Tài liệu về : “Bài 15 Thực hành một số thí nghiệm về Enzim

Bài 15. Thực hành một số thí nghiệm về Enzim

Bài 15. Thực hành một số thí nghiệm về Enzim
... Bài 15 : THỰC HÀNH : MỘT SỐ THÍ NGHIỆM VỀ ENZIM I. THÍ NGHIỆM VỚI ENZIM CATALAZA : 1. Mục tiêu bài học : Sau khi thực hành xong bài này, học sinh phải : - Biết cách bố trí thí nghiệm và ... nội quy phòng thí nghiệm và chú ý sự an toàn trong quá trình thực hành. - Cho HS tiến hành thực hiện thí nghiệm và ghi nhận kết quả, GV quan sát, hướng dẫn thêm cho HS. - GV cho một nhóm đại diện ... nội quy phòng thí nghiệm và chú ý sự an toàn trong quá trình thực hành. - Cho HS tiến hành thực hiện thí nghiệm và ghi nhận kết quả, GV quan sát, hướng dẫn thêm cho HS. - GV cho một nhóm đại diện...
 • 3
 • 3,204
 • 23

Sử dụng đồ dùng trực quan trong giảng dạy môn hóa học và phương pháp tiến hành một số thí nghiệm ở trường trung học cơ sở

Sử dụng đồ dùng trực quan trong giảng dạy môn hóa học và phương pháp tiến hành một số thí nghiệm ở trường trung học cơ sở
... quan đến nội dung bài học thiếu nhiều... - Đồ dùng thí nghiệm tuy đã đợc cấp về nhng cũng cha đủ về số lợng để dàn trải cho tất cả học sinh đợc làm thực hành thí nghiệm, một số đồ dùng bị h ... cứu bài mới + Thí nghiệm luyện tập + Thí nghiệm thực hành - Ngoài các hình thức trên đợc dùng trong nội khóa còn những thí nghiệm ngoại khóa đợc thực hiện ở trờng, quan sát ở nhà. 1 .Thí nghiệm ... cho học sinh làm thí nghiệm để nghiên cứu bài mới có thể thực hiện bằng 2 cách: Toàn lớp cùng làm một thí nghiệm hoặc từng nhóm những thí nghiệm khác nhau. Khi tiến hành thí nghiệm học tập...
 • 26
 • 727
 • 7

Sử dụng đồ dùng trực quan trong giảng dạy môn hoá học và phương pháp tiến hành một số thí nghiệm

Sử dụng đồ dùng trực quan trong giảng dạy môn hoá học và phương pháp tiến hành một số thí nghiệm
... quan đến nội dung bài học thiếu nhiều... - Đồ dùng thí nghiệm tuy đã đợc cấp về nhng cũng cha đủ về số lợng để dàn trải cho tất cả học sinh đợc làm thực hành thí nghiệm, một số đồ dùng bị h ... cứu bài mới + Thí nghiệm luyện tập + Thí nghiệm thực hành - Ngoài các hình thức trên đợc dùng trong nội khóa còn những thí nghiệm ngoại khóa đợc thực hiện ở trờng, quan sát ở nhà. 1 .Thí nghiệm ... cho học sinh làm thí nghiệm để nghiên cứu bài mới có thể thực hiện bằng 2 cách: Toàn lớp cùng làm một thí nghiệm hoặc từng nhóm những thí nghiệm khác nhau. Khi tiến hành thí nghiệm học tập...
 • 26
 • 522
 • 7

Nghiên cứu lựa chọn chương trình hoàn thiện nội dung và phương pháp tổ chức thực hành một số bài thí nghiệm vật lí đại cương nhằm nâng cao chất lượng thực hành cho sinh viên trường đại học

Nghiên cứu lựa chọn chương trình hoàn thiện nội dung và phương pháp tổ chức thực hành một số bài thí nghiệm vật lí đại cương nhằm nâng cao chất lượng thực hành cho sinh viên trường đại học
... 35 2.2.2. Thực trạng các bài thí nghiệm thực hành VLĐC ...................................... 36 2.2.3. Hoàn thiện nội dung một số bài thí nghiệm thực hành VLĐC .................. 42 Bài 2: Phép ... của một số trƣờng kỹ thuật khác. + Lựa chọn chƣơng trình, biên soạn lại nội dung một số bài thí nghiệm và hoàn thiện phƣơng pháp tổ chức thực hành thí nghiệm vật lí đại cƣơng. + Tổ chức thực nghiệm ... dung các bài thí nghiệm của trƣờng ĐHKTCN-ĐHTN. + Khảo sát thực trạng: nội dung, trang thiết bị thí nghiệm, phƣơng pháp tổ chức thực hành, việc kiểm tra đánh giá thực hành thí nghiệm của trƣờng...
 • 153
 • 576
 • 3

Nghiên cứu lựa chọn chương trình , hoàn thiện nội dung và phương pháp tổ chức thực hành một số bài thí nghiệm vật lí

Nghiên cứu lựa chọn chương trình , hoàn thiện nội dung và phương pháp tổ chức thực hành một số bài thí nghiệm vật lí
... 35 2.2.2. Thực trạng các bài thí nghiệm thực hành VLĐC ...................................... 36 2.2.3. Hoàn thiện nội dung một số bài thí nghiệm thực hành VLĐC .................. 42 Bài 2: Phép ... của một số trƣờng kỹ thuật khác. + Lựa chọn chƣơng trình, biên soạn lại nội dung một số bài thí nghiệm và hoàn thiện phƣơng pháp tổ chức thực hành thí nghiệm vật lí đại cƣơng. + Tổ chức thực nghiệm ... dung các bài thí nghiệm của trƣờng ĐHKTCN-ĐHTN. + Khảo sát thực trạng: nội dung, trang thiết bị thí nghiệm, phƣơng pháp tổ chức thực hành, việc kiểm tra đánh giá thực hành thí nghiệm của trƣờng...
 • 153
 • 136
 • 0

NGHIÊN CỨU LỰA CHỌN CHƯƠNG TRÌNH, HOÀN THIỆN NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP TỔ CHỨC THỰC HÀNH MỘT SỐ BÀI THÍ NGHIỆM VẬT LÍ ĐẠI CƢƠNG NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THỰC HÀNH CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

NGHIÊN CỨU LỰA CHỌN CHƯƠNG TRÌNH, HOÀN THIỆN NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP TỔ CHỨC THỰC HÀNH MỘT SỐ BÀI THÍ NGHIỆM VẬT LÍ ĐẠI CƢƠNG NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THỰC HÀNH CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
... 2.2.2. Thực trạng các bài thí nghiệm thực hành VLĐC ...................................... 36 2.2.3. Hoàn thiện nội dung một số bài thí nghiệm thực hành VLĐC .................. 42 Bài 2: Phép ... một số trƣờng kỹ thuật khác. + Lựa chọn chƣơng trình, biên soạn lại nội dung một số bài thí nghiệm và hoàn thiện phƣơng pháp tổ chức thực hành thí nghiệm vật lí đại cƣơng. + Tổ chức thực nghiệm ... dung các bài thí nghiệm của trƣờng ĐHKTCN-ĐHTN. + Khảo sát thực trạng: nội dung, trang thiết bị thí nghiệm, phƣơng pháp tổ chức thực hành, việc kiểm tra đánh giá thực hành thí nghiệm của...
 • 153
 • 259
 • 0

Nghiên cứu lựa chọn chương trình, hoàn thiện nội dung và phương pháp tổ chức thực hành một số bài thí nghiệm vật lý đại cương nhằm nâng cao chất lượng thực hành cho sinh viên ĐH kỹ thuật công nghiệp, ĐH Thái Nguyên

Nghiên cứu lựa chọn chương trình, hoàn thiện nội dung và phương pháp tổ chức thực hành một số bài thí nghiệm vật lý đại cương nhằm nâng cao chất lượng thực hành cho sinh viên ĐH kỹ thuật công nghiệp, ĐH Thái Nguyên
... 2.2.2. Thực trạng các bài thí nghiệm thực hành VLĐC ...................................... 36 2.2.3. Hoàn thiện nội dung một số bài thí nghiệm thực hành VLĐC .................. 42 Bài 2: Phép ... một số trƣờng kỹ thuật khác. + Lựa chọn chƣơng trình, biên soạn lại nội dung một số bài thí nghiệm và hoàn thiện phƣơng pháp tổ chức thực hành thí nghiệm vật lí đại cƣơng. + Tổ chức thực nghiệm ... dung các bài thí nghiệm của trƣờng ĐHKTCN-ĐHTN. + Khảo sát thực trạng: nội dung, trang thiết bị thí nghiệm, phƣơng pháp tổ chức thực hành, việc kiểm tra đánh giá thực hành thí nghiệm của...
 • 153
 • 569
 • 0

xây dụng và sử dụng thí nghiệm thực hành ảo trong đào tạo nghề. ứng dụng xây dựng một số thí nghiệm thực hành ảo trong chương trình dạy nghề cơ khí động lực

xây dụng và sử dụng thí nghiệm thực hành ảo trong đào tạo nghề. ứng dụng xây dựng một số thí nghiệm thực hành ảo trong chương trình dạy nghề cơ khí động lực
... lý kết qủa thực nghiệm - Phương pháp chuyên gia3.2.NỘI DUNG VÀ TIẾN TRÌNH THỰC NGHIỆM3.2.1 : Công tác chuẩn bị:- Chọn bài thực nghiệm: căn cứ chương trình của môn học, phần thực nghiệm Sư ... ĐHQG HN. 15. Nguyễn Thị Minh Nguyệt (2008), Thí nghiệm thực hành ảo ứng dụng trong dạy nghề điện công nghiệp, Luận Văn Thạc sỹ khoa học SPKT16. Trần Đức Anh (2008)- Thí nghiệm thực hành ảo ứng ... sinh3.2.2 Tiến trình thực nghiệm Cuối tháng 7 năm 2009, tác giả đã trực tiếp thực hiện bài giảng cho cả hai lớp thực nghiệm và đối chứng. Ở cả hai đối tuong chúng tôi đều có mời một số giáo viên có...
 • 128
 • 283
 • 0

Thí nghiệm hóa sinh và thực hành MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP TỦA PROTEIN

Thí nghiệm hóa sinh và thực hành MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP TỦA PROTEIN
... TRƯỜNG THÍ NGHIỆM HÓA SINHLấy sáu ống nghiệm chia thành 2 lô, mỗi lô 3 ống nghiệm gồm thử thật và thử khôngđể lấy trung bình.Tiến hành thí nghiệm theo bảng sau:Dung dịch hóa chấtỐng nghiệm Ống ... TRƯỜNG THÍ NGHIỆM HÓA SINH4. Phương pháp tiến hành Lấy 6 ống nghiệm sạch, khô, tiến hành làm 3 ống thử thật, 3 ống thử khôngCác bước chuẩn bị mẫu enzym để đo hoạt tính Dung dịch hóa chấtỐng nghiệm Thử ... Đổ trong ống nghiệm 1 ml dung dịch đường 1% và 2 giọt dung dịch α – Naphthol 15% trong rượu. Lắc đều, nghiêng ống và cho H2SO4 đậm đặc từ từ theo thành ống. Có sựtạo thành một lớp màu tím...
 • 18
 • 985
 • 4

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP