diendan studentzone vn TN HIDROCACBON HD CHI TIET DE 1

30 câu Phản ứng ở gốc hiđrocacbon, có lời giải chi tiết (đề 1)

30 câu Phản ứng ở gốc hiđrocacbon, có lời giải chi tiết (đề 1)
... nhóm -COOH nên tính axit - nối đôi phân tử nên phản ứng cộng hợp, phản ứng trùng hợp - nhóm -CHO nên không tham gia phản ứng tráng gương → Chọn C Câu 5: Đáp án C 2CH2=CH-COOH + Na2CO3 ... mol giảm số mol H2 phản ứng = 0,4 - 0,25 = 0,15 → nH2 lại B : 0,3 - 0,15 = 0,15 Đáp án C Câu 15: Đáp án A Câu 16: Đáp án B Áp dụng bảo toàn khối lượng có: số mol H2 phản ứng tối đa với andehit ... C Câu 28: Đáp án C Số chất khả làm màu dung dịch nước brom stiren, phenol, phenylaxetilen, anilin, axit oleic, axetanđehit, glucozơ Câu 29: Đáp án B A sai phản ứng C sai phản ứng D sai phản...
 • 15
 • 505
 • 0

Đề ôn thi vào lớp 10 môn Toán và bài giải chi tiết (đề 1)

Đề ôn thi vào lớp 10 môn Toán và bài giải chi tiết (đề 1)
... viên:Tôn Nữ Bích Vân Bài giải: Bài 1: Điều kiện a > a ≠  a   a −1 − K=     :    a + + ( a + 1)( a − 1)  a ( a − 1)    = a −1 a +1 : a ( a − 1) ( a + 1)( a − 1) = a −1 a −1 ( a − 1) ... Giáo viên:Tôn Nữ Bích Vân Theo giả thi t ta có phương trình x + y = 600 x Số sản phẩm tăng tổ I là: 100 (sản phẩm) 21 y Số sản phẩm tăng tổ II là: 100 ( sản phẩm) 18 21 x+ y = 120 100 100 Từ có ... 600   18 21 100 x + 100 y = 120 Do x y thỏa mãn hệ phương trình:  Giải x = 200, y = 400( thỏa điều kiện ) Vậy: Số sản phẩm giao tổ I, tổ II theo kế hoạch thứ tự 200 400 sản phẩm Bài 4: a Ta...
 • 4
 • 1,515
 • 54

Đề TOEIC có đáp án chi tiết đề 1

Đề TOEIC có đáp án chi tiết đề 1
... D (10 0) B (10 1) D (10 2) A (10 3) D (10 4) C (10 5) B (10 6) B (10 7) A (10 8) C (10 9) A (11 0) C (11 1) D (11 2) B (11 3) A (11 4) D (11 5) A (11 6) C (11 7) B (11 8) B (11 9) C (12 0) C (12 1) (12 2) (12 3) (12 4) ... (12 4) (12 5) (12 6) (12 7) (12 8) (12 9) (13 0) (13 1) (13 2) (13 3) (13 4) (13 5) (13 6) (13 7) (13 8) (13 9) (14 0) (14 1) (14 2) (14 3) (14 4) (14 5) (14 6) (14 7) (14 8) (14 9) (15 0) (15 1) (15 2) (15 3) (15 4) (15 5) (15 6) ... (17 1) (17 2) (17 3) (17 4) (17 5) (17 6) (17 7) (17 8) (17 9) (18 0) (18 1) (18 2) (18 3) (18 4) (18 5) (18 6) (18 7) (18 8) (18 9) (19 0) (19 1) (19 2) (19 3) (19 4) (19 5) (19 6) (19 7) (19 8) (19 9) (200) D D B A C C D A...
 • 36
 • 5,663
 • 880

50 câu ngữ âm, phát âm có lời giải chi tiết Đề 1

50 câu ngữ âm, phát âm có lời giải chi tiết Đề 1
... /¸ʌnfə´miliə/(adj) không quen, không biết, lạ Vậy đáp án B trọng âm rơi vào âm tiết thứ 1, đáp án lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ Câu 31: B Đáp án B Giải thích: intervention/ˌɪntərˈvɛnʃən/, (n) xen vào, ... , (n) lời khen, lời ca tụng maintenance/´meintənəns/(n) giữ, trì; bảo vệ, bảo quản Vậy đáp án B trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, đáp án lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ Câu 36: C Đáp án C Giải ... người cho nhập bọn possess /pə'zes/ (v) có, chi m hữu Vậy đáp án B trọng âm rơi vào âm tiết thứ , đáp án lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ Câu 38: A Đáp án A Giải thích: foresee /fɔ:'si:/(v) foresaw,...
 • 18
 • 240
 • 0

Danh động từ động từ nguyên mẫu có lời giải chi tiết (đề 1)

Danh động từ  động từ nguyên mẫu  có lời giải chi tiết (đề 1)
... Đáp án: B Cấu trúc: plan to sth (có kế hoạch làm ) Với vế sau nối liên từ “and,or…” ta cần dạng nguyên mẫu không to đằng trước “to” Đáp án B Dịch nghĩa: Bạn kế hoạch hay nhà tuần tới ? Câu ... 50 It was Mrs Kent who suggested Mary………….abroad A study B studying C to study D studied LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Đáp án: C Cấu trúc: expect sb to sth ( mong đợi điều gì) Đáp án C Dịch nghĩa: ... (đồng ý làm gì) Đáp án B Dịch nghĩa: Bạn đồng ý cho vay tiền không ? Câu 20: Đáp án: C Cấu trúc: refuse to sth ( từ chối làm gì) Đáp án C Dịch nghĩa: Tom từ chối cho địa Câu 21: Đáp án: A Cấu...
 • 16
 • 151
 • 1

25 câu Tổng hợp andehit, xeton, axit cacboxylic có lời giải chi tiết (đề 1)

25 câu Tổng hợp andehit, xeton, axit cacboxylic có lời giải chi tiết (đề 1)
... anđehit vừa tính khử vừa tính oxi hóa D A, B, C Câu 11: Chỉ dùng quỳ tím nước brom phân biệt chất sau ? A axit fomic ; axit axetic ; axit acrylic ; axit propionic B Axit axetic; axit acrylic; ... mộtđianđehit C A2 điol D A5 điaxit Câu 9: Một hợp chất thành phần 40% C ; 6,7% H 53,3% O Hợp chất CTĐGN A C6H8O B C2H4O C CH2O D C3H6O Câu 10: Phát biểu A Axit chưa no cháy cho số mol CO2 ... 15: A B axit cacboxylic đơn chức Trộn 1,2 gam A với 5,18 gam B hỗn hợp X Để trung hòa hết X cần 90 ml dung dịch NaOH 1M A, B A Axit propionic, axit axetic B axit axetic, axit propionic C Axit acrylic,...
 • 11
 • 550
 • 0

Đề thi thử THPT QG môn sinh năm 2016 có lời giải chi tiết đề 1

Đề thi thử THPT QG môn sinh năm 2016 có lời giải chi tiết đề 1
... nội dung giải thích A B C D Câu 19 Một quần thể động vật ban đầu 20000 cá thể Quần thể tỷ lệ sinh 10 % /năm, tỷ lệ tử vong 7% /năm, tỷ lệ xuất cư 1% /năm, tỷ lệ nhập cư 2% /năm Sau năm, số cá ... gen đồng hợp lặn F3 là: (16 / 81) (1/ 16) = 1/ 81 → Đáp án C Câu 4: B Trong tật hội chứng di truyền thì: (1) Hội chứng Etuôt: NST số 18 (2) Hội chứng Patau: NST số 13 (3) Hội chứng suy giảm ... : 1/ 3a Người số II .11 kiểu gen Aa; người số II .12 kiểu gen: 1/ 3AA : 2/3Aa Do đó: Người số III .16 kiểu gen: 2/5AA : 3/5Aa Vậy người số III .16 tạo giao tử tì tỷ lệ giao tử tạo là: 7 /10 A...
 • 26
 • 870
 • 0

Đề thi học sinh giỏi toán lớp 8 có đáp án chi tiết đề(1)

Đề thi học sinh giỏi toán lớp 8 có đáp án chi tiết đề(1)
... CHẤM THI CHỌN HSG MÔN: TOÁN ĐÁP ÁN a) 216 – ( + 1)(22 + 1)(24 + 1)( 28 + 1) =216 – (2 – 1)( + 1)(22 + 1)(24 + 1)( 28 + 1) =216 – ( 22 - 1)(22 + 1)(24 + 1)( 28 + 1) =216 – (24 - 1)(24 + 1)( 28 + ... – (24 - 1)(24 + 1)( 28 + 1) =216 – ( 28 - 1)( 28 + 1) =216 – (216 - 1) =1 b) ( 2x3 – 26x – 24) : ( 2x – 8) Đặt phép chia: Vậy: ( 2x3 – 26x – 24) : ( 2x – 8) = x2 + 4x + ĐIỂM 0,125 đ 0,125 đ ... 2) – 5(x + y + 2) =(x + y + 2)(x + y – 5) a) Đa thức 2x3 + ax + b chia cho x + dư -6 => - a + b = -4 (1) Đa thức 2x3 + ax + b chia cho x - dư 21 => 2a + b = (2) Từ (1) và (2), suy a = 3; b=...
 • 4
 • 118
 • 0

Đề thi học sinh giỏi toán lớp 8 có đáp án chi tiết đề 1

Đề thi học sinh giỏi toán lớp 8 có đáp án chi tiết đề 1
... thành : 1 1 + + = ( x + 4)( x + 5) ( x + 5)( x + 6) ( x + 6)( x + 7) 18 1 1 1 − + − + − = x + x + x + x + x + x + 18 1 − = x + x + 18 18 ( x+7)- 18 ( x+4)=(x+7)(x+4) (x +13 )(x-2)=0 Vậy x= -13 ; x=2 (0,5điểm) ... x + 12 x + 35) + 2 014 Đặt t = x + 12 x + 32 ta Q = (t − 5)(t + 3) + 2 014 (0,5điểm) Lập luận để tìm số dư: số dư phép chia : Q = (t − 5)(t + 3) + 2 014 = t − 2t + 19 99 cho t ⇒ dư 19 99 (1 iểm) ... Năm học 2 013 -2 014 Môn: Toán Câu1 (5điểm) a)(3điểm) Ta cú: A(x) =B(x).(x2 -1) + ( a – 3)x + b + (2điểm) Để A( x)MB( x) { a − 3= b + 4= ⇔ { a= b= − (1 iểm) b)(2điểm) Ta (0,5điểm) Q = ( x + 12 ...
 • 5
 • 116
 • 0

Giáo trình tạo Website trên Violet - Phụ lục: HD chI tiết đóng, mở thư mục

Giáo trình tạo Website trên Violet - Phụ lục: HD chI tiết đóng, mở thư mục
... vào thư mục Tiếp đó, bạn phải đồng thư mục tạo với hệ thống thư mục thư viện violet cách chọn tên thư mục tương ứng với thư mục vừa gõ thư mục phía hộp “Đồng bộ” Cuối cùng, chọn nút Tạo thư mục ... trị thư mục môn học Đối với trang riêng ban đầu, bạn phải tạo thư mục cho trang web Hệ thống thư mục bạn tạo phải đồng hóa với hệ thống thư mục trang thư viện violet 6.4.1 Tạo thư mục Để tạo thư ... triển giáo dục THCS II: http:/ /violet. vn/da-thcs2 - Dự án Phát triển GVTH: http:/ /violet. vn/da-gvth - b Cấp Phòng giáo dục: - Phòng giáo dục huyện Đông Triều: http:/ /violet. vn/dongtrieu - Phòng giáo...
 • 25
 • 195
 • 0

HD chi tiết viết đề cương NCKH

HD chi tiết viết đề cương NCKH
... nghiên cứu Thường chia thành nhiệm vụ: - Hệ thống hoá vấn đề lý luận liên quan tới vấn đề nghiên cứu đề tài; - Mô tả thực trạng, phân tích, đánh giá thực trạng vấn đề nghiên cứu; - Đề xuất biện pháp, ... tiễn - Những điểm tồn đề tài nghiên cứu (hướng cho nghiên cứu tới); Đề nghị (khuyến nghị) nhằm nêu được: - Những đề nghị liên quan đến đề tài ứng dụng đề tài thực tiễn - Đề nghị cụ thể với quan, ... luận: Thường đề cập đến vấn đề lý luận chung, như: khái niệm, vị trí, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng, vấn đề vấn đề nghiên cứu; Khái quát hoá lý thuyết, học thuyết có liên quan đến vấn đề nghiên...
 • 6
 • 251
 • 0

Đề thi thử toán của moon.vn 2014 và giải chi tiết

Đề thi thử toán của moon.vn 2014 và giải chi tiết
... cầu toán z = + i z = –1 – i 0,25 0,25 Tham gia trọn vẹn khóa LTĐH Luyện giải đề Moon.vn để đạt kết cao kỳ TSĐH 2014! Luyện giải đề môn Toán 2014 Thầy Đặng Việt Hùng (0985.074.831) 02 ĐỀ THI THỬ ... bị kiến thức tảng tốt cho kỳ thi Đại học Hiểu điều đó, thầy định tổng hợp lại đề thi giải chi tiết mà thầy soạn riêng cho khóa LUYỆN THI ĐẠI HỌC LUYỆN GIẢI ĐỀ 2014 Moon.vn để giúp em có thêm tư ... −21006 Tham gia trọn vẹn khóa LTĐH Luyện giải đề Moon.vn để đạt kết cao kỳ TSĐH 2014! Luyện giải đề môn Toán 2014 Thầy Đặng Việt Hùng (0985.074.831) 03 ĐỀ THI THỬ SỐ Thời gian làm bài: 180 phút PHẦN...
 • 73
 • 28,591
 • 5,379

đề mẫu toán TN 2010 giai chi tiet

đề mẫu toán TN 2010 giai chi tiet
... thực 4/5, phần ảo bằng: 2/5 = 0.25đ 0.25đ B Chương trình nâng cao: Câu IVa (2.0 điểm) + Gọi H hình chi u vuông góc M lên d Khi MH qua M cắt d t + H thuộc d, suy ra: H ( 1+2t; -1+t; - t) ⇒MH =(2t ... (b − 1) ≤ 0.25đ 0.5đ 0.5đ 0.25đ 0.5đ 0.25đ 0.25đ Vậy tập hợp điểm cần tìm biểu diễn số phức thỏa đề hình tròn 0.25đ có tâm I(0;1) bán kính R = 0.25đ ...
 • 6
 • 134
 • 0

ĐÁP ÁN CHI TIẾT ĐỀ THI TN MÔN HÓA NĂM 2010

ĐÁP ÁN CHI TIẾT ĐỀ THI TN MÔN HÓA NĂM 2010
... este hóa C xà phòng hóa D trùng ngưng Câu 42: Dung dịch có pH > A K2SO4 B FeCl3 C Al2(SO4)3 D Na2CO3 Câu 43: Oxit thuộc loại oxit bazơ? A CO B Cr2O3 C CuO D CrO3 Câu 44: Tơ sau thuộc loại tơ bán ... Cu(OH) nhiệt độ thường tạo thành dung dịch có màu xanh lam A B C D Câu 31: Dãy kim loại xếp theo chi u giảm dần tính khử là: A Zn, Cu, K B K, Zn, Cu C K, Cu, Zn D Cu, K, Zn Câu 32: Chất axit béo ... dịch HNO3 (loãng, dư) B Dung dịch H2SO4 (loãng) C Dung dịch HCl D Dung dịch CuSO4 Câu 37: Số oxi hóa crom hợp chất Cr2O3 A +4 B +6 C +2 D +3 Câu 38: Oxit kim loại bị khử khí CO nhiệt độ cao A Al2O3...
 • 3
 • 179
 • 0

GIẢI CHI TIẾT ĐỀ HÓA TN NĂM 2010

GIẢI CHI TIẾT ĐỀ HÓA TN NĂM 2010
... 41: Phản ứng C2H5OH với CH3COOH (xúc tác H2SO4 đặc, đun nóng) phản ứng A trùng hợp B este hóa C xà phòng hóa D trùng ngưng Câu 42: Dung dịch có pH > A K2SO4 B FeCl3 C Al2(SO4)3 D Na2CO3 Câu 43: ... CH3COOCH3, C2H5OH, H2NCH2COOH, CH3NH2 Số chất dãy phản ứng với dung dịch NaOH A B C D Câu 28: Công thức hóa học sắt (III) hiđroxit A Fe2O3 B FeO C Fe(OH)3 D Fe(OH)2 Câu 29: Cho dãy kim loại kiềm: Na, ... Cu(OH)2 nhiệt độ thường tạo thành dung dịch có màu xanh lam A B C D Câu 31: Dãy kim loại xếp theo chi u giảm dần tính khử là: A Zn, Cu, K B K, Zn, Cu C K, Cu, Zn D Cu, K, Zn Câu 32: Chất axit béo...
 • 3
 • 129
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: đap an giai chi tiet de 1đề thi thử toán của moon vn 2014 và giải chi tiếtgiải cực kỳ chi tiết đề thi đại học vật lý 2012giải chi tiết đề thi hoá a 2009giải chi tiết đề thi anh văn d 2009giải chi tiết đề thi hóa khối a 2009hướng dẫn giải chi tiết đề lý 2009hướng dẫn giải chi tiết đề lý đh 2012hướng dẫn giải chi tiết đề thi vật lý 2011hướng dẫn giải chi tiết đề lý khối a 2011hướng dẫn giải chi tiết đề lý khối a 2012hướng dẫn giải chi tiết đề lý 2011hướng dẫn giải chi tiết đề lý đh 2011hướng dẫn giải chi tiết đề lý 2012hướng dẫn giải chi tiết đề lý 2010Thiết kế hệ thống sấy thùng quay làm việc xuôi chiều dùng để sấy mangandioxit mno2 năng suất 1,8 tấngiờHoàn thiện pháp luật về thủ tục giải quyết phá sản doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nayHoạt động truyền thông Marketing của Trung tâm Thông tin - Thư viện Đại học Quốc gia Hà NộiHOẠT ĐỘNG XUẤT BẢN VỚI THĂNG LONG NGÀN NĂM VĂN HIẾNHọc mạng nơron theo mô hình SOM và ứng dụng trong bài toán quản lý khách hàng vay vốn ngân hàngHội đồng bảo an Liên Hợp Quốc trong duy trì hòa bình và an ninh quốc tếLuật dân sự trong hệ thống Luật công - Luật tưMô hình Markov ẩn và ứng dụng trong nhận dạng tiếng nóiMột số vấn đề của giáo dục ngoại ngữ ở Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hiện nayMột số vấn đề lý luận cơ bản về nhà nước pháp quyền và thực tiễn xây dựng nhà nước pháp quyền ở Việt Nam hiện nayNâng cao chất lượng nguồn nhân lực thông qua phát triển kỹ năng lao động và vai trò của giáo dục phổ thôngĐánh giá độc tính của các hợp chất phân tử nhỏ sử dụng hệ thống mô hình cá ngựa vằnKhôi phục lại các thời kỳ khô hạn dựa trên vòng sinh trưởng của cây Pơ-mu khu vực tỉnh Kon Tum, Việt NamNghiên cứu biến động cơ cấu sử dụng đất nông nghiệp vùng Duyên hải Nam trung Bộ trong bối cảnh biến đổi khí hậu.Nghiên cứu điều kiện lên men và phương pháp tách chiết chất kháng nấm gây bệnh thực vật từ vi khuẩn Bacillus amyloliqueciens CP16.04Nghiên cứu vi khuẩn oxy hóa metan và tiềm năng ứng dụngNghiên cứu xử lý nước thải nông thôn bằng các vật liệu có nguồn gốc từ đấtPháp luật về quản lý chất thải rắn khu dân cư qua thực tiễn trên địa bàn thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh PhúcSo sánh pháp luật chống cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ ở Việt Nam và Hoa KỳTình trạng nhiễm Norovirus ở trẻ khỏe mạnh dưới 3 tuổi tại một trường mầm non ở Hà Nam năm học 2014 – 2015
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập