Tài liệu về : “Chuong 1 (Ruou-Phenol-Amin) - Tiet6 - KhaiNiemVeAmin-Anilin

Chuong 1 (Ruou-Phenol-Amin) - Tiet6 - KhaiNiemVeAmin-Anilin

Chuong 1 (Ruou-Phenol-Amin) - Tiet6 - KhaiNiemVeAmin-Anilin
... CHƯƠNG I : RƯU – PHENOL - AMIN.CHƯƠNG I : RƯU – PHENOL – AMIN .TIẾT : 6 . KHÁI NIỆM VỀ AMIN - ANILIN . 1) Kiểm tra bài cũ :  Phenol là gì ? Cho VD và phân biệt ... THỨC CẤU TẠO :Khi thay thế 1 hay nhiều nguyên tử H trong phân tử NH3 bằng các gốc Hidrocacbon ⇒ Hợp chất hữu cơ Amin.VD : • 3 2_CH NH : Mêtyl Amin (bậc 1) .• 3 2 3_ _ _CH CH NH CH ... :Amin có tính bazơ :Dung dòch Amin mạch hở trong nước làm Q tím → xanh.Trang 1 CHƯƠNG I : RƯU – PHENOL - AMIN.Phương pháp Nội dung Mô hình phân tử Anilin.N HH: Từ CTCT ⇒ tính chất...
  • 4
  • 121
  • 0

Bài tập trường điện từ chương 1.pdf

Bài tập trường điện từ chương 1.pdf
... trường 1, vectơ có : E1x= 10 4; E1y= 5 .10 3(V/m) ; E1z= 0 .Giả sử trên mặt phân cách không tồn tại điện tích tự do , tìm trên mặt phân cách ? 1. 17 : 1 E→22ED;→→Problem_ch1 11 BÀI ... 2007 – 2008)Problem_ch1 10 BÀI TẬP CHƯƠNG 1 (ĐS: )022BB i i i545()Wbxyzm→→→→=++(ĐS: )432Ei i 10 15 .10 ( )Vxym→→ →=+Biết : 1. 16 :02 1 0BB i i i2 4 5 ( ... của mặt phẳng chứa A& B→→ 1. 1:(ĐS:4 .10 -2 (C) )Tìm điện tích chứa trong quả cầu, bán kính 1/ π (cm), có mật độ điện tích phân bố khối ρ = 1/ r2(C/m3) ? 1. 2 :Đóa tròn , bkính a, nằm...
  • 12
  • 2,436
  • 24

Tài liệu bảo vệ role chương 1.pdf

Tài liệu bảo vệ role chương 1.pdf
... hai rơle. 1 X1X2X3YXXYYX1X2X2YX1X1X2SRTYYY+X1 X2X3X1X2X3ANDX1X2X3X2YX1a)b) c) a) b)Hình 1. 14 Những toán tử logic cơ bản a) y=x1+x2+x3; b) y=x1.x2.x3; c) ... rơle1 rơle2Cuộn cắtMáy cắtBIaccuBUrơle1 rơle2Cuộn cắtMáy cắtBU1accuBI2BI1 BU2rơle1 rơle2Máy cắtBU1accuBI2BI1 BU2Cuộn cắt2Cuộn cắt1rơle1 rơle2Máy cắtBI2BU2Cuộn cắt2Cuộn cắt1BI1 ... cho ở Hình 1. 15. Cách làm việc của mạch tự giữ như sau: khi x 1 = 1 (cuộn x 1 có điện) thì y =1 (y có điện do dòng đi qua tiếp điểm x 1 và tiếp điểm đóng x2 ). Trạng thái y =1 vẫn được...
  • 19
  • 195
  • 3

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP