Sáng kiến kinh nghiệm SKKN vận dụng chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh vào bài giảng lịch sử phần Các cuộc cách mạng tư sản thời cận đại

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM vận DỤNG CHỦ NGHĨA mác LÊNIN TƯỞNG hồ CHÍ MINH vào bài GIẢNG LỊCH sử PHẦN các CUỘC CÁCH MẠNG sản THỜI cận đại

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM vận DỤNG CHỦ NGHĨA mác LÊNIN và tư TƯỞNG hồ CHÍ MINH vào bài GIẢNG LỊCH sử PHẦN các CUỘC CÁCH MẠNG tư sản THỜI cận đại
... chất lượng dạy học lịch sử trường phổ thông, chọn Vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin tưởng Hồ Chí Minh vào giảng lịch sử phần: Các cách mạng sản thời cận đại (SGK lịch sử 10 - Ban bản)” làm ... công giảng dạy lịch sử khối 10 - Ban bản, tiến hành thí điểm phương pháp dạy học phần lịch sử: Các cách mạng sản thời cận đại việc vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin tưởng Hồ Chí Minh vào giảng ... môn lịch sử Nguyên tắc phƣơng pháp vận dụng quan điểm Mác - Lênin tƣ tƣởng Hồ Chí Minh vào giảng lịch sử a Nguyên tắc việc vận dụng quan điểm Mác - Lênin tưởng Hồ Chí Minh vào giảng lịch sử...
 • 26
 • 282
 • 0

SKKN Vận dụng chủ nghĩa Mác-Lênin tưởng Hồ Chí Minh vào bài giảng lịch sử phần Các cuộc cách mạng sản thời cận đại (SGK lịch sử 10 - Ban cơ bản)

SKKN Vận dụng chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh vào bài giảng lịch sử phần Các cuộc cách mạng tư sản thời cận đại (SGK lịch sử 10 - Ban cơ bản)
... góp phần nâng cao chất lượng dạy học lịch sử trường phổ thông, chọn Vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin tưởng Hồ Chí Minh vào giảng lịch sử phần: Các cách mạng sản thời cận đại (SGK lịch sử 10 ... công giảng dạy lịch sử khối 10 - Ban bản, tiến hành thí điểm phương pháp dạy học phần lịch sử: Các cách mạng sản thời cận đại việc vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin tưởng Hồ Chí Minh vào giảng ... môn lịch sử Nguyên tắc phương pháp vận dụng quan điểm Mác - Lênin tưởng Hồ Chí Minh vào giảng lịch sử a Nguyên tắc việc vận dụng quan điểm Mác - Lênin tưởng Hồ Chí Minh vào giảng lịch sử...
 • 14
 • 846
 • 1

Vận dụng chủ nghĩa Mác-Lênin tưởng Hồ Chí Minh vào bài giảng lịch sử phần: Các cuộc cách mạng sản thời cận đại -SGK lịch sử 10

Vận dụng chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh vào bài giảng lịch sử phần: Các cuộc cách mạng tư sản thời cận đại -SGK lịch sử 10
... chất lượng dạy học lịch sử trường phổ thông, chọn Vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin tưởng Hồ Chí Minh vào giảng lịch sử phần: Các cách mạng sản thời cận đại (SGK lịch sử 10 - Ban bản)” làm ... dạy học phần lịch sử: Các cách mạng sản thời cận đại việc vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin tưởng Hồ Chí Minh vào giảng lịch sử để giúp học sinh hiểu chất kiện, ng lịch sử, từ có đánh ... môn lịch sử Nguyên tắc phương pháp vận dụng quan điểm Mác - Lênin tưởng Hồ Chí Minh vào giảng lịch sử a Nguyên tắc việc vận dụng quan điểm Mác - Lênin tưởng Hồ Chí Minh vào giảng lịch sử...
 • 18
 • 3,409
 • 1

Vận dụng chủ nghĩa Mác Lênin tưởng Hồ Chí Minh vào bài giảng lịch sử phần Các cuộc cách mạng sản thời cận đại SGK lịch sử 10 Ban cơ bản

Vận dụng chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh vào bài giảng lịch sử phần Các cuộc cách mạng tư sản thời cận đại SGK lịch sử 10 Ban cơ bản
... lượng dạy học lịch sử trường phổ thông, chọn Vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin tưởng Hồ Chí Minh vào giảng lịch sử phần: Các cách mạng sản thời cận đại (SGK lịch sử 10 - Ban bản) ” làm đề tài ... công giảng dạy lịch sử khối 10 - Ban bản, tiến hành thí điểm phương pháp dạy học phần lịch sử: Các cách mạng sản thời cận đại việc vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin tưởng Hồ Chí Minh vào giảng ... môn lịch sử Nguyên tắc phương pháp vận dụng quan điểm Mác - Lênin tưởng Hồ Chí Minh vào giảng lịch sử a Nguyên tắc việc vận dụng quan điểm Mác - Lênin tưởng Hồ Chí Minh vào giảng lịch sử...
 • 18
 • 1,053
 • 3

Sáng kiến kinh nghiệm SKKN vận dụng phương pháp nêu giải quyết vấn đề trong dạy học tác phẩm tự sự ở trường THPT

Sáng kiến kinh nghiệm SKKN vận dụng phương pháp nêu và giải quyết vấn đề trong dạy học tác phẩm tự sự ở trường THPT
... để vấn đề tác phẩm trở thành tình có vấn đề với học sinh Giáo sư Phan Trọng Luận giáo trình Phương pháp dạy học văn” xuất năm 1998 có nêu: Tác phẩm vấn đề vấn đề tác phẩm tự nhiên trở thành ... Giúp giáo viên có sở khoa học để vận dụng tình có vấn đề vào giảng dạy tác phẩm văn học, thực yêu cầu đổi phương pháp dạy học Phần II: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ Chƣơng 1: Cơ sở lí luận Trong xã hội phát ... đề tác phẩm văn học để đưa câu hỏi nêu vấn đề học Người giáo viên nên tạo điều kiện, khuyến khích học sinh hưởng ứng câu hỏi nêu vấn đề Tuy nhiên, mức độ áp dụng phương pháp dạy học nêu vấn đề...
 • 25
 • 365
 • 0

Sáng kiến kinh nghiệm SKKN vận dụng phương pháp dạy học hợp tác trong dạy học một số khái niệm toán học ở trường THPT

Sáng kiến kinh nghiệm SKKN vận dụng phương pháp dạy học hợp tác trong dạy học một số khái niệm toán học ở trường THPT
... vận dụng phương pháp này vào dạy học khái niệm toán học thế nào cho co hiệu là vấn đề được quan tâm hiện Vì vậy Vận dụng phương pháp dạy học hợp tác dạy học số khái niệm toán học ... khái niệm khác một hệ thống khái niệm 1.2.2 Các bước dạy học khái niệm Toán học 1.2.2.1 Dạy học tiếp cận khái niệm Toán học Trong dạy học, người ta thường phân biệt ba đường tiếp ... được nghiên cứu PHẦN II- NỘI DUNG 1- Cơ sở lý luận : 1.1 Phương pháp dạy học hợp tác 1.1.1 Khái niệm PPDH hợp tác 1.1.1.1 Khái niệm “Dạy học hợp tác là một PPDH, đo, học sinh được...
 • 20
 • 328
 • 0

Sáng kiến kinh nghiệm SKKN vận dụng một số công thức toán học để hình thành kĩ năng giải nhanh một số dạng bài tập xác suất trong di truyền thường gặp

Sáng kiến kinh nghiệm SKKN vận dụng một số công thức toán học để hình thành kĩ năng giải nhanh một số dạng bài tập xác suất trong di truyền thường gặp
... hình thành giải nhanh số dạng tập xác suất di truyền thường gặp Sáng kiến nhằm mục đích: Giúp học sinh có giải nhanh số tập di truyền xác suất thường gặp thi học sinh giỏi thi đại học, ... sinh thường không nhớ công thức để áp dụng giải tập, lần giải em phải tìm lại công thức giải tập Nhận điểm yếu học sinh khả xây dựng vận dụng công thức toán học để giải nhanh dạng tập di truyền, ... giải nhanh toán sinh học , đa số cung cấp công thức vận dụng giải tập mà không trình bày sở xây dựng công thức học sinh gặp nhiều khó khăn nhớ công thức để giải tập Khi giải tập, phần lớn học...
 • 19
 • 361
 • 0

Sáng kiến kinh nghiệm SKKN vận dụng tích hợp giáo dục môi trường cho học sinh THPT vào việc giảng dạy phần sinh thái học – sinh học 12 nâng cao

Sáng kiến kinh nghiệm SKKN vận dụng tích hợp giáo dục môi trường cho học sinh THPT vào việc giảng dạy phần sinh thái học – sinh học 12 nâng cao
... tra tiết, học kì nội dung giáo dục môi trường cột nội dung Sau số giáo án mà vận dụng tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường vào giảng dạy số phần sinh thái học Sinh học 12 nâng cao: Giáo án 1: ... tiêu giáo dục bảo vệ môi trường nói riêng mục tiêu giảng dạy cần đạt phần Sinh thái học Sinh học 12 nâng cao là: Kiến thức: - Nêu khái niệm môi trường, nhân tố sinh thái, thành phần môi trường, ... nội dung kiến thức Môi trường Trong giới hạn sáng kiến này, xin trích phần kế hoạch tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường vào chương trình Sinh học 12 nâng cao phần Sinh thái học: Bài Địa tích Nội...
 • 25
 • 384
 • 0

Sáng kiến kinh nghiệm SKKN vận dụng bài học hoá học 12 để giải thích một số hiện tượng thực tiễn

Sáng kiến kinh nghiệm SKKN vận dụng bài học hoá học 12 để giải thích một số hiện tượng thực tiễn
... với học sinh -Học sinh vận dụng tốt kiến thức hoá học giải vấn đề thực tiễn có liên quan đến hoá học -Học sinh thấy hứng thú học môn hoá học -Học sinh thấy rõ ý nghĩa, vai trò việc học môn hoá học ... hệ hoá học vấn đề kinh tế, xã hội môi trường Xây dựng, lựa chọn câu hỏi có tính thực tiễn môn hoá học lớp 12 Đề xuất việc sử dụng câu hỏi tập thực tiễn dạy học hoá học II.Cơ sở thực tiễn Sử dụng ... hoá học định tính, định lượng cấu tạo chất, biến đổi chất phức tạp cần phải dùng kiến thức hoá học để giải tình cụ thể thực tiễn lại lúng túng Chính lí chọn đề tài: Vận dụng học Hoá học 12 để giải...
 • 14
 • 492
 • 0

Sáng kiến kinh nghiệm SKKN vận dụng phương pháp dạy học đàm thoại phát hiện để xây dựng hệ thống câu hỏi dạy học dãy số lớp 11 THPT

Sáng kiến kinh nghiệm SKKN vận dụng phương pháp dạy học đàm thoại phát hiện để xây dựng hệ thống câu hỏi dạy học dãy số lớp 11 THPT
... Vận dụng phương pháp dạy học Đàm thoại phát để xây dựng hệ thống câu hỏi dạy học Dãy số lớp 11 THPT Mục đích nghiên cứu Đề xuất hệ thống câu hỏi dạy học Dãy số lớp 11 THPT theo PP Đàm thoại phát ... 10  Tự chọn (Xây dựng toán cấp số cộng hệ thống giới hạn dạng vô định) II Vận PPDH Đàm thoại phát để xây dựng hệ thống câu hỏi dạy học Dãy số lớp 11 THPT DÃY SỐ I Khái niệm dãy số Hoạt động 1: ... điều tra tình hình dạy học phần Dãy số, Cấp số cộng, cấp số nhân Giới hạn dãy số, lớp 11 THPT PP TNSP: Dạy TNSP số giáo án với hệ thống câu hỏi biên soạn số lớp 11 trường THPT, để đánh giá tính...
 • 58
 • 376
 • 0

Sáng kiến kinh nghiệm SKKN vận dụng phương pháp dạy học tích cực trong môn giáo dục công dân lớp 12

Sáng kiến kinh nghiệm SKKN vận dụng phương pháp dạy học tích cực trong môn giáo dục công dân lớp 12
... lôi học sinh tham gia vào tiết học, từ học, phút học Cơ sở lý luận việc sử dụng phương pháp dạy học tích cực môn giáo dục công dân lớp 12 a Giải thích khái niệm * Phương pháp phương pháp dạy học ... giảng dạy giáo viên trình học tập học sinh thông qua phương pháp đặc thù gọi phương pháp dạy học Phương pháp dạy học việc sử dụng hệ thống phương pháp giảng dạy việc sử dụng phương pháp học tập ... năng, kinh nghiệm, lực lòng người giáo viên có duyên với nghề dạy học b Phương pháp dạy học tích cực thường vận dụng chương trình Giáo dục công dân lớp 12: Hiện có nhiều biện pháp để thực phương pháp...
 • 16
 • 551
 • 0

Sáng kiến kinh nghiệm SKKN vận dụng kiến thức về sự phân li của nhiễm sắc thể trong nguyên phân, giảm phân để giải các bài tập liên quan tới đột biến lệch bội

Sáng kiến kinh nghiệm SKKN vận dụng kiến thức về sự phân li của nhiễm sắc thể trong nguyên phân, giảm phân để giải các bài tập liên quan tới đột biến lệch bội
... từ vận dụng linh hoạt xác làm tập Đó chủ yếu tập li n quan tới đột biến lệch bội Vì chọn đề tài là" Vận dụng kiến thức phân li nhiễm sắc thể Nguyên phân, Giảm phân để giải tập li n quan tới đột ... không phân li Ở mẹ giảm phân bình thường C Trong giảm phân II mẹ, nhiễm sắc thể giới tính không phân li Ở bố giảm phân bình thường D Trong giảm phân I mẹ, nhiễm sắc thể giới tính không phân li Ở ... (ĐH 2010) Trong lần nguyên phân tế bào thể lưỡng bội, nhiễm sắc thể cặp số nhiễm sắc thể cặp số không phân li, nhiễm sắc thể khác phân li bình thường Kết trình tạo tế bào có nhiễm sắc thể A 2n...
 • 30
 • 375
 • 0

Sáng kiến kinh nghiệm SKKN vận dụng một số phép toán giúp học sinh giải nhanh các dạng bài tập trắc nghiệm về di truyền quần thể

Sáng kiến kinh nghiệm SKKN vận dụng một số phép toán giúp học sinh giải nhanh các dạng bài tập trắc nghiệm về di truyền quần thể
... cần thiết Từ thực tiễn giảng dạy và kinh nghiệm cua thân, tơi viết đề tài : Vận dụng số phép tốn giúp học sinh giải nhanh dạng tập trắc nghiệm di truyền q̀n thê” trao đởi các đờng nghiệp ... thích hợp để giải nhanh các dạng bài tập trắc nghiệm về di trùn q̀n thể Đề tài “Vận dụng mợt sớ phép toán giúp học sinh giải nhanh các dạng bài tập trắc nghiệm về di trùn q̀n ... giúp học sinh giải nhanh các bài tập trắc nghiệm về di trùn q̀n thể” góp phần nâng cao kết học tập cua học sinh - Kết học tập bợ mơn sinh học và điểm thi Đại học cua học sinh...
 • 27
 • 347
 • 0

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM SKKN vận DỤNG bài học HOÁ học 12 để GIẢI THÍCH một số HIỆN TƯỢNG THỰC TIỄN

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM SKKN vận DỤNG bài học HOÁ học 12 để GIẢI THÍCH một số HIỆN TƯỢNG THỰC TIỄN
... với học sinh -Học sinh vận dụng tốt kiến thức hoá học giải vấn đề thực tiễn có liên quan đến hoá học -Học sinh thấy hứng thú học môn hoá học -Học sinh thấy rõ ý nghĩa, vai trò việc học môn hoá học ... hệ hoá học vấn đề kinh tế, xã hội môi trường Xây dựng, lựa chọn câu hỏi có tính thực tiễn môn hoá học lớp 12 Đề xuất việc sử dụng câu hỏi tập thực tiễn dạy học hoá học II.Cơ sở thực tiễn Sử dụng ... hoá học định tính, định lượng cấu tạo chất, biến đổi chất phức tạp cần phải dùng kiến thức hoá học để giải tình cụ thể thực tiễn lại lúng túng Chính lí chọn đề tài: Vận dụng học Hoá học 12 để giải...
 • 14
 • 303
 • 0

Sáng kiến kinh nghiệm SKKN vận dụng phương pháp trò chơi vào dạy học môn GDCD tại trường THCS sơn lâm

Sáng kiến kinh nghiệm SKKN vận dụng phương pháp trò chơi vào dạy học môn GDCD tại trường THCS sơn lâm
... -S ạy ọ s GD D T trò TH S” “ ” tr ạy ọ T T t uậ v t T trò T GD D ây T S EaTam, tr S -S “ ậ TH S Chí Minh T tạ T T -S Tr TH S” T T SS T ề ê ứu: V Vấ “Sử V T T t , Tr t ú tr S trò SP T T u u : ... O4 T-T Qu ì ê ứu : T - - T T u TĐ -T T T ứ N Tế Tế M Tê ả ì Q GDCD 7A & 1&2 7B Hai 30/01 22 V Hai 20/02 GDCD 7A & 1&2 7B Hai 12/02 GDCD 7A & 1&2 7B Đ u 25 Q 28 u: T I á ” tr V t v s v “ uy uy ... ĐIỂM I TRẮ NGHIỆM : Câu 10 B C A C D A B A T II T U N: ) 27 Câu 1: T -T -X -T T ỏ ổ Câu 2: T S ổ Câu 3: V V T 28 PH ĐỀ V ĐÁP ÁN I TRẮ ú I KIỂM TR S U TÁ Đ NG NGHIỆM : 0,25 Câu 1: T trò v âu ú...
 • 32
 • 311
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: sáng kiến kinh nghiệm dạy văn bản nhật dụngdon de nghi cong nhan sang kien kinh nghiem ve van de lam do dung lam quen voi toan cho tre 5 6 tuoisáng kiến kinh nghiệm môn vănsáng kiến kinh nghiệm dạy vănsáng kiến kinh nghiệm ngữ văn trung học phổ thôngsáng kiến kinh nghiệm môn văn trung học phổ thôngsáng kiến kinh nghiệm dạy văn miêu tả lớp 5sáng kiến kinh nghiệm dạy văn 7sáng kiến kinh nghiệm dạy văn học dân giansáng kiến kinh nghiệm dạy văn 8sáng kiến kinh nghiệm dạy văn học trung đạisáng kiến kinh nghiệm dạy văn biểu cảmsáng kiến kinh nghiệm dạy văn 6sáng kiến kinh nghiệm dạy văn thcssáng kiến kinh nghiệm môn văn trung học cơ sởBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíChuong 2 nhận dạng rui roTranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ