KIEM TRA HOC KI i HOA 11 1314

de kiem tra hoc ki I hoa 11 NC

de kiem tra hoc ki I hoa 11 NC
... Sở giáo dục & đào tạo hà n i Trờng THPT phú xuyên a Ki m tra học kỳ i Môn hoá Lớp 11 - nc Họ tên : Lớp i m : (Đề 2) Phần 1: Trắc nghiệm khách quan) Câu 1: Dung dịch ... CH3COONa C Bằng D Không xác định Câu 4: t0 thờng, N2 phản ứng trực tiếp v i kim lo i cho d i đây? A Rb B K C Na D Li Câu 5: Khi cho 0,1 mol P2O5 vào 250 ml dd NaOH 1,2M thu đợc dd chứa chất tan ... Cho oxit sau : FeO, CuO, MgO, Al 2O3, PbO Khí CO khử đợc oxit thành kim lo i to cao? A FeO, CuO, MgO, Al2O3, PbO C FeO, CuO, PbO B FeO, CuO, Al2O3, PbO D FeO, CuO Phần II: Tự luận Câu 11: dd...
 • 4
 • 197
 • 6

ĐỀ Kiểm tra hoc ki I hoá học 11

ĐỀ Kiểm tra hoc ki I hoá học 11
... 3,36 lít khí NO (đktc) a, Tính phần trăm theo kh i lượng kim lo i hỗn hợp đầu ? b, Tính số mol HNO3 phản ứng ? c, Khi cô cạn dung dịch A thu gam mu i khan ? Câu 3: Đốt cháy hoàn toàn 0,42g hợp chất ... dd nước v i dư thấy kh i lượng bình tăng 1,86g đồng th i xuất 3g kết tủa Mặt khác hoá lượng chất X ngư i ta thu thể tích 2/5 thể tích khí N2 đk t0 áp suất a, Xác định CTPT c X b, Viết CTCT đồng ... Câu 1: Cho chất sau tác dụng v i đ i một: HCl, Ba(OH)2, Na2SO4, KHCO3, Al(OH)3, BaCl2 Viết pthh xảy dạng phân tử ion rút gọn (nếu có) Câu 2: Hòa tan hoàn toàn 4,95 gam...
 • 2
 • 134
 • 0

KIỂM TRA HỌC I (10-11) Môn HÓA KHỐI 12 pdf

KIỂM TRA HỌC KÌ I (10-11) Môn HÓA KHỐI 12 pdf
... Câu 12 : A C Câu 13 : A Câu 14 : A Câu 15 : Quỏ trỡnh iu ch t no di õy l quỏ trỡnh trựng hp ? T nitron(t olon) t acrilonitrin T nilon-6,6 t hexametilendiamin v axit adipic T lapsan t etylenglicol ... Z X l : Cho : Na = 23 ; N = 14 ; O = 16 ; C = 12 ; H = A Axit -aminopropionic B Axit -aminopropionic C Axit aminoaxetic D Axit -aminoglutaric Câu 21 : Dung dch cht no sau õy khụng lm chuyn ... du m, ng thc vt tinh ch anilin t hn hp phenol, anilin, benzen cỏch thc hin no di õy l ỳng: Hũa tan dung dch NaOH d, chit ly phn tan Thi CO2 d vo phn tan s c anilin tinh khit Dựng dung dch NaOH...
 • 5
 • 75
 • 0

de kiem tra hoc ki I - lop 11- 2008

de kiem tra hoc ki I - lop 11- 2008
... độ dòng i n qua mạch qua i n trở c Tính hiệu i n hai đầu i n trở i n trở d Tính hiệu i n hai i m M N Muốn đo hiệu i n UMN cực dơng vôn kế Ph i mắc vào i m nào? M R5 N R4 + - R3 E,r ... Phần II: B i tập tự luận(7 i m) Câu 1: (3 i m) Một tụ i n phẳng không khí có i n dung 1000 pF khoảng cách hai d = 1mm Tích i n cho tụ d i hiệu i n 60 V a Tính i n tích tụ i n cờng độ i n ... i n trờng tụ i n b Sau đó, ngắt tụ i n kh i nguồn i n thay đ i khoảng cách d hai H i ta tốn công, tăng hay giảm d? Câu : (4 i m) R2 R1 Cho mạch i n có sơ đồ nh hình vẽ Cho biết: E= 40 V,...
 • 2
 • 669
 • 4

kiem tra hoc ki I lop 11

kiem tra hoc ki I lop 11
... D KCl Câu 20: Cho 5,1 gam hỗn hợp bột kim lo i Al Mg tác dụng hết v i axit HNO3 nhiệt độ phòng, thu đợc 4,48 (lit) khí màu nâu đỏ(đktc) Kh i lợng kim lo i Al v Mg hỗn hợp đầu : A 2,7g v 2,4 g ... 3,9g v 1,2g C 2,4g v 2,7g D 4,1g v 1,0g Phần II: Tự luận ( i m) Phân tích chất hữu A đợc số liệu sau: 51,3% C; 9,4%H ; 12%N; 27,3%O Tỉ kh i A so v i không khí 4,034.Tìm công thức phân tử A ? ... [OH] = 108 D pH = ; [OH] = 1 011 Câu 17:Đốt cháy 4,65g P oxi d, sản phẩm tạo thành hoà tan 100g H2O đợc dung dịch có C% A.16,8% B.14,6% C.12,8% D.20% Câu 18: Có thể phân biệt dd: (NH4)2SO4, NH4Cl,...
 • 2
 • 210
 • 0

kiem tra hoc ki I hoa 10

kiem tra hoc ki I hoa 10
... nhóm IIA tác dụng vừa đủ v i dd HCl thu 0,95g mu i Tên kim lo i oxít : A*/ Magie B./ Caxi C./Beri C./ Bari Câu 16: Chọn phát biểu Liên kết cộng hóa trị : A./ Liên kết phi kim v i B./ Liên kết ... Những oxit có liên kết ion : A./ Na2O, MgO, P2O5 B*./ Na2O, MgO, Al2O3 C./ Al2O3, P2O5, SO3 D./ Al2O3, P2O5, Cl2O7 Câu 18 : Chọn câu Cho 1,2 gam kim lọai nhóm IIA tác dụng hết v i nước gi i phóng ... thay đ i số oxi hóa B./ Phản ứng oxi hóa khử phản ứng trình oxi hóa trình khử không diễn đồng th i C./ Phản ứng oxi hóa khử phản ứng tất nguyên tử tham gia phản ứng ph i thay đ i số oxi hóa D*./...
 • 6
 • 98
 • 0

Đề kiểm tra học I Tin 11

Đề kiểm tra học kì I Tin 11
... Readln; End H i: Giá trị S sau thực chơng trình là: Câu 2: Cho chơng trình tính n! nh sau: Program Giai_thua; Var n, i: boolean; gt: longint; Begin Readln( Nhap n); Write(n); Gt:=0; For i: =1 to n ... Readln( Nhap n); Write(n); Gt:=0; For i: =1 to n gt:=gt + 1; Write( Giai thua la: ,S); Readln; End Đây chơng trình sai Hãy sửa l i cho Câu 3: Viết chơng trình tính T = 2.4.6.8 20 ... Không sử dụng t i liệu ! ...
 • 2
 • 171
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA HỌC I lop 11 NC

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I lop 11 NC
... B i 1: Có chất sau: m i quan hệ chúng Viết phương trình phản ứng B i 2: Hãy nhận biết dung dịch sau: gọn có B i 3: Cho 6,24 g hỗn hợp gồm (đktc) Viết phương trình ion rút phản ứng vừa đủ v i ... ml dung dịch là: A B v i 100 ml dung dịch C pH dung dịch sau trộn D Câu 10: Dãy chất sau có pH > ? A B C D Câu 11: Phản ứng hóa học sau v i M A : B C Câu 12: D phản ứng v i tất chất dãy sau cho ... vừa đủ v i 1,4 lít dung dịch a) Viết phương trình phản ứng xảy b) Tính % kh i lượng chất hỗn hợp c) Tính nồng độ mol dung dịch Hãy lập dãy chuyển hóa biểu diễn Cho: H = 1, Cu = 64, Fe = 56,...
 • 2
 • 214
 • 1

=Ma trận Đề=ĐA Kiểm tra học I=10-11

=Ma trận Đề=ĐA Kiểm tra học kì I=10-11
... thẳng thứ song song với nhau) 4.Củng cố : -Thu đếm số lượng HS có mặt - Nhận xét kiểm tra Dặn HS: -Ơn lại kiến thức học -Xem chuẩn bị tiết 35 Mặt phẳng toạ độ (0,25đ) ...
 • 4
 • 133
 • 0

Đề kiểm tra học I hóa 9 NEW

Đề kiểm tra học kì I hóa 9 NEW
... a)Hãy biện luận sản phẩm sau phản ứng? b)Tính kh i lượng mu i tạo thành sau phản ứng? II.ĐÁP ÁN: ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA( Đề 1) Năm học: 20 09- 2010 Môn: HOÁ HỌC I. CÂU H I TRẮC NGHIỆM: Câu Câu D B 0,5 i m ... 0,5 i m Câu Câu D A 0,5 i m 0,5 i m Câu Câu C D 0,5 i m 0,5 i m II.CÂU H I TỰ LUẬN: Câu 1: HCl dd A NaCl Tan x Na2CO3 ↑+dd A Tan BaCO3 ↑+dd B Vẩn đục BaSO4 Không tan x 0,5 i m 0,5 i m → ... phương trình hoá học viết sai t A CuO + H2  Cu + H2O C Na2CO3 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + 2NaOH → t t B Fe2O3 + 3CO  2Fe + 3CO2↑ D Cu + H2O  Cu(OH)2↓ → → 0 0 0 II.CÂU H I TỰ LUẬN:(7 i m) Câu 1: Chỉ...
 • 4
 • 155
 • 3

Kiểm tra học 1 Hóa 11 cơ bản

Kiểm tra học kì 1 Hóa 11 cơ bản
... Hòa tan 0 ,1 mol Cu kim loại 12 0 ml dung dịch X gồm HNO3 1M H2SO4 0,5M Sau phản ứng kết thúc thu V lít khí NO (đktc).Tính V? Fe = 56; Al = 27; N =14 ; H =1; O= 16 ; Cu= 64; Mg=24;Na=23; P= 31; Pb=207 ... Mg, C, F2, KOH D O2, F2, HCl, KOH Câu 14 Nhiệt phân 3,76 g Cu(NO3)2 thu 2,68 g chất rắn Hiệu suất phản ứng : (Cu=64;N =14 ;O =16 ) A 50% B 45% C 40% D 60% Câu 15 Cho dung dịch muối sau: X : KCl X2 ... LUẬN(40 phút) Câu 1: (2điểm)Thực dãy chuyển hóa ( ghi rõ điều kiện có) đánh số HCOOH  CO  CO2  Ca(HCO3)2  CaCO3 → → → → ↑ H3PO4 ¬  HNO3  AgNO3  O2  → → Câu 2: (1, 25 điểm) : Trộn...
 • 2
 • 159
 • 1

Đề kiểm tra học I 10-11

Đề kiểm tra học kì I 10-11
... 10: i m - Tuyệt đ i không ch i đùa gần ao hồ sông su i - Giếng nước ph i có thành cao, nắp đậy - Chấp hành tốt quy định tàu thuyền… - Chỉ tập b i b i có ngư i lớn phương tiện cứu hộ Câu 11: i m ... Để phòng tránh tai nạn nước sống hàng ngày , ta không nên làm i u gì? 11.Các tiêu chuẩn nước gì? Trường TH Khánh Nhạc A HƯỚNG DÂN CHẤM KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CU I HỌC KÌ MÔN KHOA HỌC LỚP Từ câu đến ... MÔN KHOA HỌC LỚP Từ câu đến câu câu cho 0.5 i m (Tổng i m) Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án B D D A D C Câu học sinh i n y cho 0.5 i m (Tổng i m) Câu Nước thể khí bay ngưng tụ Nước thể lỏng...
 • 3
 • 152
 • 0

kiểm tra hoc I 10,11,12

dê kiểm tra hoc kì I 10,11,12
... nụng nghip: xut hin cỏc trang tri TBCN, cụng nhõn nụng nghip (0,5) - Trong thng nghip: xut hin cỏc cụng ti thng mi (0,25) * Xó hi bin i (0,5) Xut hin giai cp mi: ch ngõn hng, ch xng -> giai cp TS ... thut * í ngha: (0,5) Xó hi n nh, kinh t phỏt trin, hoỏ cú nhiu thnh tu mi, t nc thnh vng IV Cng c: GV yờu cu hc sinh dũ bi Thu bi kim tra V Dn dũ: Son trc bi 13: Vit Nam thi nguyờn thy ... im) - Nho giỏo: + Gi vai trũ quan trng, ngi xng l Khng t Nho giỏo l cụng c sc bộn phc v cho nh nc (0,5) + V sau, bo th, li thi v kỡm hóm s phỏt trin ca xó hi (0,5 im) - Pht giỏo: thnh hnh thi...
 • 4
 • 146
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: kiểm tra học kì 2 hóa 11đề kiểm tra học kì 2 hóa 11đề kiểm tra học kì 2 hóa 11 cơ bảnđề kiểm tra học kì 1 hóa 11 cơ bảnđề kiểm tra học kì 1 hóa 11 nâng caođề kiểm tra học kì 1 hóa 11đề kiểm tra học kì i tin 11đề kiểm tra học kì i hóa 9đề kiểm tra học kì 1 hóa 11 trắc nghiệmđề kiểm tra học kì i hóa 9 có ma trậnkiểm tra học kì 1 hóa 11đề kiểm tra học kì 2 hóa 11 nâng caođề kiểm tra học kì i hóa 12tong hop de kiem tra hoc ki 2 hoa 11 co dap anđề kiểm tra học kì i môn hóa lớp 11phát triển cộng đồng vấn đề ô nhiễm môi trườngĐề tài NCKH cấp Bộ Nghiên cứu xây dựng định hướng chiến lược về cơ cấu sản phẩm hàng xuất khẩu của Việt Nam tới thị trường EU đến năm 2010Đề tài NCKH cấp Bộ Tác động của Hiệp định thương mại tự do ASEAN - Hàn Quốc (AKFTA) tới quan hệ thương mại Việt Nam - Hàn QuốcĐề tài Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến mối quan hệ phức hợp giữa các chính sách quản lý vốn và khẩu vị rủi ro của ngân hàngĐề tài Nghiên cứu chẩn đoán và xử trí chửa ngoài tử cung năm 2008 và năm 2003 tại bệnh viện Phụ sản Trung ươngĐề tài Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả phẫu thuật vá nhĩ của viêm tai giữa mạn tínhĐề tài nghiên cứu khoa học Nghiên cứu khả năng sử dụng chỉ số tổ hợp sinh học Ibi để đánh giá chất lượng môi trường nước hạ lưu sông Thu Bồn, tỉnh Quảng NamĐề tài Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng Sử dụng thiết bị Hi_Class trong việc giảng dạy Tin học 10 nhằm nâng cao hứng thú học cho học sinhĐề tài nghiên cứu khoa học Vấn đề điểm vỡ cấu trúc và bằng chứng thực nghiệm về mối quan hệ dài hạn giữa tỷ giá thực và lãi suất thực ở Việt Nam và một số quốc gia Châu ÁĐề tài nghiên cứu khoa học Xác định bệnh do trùng bào tử sợi (Myxosporea) gây ra ở cá chẽm Lates calcarifer(Bloch, 1790) giai đoạn giống và thử nghiệm phương pháp chữa trịĐề tài Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật PCR – RFLP xác định kiểu gene của vi rút viêm gan BĐề tài Nghiên cứu và thiết kế máy chẻ tre công nghiệpĐề tài nhập môn Tìm hiểu về công nghệ sạc không dâyĐề tài Phân tích báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Dược phẩm ImexpharmĐề tài Phân tích thiết kế hệ thống quản lý thiết bị của khoa công nghệ thông tinĐề tài Phát huy nghệ thuật sơn mài truyền thống Bình Dương (từ năm 1986 đến nay)Đề tài Phẫu thuật nội soi cắt lách trong điều trị nang láchĐề tài Phép biện chứng về mối liên hệ phổ biến và vận dụng phân tích mối liên hệ giữa tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường sinh tháiĐề tài Quản lý trang wed tìm kiếm nhà trọĐề tài Quản lý trung tâm giới thiệu việc làm
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập