Kết hợp giữa quản lý và tự quản trong việc bảo hộ và thực thi quyền sở hữu công nghiệp đối với chỉ dẫn địa lý ( nghiên cứu trường hợp vải thiều lục ngạn, bắc giang)

Kết hợp giữa quản tự quản trong việc bảo hộ thực thi quyền sở hữu công nghiệp đối với chỉ dẫn địa (nghiên cứu trường hợp vải thiều lục ngạn, bắc giang)

Kết hợp giữa quản lý và tự quản trong việc bảo hộ và thực thi quyền sở hữu công nghiệp đối với chỉ dẫn địa lý (nghiên cứu trường hợp vải thiều lục ngạn, bắc giang)
... XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN - ĐẶNG THỊ NHUNG KẾT HỢP GIỮA QUẢN LÝ VÀ TỰ QUẢN TRONG VIỆC BẢO HỘ VÀ THỰC THI QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI CHỈ DẪN ĐỊA LÝ (Nghiên cứu trường hợp ... hiệu công tác quản lý, tự quản, kết hợp quản tự quản bảo hộ thực thi quyền SHCN CDĐL Lục Ngạn” cho sản phẩm vải Thi u tỉnh Bắc Giang CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VIỆC QUẢN LÝ VÀ TỰ QUẢN TRONG VIỆC ... nghiên cứu, làm rõ việc kết hợp quản tự quản việc bảo hộ thực thi quyền SHCN CDĐL trường hợp cụ thể CDĐL Vải Thi u Lục Ngạn Bắc Giang Mục tiêu nghiên cứu Đánh giá việc kết hợp quản tự quản việc...
 • 123
 • 13
 • 0

Kết hợp giữa quản tự quản trong việc bảo hộ thực thi quyền sở hữu công nghiệp đối với chỉ dẫn địa (nghiên cứu trường hợp vải thiều lục ngạn, bắc giang)

Kết hợp giữa quản lý và tự quản trong việc bảo hộ và thực thi quyền sở hữu công nghiệp đối với chỉ dẫn địa lý (nghiên cứu trường hợp vải thiều lục ngạn, bắc giang)
... XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN - ĐẶNG THỊ NHUNG KẾT HỢP GIỮA QUẢN LÝ VÀ TỰ QUẢN TRONG VIỆC BẢO HỘ VÀ THỰC THI QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI CHỈ DẪN ĐỊA LÝ (Nghiên cứu trường hợp ... TẾ VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG CƢỜNG HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ, TỰ QUẢN, KẾT HỢP GIỮA QUẢN LÝ VÀ TỰ QUẢN TRONG BẢO HỘ VÀ THỰC THI QUYỀN SHCN ĐỐI VỚI CDĐL “LỤC NGẠN” CHO SẢN PHẨM VẢI THI U TỈNH BẮC ... CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VIỆC QUẢN LÝ VÀ TỰ QUẢN TRONG VIỆC BẢO HỘ VÀ THỰC THI QUYỀN SHCN ĐỐI VỚI CDĐL Error! Bookmark not defined 1.1 Khái quát chung Chỉ dẫn địa Bảo hộ, Thực thi quyền...
 • 12
 • 15
 • 0

Nâng cao vai trò của hiệp hội để quản thực thi quyền sở hữu công nghiệp đối với chỉ dẫn địa ở Việt Nam

Nâng cao vai trò của hiệp hội để quản lý và thực thi quyền sở hữu công nghiệp đối với chỉ dẫn địa lý ở Việt Nam
... đến sở luận, nhấn mạnh khái niệm quyền sở hữu công nghiệp, dẫn địa lý, quản thƣc thi quyền sở hữu công nghiệp dẫn địa lý, vai trò của tổ chức liên quan, vai trò hiệp hội công tác quản thực ... thống thuyết sở hữu công nghiệp, quản sở hữu công nghiệp, thực thi quyền sở hữu công nghiệp, dẫn địa lý, biện pháp công nghệ, vai trò hiệp hội chuyên ngành; - Khảo sát thực trạng quản thực ... Tổng quan sở hữu công nghiệp 1.1.1 Khái niệm sở hữu công nghiệp Quyền sở hữu công nghiệp quyền tổ chức, cá nhân tài sản đối tƣợng sở hữu công nghiệp tạo nắm giữ Quyền sở hữu công nghiệp đƣợc...
 • 90
 • 292
 • 0

Thực thi quyền sở hữu trí tuệ đối với kiểu dáng công nghiệp tại Việt Nam kinh nghiệm từ một số quốc gia trên thế giới

Thực thi quyền sở hữu trí tuệ đối với kiểu dáng công nghiệp tại Việt Nam và kinh nghiệm từ một số quốc gia trên thế giới
... tích số liệu thực thi quyền SHTT KDCN Việt nam số năm qua, để thấy thực trạng thực thi quyền SHTT KDCN; phân tích quy định kinh nghiệm số quốc gia giới thực thi quyền SHTT, từ xây dựng kinh nghiệm ... lập quyền sở hữu sở hữu chủ tài sản trí tuệ phương diện thứ hai thực thi pháp luật bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ Chủ sở hữu, sở quy phạm pháp luật bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ Nhà nước ban hành, thực ... LUẬT QUỐC TẾ VỀ THỰC THI QUYỀN ĐỐI VỚI KDCN 1.1 Những vấn đề lý luận thực thi quyền SHTT KDCN 1.1.1 Quyền SHTT thực thi quyền SHTT 1.1.1.1 Quyền Sở hữu Trí tuệ: Quyền sở hữu trí tuệ tập hợp quy...
 • 130
 • 316
 • 0

Bảo hộ sở hữu trí tuệ đối với chỉ dẫn địa kinh nghiệm của một số nước thực tiễn tại việt nam

Bảo hộ sở hữu trí tuệ đối với chỉ dẫn địa lý kinh nghiệm của một số nước và thực tiễn tại việt nam
... thực tiễn, xem xét pháp luật quốc gia với pháp luật quốc tế là cần thiết bối cảnh này Vì vậy học viên mạnh dạn lựa chọn đề tài Bảo hộ sở hữu trí tuệ dẫn địa - Kinh nghiệm số nước thực ... pháp luật về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ chỉ dẫn địa lý, thực tiễn thi hành một số nước thế giới và văn pháp luật thực tiễn của Việt Nam về bảo hộ sở hữu trí tuệ Chỉ dẫn ... được bảo hộ Với quy định này đã phù hợp với Điều 24, khoản của Hiệp định TRIPS “Thỏa ước không quy định nghĩa vụ bảo hộ những chỉ dẫn địa lý không bảo hộ hoặc bị đình chỉ bảo hộ, ...
 • 110
 • 127
 • 0

Bảo hộ sở hữu trí tuệ đối với chỉ dẫn địa kinh nghiệm của một số nước thực tiễn tại việt nam

Bảo hộ sở hữu trí tuệ đối với chỉ dẫn địa lý  kinh nghiệm của một số nước và thực tiễn tại việt nam
... thực tiễn, xem xét pháp luật quốc gia với pháp luật quốc tế cần thiết bối cảnh Vì vậy học viên mạnh dạn lựa chọn đề tài Bảo hộ sở hữu trí tuệ dẫn địa - Kinh nghiệm số nước thực tiễn Việt ... luật về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ chỉ dẫn địa lý, thực tiễn thi hành ở một số nước thế giới và các văn pháp luật thực tiễn của Việt Nam về bảo hộ sở hữu trí tuệ Chỉ dẫn ... Cục Sở hữu trí tuệ (2004), Báo cáo chuyên đề Tổng quan bảo hộ tên gọi xuấ t xứ và chỉ dẫn ̣a lý , Hà Nội 14 Cục sở hữu trí tuệ (2007), Bảo hộ sở hữu trí tuệ đối với địa danh dùng...
 • 15
 • 7
 • 0

Thực thi quyền Sở hữu Trí tuệ đối với Kiểu dáng công nghiệp tại Việt Nam kinh nghiệm từ một số quốc gia trên thế giới

Thực thi quyền Sở hữu Trí tuệ đối với Kiểu dáng công nghiệp tại Việt Nam và kinh nghiệm từ một số quốc gia trên thế giới
... p ạm bả quy với quy mô t ươ mại‟‟ [15] CHƢƠNG PHÁP LUẬT CỦA MỘT SỐ NƢỚC TRÊN THẾ GIỚI VỀ THỰC THI QUYỀN SHTT ĐỐI VỚI KDCN VÀ NHỮNG KINH NGHIỆM RÚT RA ĐỐI VỚI VIỆT NAM 2.1 Pháp luật số ƣớc trê ... ệ sở u trí tuệ tro xã ội T eo từ iể tiế Việt ăm 2008, k iệm quy sở u trí tuệ ược iểu “quy tổ c ức, cá â ối với tài sả trí tuệ [38, tr.1076] Luật Sở u trí tuệ Việt Nam ăm 2005 quy ị rằ quy sở ... tác với quan bảo hộ thực thi quyền xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; Hiệu bảo hộ quy n sở h u trí tuệ ảm bảo thân chủ sở h u quy n b t hợp tác với qua bảo hộ thực thi quy n thờ với...
 • 24
 • 4
 • 0

Nâng cao hiệu quả quản thực thi quyền sở hữu trí tuệ tại tỉnh Thanh Hóa trên cơ sở liên kết các nguồn thông tin.PDF

Nâng cao hiệu quả quản lý và thực thi quyền sở hữu trí tuệ tại tỉnh Thanh Hóa trên cơ sở liên kết các nguồn thông tin.PDF
... để liên kết nguồn thông tin KH&CN quyền SHTT nhằm nâng cao hiệu quản thực thi quyền SHTT tỉnh Thanh Hóa - Đề xuất giải pháp để nâng cao hiệu quản thực thi quyền SHTT địa bàn tỉnh Thanh Hóa, ... để liên kết nguồn thông tin KH&CN nhằm nâng cao hiệu quản thực thi quyền SHTT địa bàn tỉnh Thanh Hóa? 7.2 Cần có giải pháp để nâng cao hiệu quản thực thi quyền SHTT địa bàn tỉnh Thanh Hóa? ... Cở sở luận đề tài Chương 2: Thực trạng công tác quản thực thi quyền Sở hữu trí tuệ Thanh Hoá Chương 3: Nội dung giải pháp sách nâng cao hiệu quản thực thi quyền SHTT địa bàn tỉnh Thanh...
 • 100
 • 94
 • 0

Nâng cao hiệu quả quản thực thi quyền sở hữu trí tuệ tại tỉnh Thanh Hóa trên cơ sở liên kết các nguồn thông tin tt.PDF

Nâng cao hiệu quả quản lý và thực thi quyền sở hữu trí tuệ tại tỉnh Thanh Hóa trên cơ sở liên kết các nguồn thông tin tt.PDF
... để liên kết nguồn thông tin KH&CN quyền SHTT nhằm nâng cao hiệu quản thực thi quyền SHTT tỉnh Thanh Hóa - Đề xuất giải pháp để nâng cao hiệu quản thực thi quyền SHTT địa bàn tỉnh Thanh Hóa, ... để liên kết nguồn thông tin KH&CN nhằm nâng cao hiệu quản thực thi quyền SHTT địa bàn tỉnh Thanh Hóa? 7.2 Cần có giải pháp để nâng cao hiệu quản thực thi quyền SHTT địa bàn tỉnh Thanh Hóa? ... TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN TRẦN DUY BÌNH NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ VÀ THỰC THI QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ TẠI TỈNH THANH HOÁ TRÊN CƠ SỞ LIÊN KẾT CÁC NGUỒN THÔNG TIN LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN...
 • 28
 • 77
 • 0

Thực trạng quyền sở hữu công nghiệp ở Việt Nam hiện nay

Thực trạng quyền sở hữu công nghiệp ở Việt Nam hiện nay
... I – TỔNG QUAN VỀ SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP KHÁI NIỆM Sở hữu công nghiệp khái niệm lĩnh vực pháp lý bảo hộ quyền sở hữu thành nghiên cứu triển khai áp dụng công nghiệp THIẾT KẾ BỐ TRÍ MẠCH ... DẪN NHÃN HIỆU KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP SÁNG CHẾ VÀ GIẢI PHÁP HỮU ÍCH CHỈ DẪN ĐỊA LÝ, TÊN THƯƠNG MẠI BÍ MẬT KINH DOANH II – THỰC TRẠNG QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM HIỆN NAY NHÃN HIỆU THIẾT KẾ ... thiệt hại cho doanh nghiệp người tiêu dùng KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP THỰC TRẠNG VIỆC BẢO HỘ KDCN VIỆT NAM HIỆN NAY Việt Nam đa số xử lý vi phạm kiểu dáng công nghiệp phương pháp...
 • 62
 • 512
 • 2

Báo cáo "Bước đầu đánh giá thực trạng pháp luật về thực thi quuyền sở hữu công nghiệp nhằm bảo vệ lợi ích thương mại ở Việt Nam " pdf

Báo cáo
... t Nam giai o n hi n nay", T p lu t h c s thỏng 3/2003, tr 65 (4).Xem: c Nguy n, "B o h quy n s h u trớ tu t i biờn gi i - Khụng th ch m tr n u mu n h i nh p kinh t ", Th i bỏo kinh t Vi t Nam, ... (5).Xem: on Nng, "V th c tr ng v phng h ng ti p t c hon thi n phỏp lu t v b o h quy n s h u cụng nghi p n c ta hi n nay", T p nh n c v phỏp lu t s 2/2000, tr 29 (6).Xem: Nguy n Khỏnh Ng c, "Nghiờn c ... v quỏn tri t Hi p nh thng m i Vi t M; "Gi i quy t tranh ch p v th c thi phỏp lu t" (T ng V l c ghi), Bỏo Phỏp lu t, th Hai, ngy 29/07/2002, tr Tạp chí luật học số 6/2004 ...
 • 7
 • 142
 • 0

Hỗ trợ xác lập quyền sở hữu công nghiệp pptx

Hỗ trợ xác lập quyền sở hữu công nghiệp pptx
... đến Phòng Quản lý Sở hữu trí tuệ - Sở Khoa Bước 1: học Công nghệ Bình Dương (Số 26 Huỳnh Văn Nghệ, Phường Phú Lợi, Thị xã TDM, Bình Dương) để tư vấn xác lập quyền Sở hữu công nghiệp Bước 2: Tổ ... bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp Giấy đề nghị hỗ trợ phí đăng ký (theo sách chương trình) cho Sở Khoa học Công nghệ, Mô tả bước Tên bước trực tiếp, qua đường bưu điện Sau 30 ngày Cục sở hữu trí ... nhận phí tiền mặt cá nhân, sở Hồ sơ Thành phần hồ sơ - Phiếu đăng ký tham gia chương trình Xây dựng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp; - Tờ khai có dấu hiệu nhận đơn Cục sở hữu trí tuệ Thành phần hồ...
 • 5
 • 77
 • 0

phân tích mối quan hệ giữa công ước paris hiệp định trips về bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp.

phân tích mối quan hệ giữa công ước paris và hiệp định trips về bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp.
... phạm vi bảo hộ SHCN Công ước Paris Hiệp định TRIPs Như nêu trên, khoản Điều Hiệp định TRIPs khẳng định toàn nguyên tắc bảo hộ sở hữu công nghiệp theo Công ước Paris thừa nhận Hiệp định TRIPs Đó ... quy định Công ước Paris, Hiệp định TRIPs ghi nhận việc bảo hộ theo Điều 6bis Công ước Paris Tuy nhiên, Hiệp định TRIPs phát triển quy định Công ước Paris sau: + Điều 6bis Công ước Paris bảo hộ ... hộ quyền SHCN Công ước Paris Hiệp định TRIPs a Nhãn hiệu + Phạm vi bảo hộ: Cả hiệp định TRIPs Công ước Paris quy định việc bảo hộ nhãn hiệu hàng hoá nhãn hiệu dịch vụ Theo Điều 6sexies Công ước...
 • 8
 • 113
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Lịch sử hình thành và phát triển của tổng công ty bia – rượu – nước giải khát hà nội luận văn, đồ án, đề tài tốt nghiệpFundamentals of corporate finance 10e ROSS JORDAN chap003Fundamentals of corporate finance 10e ROSS JORDAN chap004Fundamentals of corporate finance 10e ROSS JORDAN chap008BÀI PHÁT BIỂU cảm NGHĨBài tập hóa học chuyên đề điện phân dung dịchĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT (lần 3) hóa 10 năm 2016 2017 có đáp ánĐề kiểm tra học kỳ 2 hóa 10 đề chính thứcĐề kiểm tra học kỳ 2 hóa 10ĐỀ THI KSCL hóa học 10Ứng dụng phần mềm HRM nâng cao chất lượng quản lý nhân sự trong công ty cổ phần sen palace, bắc giangỨng dụng google calendars trong coongtacs lập lịch sự kiện tại trường trung học cơ sở liên sơn bắc giang64 câu trắc nghiệm ESTE trong đề thi đại học có đáp ánFundamentals of corporate finance 10e ROSS JORDAN chap012Fundamentals of corporate finance 10e ROSS JORDAN chap014Fundamentals of corporate finance 10e ROSS JORDAN chap01539 câu bài tập ôn thi hs trung bình hóa học 10Xây dựng hệ thống giám sát dựa trên giao thức SNMP cho VNPT phú bìnhXây dựng giải pháp bảo mật mạng doanh nghiệp áp dụng cho hệ thống mạng của trường đh kinh tế và quản trị kinh doanh thái nguyênXây dựng một số giải pháp bảo mật cho hệ thống mạng của công ty TNHH bigdigital việt nam sử dụng tường lửa ASA
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập