KIEM TRA HOC KI i HOA 11 1314

de kiem tra hoc ki I hoa 11 NC

de kiem tra hoc ki I hoa 11 NC
... Sở giáo dục & đào tạo hà n i Trờng THPT phú xuyên a Ki m tra học kỳ i Môn hoá Lớp 11 - nc Họ tên : Lớp i m : (Đề 2) Phần 1: Trắc nghiệm khách quan) Câu 1: Dung dịch ... CH3COONa C Bằng D Không xác định Câu 4: t0 thờng, N2 phản ứng trực tiếp v i kim lo i cho d i đây? A Rb B K C Na D Li Câu 5: Khi cho 0,1 mol P2O5 vào 250 ml dd NaOH 1,2M thu đợc dd chứa chất tan ... Cho oxit sau : FeO, CuO, MgO, Al 2O3, PbO Khí CO khử đợc oxit thành kim lo i to cao? A FeO, CuO, MgO, Al2O3, PbO C FeO, CuO, PbO B FeO, CuO, Al2O3, PbO D FeO, CuO Phần II: Tự luận Câu 11: dd...
 • 4
 • 176
 • 3

ĐỀ Kiểm tra hoc ki I hoá học 11

ĐỀ Kiểm tra hoc ki I hoá học 11
... 3,36 lít khí NO (đktc) a, Tính phần trăm theo kh i lượng kim lo i hỗn hợp đầu ? b, Tính số mol HNO3 phản ứng ? c, Khi cô cạn dung dịch A thu gam mu i khan ? Câu 3: Đốt cháy hoàn toàn 0,42g hợp chất ... dd nước v i dư thấy kh i lượng bình tăng 1,86g đồng th i xuất 3g kết tủa Mặt khác hoá lượng chất X ngư i ta thu thể tích 2/5 thể tích khí N2 đk t0 áp suất a, Xác định CTPT c X b, Viết CTCT đồng ... Câu 1: Cho chất sau tác dụng v i đ i một: HCl, Ba(OH)2, Na2SO4, KHCO3, Al(OH)3, BaCl2 Viết pthh xảy dạng phân tử ion rút gọn (nếu có) Câu 2: Hòa tan hoàn toàn 4,95 gam...
 • 2
 • 111
 • 0

KIỂM TRA HỌC I (10-11) Môn HÓA KHỐI 12 pdf

KIỂM TRA HỌC KÌ I (10-11) Môn HÓA KHỐI 12 pdf
... Câu 12 : A C Câu 13 : A Câu 14 : A Câu 15 : Quỏ trỡnh iu ch t no di õy l quỏ trỡnh trựng hp ? T nitron(t olon) t acrilonitrin T nilon-6,6 t hexametilendiamin v axit adipic T lapsan t etylenglicol ... Z X l : Cho : Na = 23 ; N = 14 ; O = 16 ; C = 12 ; H = A Axit -aminopropionic B Axit -aminopropionic C Axit aminoaxetic D Axit -aminoglutaric Câu 21 : Dung dch cht no sau õy khụng lm chuyn ... du m, ng thc vt tinh ch anilin t hn hp phenol, anilin, benzen cỏch thc hin no di õy l ỳng: Hũa tan dung dch NaOH d, chit ly phn tan Thi CO2 d vo phn tan s c anilin tinh khit Dựng dung dch NaOH...
 • 5
 • 63
 • 0

de kiem tra hoc ki I - lop 11- 2008

de kiem tra hoc ki I - lop 11- 2008
... độ dòng i n qua mạch qua i n trở c Tính hiệu i n hai đầu i n trở i n trở d Tính hiệu i n hai i m M N Muốn đo hiệu i n UMN cực dơng vôn kế Ph i mắc vào i m nào? M R5 N R4 + - R3 E,r ... Phần II: B i tập tự luận(7 i m) Câu 1: (3 i m) Một tụ i n phẳng không khí có i n dung 1000 pF khoảng cách hai d = 1mm Tích i n cho tụ d i hiệu i n 60 V a Tính i n tích tụ i n cờng độ i n ... i n trờng tụ i n b Sau đó, ngắt tụ i n kh i nguồn i n thay đ i khoảng cách d hai H i ta tốn công, tăng hay giảm d? Câu : (4 i m) R2 R1 Cho mạch i n có sơ đồ nh hình vẽ Cho biết: E= 40 V,...
 • 2
 • 638
 • 4

kiem tra hoc ki I lop 11

kiem tra hoc ki I lop 11
... D KCl Câu 20: Cho 5,1 gam hỗn hợp bột kim lo i Al Mg tác dụng hết v i axit HNO3 nhiệt độ phòng, thu đợc 4,48 (lit) khí màu nâu đỏ(đktc) Kh i lợng kim lo i Al v Mg hỗn hợp đầu : A 2,7g v 2,4 g ... 3,9g v 1,2g C 2,4g v 2,7g D 4,1g v 1,0g Phần II: Tự luận ( i m) Phân tích chất hữu A đợc số liệu sau: 51,3% C; 9,4%H ; 12%N; 27,3%O Tỉ kh i A so v i không khí 4,034.Tìm công thức phân tử A ? ... [OH] = 108 D pH = ; [OH] = 1 011 Câu 17:Đốt cháy 4,65g P oxi d, sản phẩm tạo thành hoà tan 100g H2O đợc dung dịch có C% A.16,8% B.14,6% C.12,8% D.20% Câu 18: Có thể phân biệt dd: (NH4)2SO4, NH4Cl,...
 • 2
 • 187
 • 0

kiem tra hoc ki I hoa 10

kiem tra hoc ki I hoa 10
... nhóm IIA tác dụng vừa đủ v i dd HCl thu 0,95g mu i Tên kim lo i oxít : A*/ Magie B./ Caxi C./Beri C./ Bari Câu 16: Chọn phát biểu Liên kết cộng hóa trị : A./ Liên kết phi kim v i B./ Liên kết ... Những oxit có liên kết ion : A./ Na2O, MgO, P2O5 B*./ Na2O, MgO, Al2O3 C./ Al2O3, P2O5, SO3 D./ Al2O3, P2O5, Cl2O7 Câu 18 : Chọn câu Cho 1,2 gam kim lọai nhóm IIA tác dụng hết v i nước gi i phóng ... thay đ i số oxi hóa B./ Phản ứng oxi hóa khử phản ứng trình oxi hóa trình khử không diễn đồng th i C./ Phản ứng oxi hóa khử phản ứng tất nguyên tử tham gia phản ứng ph i thay đ i số oxi hóa D*./...
 • 6
 • 80
 • 0

Đề kiểm tra học I Tin 11

Đề kiểm tra học kì I Tin 11
... Readln; End H i: Giá trị S sau thực chơng trình là: Câu 2: Cho chơng trình tính n! nh sau: Program Giai_thua; Var n, i: boolean; gt: longint; Begin Readln( Nhap n); Write(n); Gt:=0; For i: =1 to n ... Readln( Nhap n); Write(n); Gt:=0; For i: =1 to n gt:=gt + 1; Write( Giai thua la: ,S); Readln; End Đây chơng trình sai Hãy sửa l i cho Câu 3: Viết chơng trình tính T = 2.4.6.8 20 ... Không sử dụng t i liệu ! ...
 • 2
 • 147
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA HỌC I lop 11 NC

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I lop 11 NC
... B i 1: Có chất sau: m i quan hệ chúng Viết phương trình phản ứng B i 2: Hãy nhận biết dung dịch sau: gọn có B i 3: Cho 6,24 g hỗn hợp gồm (đktc) Viết phương trình ion rút phản ứng vừa đủ v i ... ml dung dịch là: A B v i 100 ml dung dịch C pH dung dịch sau trộn D Câu 10: Dãy chất sau có pH > ? A B C D Câu 11: Phản ứng hóa học sau v i M A : B C Câu 12: D phản ứng v i tất chất dãy sau cho ... vừa đủ v i 1,4 lít dung dịch a) Viết phương trình phản ứng xảy b) Tính % kh i lượng chất hỗn hợp c) Tính nồng độ mol dung dịch Hãy lập dãy chuyển hóa biểu diễn Cho: H = 1, Cu = 64, Fe = 56,...
 • 2
 • 193
 • 1

=Ma trận Đề=ĐA Kiểm tra học I=10-11

=Ma trận Đề=ĐA Kiểm tra học kì I=10-11
... thẳng thứ song song với nhau) 4.Củng cố : -Thu đếm số lượng HS có mặt - Nhận xét kiểm tra Dặn HS: -Ơn lại kiến thức học -Xem chuẩn bị tiết 35 Mặt phẳng toạ độ (0,25đ) ...
 • 4
 • 112
 • 0

Đề kiểm tra học I hóa 9 NEW

Đề kiểm tra học kì I hóa 9 NEW
... a)Hãy biện luận sản phẩm sau phản ứng? b)Tính kh i lượng mu i tạo thành sau phản ứng? II.ĐÁP ÁN: ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA( Đề 1) Năm học: 20 09- 2010 Môn: HOÁ HỌC I. CÂU H I TRẮC NGHIỆM: Câu Câu D B 0,5 i m ... 0,5 i m Câu Câu D A 0,5 i m 0,5 i m Câu Câu C D 0,5 i m 0,5 i m II.CÂU H I TỰ LUẬN: Câu 1: HCl dd A NaCl Tan x Na2CO3 ↑+dd A Tan BaCO3 ↑+dd B Vẩn đục BaSO4 Không tan x 0,5 i m 0,5 i m → ... phương trình hoá học viết sai t A CuO + H2  Cu + H2O C Na2CO3 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + 2NaOH → t t B Fe2O3 + 3CO  2Fe + 3CO2↑ D Cu + H2O  Cu(OH)2↓ → → 0 0 0 II.CÂU H I TỰ LUẬN:(7 i m) Câu 1: Chỉ...
 • 4
 • 138
 • 3

Kiểm tra học 1 Hóa 11 cơ bản

Kiểm tra học kì 1 Hóa 11 cơ bản
... Hòa tan 0 ,1 mol Cu kim loại 12 0 ml dung dịch X gồm HNO3 1M H2SO4 0,5M Sau phản ứng kết thúc thu V lít khí NO (đktc).Tính V? Fe = 56; Al = 27; N =14 ; H =1; O= 16 ; Cu= 64; Mg=24;Na=23; P= 31; Pb=207 ... Mg, C, F2, KOH D O2, F2, HCl, KOH Câu 14 Nhiệt phân 3,76 g Cu(NO3)2 thu 2,68 g chất rắn Hiệu suất phản ứng : (Cu=64;N =14 ;O =16 ) A 50% B 45% C 40% D 60% Câu 15 Cho dung dịch muối sau: X : KCl X2 ... LUẬN(40 phút) Câu 1: (2điểm)Thực dãy chuyển hóa ( ghi rõ điều kiện có) đánh số HCOOH  CO  CO2  Ca(HCO3)2  CaCO3 → → → → ↑ H3PO4 ¬  HNO3  AgNO3  O2  → → Câu 2: (1, 25 điểm) : Trộn...
 • 2
 • 135
 • 1

Đề kiểm tra học I 10-11

Đề kiểm tra học kì I 10-11
... 10: i m - Tuyệt đ i không ch i đùa gần ao hồ sông su i - Giếng nước ph i có thành cao, nắp đậy - Chấp hành tốt quy định tàu thuyền… - Chỉ tập b i b i có ngư i lớn phương tiện cứu hộ Câu 11: i m ... Để phòng tránh tai nạn nước sống hàng ngày , ta không nên làm i u gì? 11.Các tiêu chuẩn nước gì? Trường TH Khánh Nhạc A HƯỚNG DÂN CHẤM KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CU I HỌC KÌ MÔN KHOA HỌC LỚP Từ câu đến ... MÔN KHOA HỌC LỚP Từ câu đến câu câu cho 0.5 i m (Tổng i m) Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án B D D A D C Câu học sinh i n y cho 0.5 i m (Tổng i m) Câu Nước thể khí bay ngưng tụ Nước thể lỏng...
 • 3
 • 138
 • 0

kiểm tra hoc I 10,11,12

dê kiểm tra hoc kì I 10,11,12
... nụng nghip: xut hin cỏc trang tri TBCN, cụng nhõn nụng nghip (0,5) - Trong thng nghip: xut hin cỏc cụng ti thng mi (0,25) * Xó hi bin i (0,5) Xut hin giai cp mi: ch ngõn hng, ch xng -> giai cp TS ... thut * í ngha: (0,5) Xó hi n nh, kinh t phỏt trin, hoỏ cú nhiu thnh tu mi, t nc thnh vng IV Cng c: GV yờu cu hc sinh dũ bi Thu bi kim tra V Dn dũ: Son trc bi 13: Vit Nam thi nguyờn thy ... im) - Nho giỏo: + Gi vai trũ quan trng, ngi xng l Khng t Nho giỏo l cụng c sc bộn phc v cho nh nc (0,5) + V sau, bo th, li thi v kỡm hóm s phỏt trin ca xó hi (0,5 im) - Pht giỏo: thnh hnh thi...
 • 4
 • 133
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: kiểm tra học kì 2 hóa 11đề kiểm tra học kì 2 hóa 11đề kiểm tra học kì 2 hóa 11 cơ bảnđề kiểm tra học kì 1 hóa 11 cơ bảnđề kiểm tra học kì 1 hóa 11 nâng caođề kiểm tra học kì 1 hóa 11đề kiểm tra học kì i tin 11đề kiểm tra học kì i hóa 9đề kiểm tra học kì 1 hóa 11 trắc nghiệmđề kiểm tra học kì i hóa 9 có ma trậnkiểm tra học kì 1 hóa 11đề kiểm tra học kì 2 hóa 11 nâng caođề kiểm tra học kì i hóa 12tong hop de kiem tra hoc ki 2 hoa 11 co dap anđề kiểm tra học kì i môn hóa lớp 11TIỂU LUẬN tìm HIỂU tư TƯỞNG của LÊ NIN về mối QUAN hệ GIỮA KINH tế và CHIẾN TRANH TRONG tác PHẨM HẢI CẢNG LỮ THUẬN THẤT THỦTIỂU LUẬN bài học KINH NGHIỆM độc lập, tự CHỦ, SÁNG tạo, tự lực, tự CƯỜNG, tìm RA CON ĐƯỜNG THÍCH hợp THỰC HIỆN mục TIÊU cụ THỂ PHÙ hợp với điều KIỆN VIỆT NAM ý NGHĨA CÔNG CUỘC đổi mớiHướng dẫn về an toàn giao thông cho thanh thiếu niênTIỂU LUẬN CON NGƯỜI, yếu tố hợp THÀNH hệ THỐNG xã hội TRONG tác PHẨM CON NGƯỜI TRONG QUẢN lý xã hội của a g AFANAXEP ý NGHĨA THỰC TIỄN của vấn đềCác phương thức giải quyết tranh chấp giữa người tiêu dùng với thương nhânDi chúc chung của vợ chồngPháp luật về doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểmPháp luật về việc sinh con theo phương pháp khoa họcPháp luật việt nam về vấn đề nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoàiQuy định của pháp luật việt nam về tỉ lệ đảm bảo an toàn của ngân hàng thương mại trong nướcViệt nam trung quốc với triển vọng giải quyết tranh chấp ở biển đôngTình hình bệnh viêm khớp do vi khuẩn streptococcus suis gây ra ở lợn nuôi tại huyện phú bình tỉnh thái nguyên và thử nghiệm phác đồ điều trị37 đề thi thử THPT quốc gia 2017 môn toánKhóa luận tốt nghiệp Phát triển hoạt động quảng cáo Google cho công ty VMMS“Đảng bộ huyện lương sơn (hòa bình) lãnh đạo thực hiện chính sách dân tộc từ năm 2005 đến năm 2014”Một số vấn đề vể con người trong triết học phật giáoSlide bài giảng tài chính quốc tế cô liên hoachuong 22 23 khủng hoảng tài chính quốc tếĐảng bộ tỉnh thái nguyên lãnh đạo xóa đói, giảm nghèo từ năm 1997 đến năm 2014Hỗ trợ tìm việc làm cho thanh niên hiện nay (nghiên cứu trường hợp trường cao đẳng nghề công nghiệp hà nội)Lý thuyết phân quyền giá trị tham khảo trong xây dựng và hoàn thiện bộ máy nhà nước pháp quyền việt nam hiện nay
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập