Bài 14. Nhật Bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)

giáo án bài 14 nhật bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939) - lịch sử 11 - gv.ng.t.duy

giáo án bài 14 nhật bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939) - lịch sử 11 - gv.ng.t.duy
... thứ coi Cuộc chiến tranh tốt nhất” lịch sử Nhật Bản mối lợi mà Nhật thu Nhật Bản nước thứ sau Mĩ thu nhiều lợi lộc chiến tranh - Nhìn chung sau chiến tranh Nhật - Sau chiến tranh giới thứ ... dù Nhật tham chiến chiến tranh không lan tới nước Nhật, giống Mĩ Nhật không bị chiến tranh tàn phá, không mát chiến tranh Ngược lại chiến tranh đem lại nhiều hội cho nước Nhật - chiến tranh giới ... bản Trong giai đoạn hai chiến tranh giới tư Châu phát triển nào? Chúng ta tìm hiểu 14 Nhật Bản hai chiến tranh giới (1918 - 1939) Tổ chức hoạt động dạy học lớp Hoạt động giáo viên học...
 • 13
 • 2,846
 • 17

bài giảng lịch sử 11 bài 14 nhật bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)

bài giảng lịch sử 11 bài 14 nhật bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)
... Lịch sử 11 - Bài 14: Nhật Bản hai chiến tranh giới (1918 1939) Tư tưởng quân phiệt Em biết võ sĩ đạo kiểu quốc gia Nhật Bản ? Nội dung I – Nhật Bản năm 1918 – 1929 Nhật Bản năm ... trướng Nhật Bản Nhật Bản đẩy mạnh chiến tranh xâm lược Châu Á Thảm sát Nam Kinh 13 -1 2 -1 937 Hai sĩ quan Nhật Bản, Toshiaki Mukai Tsuyoshi Noda thực “Kỷ lục ghê rợn” giết 100 người Cuộc đấu tranh ... năm đầu sau chiến tranh giới (1918 – 1923) Nhật Bản năm ổn định (1924 – 1929) II – Khủng hoảng kinh tế (1923 – 1933) trình quân phiệt hóa máy nhà nước Nhật Bản Khủng hoảng kinh tế Nhật Bản Quá trình...
 • 13
 • 2,542
 • 0

Bài 14 . NHẬT BẢN GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918-1939)

Bài 14 . NHẬT BẢN GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918-1939)
.. . máy nhà nước Nhật Bản 1.Khủng hoảng kinh tế Nhật Bản Bài 14 NHẬT BẢN GiỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GiỚI (1918-1939) 1.Khủng hoảng kinh tế Nhật Bản Những biểu suy giảm gì? - Biểu : - Cuộc khủng .. . tranh, Nhật tranh thủ sản xuất hàng hóa xuất Làm cho kinh tế Nhật phát triển nhanh Bài 14 NHẬT BẢN GiỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GiỚI (1918-1939) 2 .Nhật Bản năm ổn định(1924-1929) Kinh tế Nhật .. . gay gắt, đấu tranh diễn khắp nơi Đồng Yên Nhật Bản Bài 14 NHẬT BẢN GiỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GiỚI (1918-1939) I Tình hình Nhật Bản năm 1918-1929 Nước Nhật năm 1918-1923 Nhật Bản năm 1924-1929...
 • 31
 • 352
 • 0

Giáo án Lịch Sử 8: Bài 19 :NHẬT BẢN GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (19181939) ppsx

Giáo án Lịch Sử 8: Bài 19 :NHẬT BẢN GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 – 1939) ppsx
... trả lời : lửa chiến tranh nhen nhóm Nhân loại đứng trước thảm họa chiến tranh giới Củng cố : Tình hình chung Nhật Ban hai chiến tranh giới? (Sau chiến tranh giới thứ nhất, Nhật Bản ổn định kinh ... NHẬT BẢN TRONG NHỮNG NĂM 192 9 - 193 9 Mục tiêu : Nguyên nhân dẫn đến trình phát xít hóa Nhật Bản Hậu Nội dung : Hoạt động giáo viên Học sinh Bài ghi GV : Trong thời gian 192 9 193 3 nhật Bản - ... GV : Cuộc khủng hoảng kinh tế giới (192 9 193 3) tác động đến kinh tế Nhật nào? HS trả lời : nhân dân lên Những khó khăn sau cao 7 /192 2, chiến tranh lam bùng Đảng Cộng nổ đấu sản thành lập tranh, ...
 • 6
 • 6,849
 • 9

bài giảng lịch sử 8 bài 19 nhật bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)

bài giảng lịch sử 8 bài 19 nhật bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)
... (193 9194 0) -Hơn kỷ bò thực dân Hà Lan áp bức, bóc lột, nhân dân In-đô-nê-xi-a nhiều lần vùng lên đấu tranh -Khi chiến tranh yêu giới lần -Phong trào nước -1 92 6 -1 92 7 ,hai bùnghóa ,bùng nổ Gia-va, ... TRA BÀI CŨ Câu 1: Trình bày phát triển cách mạng Trung Quốc năm 19 18 193 9? Tiết 30 Bài 20: PHONG TRÀO ĐỘC LẬP DÂN TỘC Ở CHÂU Á (19 1 8- 193 9) II.PHONG TRÀO ĐỘC LẬP DÂN TỘC Ở ĐÔNG NAM Á (19 1 8- 193 9) ... LỜI: -Do sách khai thác bóc lột thuộc đòa -nh hưởng của cách mạng Tháng Mười Nga Tiết 30 Bài 20: PHONG TRÀO ĐỘC LẬP DÂN TỘC Ở CHÂU Á (19 1 8- 193 9) II.PHONG TRÀO ĐỘC LẬP DÂN TỘC Ở ĐÔNG NAM Á (19 1 8- 193 9)...
 • 34
 • 3,565
 • 3

bai 19: Nhat Ban giua hai cuoc chien tranh the gioi (1918 - 1939)

bai 19: Nhat Ban giua hai cuoc chien tranh the gioi (1918 - 1939)
... NH: - Hc bi theo ni dung bi ging v tr li cỏc cõu hi SGK/ 98 - Tỡm hiu thờm v mi quan h Vit Nam- Nht Bn thi k hi nhp hin ? - Tỡm hiu v phong tro u tranh ginh c lp ca nhõn dõn chõu (1918 - 1939) ... gii - Nụng nghip phỏt trin -> Thi kỡ phn vinh ca nn kinh t nc M QUAN ST CC HèNH NH SAU Mụn vừ Sumụ NI PH S Trang phc Ki - mụ - nụ Lc nc Nht Tit 28: Bi 19 Nht Bn gia hai cuc chin tranh th gii (1918 ... l ng quc xó -> Quỏ trỡnh phỏt xớt húa c din nhanh v mnh m hn Mối quan hệ Việt- Nhật Th tng Phan Vn Khi thm Nht thỏng nm 2004 Hi m Vit Nam - Nht Bn ngy 2-7 -2 005 Tháng 11 nm 2006, theo lời mời...
 • 21
 • 799
 • 0

Bài Giảng Nhật Bản Giữa Hai Cuộc Chiến Tranh Thế Giới (1918- 1939)

Bài Giảng Nhật Bản Giữa Hai Cuộc Chiến Tranh Thế Giới (1918- 1939)
... Á hai chiến tranh giới (1918-1 939) Bài 19- Ti ết 28 Nh ật b ản gi ữa hai cu ộc chi ến tr anh th ế gi ới (1918- 1939) • I Nhật Bản sau chiến tranh giới thứ Kinh tế Chính trị-xã hội II Nhật Bản ... nước Nhật I Nhật Bản sau chiến tranh giới thứ THỜI GIAN THUYẾT TRÌNH 3:00 2:00 1:00 4:00 5:00 0:00 Hãy nêu nét tình hình kinh tế nước Nhật sau chiến tranh giới thứ nhất? Nhật Bản nước thứ hai ... Trung Quốc sau Châu Á cuối toàn giới Quân Nhật chiếm Mãn Châu 1931 Đức – Nhật ký Hiệp ước (1936) Cuộc đấu tranh chống phát xít nhân dân Nhật Bản diễn nào? Cuộc đấu tranh diễn nhiều hình thức nhằm...
 • 35
 • 510
 • 0

Bài giảng Nhật bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918- 1939)

Bài giảng Nhật bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918- 1939)
... Á hai chiến tranh giới (1918-1 939) Bài 19- Ti ết 28 Nh ật b ản gi ữa hai cu ộc chi ến tr anh th ế gi ới (1918- 1939) • I Nhật Bản sau chiến tranh giới thứ Kinh tế Chính trị-xã hội II Nhật Bản ... nước Nhật I Nhật Bản sau chiến tranh giới thứ THỜI GIAN THUYẾT TRÌNH 3:00 2:00 1:00 4:00 5:00 0:00 Hãy nêu nét tình hình kinh tế nước Nhật sau chiến tranh giới thứ nhất? Nhật Bản nước thứ hai ... Trung Quốc sau Châu Á cuối toàn giới Quân Nhật chiếm Mãn Châu 1931 Đức – Nhật ký Hiệp ước (1936) Cuộc đấu tranh chống phát xít nhân dân Nhật Bản diễn nào? Cuộc đấu tranh diễn nhiều hình thức nhằm...
 • 35
 • 325
 • 0

Bài 19. Nhật Bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)

Bài 19. Nhật Bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)
... Cụ-bê, Na-gôia, Ô-xa-ca nhng khu công nhân mỏ xẩy nhng xung đột gia công CHNG III: CHU GIA HAI CUC CHIN TRANH TH GII ( 191 8-1 939 ) TIT 27 : BI 19 NHT BN GIA HAI CUC CHIN TRANH TH GII (191 8- 1939) ... III: CHU GIA HAI CUC CHIN TRANH TH GII ( 191 8-1 939 ) TIT 27 : BI 19 NHT BN GIA HAI CUC CHIN TRANH TH GII (191 8- 1939) I Nht Bn sau chin tranh th gii - Xõm chim Trung Quc-> Chõu -> Ton th nht ... ,gõy c .tranh CHNG III: CHU GIA HAI CUC CHIN TRANH TH GII ( 191 8-1 939 ) TIT 27 : BI 19 NHT BN GIA HAI CUC CHIN TRANH TH GII (191 8- 1939) I Nht Bn sau chin tranh th gii Phong tro u tranh th nht - Nht...
 • 27
 • 928
 • 0

Bài 14: Nhật Bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới

Bài 14: Nhật Bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới
... NHẬT BẢN Bài 14 NHẬT BẢN GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918-1939) Bài 14 NHẬT BẢN GiỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GiỚI (1918-1939) I.Tình hình Nhật Bản năm 1918-1929 Nước Nhật năm ... sản Nhật Bản thành lập (7/1922) Bài 14 NHẬT BẢN GiỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GiỚI (1918-1939) I Tình hình Nhật Bản năm 1918-1929 Nước Nhật năm 1918-1923 Nước Nhật năm 1924-1929 Bài 14 NHẬT BẢN ... đối ngoại hiếu chiến (cuối thập niên 20) Bài 14 NHẬT BẢN GiỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GiỚI (1918-1939) I Tình hình Nhật Bản năm 1918-1929 Nước Nhật năm đầu sau chiến tranh Nhật Bản năm 1924-1929...
 • 30
 • 574
 • 4

Nhật Bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939)

Nhật Bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939)
... BÀI 14 NHẬT BẢN GiỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GiỚI (1918-1939) Nêu giai đoạn phát triển nước Mĩ hai chiến tranh giới 1918-1939 Nội dung tác dụng sách Ru-dơ-ven? Tình hình Nhật Bản năm 1918-1929? ... 2 .Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933 nguyên nhân trình phát xít hóa Nhật Bản? I .Nhật Bản năm 1918-1929 Nhật Bản năm đầu sau chiến tranh (1918-1923) • Kinh tế: -Sau chiến tranh giới thứ , Nhật Bản ... phiệt hóa, Nhật đẩy mạnh chiến tranh xâm lược thuộc địa + Năm 1931 đánh chiếm Đông Bắc Trung Quốc, biến thành bàn đạp để công Châu Á  Từ thập niên 30 kỉ XX, Nhật Bản trở thành lò lửa chiến tranh...
 • 22
 • 1,828
 • 7

NHẬT BẢN GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (19181939) ppt

NHẬT BẢN GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 – 1939) ppt
... Tình hình nước Nhật diễn nào….? 3.Tổ chức hoạt động dạy học lớp Hoạt động Thầy trò Kiến thức HS cần nắm I NHẬT BẢN TRONG NHỮNG NĂM 1918 - 1929 Nhật Bản năm đầu sau chiến tranh (1918- 1923) - ... Cuộc khủng hoảng kinh tế giới tác động mạnh mẽ đến nước Nhật, để thoát khỏi khủng hoảng giới quân phiệt Nhật phát xít hóa máy nhà nước biến nước Nhật trở thành lò lữa chiến tranh châu ... thiện, phong trào đấu tranh công nông phát triển mạnh mẽ + Phong trào đấu tranh nhân dân nổ mạnh mẽ + Tháng năm 1922 Đảng cộng sản Nhật Bản thành lập Nhật Bản năm ổn định (1924 1929) - Kinh tế...
 • 7
 • 1,071
 • 2

Lịch sử lớp 8 - NHẬT BẢN GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (19181939) potx

Lịch sử lớp 8 - NHẬT BẢN GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 – 1939) potx
... diễn lịch sử II THIẾT BỊ TÀI LIỆU - Bản đồ giới (hoặc đô châu Á) - Tranh ảnh Nhật Bản hai hiến tranh giới III HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC Giới thiệu : Trong trước, tìm hiểu nước tư châu Âu nước Mỹ hai chiến ... chiến tranh giới Hôm nay, tìm hiểu nước tư châu Á, Nhật Bản năm 19 18 1939 Bài : MỤC1 : NHẬT BẢN SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT  Mục tiêu : Học sinh nắm tình hình kinh tế xã hội Nhật sau Chiến ... họa chiến tranh giới Củng cố : Tình hình chung Nhật Ban hai chiến tranh giới? (Sau chiến tranh giới thứ nhất, Nhật Bản ổn định kinh tế thời gian ngắn rơi vào khủng hoảng Để giải khó khăn, giới...
 • 8
 • 1,062
 • 2

NHẬT BẢN GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (19181939) pdf

NHẬT BẢN GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 – 1939) pdf
... sĩ quan Nhật tham gia NƯỚC MĨ GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI I NƯỚC MĨ TRONG NHỮNG NĂM 1918-1929 Tình hình kinh tế - Những năm 20 kỷ XX Mĩ bước vào thời kỳ phồn thịnh, nước giàu giới - Nguyên ... với chiến tranh xâm lược - Cùng với việc quân phiệt hóa máy nhà nước Nhật Bản tăng cường chạy đua vũ trang đẩy mạnh xâm lược Trung Quốc Cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa quân phiệt nhân dân Nhật Bản ... nhà nước - Để khắc phục hậu khủng hoảng giới cầm quyền Nhật Bản chủ trương quân phiệt hóa máy nhà nước - Đặc điểm trình quân phiệt hóa Nhật Bản là: + Nhật Bản có sẵn chế độ chuyên chế Thiên Hoàng...
 • 5
 • 955
 • 2

thuyết trình lịch sử - nhật bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939) (2)

thuyết trình lịch sử - nhật bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939) (2)
... nhà nước BÀI 19:NHẬT BẢN HAI CUỘC CHIẾN THẾ GIỚI GIỮA TRANH • I- NHẬT BẢN SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT • 1.Tình hình kinh tế Hãy nêu nét tình hình kinh tế Nhật sau chiến trang giới thứ nhất? ... sản Nhật thành lập • II .Nhật Bản năm 192 9-1 939 • -Tăng cường sách quân hóa đất nước ,gây chiến tranh xâm lược • -Trong năm 30 kỉ XX chế độ phát xít thành lập • -Phong trào đấu tranh nhân dân Nhật ... thiệt hại nhiều Nhật Bản trở thành cường quốc Châu Á Em nêu thành tựu kinh tế Nhật? Qua có nhận xét tình hình kinh tế Nhật sau chiến tranh? Chỉ phát triển vài năm đầu sau chiến tranh Công nghiệp...
 • 19
 • 506
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài 14 nhật bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giớibài 19 nhật bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới 1929 1939nhật bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới 1918 1939 tiết 29bài 19 nhật bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giớituần 14 tiết 28 bài 18 nước mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới 1918 1939bài 11 tình hình các nước tư bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới 1918 1939bài 17 châu âu giữa hai cuộc chiến tranh thế giới 1918 1939bài 18 nước mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới 1918 1939 lớp 8tình hình các nước tư bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới 1918 1939bài 13 nước mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới 1918 1939 tiết 16bài 18 nước mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới 1918 1939bài 12 nước đức giữa hai cuộc chiến tranh thế giới 1918 1939bài giảng lịch sử 11 nhật bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giớibài 14 nước nhật giữa hai cuộc chiến tranh thế giới 1918 1939tình hình nhật bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giớiBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015MÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ