Nghiên cứu lập kế hoạch quản lý rừng cộng đồng; xây dựng quy ước và quỹ bảo vệ phát triển rừng làm cơ sở cho thôn mường pồn 2 và cò chạy 2, xã mường pồn, huyện điện biên, tỉnh điện biên quản lý rừng bền vững

Nghiên cứu lập kế hoạch quản rừng theo tiêu chuẩn quản rừng bền vững FSC tiến tới chứng chỉ rừng tại công ty lâm nghiệp lang chánh, tỉnh thanh hóa

Nghiên cứu lập kế hoạch quản lý rừng theo tiêu chuẩn quản lý rừng bền vững FSC tiến tới chứng chỉ rừng tại công ty lâm nghiệp lang chánh, tỉnh thanh hóa
... chí quản rừng bền vững PTD Chuyển giao kỹ thuật có tham gia ng-ời dân QLRBV Quản rừng bền vững QLSDTNRBV Quản sử dụng tài nguyên rừng bền vững KHQLR Kế hoạch quản rừng SWOT Điểm mạnh, ... FSC Hội đồng quản trị rừng ISO Tiêu chuẩn đo l-ờng chất l-ợng Quốc tế LT L-ơng thực NAV Ch-ơng trình hành động rừng quốc gia NLN Nông lâm nghiệp NXB Nhà xuất P&C Tiêu chuẩn tiêu chí quản rừng ... & PTNT Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn C&I Tiêu chí số quản rừng bền vững CBD Công -ớc đa dạng sinh học CCR Chứng rừng CGCC Công -ớc thay đổi khí hậu toàn cầu CNNN Công nghiệp ngắn ngày...
 • 94
 • 137
 • 0

Nghiên cứu, lập kế hoạch quản rừng theo hướng bền vững tại công ty TNHH một thành viên lâm nghiệp dịch vụ chúc a hà tĩnh

Nghiên cứu, lập kế hoạch quản lý rừng theo hướng bền vững tại công ty TNHH một thành viên lâm nghiệp và dịch vụ chúc a hà tĩnh
... quản rừng Luận văn xây dựng kế hoạch quản rừng cho Công ty TNHH thành viên Lâm nghiệp Dịch vụ Chúc A theo hướng bền vững + Kế hoạch khai thác rừng ổn định sản lượng hàng năm tạo mô hình rừng ... ch a đạt, đề giải pháp điều chỉnh hoạt động lâm nghiệp đáp ứng tiêu chuẩn tiêu chí Bộ tiêu chuẩn QLRBV Công ty TNHH thành viên Lâm nghiệp Dịch vụ Chúc A Kết cụ thể sau 1.1 Đánh giá quản rừng ... quản rừng theo hướng bền vững 27 2.2.4 Lập kế hoạch quản rừng theo hướng bền vững 28 2.3 Phương pháp nghiên cứu 28 2.3.1 Quan điểm, phương pháp luận 28 2.3.2 Các...
 • 117
 • 138
 • 0

Nghiên cứu lập kế hoạch quản chất thải nguy hại tại thị trấn Tân Yên, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang.

Nghiên cứu lập kế hoạch quản lý chất thải nguy hại tại thị trấn Tân Yên, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang.
... bàn thị trấn Tân Yên 3.1.2 Phạm vi nghiên cứu Nghiên cứu lập kế hoạch quản chất thải nguy hại thị trấn Tân Yên 3.1.3 Địa điểm thời gian nhiên cứu - Địa điểm nghiên cứu: thị trấn Tân Yên huyện ... trí nhà trường, tiến hành nghiên cứu đề tài: “ Nghiên cứu lập kế hoạch quản chất thải nguy hại thị trấn Tân Yên, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang” 1.2 Mục tiêu nghiên cứu đề tài - Khảo sát phân ... nguy hại, trạm trung chuyển chất thải nguy hại lộ trình thu gom chất thải nguy hại biện pháp xử chất thải nguy hại nằm địa thị trấn Tân Yên - Thiết lập mô hình thu gom, vận chuyển chất thải nguy...
 • 52
 • 524
 • 1

Nghiên cứu lập kế hoạch quản va phân phối nguồn nước lưu vực sông la tinh để phát triển bền vững kinh tế hội của vùng

Nghiên cứu lập kế hoạch quản lý va phân phối nguồn nước lưu vực sông la tinh để phát triển bền vững kinh tế  xã hội của vùng
... hai ph n: phía B c sông La Tinh 24 g i ti u vùng B c sông La Tinh, phía Nam sông La Tinh nh p vào chung v i ti u vùng Nam La Tinh – B c sông Kôn Trên th c t l u v c sông La Tinh l u v c đ c l ... T nh ng cho th y vi c Nghiên c u l p k ho ch qu n phân ph i ngu n n c l u v c sông La Tinh ph c v phát tri n b n v ng kinh t - h i c a vùng r t c n thi t c p bách M c tiêu nghiên c ... ph Quy Nh n 10 huy n, th v i dân s kho ng 1,5 tri u ng Bình i nh có l u v c sông chính: Sông Hà Thanh, sông Kôn, sông La Tinh sông L i Giang Trong đó, La Tinh l u v c sông nh nh t v i di n tích...
 • 160
 • 248
 • 0

Nghiên cứu lập kế hoạch quản phân phối nguồn nước lưu vực sông la tinh để phát triển bền vững kinh tế hội của vùng

Nghiên cứu lập kế hoạch quản lý và phân phối nguồn nước lưu vực sông la tinh để phát triển bền vững kinh tế  xã hội của vùng
... thành hai ph n: phía B c sông La Tinh g i ti u vùng B c sông La Tinh, phía Nam sông La Tinh nh p vào chung v i ti u vùng Nam La Tinh – B c sông Kôn Trên th c t l u v c sông La Tinh l u v c đ c l p, ... ch a L u v c sông La Tinh 1.2.6 Hi n tr ng qu n phân ph i ngu n n 1.2.6.1 Hi n tr ng qu n ngu n n T nh Bình c c nh có b n sông l n g m sông L i Giang, sông La Tinh, sông Kôn sông Hà Thanh ... T nh ng cho th y vi c Nghiên c u l p k ho ch qu n phân ph i ngu n n c l u v c sông La Tinh ph c v phát tri n b n v ng kinh t - h i c a vùng r t c n thi t c p bách M c tiêu nghiên c...
 • 161
 • 240
 • 0

Nghiên cứu lập kế hoạch quản va phân phối nguồn nước lưu vực sông la tinh để phát triển bền vững kinh tế hội của vùng

Nghiên cứu lập kế hoạch quản lý va phân phối nguồn nước lưu vực sông la tinh để phát triển bền vững kinh tế  xã hội của vùng
... hai ph n: phía B c sông La Tinh 24 g i ti u vùng B c sông La Tinh, phía Nam sông La Tinh nh p vào chung v i ti u vùng Nam La Tinh – B c sông Kôn Trên th c t l u v c sông La Tinh l u v c đ c l ... T nh ng cho th y vi c Nghiên c u l p k ho ch qu n phân ph i ngu n n c l u v c sông La Tinh ph c v phát tri n b n v ng kinh t - h i c a vùng r t c n thi t c p bách M c tiêu nghiên c ... ph Quy Nh n 10 huy n, th v i dân s kho ng 1,5 tri u ng Bình i nh có l u v c sông chính: Sông Hà Thanh, sông Kôn, sông La Tinh sông L i Giang Trong đó, La Tinh l u v c sông nh nh t v i di n tích...
 • 160
 • 179
 • 0

Nghiên cứu lập kế hoạch quản phân phối nguồn nước lưu vực sông la tinh để phát triển bền vững kinh tế hội của vùng

Nghiên cứu lập kế hoạch quản lý và phân phối nguồn nước lưu vực sông la tinh để phát triển bền vững kinh tế  xã hội của vùng
... thành hai ph n: phía B c sông La Tinh g i ti u vùng B c sông La Tinh, phía Nam sông La Tinh nh p vào chung v i ti u vùng Nam La Tinh – B c sông Kôn Trên th c t l u v c sông La Tinh l u v c đ c l p, ... ch a L u v c sông La Tinh 1.2.6 Hi n tr ng qu n phân ph i ngu n n 1.2.6.1 Hi n tr ng qu n ngu n n T nh Bình c c nh có b n sông l n g m sông L i Giang, sông La Tinh, sông Kôn sông Hà Thanh ... T nh ng cho th y vi c Nghiên c u l p k ho ch qu n phân ph i ngu n n c l u v c sông La Tinh ph c v phát tri n b n v ng kinh t - h i c a vùng r t c n thi t c p bách M c tiêu nghiên c...
 • 161
 • 169
 • 0

Nghiên cứu lập kế hoạch quản chất thải nguy hại tại khu công nghiệp đình trám, bắc giang

Nghiên cứu lập kế hoạch quản lý chất thải nguy hại tại khu công nghiệp đình trám, bắc giang
... đánh giá trạng công tác quản chất thải nguy hại Khu công nghiệp Đình Trám, tỉnh Bắc Giang từ đề xuất lập kế hoạch quản chất thải nguy hại Khu công nghiệp Đình Trám, tỉnh Bắc Giang cách hiệu ... hiểu công tác quản chất thải nguy hại giới, Việt Nam KCN Đình Trám, tỉnh Bắc Giang từ thiết lập khung lập kế hoạch quản chất thải nguy hại khu công nghiệp (KCN) Đình Trám, tỉnh Bắc Giang; ... chất thải nguy hại phương pháp quản Chƣơng 2: Công tác quản chất thải nguy hại địa bàn KCN Đình Trám, tỉnh Bắc Giang Chƣơng 3: Đề xuất kế hoạch tổng thể quản chất thải nguy hại khu công...
 • 88
 • 111
 • 0

Nghiên cứu lập kế hoạch quản chất thải nguy hại tại tỉnh bắc giang

Nghiên cứu lập kế hoạch quản lý chất thải nguy hại tại tỉnh bắc giang
... công tác quản hành chất thải nguy hại 47 2.4 Các tồn thách thức quản chất thải nguy hại tỉnh 51 CHƢƠNG 3: ĐỀ XUẤT KẾ HOẠCH TỔNG THỂ QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI CỦA TỈNH BẮC GIANG ... Chƣơng 1: Tổng quan chất thải nguy hại Chƣơng 2: Hiện trạng quản chất thải nguy hại tỉnh Bắc Giang Chƣơng 3: Đề xuất quy hoạch tổng thể quản chất thải nguy hại tỉnh Bắc Giang Kết luận kiến nghị ... Hội tiến hành nghiên cứu đề tài: “ Nghiên cứu lập kế hoạch quản chất thải nguy hại tỉnh Bắc Giang Mục tiêu nghiên cứu - Đánh giá thực trạng công tác quản chất thải nguy hại giới Việt Nam...
 • 110
 • 110
 • 0

Nghiên cứu lập kế hoạch quản chất thải nguy hại trên địa bàn

Nghiên cứu lập kế hoạch quản lý chất thải nguy hại trên địa bàn
... phân lập chất thải nguy hại làm trầm trọng vấn đề quản chất thải rắn nước thải vốn trầm trọng, đồng thời làm cho việc quản chất thải rắn khó khăn thiếu hệ thống quản chất thải rắn HV: Nguy n ... khu xử chất thải nguy hại kho chứa đủ tiêu chuẩn để lưu giữ chất thải trước xử lý; việc quản xử chất thải rắn chất thải nguy hại không định hướng xử sở sản xuất tiềm ẩn nhiều nguy Đây ... Công tác quản chất thải nguy hại quan nhà nước Song song với công tác quản chất thải nói chung việc quản chất thải nguy hại điạ bàn tỉnh Vĩnh Phúc cấp ngành trọng quan tâm Hiện địa bàn tỉnh...
 • 92
 • 108
 • 0

Nghiên cứu điều chỉnh sản lượng rừng trồng làm sở lập kế hoạch quản rừng theo tiêu chuẩn của hội đồng quản trị rừng thế giới tại công ty lâm nghiệp hòa bình tỉnh hòa bình

Nghiên cứu điều chỉnh sản lượng rừng trồng làm cơ sở lập kế hoạch quản lý rừng theo tiêu chuẩn của hội đồng quản trị rừng thế giới tại công ty lâm nghiệp hòa bình tỉnh hòa bình
... NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TRƢỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP NGUYỄN VIỆT HƢNG NGHIÊN CỨU ĐIỀU CHỈNH SẢN LƢỢNG RỪNG TRỒNG LÀM CƠ SỞ LẬP KẾ HOẠCH QUẢN LÝ RỪNG THEO TIÊU CHUẨN CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ RỪNG THẾ GIỚI TẠI ... Công ty nói riêng việc QLR bền vững Việt Nam nói chung, luận án Nghiên cứu điều chỉnh sản lượng rừng trồng làm sở lập kế hoạch quản rừng theo tiêu chuẩn Hội đồng quản trị rừng giới Công ty ... theo tiêu chuẩn QLR Hội đồng FSC Qua xác định “kim nam” xuyên suốt trình tiến hành nghiên cứu luận án: Nghiên cứu điều chỉnh sản lượng rừng trồng làm sở lập kế hoạch quản rừng theo tiêu chuẩn...
 • 254
 • 331
 • 0

Nghiên cứu điều chỉnh sản lượng rừng trồng làm sở lập kế hoạch quản rừng theo tiêu chuẩn của hội đồng quản trị rừng thế giới tại công ty lâm nghiệp hòa bình tỉnh hòa bình (TT)

Nghiên cứu điều chỉnh sản lượng rừng trồng làm cơ sở lập kế hoạch quản lý rừng theo tiêu chuẩn của hội đồng quản trị rừng thế giới tại công ty lâm nghiệp hòa bình tỉnh hòa bình (TT)
... rừng theo tiêu chuẩn Hội đồng quản trị rừng giới Công ty Lâm nghiệp Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình cần thiết Nghiên cứu triển khai nhằm xác định thực trạng sản xuất kinh doanh Công ty làm sở cho việc điều ... động quản rừng trồng Keo tai tượng Công ty lâm nghiệp Hòa Bình theo tiêu chuẩn quản rừng bền vững (Tác động môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học; Tác động xã hội) - Lập kế hoạch quản rừng ... Tu cần điều chỉnh từ kết nghiên cứu ph c tra suất rừng, cấu trúc rừng sản lượng điều chỉnh trạng thái cân Từ đó, làm sở tiến hành điều chỉnh cho Lâm trường khác Công ty Lâm nghiệp Hòa Bình...
 • 27
 • 246
 • 0

Luận án nghiên cứu điều chỉnh sản lượng rừng trồng làm sở lập kế hoạch quản rừng theo tiêu chuẩn của hội đồng quản trị rừng thế giới tại công ty lâm nghiệp hòa bình tỉnh hòa bình

Luận án nghiên cứu điều chỉnh sản lượng rừng trồng làm cơ sở lập kế hoạch quản lý rừng theo tiêu chuẩn của hội đồng quản trị rừng thế giới tại công ty lâm nghiệp hòa bình tỉnh hòa bình
... Công ty nói riêng việc QLR bền vững Việt Nam nói chung, luận án Nghiên cứu điều chỉnh sản lượng rừng trồng làm sở lập kế hoạch quản rừng theo tiêu chuẩn Hội đồng quản trị rừng giới Công ty ... theo tiêu chuẩn QLR Hội đồng FSC Qua xác định “kim nam” xuyên suốt trình tiến hành nghiên cứu luận án: Nghiên cứu điều chỉnh sản lượng rừng trồng làm sở lập kế hoạch quản rừng theo tiêu chuẩn ... QLRBV Hòa Bình: Nghiên cứu sở điều chỉnh sản lượng rừng trồng phục vụ cho lập Kế hoạch quản rừng bền vững cho số Lâm trường, xí nghiệp Hòa Bình Tuy nhiên nghiên cứu dừng lại việc nghiên cứu đánh...
 • 238
 • 329
 • 0

Nghiên cứu sở điều chỉnh sản lượng rừng trồng phục vụ cho lập kế hoạch quản rừng bền vững cho xí nghiệp lâm nghệ kỹ sơn, huyện kỹ sơn, tỉnh hòa bình

Nghiên cứu cơ sở điều chỉnh sản lượng rừng trồng phục vụ cho lập kế hoạch quản lý rừng bền vững cho xí nghiệp lâm nghệ kỹ sơn, huyện kỹ sơn, tỉnh hòa bình
... tồn mặt luận thực tiễn, tiến hành thực đề tài: “ Nghiên cứu sở điều chỉnh sản lượng rừng trồng phục vụ cho lập Kế hoạch quản rừng bền vững cho nghiệp Lâm nghiệp Kỳ Sơn tỉnh Hòa Bình Chương ... Sản lượng rừng trồng 2.4.2 Điều chỉnh sản lượng rừng trồng theo tuổi - Điều chỉnh biểu sản lượng rừng trồng - Điều chỉnh sản lượng rừng trồng tính theo diện tích - Điều chỉnh sản lượng rừng trồng ... lượng 2.4.3 Lập Kế hoạch quản rừng trồng bền vững - Điều kiện nghiệp - Lập Kế hoạch quản rừng 21 2.5 Phương pháp nghiên cứu 2.5.1 Phương pháp kế thừa tài liệu - Điều kiện nghiệp lâm...
 • 116
 • 125
 • 0

Nghiên cứu sở điều chỉnh sản lượng rừng trồng phục vụ cho lập kế hoạch quản rừng bền vững cho lâm trường lương sơn tỉnh hòa bình

Nghiên cứu cơ sở điều chỉnh sản lượng rừng trồng phục vụ cho lập kế hoạch quản lý rừng bền vững cho lâm trường lương sơn tỉnh hòa bình
... sản lượng rừng trồng phục vụ cho lập Kế hoạch quản rừng bền vững cho Lâm trường Lương Sơn tỉnh Hòa Bình Chương TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Trên giới 1.1.1 Kế hoạch quản rừng - Trong ... rừng trồng 2.4.2 Điều chỉnh sản lượng rừng trồng theo tuổi - Điều chỉnh sản lượng rừng trồng tính theo diện tích - Điều chỉnh sản lượng rừng trồng tính theo trữ lượng 2.4.3 .Lập Kế hoạch quản rừng ... QLRBV Lâm trường Lương Sơn huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình - Mục tiêu cụ thể: + Đánh giá thực trạng tài nguyên rừng trồng, cấu trúc rừng sản lượng rừng Lâm trường Lương Sơn + Điều chỉnh sản lượng rừng...
 • 107
 • 108
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: lập kế hoạch quản lý rừng cộng đồnglập kế hoạch quản lý rừng trong giai đoạn chu kỳ kinh doanh 2011 2018thực trạng lập kế hoạch quản lý các hoạt động ngoài giờ học trên lớp đối với học sinh bán trúnghiên cứu sự tham gia quản lý rừng của cộng đồng tại vùng đệm vườn quốc gia xuân sơn tỉnh phú thọđánh giá quản lý rừng chuỗi hành trình sản phẩm và lập kế hoạch quản lý tiến tới chứng chỉ rừng tại trung tâm lâm nghiệp tam đảo tỉnh vĩnh phúc2 3 tiến trình lập kế hoạch quản lýphương pháp lập kế hoạch quản lý bảo vệ phát triển rừngkế hoạch quản lý rừng cộng đồnghướng dẫn lập kế hoạch quản lý môi trườnglập kế hoạch quản lý môi trườnglập kế hoạch quản lý chất lượnglập kế hoạch quản lý chất lượng phần mềmlập kế hoạch quản lý chất thải y tếlập kế hoạch quản lý tiến độlập kế hoạch quản lý dự án xây dựngBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015QUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ