50 câu ngữ âm, phát âm có lời giải chi tiết Đề 1

18 709 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/11/2015, 13:44

Full 6 chuyên đề Tiếng anh có lời giải chi tiếtFull đề thi THPT QG 2015, 2016Xem thử tại : http:dethithpt.com Email : anhdungdevelopmentgmail.com Full 6 chuyên đề Tiếng anh có lời giải chi tiếtFull đề thi THPT QG 2015, 2016Xem thử tại : http:dethithpt.com Email : anhdungdevelopmentgmail.com Full chuyên đề Tiếng anh có lời giải chi tiết Full đề thi THPT QG 2015, 2016 Xem thử : http://dethithpt.com Email : anhdungdevelopment@gmail.com Phát âm (Đề 1) Câu Choose the word in each group that has the underlined part pronounced differently from the rest A chore B character C challenger D choice Câu A charity B chaos C champion D chin Câu A through B thought C enormous D taught Câu A crop B common C household D bodily Câu A dismayed B battle C magic D Nag Câu A socialize B contact C background D formality Câu A prolong B contact C conscious D common Câu A signal B sign C colleague D regard Câu A cloth B trustworthy C clothing D brother Câu 10 A mature B material C intention D intensity Câu 11 A society B social C mobile D emotion Câu 12 A discipline B originate C society D significant Câu 13 A grandpa B imagine C average D create Câu 14 A assure B press C blessing D classic Câu 15 A affidavit B applicant C ages D major Câu 16 A campus B fabulous C financial D extracurricular Câu 17 A application B pharmacy C photography D visa Câu 18 A sponsor B procedure C physics D process Câu 19 A eligibility B gear C encouragement D engineering Câu 20 A what B when C where D who Câu 21 A typical B demeanor C fill D hindrance Câu 22 A status B marital C ambitious D contact Câu 23 A ginger B goal C gesture D gymnasium Câu 24 A same B resources C sun D sure Câu 25 A mechanic B salary C many D satisfy Câu 26 Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the rest in the position of the main stress in each of the following questions A journalese B entertain C Portuguese D refusal Câu 27 A ostensible B cafeteria C northeast D detoxify Câu 28 A westernize B officialdom C division D millennium Câu 29 A accelerate B impossible C assimilate D opposition Câu 30 A paralytic B registry C reimburse D unfamiliar Câu 31 A intervention B eventually C renovation D confirmation Câu 32 A dissolve B household C confide D approach Câu 33 A determine B argument C counterpart D marvelous Câu 34 A compulsory B nursery C primary D maximum Câu 35 A sacrifice B supportive C compliment D maintenance Câu 36 A philosophy B phenomenon C optimism D petroleum Câu 37 A deficiency B glacier C outsider D possess Câu 38 A foresee B preface C integrate D linkage Câu 39 A figurative B Instrumental C fieldwork D extra Câu 40 A access B ingenious C solidify D Rejuvenate Câu 41 A eventually B capacity C altogether D particular Câu 42 A appearance B ambitious C performance D telephone Câu 43 A temptation B property C government D beautiful Câu 44 A relation B arrange C summary D eliminate Câu 45 A interview B processor C essential D compliment Câu 46 A industry B proficiency C redundancy D industrial Câu 47 A advertise B practice C advise D promise Câu 48 A conversation B extinction C international D recognition Câu 49 A conservative B equalize C extraordinary D astronomer Câu 50 A approach B particular C respect D property LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: B Đáp án B Giải thích chore /tʃɔ:/(n) việc vặt, việc mọn character /'kæriktə/(n) tính nết, tính cách; cá tính challenger /'tʃælinsʤə/(n) người thách thức,người đòi hỏi, người yêu cầu choice /tʃɔis/(n) lựa, chọn, lựa chọn Vậy đáp án B đọc k , đáp án lại đọc tʃ Câu 2: B Đáp án B Giải thích charity /'tʃæriti/(n) lòng nhân đức, lòng từ thiện; lòng thảo,lòng khoan dung chaos /'keiɔs/(n) thời đại hỗn nguyên, thời đại hỗn mang champion /'tʃæmpjən/(n) gười vô địch, nhà quán quân chin /tʃin/(n) cằm Vậy đáp án B đọc k , đáp án lại đọc tʃ Câu 3: A Đáp án A Giải thích through /θru:/ (prep) qua, xuyên qua, suốt thought /θɔːt/(n) suy nghĩ, ngẫm nghĩ, nghĩ ngợi, trầm tư enormous/ɪˈnɔː.məs/ (adj) to lớn, khổng lồ taught /tɔːt/ (v)dạy, dạy học; dạy bảo, dạy dỗ Vậy đáp án A đọc u: , đáp án lại đọc ɔː Câu 4: C Đáp án C Giải thích crop /krɔp/(n)vụ, mùa; thu hoạch vụ common /'kɔmən/(adj)chung, công, công cộng household /'haushould/(n)hộ, gia đình bodily /'bɔdili/(adj) (thuộc) thể xác, (thuộc) xác thịt Vậy đáp án C đọc ou , đáp án lại đọc ɔ Câu 5: A Đáp án A Giải thích dismay /dis'mei/(v) làm tinh thần battle /'bætl/(n) trận đánh; chiến đấu magic /'mædʤik/(n) ma thuật, yêu thuật nag /næg/(n) ngựa nhỏ Vậy đáp án A đọc ei , đáp án lại đọc æ Câu 6: A Đáp án A Giải thích socialize /'souʃəlaiz/ (socialise) /'souʃəlaiz/(v) xã hội hoá contact /kɔntækt/(n) chạm, tiếp xúc background /'bækgraund/(n) phía sau formality /fɔ:'mæliti/(n) theo quy cách, theo thủ tục Vậy đáp án A đọc ə , đáp án lại đọc æ Câu 7: A Đáp án A Giải thích prolong /prəˈlɒŋ/ (v) kéo dài; nối dài; gia hạn contact /kɔntækt/(n) chạm, tiếp xúc conscious /'kɔnʃəs/(adj) biết rõ, thấy rõ, tỉnh, tỉnh táo, có ý thức common /'kɔmən/(adj) chung, công, công cộng Vậy đáp án A đọc ə , đáp án lại đọc ɔ Câu 8: B Đáp án B Giải thích signal /'signl/(n) dấu hiệu, tín hiệu; hiệu lệnh sign /sain/(n) dấu, dấu hiệu, ký hiệu; mật hiệu colleague /kɔ'li:g/(n) bạn đồng nghiệp, bạn đồng regard /ri'gɑ:d/(n) quan tâm, ý, để ý Vậy đáp án B âm câm , đáp án lại đọc g Câu 9: A Đáp án A Giải thích cloth /klɔθ/(n), số nhiều clothes vải trustworthy /'trʌst,wə:ði/(adj) đáng tin cậy clothing /'klouðiɳ/(n) quần áo, y phục brother /'brʌðə/(n), anh; em trai Vậy đáp án A đọc θ , đáp án lại đọc ð Câu 10: A Đáp án A Giải thích mature /məˈtʃʊə(r)/ (adj) chín, thành thực, trưởng thành material /mə'tiəriəl/(adj) vật chất intention /in'tenʃn/(n) ý định, mục đích intensity /in'tensiti/(n) độ mạnh, cường độ Vậy đáp án A đọc tʃ, đáp án lại đọc t Câu 11: A Đáp án A Giải thích society /sə'saiəti/(n) xã hội social /'souʃəl/(adj) có tính chất xã hội, có tính chất thành viên tập thể, sống thành xã hội mobile /'moubail/(adj) chuyển động, di động; lưu động emotion /i'mouʃn/(n) cảm động, xúc động, xúc cảm Vậy đáp án A đọc ə , đáp án lại đọc ou Câu 12: C Đáp án C Giải thích discipline /'disiplin/(n) kỷ luật originate /ə'ridʤineit/(v) bắt đầu, khởi đầu society /sə'saiəti/(n) xã hội significant /sig'nifikənt/(adj) đầy ý nghĩa, có tính chất gợi ý Vậy đáp án C đọc , đáp án lại đọc i Câu 13: D Đáp án D Giải thích Grandpa /ˈɡræn.pɑː/ (n) ông magine /i'mædʤin/(v) tưởng tượng, hình dung average /'ævəridʤ/ trung bình at the a mức trung bình; create /kri:'eit/(v) tạo, tạo nên, tạo ra, tạo thành, sáng tạo Vậy đáp án D đọc ei , đáp án lại đọc æ Câu 14: A Đáp án A Giải thích assure /ə'ʃuə/(v) làm cho vững tâm, làm cho tin press /pres/(n) ép, nén, bóp, ấn blessing /'blesiɳ/(n) phúc lành classic /'klæsik/(adj) kinh điển Vậy đáp án A đọc ʃ , đáp án lại đọc s Câu 15: B Đáp án B Giải thích affidavit /,æfi'deivit/(n) (pháp lý) khai có tuyên thệ applicant /'æplikənt/(n) người xin việc; người thỉnh cầu age /eidʤ/(n) tuổi major /'meidʤə/(adj) lớn (hơn), nhiều (hơn), trọng đại, chủ yếu Vậy đáp án B đọc æ, đáp án lại đọc ei Câu 16: D Đáp án D Giải thích campus /'kæmpəs/(n) (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) khu sân bãi (của trường trung học, đại học) Fabulous /ˈfæb.jʊ.ləs/(adj) thần thoại, (thuộc) truyện cổ tích; bịa đặt, hoang đường financial /fai'nænʃəl/(adj) (thuộc) tài chính, tài extracurricular /,ekstrəkə'rikjulə/(adj) ngoại khoá Vậy đáp án D đọc ə , đáp án lại đọc æ Câu 17: A Đáp án A Giải thích application /,æpli'keiʃn/(n) gắn vào, áp vào, ghép vào, đính vào, đắp vào, tra vào ((cũng) appliance) pharmacy /'fɑ:məsi/(n) dược khoa; khoa bào chế photography /fə'tɔgrəfi/(n) thuật nhiếp ảnh, thuật chụp ảnh; chụp ảnh visa /'vi:zə/ (visé) /'vi:zei/(n) thị thực (ở hộ chiếu) Vậy đáp án A đọc æ , đáp án lại đọc ə Câu 18: C Đáp án C Giải thích sponsor /'spɔnsə/(n) cha đỡ đầu, mẹ đỡ đầu,người bảo đảm procedure /prəˈsiː.dʒər/ (n) thủ tục physics /'fiziks/(n) vật lý học process/ˈprəʊ.ses/ (n) trình, phương pháp Vậy đáp án C đọc z, đáp án lại đọc s Câu 19: B Đáp án B Giải thích eligibility /,elidʤə'biliti/(n) tính đủ tư cách, tính thích hợp gear /giə/(n) cấu, thiết bị, dụng cụ; đồ gá lắp, phụ tùng encouragement /in'kʌridʤmənt/(n) làm can đảm, làm mạnh dạn engineering /,endʤi'niəriɳ/(n) kỹ thuật kỹ sư, kỹ thuật công trình sư; nghề kỹ sư Vậy đáp án B đọc g , đáp án lại đọc ʤ Câu 20: D Đáp án D Giải thích what /wɒt/ đại từ nghi vấn gì, when /wen/(adv) nào, hồi nào, lúc nào, where /we /(adv) đâu, đâu, ni nào, chỗ nào, phía nào, mặt who /hu:/đại từ nghi vấn ai, người nào, kẻ nào, người Vậy đáp án D đọc h, đáp án lại đọc w Câu 21: B Đáp án B Giải thích typical /'tipikl/(adj) tiêu biểu, điển hình ((cũng) typic) demeanor /dɪˈmiːnər/ (n) cách xử xự; thái độ fill /fil/(n) làm đầy; đủ để nhồi đầy hindrance /'hindrəns/(n) cản trở Vậy đáp án B đọc i: , đáp án lại đọc i Câu 22: A Đáp án A Giải thích status /'steitəs/(n) địa vị, thân phận, thân marital /mæ'ritl/(adj) (thuộc) chồng ambitious /æm'biʃəs/(adj) có nhiều hoài bão, có nhiều khát vọng contact /kɔntækt/(n) chạm, tiếp Vậy đáp án A đọc ei, đáp án lại đọc æ Câu 23: B Đáp án B Giải thích ginger /'dʤindʤə/(n) gừng; củ gừng goal /goul/(n) (thể dục,thể thao) khung thành,bàn thắng gesture /'dʤestʃə/(n) điệu bộ, cử chỉ, động tác gymnasium /dʤim'neizjəm/(n), số nhiều gymnasiums; gymnasia(thể dục,thể thao) phòng tập thể dục Vậy đáp án B đọc g, đáp án lại đọc ʤ Câu 24: D Đáp án D Giải thích same /seim/(adj) đều, đơn điệu resource /rɪˈzɔːs/ /ˈriː.sɔːs/ phương kế; nguồn, tài nguyên sun /sʌn/(n) mặt trời, vừng thái dương sure /ʃuə/(adj) chắc, chắn Vậy đáp án D đọc ʃ, đáp án lại đọc s Câu 25: C Đáp án C Giải thích mechanic /mi'kænik/(n) thợ máy, công nhân khí salary /ˈsæləri/ (n) (toán kinh tế) tiền lương many /'meni/(adj) more; most nhiều, satisfy /'sætisfai/(v) làm thoả mãn, làm vừa lòng, đáp ứng (được yêu cầu, điều kiện ) Vậy đáp án C đọc e , đáp án lại đọc æ Câu 26: D Đáp án D Giải thích: journalese /¸dʒə:nə´li:z/ (n) văn viết báo, văn nhà báo (viết vội, cẩu thả) entertain/entə'tein/(v) tiếp đãi; chiêu đãi.giải trí, tiêu khiển Portuguese /,pɔ:tju'gi:z/(adj) (thuộc) Bồ-đào-nha refusal /ri´fju:zl/(n) từ chối, khước từ Vậy đáp án D trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, đáp án lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ Câu 27: B Đáp án B Giải thích: ostensible /ɔs´tensibl/ , (adj) bề là, làm vẻ cafeteria/,kæfi'tiəriə/,(n) (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) quán ăn tự phục vụ northeast /nɔ:t´i:st/,(n) phía đông bắc detoxify /di:'tɒksifai/, (v) giải độc Vậy đáp án B trọng âm rơi vào âm tiết thứ , đáp án lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ Câu 28: A Đáp án A Giải thích: westernize /´westə¸naiz/,(v) Tây phương hoá officialdom/ə'fi∫ldəm/,(n) chế độ quan liêu hành division /dɪ'vɪʒn/,(n) chia; phân chia millennium /mi'leniəm/(n), số nhiều millennia /mi'leniə/ nghìn năm, mười kỷ Vậy đáp án A trọng âm rơi vào âm tiết thứ , đáp án lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ Câu 29: D Đáp án D Giải thích: accelerate /æk'seləreɪt/,(v) làm nhanh thêm; làm chóng đến; thúc mau, giục gấp impossible /im'pɔsəbl/ , (adj) assimilate /ə'simileit/ assimilate /ə'simileit/(v) tiêu hoá ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng)) opposition/¸ɔpə´ziʃən/(n) đối lập, đối Vậy đáp án D trọng âm rơi vào âm tiết thứ 3, đáp án lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ Câu 30: B Đáp án B Giải thích: paralytic/¸pærə´litik/ (adj) (y học) bị liệt registry/´redʒistri/ (n) nơi đăng ký; co quan đăng ký reimburse /,ri:im'bə:s/(v) hoàn lại, trả lại (số tiền tiêu) unfamiliar /¸ʌnfə´miliə/(adj) không quen, không biết, lạ Vậy đáp án B trọng âm rơi vào âm tiết thứ 1, đáp án lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ Câu 31: B Đáp án B Giải thích: intervention/ˌɪntərˈvɛnʃən/, (n) xen vào, can thiệp eventually /i´ventjuəli/,(adv) cuối renovation /¸renə´veiʃən/, (n) làm lại, đổi mới; cải tiến; sửa chữa lại confirmation/,kɔnfə'mei∫n/(n) xác nhận; chứng thực Vậy đáp án B trọng âm rơi vào âm tiết thứ , đáp án lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ Câu 32: B Đáp án B Giải thích: household /´haushould/, (n) hộ, gia đình dissolve/dɪˈzɒlv/ , (v) rã ra, tan rã, phân huỷ confide/kən'faid/ , (v) (cong to) nói riêng; giãi bày tâm approach/ə´proutʃ/(n) đến gần, lại gần Vậy đáp án B trọng âm rơi vào âm tiết thứ , đáp án lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ Câu 33: A Đáp án A Giải thích: determine /di'tз:min/ ,(v) định, xác định, định rõ argument /'ɑ:rgjumənt/, (n) tranh cãi, tranh luận counterpart/´kauntə¸pa:t/,(n) sao, đối chiếu marvelous /´ma:vələs/(adj) kỳ lạ, kỳ diệu, tuyệt diệu, phi thường Vậy đáp án A trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, đáp án lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ Câu 34: A Đáp án A Giải thích: compulsory/kəm´pʌlsəri/, (adj) ép buộc, bắt buộc, cưỡng bách nursery/´nə:sri/, (n) nhà trẻ primary/'praiməri/,(adj) nguyên thuỷ, đầu, maximum /´mæksiməm/(n) cực đại, giá trị lớn Vậy đáp án A trọng âm rơi vào âm tiết thứ , đáp án lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ Câu 35: B Đáp án B Giải thích: supportive/sə´pɔ:tiv/,(adj) đem lại giúp đỡ, khuyến khích; thông cảm sacrifice /ˈsækrəˌfaɪs/,(n) hy sinh compliment /'kɔmplimənt/ , (n) lời khen, lời ca tụng maintenance/´meintənəns/(n) giữ, trì; bảo vệ, bảo quản Vậy đáp án B trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, đáp án lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ Câu 36: C Đáp án C Giải thích: optimism: /'ɔptimizm/(n) lạc quang; tính lạc quan philosophy /fɪˈlɒsəfi/ ,(n) triết học, triết lý phenomenon /fi'nɔminən/ tượng petroleum /pə´trouliəm/(n) dầu mỏ Vậy đáp án C trọng âm rơi vào âm tiết thứ , đáp án lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ Câu 37: B Đáp án B Giải thích: glacier /´glæsiə/(n) (địa lý,ddịa chất) sông băng deficiency/di'fiʃənsi/ , (n) thiếu hụt, không đầy đủ outsider/¸aut´saidə/,(n) người cuộc; người cho nhập bọn possess /pə'zes/ (v) có, chiếm hữu Vậy đáp án B trọng âm rơi vào âm tiết thứ , đáp án lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ Câu 38: A Đáp án A Giải thích: foresee /fɔ:'si:/(v) foresaw, foreseen nhìn thấy trước, dự kiến trước, đoán trước, biết trước preface/'prefis/,(n) lời tựa, lời nói đầu (sách); lời mở đầu (bài nói) integrate /'Intigreit/, (v) hợp thành thể thống nhất, bổ sung thành thể thống nhất, hợp linkage/´liηkidʒ/(n) nối lại với nhau, kết hợp, liên hợp Vậy đáp án A trọng âm rơi vào âm tiết thứ , đáp án lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ Câu 39: B Đáp án B Giải thích: instrumental /,instru'mentl/(adj) dùng làm dụng cụ, dùng làm công cụ, dùng làm phương tiện figurative/´figjurətiv/,(adj) bóng; bóng bảy extra /'ekstrə/ (adj) thêm, phụ, ngoại fieldwork /ˈfiːld.wɜːk/(n) việc khảo sát thực tế Vậy đáp án B trọng âm rơi vào âm tiết thứ 3, đáp án lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ Câu 40: A Đáp án A Giải thích: access /'ækses/ (n) cho vào; (máy tính) lối vào nhận tin ingenious/in´dʒi:niəs/,(adj) khéo léo solidify /sə´lidi¸fai/, (v) làm cho đặc lại, làm cho rắn lại; làm cho đông đặc Rejuvenate/ri´dʒu:və¸neit/(v) làm trẻ lại Vậy đáp án A trọng âm rơi vào âm tiết thứ 1, đáp án lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ Câu 41: C Đáp án C Giải thích: altogether /ɔ:ltə´geðə/ (adv) hoàn toàn, hầu eventually/i´ventjuəli/, (adv) cuối capacity/kə'pæsiti/,(n) sức chứa, chứa đựng, dung tích particular /pə´tikjulə/(adj) đặc biệt, đặc thù; cá biệt, riêng biệt Vậy đáp án C trọng âm rơi vào âm tiết thứ , đáp án lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ Câu 42: D Đáp án D Giải thích: telephone /´telefoun/(n) dây nói, điện thoại appearance/ə'piərəns/ ,(n) xuất hiện, sự ló ambitious /æmˈbɪʃəs/ ,(adj) có nhiều hoài bão, có nhiều khát vọng performance/pə'fɔ:məns/(n) thực Vậy đáp án D trọng âm rơi vào âm tiết thứ , đáp án lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ Câu 43: A Đáp án A Giải thích: temptation tɛmpˈteɪʃən/ (n) xúi giục property/'prɔpəti/,(n) quyền sở hữu, tài sản, cải, vật sở hữu government/ ˈgʌvərmənt,/(n) cai trị, thống trị,chính phủ, nội beautiful /'bju:təful/ (adj) đẹp; hay Vậy đáp án A trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, đáp án lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ Câu 44: C Đáp án C Giải thích: summary /ˈsʌməri/ (adj) tóm tắt, sơ lược, giản lược relation /ri'leiʃn/ (n) kể lại, thuật lại; chuyện kể lại arrange/ə'reinʤ/, (v) xếp, đặt, sửa soạn eliminate/ɪˈlɪməˌneɪt/(v) loại ra, loại trừ Vậy đáp án C trọng âm rơi vào âm tiết thứ 1, đáp án lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ Câu 45: C Đáp án C Giải thích: essential /əˈsɛnʃəl/ (adj) cần thiết, thiết yếu, cốt yếu, chủ yếu interview/'intəvju:/,(n) gặp gỡ, gặp mặt; nói chuyện riêng processor /´prousesə/,(n) máy chế biến, máy xử lý compliment /'kɔmplimənt/ (n) lời khen, lời ca tụng Vậy đáp án C trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, đáp án lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ Câu 46: A Đáp án A Giải thích: industry /'indəstri/ (n) công nghiệp, lĩnh vực công nghiệp proficiency /prə´fiʃənsi/, (n) tài giỏi, thành thạo redundancy /ri'dʌndənsi (n) thừa, thừa dư industrial/in´dʌstriəl/(adj) (thuộc) công nghiệp Vậy đáp án A trọng âm rơi vào âm tiết thứ , đáp án lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ Câu 47: C Đáp án C Giải thích: advise /əd'vaiz// (v) khuyên, khuyên bảo, răn bảo advertise / ædvətaiz /, (v) quảng cáo (hàng) practice /´præktis/,(n) thực hành, thực tiễn promise /ˈprɒmɪs/(n) lời hứa, điều hứa, điều hẹn ước; hứa hẹn Vậy đáp án C trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, đáp án lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ Câu 48: B Đáp án B Giải thích: extinction /iks´tiηkʃən/(n) dập tắt; làm tan vỡ; làm conversation /,kɔnvə'seiʃn/ , (n) nói chuyện; nói chuyện, international /intə'næʃən(ə)l/ (adj) quốc tế recognition/,rekəg'niʃn/ (n) công nhận, thừa nhận Vậy đáp án B trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, đáp án lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ Câu 49: B Đáp án B Giải thích: equalize /´i:kwə¸laiz/(v) làm nhau, làm ngang conservative /kən´sə:vətiv/,(adj) để giữ gìn, để trì, để bảo tồn, để bảo toàn extraordinary /iks'trɔ:dnri/ (adj) lạ thường, khác thường; to lớn lạ thường astronomer/iks'trɔ:dnri/ (n) nhà thiên văn học Vậy đáp án B trọng âm rơi vào âm tiết thứ 1, đáp án lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ Câu 50: D Đáp án D Giải thích: property /'prɔpəti/(n) quyền sở hữu, tài sản, cải, vật sở hữu approach /ə´proutʃ/,(n) đến gần, lại gần particular /pə´tikjulə/, (adj) đặc biệt, đặc thù; cá biệt, riêng biệt respect /riˈspekt/(n) tôn trọng, kính trọng Vậy đáp án D trọng âm rơi vào âm tiết thứ 1, đáp án lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ [...]... trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2 , các đáp án còn lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ 3 Câu 32: B Đáp án B Giải thích: household /´haushould/, (n) hộ, gia đình dissolve/dɪˈzɒlv/ , (v) rã ra, tan rã, phân huỷ confide/kən'faid/ , (v) (cong to) nói riêng; giãi bày tâm sự approach/ə´proutʃ/(n) sự đến gần, sự lại gần Vậy đáp án B trọng âm rơi vào âm tiết thứ 1 , các đáp án còn lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2 Câu. .. trọng âm rơi vào âm tiết thứ 1 Câu 40: A Đáp án A Giải thích: access /'ækses/ (n) sự cho vào; (máy tính) lối vào nhận tin ingenious/in´dʒi:niəs/,(adj) khéo léo solidify /sə´lidi¸fai/, (v) làm cho đặc lại, làm cho rắn lại; làm cho đông đặc Rejuvenate/ri´dʒu:və¸neit/(v) làm trẻ lại Vậy đáp án A trọng âm rơi vào âm tiết thứ 1, các đáp án còn lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2 Câu 41: C Đáp án C Giải thích:... thứ 2, các đáp án còn lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ 1 Câu 36: C Đáp án C Giải thích: optimism: /'ɔptimizm/(n) sự lạc quang; tính lạc quan philosophy /fɪˈlɒsəfi/ ,(n) triết học, triết lý phenomenon /fi'nɔminən/ hiện tượng petroleum /pə´trouliəm/(n) dầu mỏ Vậy đáp án C trọng âm rơi vào âm tiết thứ 1 , các đáp án còn lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2 Câu 37: B Đáp án B Giải thích: glacier /´glæsiə/(n)... trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2 Câu 30: B Đáp án B Giải thích: paralytic/¸pærə´litik/ (adj) (y học) bị liệt registry/´redʒistri/ (n) nơi đăng ký; co quan đăng ký reimburse /,ri:im'bə:s/(v) hoàn lại, trả lại (số tiền đã tiêu) unfamiliar /¸ʌnfə´miliə/(adj) không quen, không biết, lạ Vậy đáp án B trọng âm rơi vào âm tiết thứ 1, các đáp án còn lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ 3 Câu 31: B Đáp án B Giải thích:... trọng âm rơi vào âm tiết thứ 3 , các đáp án còn lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2 Câu 42: D Đáp án D Giải thích: telephone /´telefoun/(n) dây nói, điện thoại appearance/ə'piərəns/ ,(n) sự xuất hiện, sự hiện ra sự ló ra ambitious /æmˈbɪʃəs/ ,(adj) có nhiều hoài bão, có nhiều khát vọng performance/pə'fɔ:məns/(n) sự thực hiện Vậy đáp án D trọng âm rơi vào âm tiết thứ 1 , các đáp án còn lại trọng âm rơi... lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ 1 Câu 46: A Đáp án A Giải thích: industry /'indəstri/ (n) công nghiệp, lĩnh vực công nghiệp proficiency /prə´fiʃənsi/, (n) sự tài giỏi, sự thành thạo redundancy /ri'dʌndənsi (n) sự thừa, sự thừa dư industrial/in´dʌstriəl/(adj) (thuộc) công nghiệp Vậy đáp án A trọng âm rơi vào âm tiết thứ 1 , các đáp án còn lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2 Câu 47: C Đáp án C Giải thích:... đáp án A trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2 , các đáp án còn lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ 1 Câu 35: B Đáp án B Giải thích: supportive/sə´pɔ:tiv/,(adj) đem lại sự giúp đỡ, khuyến khích; thông cảm sacrifice /ˈsækrəˌfaɪs/,(n) sự hy sinh compliment /'kɔmplimənt/ , (n) lời khen, lời ca tụng maintenance/´meintənəns/(n) sự giữ, sự duy trì; sự bảo vệ, sự bảo quản Vậy đáp án B trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, các... (v) giải độc Vậy đáp án B trọng âm rơi vào âm tiết thứ 3 , các đáp án còn lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2 Câu 28: A Đáp án A Giải thích: westernize /´westə¸naiz/,(v) Tây phương hoá officialdom/ə'fi∫ldəm/,(n) chế độ quan liêu hành chính division /dɪ'vɪʒn/,(n) sự chia; sự phân chia millennium /mi'leniəm/(n), số nhiều millennia /mi'leniə/ nghìn năm, mười thế kỷ Vậy đáp án A trọng âm rơi vào âm tiết. .. đáp án C trọng âm rơi vào âm tiết thứ 1, các đáp án còn lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2 Câu 45: C Đáp án C Giải thích: essential /əˈsɛnʃəl/ (adj) cần thiết, thiết yếu, cốt yếu, chủ yếu interview/'intəvju:/,(n) sự gặp gỡ, sự gặp mặt; cuộc nói chuyện riêng processor /´prousesə/,(n) máy chế biến, máy xử lý compliment /'kɔmplimənt/ (n) lời khen, lời ca tụng Vậy đáp án C trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2,... ngoài cuộc; người không thể cho nhập bọn possess /pə'zes/ (v) có, chi m hữu Vậy đáp án B trọng âm rơi vào âm tiết thứ 1 , các đáp án còn lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2 Câu 38: A Đáp án A Giải thích: foresee /fɔ:'si:/(v) foresaw, foreseen nhìn thấy trước, dự kiến trước, đoán trước, biết trước preface/'prefis/,(n) lời tựa, lời nói đầu (sách); lời mở đầu (bài nói) integrate /'Intigreit/, (v) hợp thành ... , (n) lời khen, lời ca tụng maintenance/´meintənəns/(n) giữ, trì; bảo vệ, bảo quản Vậy đáp án B trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, đáp án lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ Câu 36: C Đáp án C Giải. .. người cho nhập bọn possess /pə'zes/ (v) có, chi m hữu Vậy đáp án B trọng âm rơi vào âm tiết thứ , đáp án lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ Câu 38: A Đáp án A Giải thích: foresee /fɔ:'si:/(v) foresaw,... /æmˈbɪʃəs/ ,(adj) có nhiều hoài bão, có nhiều khát vọng performance/pə'fɔ:məns/(n) thực Vậy đáp án D trọng âm rơi vào âm tiết thứ , đáp án lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ Câu 43: A Đáp án A Giải thích:
- Xem thêm -

Xem thêm: 50 câu ngữ âm, phát âm có lời giải chi tiết Đề 1, 50 câu ngữ âm, phát âm có lời giải chi tiết Đề 1, 50 câu ngữ âm, phát âm có lời giải chi tiết Đề 1

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn