COD 13 1.2.2 Ý nghĩa giá trị COD 14 1.3 Tổng quan công hệ keo tụ điện hóa 14 1.3.1 Giới thiệu phương pháp keo tụ điện hóa điện cực Nhơm 14 1.3.2 Cấu tạo ngun tắc hoạt động bể keo tụ điện hóa điện cực Nhôm 15 1.3.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến việc thiết kế vận hành bể keo tụ điện hóa điện cực Nhơm 17 1.3.4 Ưu điểm phương pháp keo tụ điện hóa điện cực nhơm 17 1.3.5 Ứng dụng keo tụ điện hóa xử môi trường 18 CHƯƠNG NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN 21 2.1 Đối tượng nghiên cứu 21 2.2 Hệ thí nghiệm keo tụ điện hóa điện cực Nhơm 21 2.3 Các nội dung nghiên cứu 25 2.4 Phương pháp phân tích 26 2.4.1 Phương pháp xác định COD phương pháp bicromat (K2Cr2O7) 26 2.4.2 Hóa chất, dụng cụ thiết bị thí nghiệm 27 2.4.3 Cách tiến hành thí nghiệm 30 2.4.4 Tính kết 32 CHƯƠNG KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 33 3.1 Ảnh hưởng cường độ dòng điện đến hiệu suất xử COD 33 3.2 Ảnh hưởng khoảng cách điện cực đến hiệu suất xử COD 34 3.3 Ảnh hưởng pH đến hiệu suất xử COD 36 3.4 Điện tiêu thụ 37 3.4.1 Điện tiêu thụ khoảng cách điện cực khác 37 3.4.2 Điện tiêu thụ cường độ dòng điện khác 38 KẾT LUẬN 41 TÀI LIỆU THAM KHẢO 42 MỞ ĐẦU ➢ Tính cấp thiết đề tài Nước ta mạnh mẽ bước vào thời kỳ cơng nghiệp hóa, đại hóa Bên cạnh phát triển vượt bậc kinh tế nói chung cơng nghiêp hóa nói riêng vấn đề rác thải mối nguy nghiêm trọng đáng lo ngại, đe dọa đến phát triển bền vững Lượng chất thải rắn ngày tăng, mức độ ô nhiễm ngày nghiêm trọng Trong chất thải rắn có thành phần, tính chất phức tạp gây nhiễm mơi trường đất, nước, khơng khí xung quanh khu vực nước thải, đặc biệt nước rỉ rác phát sinh từ bãi chôn lấp có nồng độ chất nhiễm cao Các bãi chôn lấp chất thải rắn Việt Nam phát sinh lượng nước rỉ rác lớn trình phân hủy rác, chất hữu có rác thải, nước rỉ rác chứa loại chất hữu độc hại cao khó phân hủy sinh học Nếu khơng xử tốt, nước rỉ rác ngấm vào nước mặt, nước ngầm, gây nhiễm mơi trường nghiêm trọng Hiện có nhiều nghiên cứu phương pháp xử cơng trình xử nước rỉ rác việc ứng dụng vào thực tế hạn chế Một số phương pháp xử phương pháp “Nghiên cứu xử nước rỉ rác cơng nghệ keo tụ điện hóa’’là phương pháp hiệu quả, tiết kiệm chi phí thân thiện với mơi trường Do em chọn đề tài: “Nghiên cứu xử COD nước rỉ rác phương pháp keo tụ điện hóa điện cực nhơm” Mục đích đề tài - Nắm bắt cơng nghệ keo tụ điện hóa xử nước thải - Nghiên cứu ảnh hưởng cường độ dòng điện, thời gian, ảnh hưởng pH khoảng cách điện cực đến trình xử COD phương pháp keo tụ điện hóa Từ lựa chọn tối ưu yếu tố ảnh hưởng đến q trình keo tụ điện hóa Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu đề tài: Nước rỉ rác BCL chất thải rắn Nam Sơn - Sóc Sơn - Hà Nội phương pháp keo tụ điện hóa - Phạm vi thực hiện: Đề tài thực phòng thí nghiệm phòng Cơng nghệ Hóa mơi trường - Viện Cơng nghệ môi trường - Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam CHƯƠNG TỔNG QUAN 1.1 Tổng quan nước rỉ rác 1.1.1 Sự hình thành nước rỉ rác Nướcrỉ từ bãi rác nước bẩn thấm qua lớp rác, kéo theo chất ô nhiễm từ rác chảy vào tầng đất bãi chôn lấp Nước rỉ rác loại nước thường bị ô nhiễm nặng chất nguy ngại nên thành phần hóa học nước rỉ rác khác phụ thuộc vào thành phần rác đem chôn thời gian chơn lấp Q trình hình thành nước rỉ rác bãi rác đạt đến khả giữ nước bão hòa nước Trong khả giữ nước chất thải rắn tổng lượng nước lưu lại bãi rác tác dụng trọng lực Đây yếu tố quan trọng việc xác định hình thành nước rỉ rác Khả giữ nước phụ thuộc vào trạng thái bị nén rác việc phân hủy chất thải bãi chơn lấp • Các nguồn tạo nước rỉ rác: - Quá trình phân hủy sinh học tạo chất hữu cơ, sản phẩm nước trở thành nước rác - Nước gia nhập từ bên (nước mưa, nước ngầm), nước từ vật liệu phủ, nước từ bùn - Nước thoát từ độ ẩm rác (bản thân chất thải chất thải đô thị chứa hàm lượng ẩm, trình đầm nén nước tách khỏi chất thải gia nhập vào nước rác) • Lượng nước rác sinh phụ thuộc vào: - Điều kiện khí tượng, thủy văn, địa hình, địa chất bãi rác, khí hậu, lượng mưa ảnh hưởng đáng kể đến nước rỉ rác sinh - Khu vực chôn lấp - Độ ẩm chất thải chơn lấp - Kĩ thuật xử lí đáy bãi chơn lấp hệ thống kiểm sốt nước mặt ml H2SO4 (4M) vào bình tam giác 100 ml, nhỏ giọt Feroin lắc chuẩn độ dung dịch muối Morth chuyển từ màu vàng đỏ sang màu đỏ dừng chuẩn độ 2.4.4 Tính kết Cách tính kết 𝐶𝑂𝐷 = 𝑉𝑇 − 𝑉𝑀 𝑁 ∗ ∗ 𝐶𝑀 ∗ 1000 𝑉 Trong đó: VT: thể tích muối Morh tiêu tốn chẩn độ mẫu trắng (ml) VM: thể tích muối Morh tiêu tốn chuẩn độ mẫu môi trường (ml) V: thể tích mẫu mơi trường (V=2ml) CNM: nồng độ đương lượng muối Morh (N) 8: khối lượng mol ½ phân tử oxi 1000: đơn vị đổi từ lít sang mililit Chú ý: Khi cho Ag2SO4 vào mà thấy màu vàng COD nằm khoảng chuẩn độ được, cho Ag2SO4 vào mà chuyển sang màu xanh lượng K2Cr2O7 thiếu → nồng độ COD cao phải pha lỗng mẫu trước phân tích 32 CHƯƠNG KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 3.1 Ảnh hưởng cường độ dòng điện đến hiệu suất xử COD Để nghiên cứu ảnh hưởng cường độ dòng điện đến q trình keo tụ điện hóa điện cực nhơm xử nước rỉ rác Cường độ dòng điện lựa chọn: 1A, 2A, 2,5A, 3A, 4A Hiệu suất xử COD thời điểm cường độ dòng điện khác q trình keo tụ điện hóa điện cực nhơm thể hình 3.1 50 45 40 Hiệu suất (%) 35 30 25 20 15 10 0 20 40 60 80 100 Thời gian ( phút ) I=1 I=2 I=2,5 I=3 I=4 Hình 3.1 Ảnh hưởng cường độ dòng điện đến hiệu suất xử COD Theo định lật Faraday, thời gian điện phân lớn lượng ion kim loại sinh điện cực nhiều khả loại bỏ chất nhiễm q trình keo tụ cao Như vậy, muốn đạt hiệu xử COD cao thời gian điện phân phải lâu Ta thấy hình 3.1 kết thời gian 33 80 phút hiệu suất xử đạt 44,85% cao nhiên thời gian điện phân lớn gây tiêu tốn điện Vì hiệu suất xử hiệu phải khoảng thời gian định Ở hình 3.1 thời gian 80 phút cường độ dòng điện 3A hiệu suất đạt cao 44,85%, sau đến cường độ dòng điện 4A 42,55% Thời gian 60 phút cường độ dòng điện 4A hiêu suất đạt 44,68%, dòng 3A đạt 43,1% Ta nhận thấy rằng, hiệu suất xử khoảng thời gian 60 - 80 phút cường độ dòng điện thay đổi từ 3A đến 4A tăng không đáng kể cường độ cao 3A dễ gây ăn mòn điện cực Như hiệu suất có tăng mức thời gian 80 phút gây tiêu tốn điện Từ phân tích thời gian 60 phút cường độ dòng điện 3A lựa chọn phù hợp cho việc xử COD nước rỉ rác công nghệ keo tụ điện hóa điện cực nhơm 3.2 Ảnh hưởng khoảng cách điện cực đến hiệu suất xử COD Để khảo sát ảnh hưởng khoảng cách điện cực nhôm đến trình xử COD nước rỉ rác ta tiến hành thí nghiệm khoảng cách điện cực khác nhau: 1, 3, 5, cm Hiệu suất xử COD với thời gian 60 phút cường độ dòng điện I = 3A khoảng cách điện cực khác thể hình 3.2 34 50 45 Hiệu suất (%) 40 35 30 25 t=60 20 15 10 0 Khoảng cách điện cực (cm) Hình 3.2 Ảnh hưởng khoảng cách điện cực đến hiệu suất xử COD Hình 3.2 cho thấy hiệu suất xử COD giảm dần khoảng cách điện cực tăng dần Và hiệu suất đạt cao 45,16% khoảng cách điện cực 1cm Ta giải thích sau: Khoảng cách điện cực có vai trò quan trọng dung dịch nước rỉ rác dẫn điện kém, điện tăng dần theo khoảng cách điện cực dẫn đến tiêu hao lương Sự thủy phân ion nhôm (Al3+) điện cực dương kết hợp với ion hydroxyl (OH-) điện cực âm để tạo thành phân tử keo tụ Al(OH)3 xảy theo chuỗi phản ứng nối tiếp nên khoảng cách điện cực có vai trò quan trọng khoảng cách xa khả kết hợp hai ion khó, dẫn đến hiệu suất xử COD Vì ta chọn khoảng cách điện cực nhôm tối ưu để xử nước rỉ rác 1cm để keo nhôm sinh phân tán đồng giảm tiêu hao lượng 35 3.3 Ảnh hưởng pH đến hiệu suất xử COD Hiệu suất xử COD với thời gian 60 phút cường độ dòng điện I = 3A pH khác thể hình 3.3 70 Hiệu suất (%) 60 50 40 30 t=60 20 10 0 10 pH Hình 3.3 Ảnh hưởng pH đến hiệu xử COD Trên hình 3.3 ta nhận thấy, pH dao động khoảng từ - hiệu suất xử tăng dần Ở pH = hiệu suất xử đạt 29,17% với pH = hiệu suất đạt cao 59,09% Khi qua ngưỡng hiệu suất xử giảm dần Và ta thấy hiệu suất xử đạt cao khoảng pH= - Có thể giải thích điều sau: Khi q trình điện phân diễn điện cực dương nhơm (Al) phân li thành ion Al3+, sau ion bị thủy phân thành Al(OH)3 Al3++ 3H2O → Al(OH)3 ↓ + 3H+ Al(OH)3 nhân tố định đến hiệu keo tụ tạo thành - pH thấp: AlO2- tạo thành muối, phản ứng (1) khơng xảy 36 (1) - pH cao: có xu hướng chống lại không tạo kết tủa Al mà tạo muối AlO2Chính pH < khơng xảy q trình phản ứng để tạo Al(OH)3 pH > làm cho kết tủa Al(OH)3 hiệu keo tụ bị giảm Cho nên hiệu suất xử đạt cao khoảng pH = - 7, mặt khác pH = hiệu suất xử cao 59,09% Như lựa chon pH = để điều kiện tối ưu cho hệ thống keo tụ điện hóa điện cực nhôm để áp dụng xử COD nước rỉ rác 3.4 Điện tiêu thụ Áp dụng công thức tính điện tiêu thụ: A= U x I x t Trong đó: U: điện áp (hiệu điện thế) (V) I: cường độ dòng điện (A) t: thời gian (s) A: Điện tiêu thụ (J) 3.4.1 Điện tiêu thụ khoảng cách điện cực khác Trong trường hợp ta áp dụng cường độ dòng điện tối ưu I = 3A thời gian tối ưu 60 phút Áp dụng công thức ta bảng sau: Bảng 3.1 Điện tiêu thụ trình xử COD khoảng cách điện cực khác Khoảng cách U (V) A (J) điện cực (cm) 7,7 83160 8,8 95040 12,5 135000 14,7 158760 37 Điện tiêu thụ (J) 180000 160000 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 t=60 Khoảng cách điện cực (cm) Hình 3.4 Ảnh hưởng khoảng cách điện cực tới điện tiêu thụ điện Trên hình 3.4 ta thấy khoảng cách điện cực lớn điện tiêu thụ nhiều Ở khoảng cánh điện cực cm điện tiêu thụ 83160 (J), khoảng cách điện cực cm điện tiêu thụ 158760 (J) Ta có giải thích nhận xét sau: Khi khoảng cách điện cực tăng hiệu điện tăng theo theo cơng thức tính điện tiêu thụ: A=UxIxt Với cường độ dòng điện cố định nên hiệu điện tăng tỉ lệ thuận với điện tiêu thụ Chính điện tiêu hao khoảng cách điện cực ngắn 3.4.2 Điện tiêu thụ cường độ dòng điện khác Trong trường hợp ta xét điện áp U khoảng cách điện cực cm (U = 7,7 V) thời gian tối ưu 60 phút Áp dụng công thức ta bảng sau: 38 Bảng 3.2 Điện tiêu thụ trình xử COD nước rỉ rác điện cực nhơm Cường độ dòng điện (A) A (J) 27,720 55,440 2,5 69,300 83,160 110,880 Điện tiêu thụ (J) 120 100 80 60 t=60 40 20 0 Cường độ dòng điện (A) Hình 3.5 Ảnh hưởng cường độ dòng điện tới khả tiêu thụ điện Trên hình 3.5 ta thấy cường độ dòng điện tăng điện tiêu thụ nhiều theo cơng thức tính điện tiêu thụ cường độ dòng điện tỉ lệ thuận với điện tiêu thụ Tuy nhiên cường độ dòng điện q nhỏ khả điện phân nước rỉ rác dẫn đến hiệu suất xử COD Điều chứng minh thực nghiệm, dòng điện cao 3A dễ gây ăn mòn điện cực Vì cần phải có cường độ dòng điện phù hợp để xử COD 39 nước rỉ rác tốt Ta thấy cường độ dòng điện I = 3A có hiệu suất xử tốt tiêu tốn điện hợp Cho nên ta chọn cường độ dòng điện I = 3A dòng điện tối ưu 40 KẾT LUẬN Nghiên cứu khóa luận thu số kết sau: Đã đánh giá ảnh hưởng cường độ dòng điện thời gian đến hiệu suất xử COD nước rỉ rác cường độ dòng điện khác từ 1A đến 4A Thấy hiệu suất xử COD tốt cường độ dòng điện cao thời gian lâu Tuy nhiên qua thực nghiệm, ta lựa chọn điều kiện tối ưu cho trình xử cường độ dòng điện I= 3A thời gian 60 phút Đã đánh giá ảnh hưởng khoảng cách điện cực đến hiệu suất xử COD nước rỉ rác khoảng cách điện cực khác nhau: 1, 3, 5, cm Kết cho thấy khoảng cách điện cực 1cm hiệu suất xử tốt nhất, Chính khoảng cách điện cực 1cm điều kiện tối ưu cho việc xử COD đạt hiệu cao Đã đánh giá ảnh hưởng pH đến hiệu suất xử COD nước rỉ rác pH khác từ đến Kết cho thấy điện cực nhơm pH khoảng từ đến hiệu suất tốt với pH = hiệu suất đạt xử cao 59,09% Chính pH = điều kiện tối ưu cho việc xử COD đạt hiệu cao Đã tính tốn điện tiêu thụ khoảng cách điện cực khác Và kết cho thấy khoảng cách điện cực ngắn điện tiêu thụ Đã tính tốn điện tiêu thụ cường độ dòng điện khác Và cường độ dòng điện I = 3A cường độ dòng điện phù hợp cho trình xử COD 41 TÀI LIỆU THAM KHẢO TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT [1] Tác giả Võ Anh Kh, Đại học Đà Nẵng với cơng trình ‘ Nghiên cứu phương pháp keo tụ điện hóa kết hợp với vi điện hóa để xử ion kim loại nặng Florua nước Thải’ [2] Hoàng Ngọc Minh (2012) Nghiên cứu xử nước thải chứa hợp chất hữu khó phân hủy sinh học phương pháp xử nâng cao, Luận án Tiến sĩ, trường ĐHBK Hà Nội, Hà Nội [3] Trần Hiếu Nhuệ, 2001 Thốt nước xử nước thải cơng nghiệp NXB khoa học kỹ thuật [4] Trần Thị Thanh - Trần Yêm - Đồng Kim Loan, 2004 Giaos trình cơng nghệ mơi trường NXB Đại học Quốc gia Hà Nơi [5] Trần Mạnh Trí (2007) Báo cáo kết thực đề tài: Áp dụng trình oxi hóa nâng cao (AOPs) để xử nước rỉ rác qua xử sinh học nhà máy xử Gò Cát, thực hệ pilot 15-20 m3/ngày Trung tâm cơng nghệ Hóa học Mơi trường [6] Trương Quý Tùng, Lê Văn Tuấn, Nguyễn Thị Khánh Tuyền, Phạm Khắc Liệu (2009) Xử nước rỉ rác tác nhân UV-fenton thiết bị gián đoạn Tạp chí khoa học, Đại học Huế, tập 53, 165-175 [7] Lê Hồng Việt, 2002 Giáo trình phương pháp xử nước thải Đại học cần thơ TÀI LIỆU TIẾNG ANH [8] Holt, Peter K.; Barton, Geoffrey W.; Mitchell, Cynthia A, 2004 The future for electrocoagulation as a localised water treatment technolog J of Chemoshpere 59 (3): 355-67 [9] Chuleemus Boonthai Iwai and Thammared Chuasavath, 2002; Mitree Siribunjongsak and Thares Srisatit, 2004 42 [10] Kwanrutai Nakwan, 2002 [11] Moh Faiqun Ni’am, Fadil Othman, Johan Sohaili Zulfa Fauzia (2006) [12] Shruthi cộng [13] Ezechi cộng [14] Singh S.K., T.G and Boyer T.H (2012) Evaluation of coagulation (FeCl3) and anion exchange (MIEX) for stabilized landfill leachate treatment and high-pressure membrane pretreatment [15] Torres-Socías E.D., Prieto-Rodríguez L., Zapata A., FernándezCalderero I., Oller I and Malato S (2015) Detailed treatment line for a specific landfill leachate remediation Brief economic assessment [16] Top S., Sekman E., Hoşver S and Bilgili M.S (2011) Characterization and electrocaogulative treatment of nanofiltration concentrate of a fullscale landfill leachate treatment plant INTERNET [17] http://moitruongxanh.com [18] http://nuocviet.snboard.net/f19-forum 43 PHỤ LỤC Bảng Nồng độ hiệu suất xử COD thời điểm cường độ dòng điện khác Ngày 25/10 26/10 27/10 1/11 Cường độ Thời gian Nồng độ Hiệu suất dòng điện (A) (phút) (mg/l) (%) 5212,67 20 4452,49 14,58 2,5 40 4343.09 16,67 60 3800,9 27,08 80 3909,5 25 7316,4 20 6429,56 12,12 2,5 40 5431,87 25,76 60 5099,31 30,3 80 4988,45 31,82 7210,76 20 5919,28 17,91 2,5 40 5273,54 26,87 60 4843,05 32,84 80 4743,09 32,84 6660,29 20 5856,46 12,07 2,5 40 5167,46 22,41 60 3789,47 43,1 44 2/11 80 3674,64 44,83 5397,13 20 4478,47 17,02 2,5 40 3559,81 34,04 60 2985,65 44,68 80 3100,48 42,55 Bảng Nồng độ hiệu suất xử COD khoảng cách điện khác Khoảng cách điện Thời gian Nồng độ Hiệu suất cực (cm) (phút) (mg/l) (%) 137,78 60 75,56 135,21 60 94,65 135,85 60 99,62 143,77 60 111,30 45,16 30.00 26,67 22,58 Bảng Nồng độ hiệu suất xử COD pH khác pH Thời gian Nồng độ Hiệu suất (phút) (mg/l) (%) 5454,72 60 2502,37 5972,35 45 29,17 60 1990,78 5004,75 60 2502,37 4423,96 60 2543,78 5459,72 60 3184,83 46 35,19 59.09 50 41,67 ... nhiều nghiên cứu phương pháp xử lý cơng trình xử lý nước rỉ rác việc ứng dụng vào thực tế hạn chế Một số phương pháp xử lý phương pháp Nghiên cứu xử lý nước rỉ rác công nghệ keo tụ điện hóa ’là phương. .. trình nghiên cứu xử lý nước rỉ rác nước xử lý nước rỉ rác qua xử lý sinh học nhà máy xử lý nước rỉ rác Gò Cát Tác giả sử dụng q trình Keo tụ- Tạo phức-Fenton-Perozon để xử lý nước rỉ rác sau phân... công hệ keo tụ điện hóa 1.3.1 Giới thiệu phương pháp keo tụ điện hóa điện cực Nhơm Keo tụ điện hố phương pháp hoá học Tuy nhiên, phương pháp kết hợp với phương pháp lý học (dòng điện điện cực) nên
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu xử lý COD trong nước rỉ rác bằng phương pháp keo tụ điện hóa điện cực nhôm (2017) , Nghiên cứu xử lý COD trong nước rỉ rác bằng phương pháp keo tụ điện hóa điện cực nhôm (2017) , Nghiên cứu xử lý COD trong nước rỉ rác bằng phương pháp keo tụ điện hóa điện cực nhôm (2017)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn