Slide bài giảng pháp luật chương 12 trách nhiệm hình sự hình phạt

slide bài giảng pháp luật đại cương vi phạm pháp luậttrách nhiệm pháp

slide bài giảng pháp luật đại cương vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý
... VI PHẠM PHÁP LUẬT VÀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ I VI PHẠM PHÁP LUẬT 1- Khái niệm vi phạm pháp luật 2- Các yếu tố cấu thành vi phạm pháp luật 3- Phân loại vi phạm pháp luật 1- Kh¸i niƯm vi ph¹m ... VPPL: 3.1- Vi phạm hình 3.2- Vi phạm hanh chinh 3.3- Vi phạm dân 3.4- Vi phạm kỷ ḷt II TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ 1- Đặc điêm của trách nhiệm pháp 2- Định nghĩa trách nhiệm pháp 3- Phân ... 2.2.2- Động mục đích Mục đích Động 2.3- Chủ thể vi phạm pháp luật * Khái niệm: CÁ NHÂN Chủ thể TỔ CHỨC MCQ Có lực trách nhiệm pháp Thực hiện hanh vi VPPL * Năng lực TNPL của chủ thê Tổ chức...
 • 25
 • 1,779
 • 2

Bài giảng Luật hình sự Việt Nam-Chương 12 TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰHÌNH PHẠT

Bài giảng Luật hình sự Việt Nam-Chương 12 TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ VÀ HÌNH PHẠT
... miễn áp dụng hình phạt người phạm tội Miễn hình phạt đặt cho trường hợp mà việc áp dụng hình phạt là: Không cần thiết; Không đạt mục đích hình phạt; Trái với nguyên tắc nhân đạo luật hình 2.2 ... miễn hình phạt QHPLHS phát sinh chấm dứt sau án áp dụng biện pháp tác động xã hội thay hình phạt TNHS chấm dứt khi: Người phạm tội chấp hành xong hình phạt; Người phạm tội miễn TNHS hình phạt; ... BLHS99 II Khái niệm mục đích hình phạt Khái niệm hình phạt Hình phạt biện pháp cưỡng chế nghiêm khắc Nhà nước nhằm tư ớc bỏ hạn chế quyền, lợi ích người phạm tội Hình phạt quy định LHS Toà án định...
 • 30
 • 303
 • 0

Slide bài giảng pháp luật đại cương

Slide bài giảng pháp luật đại cương
... pháp luật Nguồn gốc chất pháp luật  Quy phạm pháp luật  Quan hệ pháp luật  Ý thức pháp luật  Vi phạm pháp luật trách nhiệm pháp lý  Pháp chế XHCN  Nguồn gốc pháp luật Tiền đề đời pháp luật ... tố quan hệ pháp luật  Chủ thể quan hệ pháp luật Chủ thể quan hệ pháp luật bên tham gia quan hệ pháp luật có lực chủ thể, bao gồm lực pháp luật lực hành vi  Khách thể quan hệ pháp luật Là lợi ... chức Cơ cấu ý thức pháp luật Theo chủ thể Theo nội dung Theo mức độ nhận thức Tư tưởng pháp luật Tâm lý pháp luật Ý thức pháp luật cá nhân Ý thức pháp luật nhóm Ý thức pháp luật xã hội Ý thức...
 • 69
 • 1,116
 • 10

slide bài giảng pháp luật đại cương luật hôn nhân và gia đình

slide bài giảng pháp luật đại cương luật hôn nhân và gia đình
... Đònh nghóa Luật Hôn nhân & Gia đình Tổng hợp QPPL Nhà nước ban hành Điều chỉnh quan hệ nhân thân tài sản hôn nhân gia đình Đối tượng điều chỉnh Lónh vực hôn nhân gia đình Quan hệ nhân thân Quan ... VỀ LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH 1- Đònh nghóa 2- Đối tượng điều chỉnh 3- Phương pháp điều chỉnh 4- Nguồn Luật HN&GD II- MỘT SỐ CHẾ ĐỊNH CƠ BẢN 1- Kết hôn 2- Ly hôn I- MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ LUẬT ... ký kết hôn CQNN có thẩm quyền CQNN có thẩm quyền: xem xét tiến hành đăng ký theo quy đònh pháp luật 1.4- Hôn nhân trái PL cách xử lý Hôn nhân trái PL: Là hôn nhân vi phạm ĐIỀU KIỆN KẾT HÔN Cách...
 • 19
 • 3,594
 • 9

slide bài giảng pháp luật đại cương quan hệ pháp luật

slide bài giảng pháp luật đại cương quan hệ pháp luật
... điểm quan hệ pháp luật Phân loại quan hệ pháp luật 1- Đònh nghóa quan hệ pháp luật Quan hệ pháp luật quan hệ xã hội quy phạm pháp luật điều chỉnh làm cho bên tham gia có quyền nghóa vụ pháp ... Khái niệm quan hệ pháp luật II- Thành phần quan hệ pháp luật III- Các điều kiện làm phát sinh, thay đổi, chất dứt quan hệ pháp luật I- Khái niệm quan hệ pháp luật Đònh nghóa quan hệ pháp luật Đặc ... phát sinh quan hệ pháp luật lao động, quan hệ pháp luật bồi thường thiệt hại hay khơng? Tại sao? III- Các yếu tố làm phát sinh, thay đổi, chất dứt quan hệ pháp luật 1- Quy phạm pháp luật 2- Năng...
 • 24
 • 1,173
 • 2

slide bài giảng pháp luật đại cương quy phạm pháp luật xã hội chủ nghĩa

slide bài giảng pháp luật đại cương quy phạm pháp luật xã hội chủ nghĩa
... Các loại quy phạm hội QUY PHẠM ĐẠO ĐỨC QUY PHẠM TẬP QUÁN QUY PHẠM CỦA TỔ CHỨC CT-XH QUY PHẠM XÃ HỘI QUY PHẠM TÔN GIÁO QUY PHẠM PHÁP LUẬT * Cho quy phạm hội sau, xác định loại quy phạm nào? ... KHÁI NIỆM QUY PHẠM PHÁP LUẬT II- KẾT CẤU CỦA QUY PHẠM PHÁP LUẬT III- CÁCH THỨC THỂ HIỆN CẤU TRÚC CỦA QPPL TRONG MỘT ĐIỀU LUẬT IV- PHÂN LOẠI QUY PHẠM PHÁP LUẬT I- Khái niệm quy phạm pháp luật 1- ... liên quan 2- Khái niệm quy phạm pháp luật 1- CÁC KHÁI NIỆM LIÊN QUAN Quy phạm: Mang tính khn mẫu Thể ý chí người Quy tắc x Thể trật tự hợp lý hoạt động điều kiện đònh C¸c lo¹i quy ph¹m: Con ng­êi...
 • 15
 • 361
 • 0

slide bài giảng pháp luật đại cương luật dân sự

slide bài giảng pháp luật đại cương luật dân sự
... chung Luật Dân 1- Định nghĩa 2- Đối tượng điều chỉnh 3- Phương pháp điều chỉnh 4- Nguồn Luật Dân II- Một số chế định Luật Dân Đònh nghóa + Là ngành luật độc lập + Tổng hợp quy phạm pháp luật điều ... hành vi dân - Cá nhân từ đủ 18 tuổi trở lên có lực hành vi dân đầy đủ MỘT PHẦN ĐẦY ĐỦ HẠN CHẾ NĂNG LỰC HÀNH VI DÂN SỰ CỦA CÁ NHÂN MẤT KHÔNG CÓ CÁC CHẾ ĐỊNH CƠ BẢN CỦA LDS: 1) Giao dòch dân 2) ... tài sản quan hệ nhân thân giao lưu dân + Bình đẳng chủ thể tham gia 2.Đối tượng điều chỉnh LDS LDS điều chỉnh quan hệ tài sản quan hệ nhân thân giao lưu dân DÂN SỰ QH TÀI SẢN QH NHÂN THÂN HÔN NHÂN...
 • 15
 • 1,074
 • 0

slide bài giảng pháp luật đại cương luật hành chính

slide bài giảng pháp luật đại cương luật hành chính
... ngành luật hệ thống pháp luật Việt Nam-Khoa NN&PL Học viện CTQG Hồ Chí Minh-Nxb LLCT, Hà nội, 2004; 2) Đề cương giảng Nhà nước pháp luật -Khoa NN&PL Học viện CT KV II; 3) Giáo trình Luật Hiến pháp ... lại 1.3- Hệ thống Luật Hành Phần chung Luật Hành Phần riêng Những vấn đề chung Luật Hành - Nguyên tắc, hình thức, phương pháp QLHCNN - Quyết đònh, thủ tục hành Phần - Cơ quan hành nhà nước chung ... v.v 1.4- Đònh nghóa Luật Hành Ngành luật độc lập hệ thống pháp luật Việt nam LUẬT HÀNH CHÍNH Gồm QPPL điều chỉnh quan hệ XH phát sinh lónh vực quản lý HCNN IV- Xử lý vi phạm hành 4.1- Các nguyên...
 • 20
 • 1,230
 • 11

slide bài giảng pháp luật đại cương luật hình sự

slide bài giảng pháp luật đại cương luật hình sự
... nhất) 4- Nguồn Luật Hình • HIẾN PHÁP Một số Bộ luật, Luật có liên quan BỘ LUẬT HÌNH SỰ Một số Bộ luật, 1999 Luật có liên quan CÁC VB HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT, BỘ LUẬT VÀ CÁC VB DƯỚI LUẬT CĨ LIÊN ... Bộ luật Hình I- Một số vấn đề chung Luật Hình Định nghĩa Là ngành luật độc lập hệ thống pháp luật Việt Nam LUẬT HÌNH SỰ Tổng hợp QPPL xác định HV nguy hiểm cho XH bị coi tội phạm Quy định hình ... số vấn đề chung Luật Hình • 1- Định nghĩa Luật Hình • 2- Đối tượng điều chỉnh • 3- Phương pháp điều chỉnh • 4- Nguồn Luật Hình II- Một số chế định Luật Hình • 5- Tội phạm • 6- Hình phạt III- Một...
 • 18
 • 1,334
 • 4

SLIDE BÀI GIẢNG PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG

SLIDE BÀI GIẢNG PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG
... Nam BÀI 4: HỆ THỐNG PHÁP LUẬT VÀ QUY PHẠM PHÁP LUẬT I II Hệ thống pháp luật Quy phạm pháp luật BÀI 5: QUAN HỆ PHÁP LUẬT I II III Khái niệm, đặc điểm quan hệ pháp luật Thành phần quan hệ pháp luật ... kiện pháp lý BÀI 6: THỰC HIỆN PHÁP LUẬT – VI PHẠM PHÁP LUẬT – TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ I II III Thực pháp luật Vi phạm pháp luật Trách nhiệm pháp lý BÀI 7: PHÁP CHẾ XHCN – NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN I II Pháp ... CỦA PHÁP LUẬT I II III IV V VI Nguồn gốc, khái niệm pháp luật Bản chất pháp luật Thuộc tính pháp luật Chức năng, vai trò pháp luật Mối quan hệ pháp luật với tượng xã hội khác Kiểu hình thức pháp...
 • 153
 • 452
 • 0

pháp luật đại cương... trách nhiệm hình sự đối với tuổi vị thành niên

pháp luật đại cương... trách nhiệm hình sự đối với tuổi vị thành niên
... đánh tuổi vị thành niên để trưởng thành dễ dàng từ bỏ tệ nạn 1.4 Hình phạt miễn giảm trách nhiệm hình với người chưa vị thành niên: Khái niệm miễn trách nhiệm hình sự: Cũng chế định quan trọng luật ... chịu trách nhiệm hình Trong nhiều trường hợp, theo quy định pháp luật hình sự, người phạm tội không bị buộc phải chịu trách nhiệm hình Do vậy, đồng nghĩa vụ phải chịu trách nhiệm hình với trách nhiệm ... thành tội phạm nên họ chịu trách nhiệm hình (loại trừ trách nhiệm hình sự) Người từ đủ 14 tuổi trở lên chưa đủ 16 tuổi coi người chưa có lực trách nhiệm hình đầy đủ họ phải chịu trách nhiệm hình...
 • 22
 • 116
 • 0

Bài giảng pháp luật đại cương chương 3 thực hiện pháp luật, vi phạm pháp luật, trách nhiệm pháp

Bài giảng pháp luật đại cương  chương 3 thực hiện pháp luật, vi phạm pháp luật, trách nhiệm pháp lý
... hnh vi l trỏi PL thỡ bao gi cng xõm hi ti QHXH c PL bo v 3. 2.2 .3 Ch th thc hin hnh vi trỏi PL ú phi cú li Li l thỏi tõm ca ch th i vi hnh vi trỏi PL m mỡnh ó thc hin v i vi hu qu t hnh vi ... VPPL VPPL hỡnh s VPPL hnh chớnh VPPL dõn s Vi phm k lut 3. 3 Trỏch nhim phỏp 3. 3.1 Khỏi nim, c im 3. 3.1.1 Khỏi nim L mt loi QHPL c bit gia NN vi ch th VPPL Trong ú ch th VPPL phi gỏnh chu ... hin PL 3. 1.2 .3 S dng PL L hỡnh thc ch th dựng PL nh mt cụng c hin thc hoỏ cỏc quyn v li ớch ca mỡnh (Chủ thể thực hành vi mà PL cho phép) QPPL cho phộp 3. 1.2 Bn hỡnh thc thc hin PL 3. 1.2 .3 S...
 • 25
 • 108
 • 0

Bài giảng pháp luật đại cương (TS lê minh toàn) chương 3 vi phạm pháp luật, trách nhiệm pháppháp chế xã hội chủ nghĩa

Bài giảng pháp luật đại cương (TS lê minh toàn)  chương 3 vi phạm pháp luật, trách nhiệm pháp lý pháp chế xã hội chủ nghĩa
... nhiệm pháp Vi phạm pháp luật Vi phạm pháp luật khác Tội phạm Vi phạm hình Trách nhiệm hình Vi phạm hành Trách nhiệm hành Vi phạm kỷ luật Trách nhiệm kỷ luật Vi phạm dân Vi phạm công vụ Trách nhiệm ... Chương III VI PHẠM PHÁP LUẬT, TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ, PHÁP CHẾ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA I Vi phạm pháp luật Vi phạm pháp luật - Vi phạm pháp luật hành vi cá nhân tổ chức cụ thể, ... dân Trách nhiệm công vụ III PHÁP CHẾ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Khái niệm pháp chế hội chủ nghĩa a) Pháp chế hội chủ nghĩa nguyên tắc tổ chức hoạt động máy nhà nước hội chủ nghĩa b) Pháp chế hội...
 • 13
 • 69
 • 0

bài giảng pháp luật ngân hàng chương 5 - ts. phan thị thành dương

bài giảng pháp luật ngân hàng chương 5 - ts. phan thị thành dương
... Chƣơng 5: Pháp luật tín dụng ngân hàng I Khái quát tín dụng ngân hàng II Chế độ pháp lý hoạt động cho vay bảo đảm tiền vay III Chế độ pháp lý hình thứ tín dụng ngân hàng khác I Khái quát tín dụng ngân ... tín dụng ngân hàng a) b) c) d) Khái niệm đặc điểm Trình tự ký kết Hợp đồng tín dụng ngân hàng Nội dung Hợp đồng tín dụng ngân hàng Giải tranh chấp phát sinh từ hợp đồng tín dụng ngân hàng 29 a) ... loại tín dụng: - Căn vào chủ thể tham gia vào quan hệ tín dụng - Căn vào thời hạn tín dụng - Căn vào mục đích sử dụng vốn vay - Căn vào mức độ tín nhiệm a) Khái niệm tín dụng ngân hàng: • • Theo...
 • 113
 • 307
 • 2

bài giảng pháp luật ngân hàng chương 1 - ts. phan thị thành dương

bài giảng pháp luật ngân hàng chương 1 - ts. phan thị thành dương
... động ngân hàng theo luật thành văn số nƣớc: - Phương pháp 1: Liệt kê hoạt động, nghiệp vụ cụ thể hoạt động ngân hàng Luật ngành tín dụng CHLB Đức 21/ 12 /19 94; Luật ngân hàng Ba Lan 31/ 1 /19 89; Luật ... dụng: tiền đề đời NH  Ví dụ: Ngân hàng Genoa 14 07, Ngân hàng Vơnidơ 15 84 (Itali); Ngân hàng Amsterđam 16 09 (Hà Lan), Ngân hàng Hambuốc 16 19 (Đức), … 10 Giai đoạn hình thành NH đầu tiên:  Đặc điểm: ... 0 ,1 tỷ đồng Công ty tài 500 tỷ đồng Công ty cho thuê tài 15 0 tỷ đồng 41 II KHÁI QUÁT VỀ PHÁP LUẬT NGÂN HÀNG Khái niệm Luật ngân hàng Đối tượng điều chỉnh Luật ngân hàng Phương pháp điều chỉnh Luật...
 • 58
 • 295
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: slide bài giảng pháp luật kinh tếslide bài giảng pháp luật đại cươngbài giảng pháp luật đại cương chương 1bài giảng pháp luật đại cươngbài giảng pháp luật doanh nghiệpbài giảng pháp luật lao độngbài giảng pháp luật về đầu tưbài giảng pháp luật nhà nước đại cươngbài giảng pháp luật kinh tếbài giảng pháp luật tài chính doanh nghiệpbài giảng pháp luật về phá sản doanh nghiệpbài giảng pháp luật tài nguyên và môi trườngbài giảng pháp luật hợp đồngbài giảng pháp luật về hợp đồng trong kinh doanhbài giảng pháp luật về hợp đồngẢnh hưởng của các khu công nghiệp đến đời sống hộ nông dân ở huyện Phổ yên tỉnh Thái nguyênCác phác đồ phối hợp thuốc không sử dụng metformin cho người bệnh đái tháo đường typ 2Tìm hiểu mạng không dây và phát triển dịch vụ trên mạng không dâySử dụng kháng sinh trong điều trị một số bệnh nhiễm khuẩn ở phụ nữ mang thaiChính tả hiệu danh tiếng việtMÁY NÉN VÀ HỆ THỒNGBusiness analysis techniques 72 essential tools for successNghiên cứu tổng hợp hydrotalcit đa thành phần cho phản ứng decacboxyl hóa dầu dừa nhằm chế tạo nhiên liệu kerosen xanh (TT)ĐẢNG bộ HUYỆN BÌNH lục (hà NAM) LÃNH đạo xây DỰNG NÔNG THÔN mới từ năm 2008 đến năm 2014NGHIÊN cứu điều KIỆN tự NHIÊN và tài NGUYÊN THIÊN NHIÊN PHỤC vụ PHÁT TRIỂN bền VỮNG HUYỆN đảo KIÊN hải, TỈNH KIÊN GIANGCÁC BIỆN PHÁP GIÚP đỡ học SINH yếu kém TOÁN lớp 10 TRUNG học PHỔ THÔNGNGHIÊN cứu sự PHÁT TRIỂN và PHÂN bố NGÀNH THỦY sản ở THÀNH PHỐ hà nội”KỸ NĂNG CHĂM sóc tâm lý học SINH của GIÁO VIÊN TRUNG học cơ sởPHÁT TRIỂN LÀNG NGHỀ mộc ở HUYỆN ĐAN PHƯỢNG, THÀNH PHỐ hà nộiGiải pháp hoàn thiên hoạt động tài trợ Tiền mặt tại MB Ba ĐìnhGiải pháp nâng cao hiệu quả thanh toán LC tại MSB sở giao dịchTăng cường quản lý và sd vốn ODA của Cộng Hòa LB đức trong dự án bảo vệ và quản lý tổng hợp cá hệ sinh thái rừng thuộc các tính quảng nam, kon tum và gia laiThu hút vốn FDI vào lĩnh vực giáo dục thực trạng và giải phápQUẢN lý HOẠT ĐỘNG dạy học môn TIẾNG ANH tại TRƯỜNG TRUNG cấp văn hóa NGHỆ THUẬT NAM ĐỊNH đáp ỨNG yêu cầu NĂNG lực NGOẠI NGỮHOÀN THIệN CÔNG tác ĐÁNH GIÁ nội bộ tại CÔNG TY PHầN mềm VNPT
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập