Sử dụng kỹ thuật DAS ELISA và RT PCR để phát hiện virus gây bệnh đốm võng trên cây đu đủ (papaya ringspot virus) tại hai tỉnh Đồng Nai và Đồng Tháp

Luận văn : SỬ DỤNG KỸ THUẬT DAS-ELISA RT-PCR ĐỂ PHÁT HIỆN VIRUS GÂY BỆNH ĐỐM VÕNG TRÊN CÂY ĐU ĐỦ (Papaya ringspot virus) TẠI HAI TỈNH ĐỒNG NAI ĐỒNG THÁP part 10 pdf

Luận văn : SỬ DỤNG KỸ THUẬT DAS-ELISA VÀ RT-PCR ĐỂ PHÁT HIỆN VIRUS GÂY BỆNH ĐỐM VÕNG TRÊN CÂY ĐU ĐỦ (Papaya ringspot virus) TẠI HAI TỈNH ĐỒNG NAI VÀ ĐỒNG THÁP part 10 pdf
... -GTTGCACAAGAGAATTCGTAAGCATAAGGAGCATGCTAAGATTGCAGCAATTCAAGTCCA 102 0 AY231130 -GAAGGAAAGAGAAAAGAACCAAAAGATATTCTCAATTCTAGAGTCGAAGCTCAACTTAAA 108 0 AY231130 ... AY231130 -GAATGCGCGGAACACAAACGATGGAGCTTTTAAAGAGATTGCGAAGAAGATTGATGCAAA 2100 AY231130 -GAAAGAGAGTCCTTGGACTCACATGACAACTATCAACAACACGCTCATCAAAGGTTCGCT ... AY231130 -ATTAGTTTATGTTGCCAGTTACAATGAAGTAGATCAACTAAGTAAGCTCTTATCCGATAA 5100 AY231130 -AGGCTACTTAGTCACTAAAATCGATGGAAGAACGATGAAAGTTGGAAAAACTGAAATTTC...
 • 9
 • 140
 • 0

Luận văn : SỬ DỤNG KỸ THUẬT DAS-ELISA RT-PCR ĐỂ PHÁT HIỆN VIRUS GÂY BỆNH ĐỐM VÕNG TRÊN CÂY ĐU ĐỦ (Papaya ringspot virus) TẠI HAI TỈNH ĐỒNG NAI ĐỒNG THÁP part 9 ppsx

Luận văn : SỬ DỤNG KỸ THUẬT DAS-ELISA VÀ RT-PCR ĐỂ PHÁT HIỆN VIRUS GÂY BỆNH ĐỐM VÕNG TRÊN CÂY ĐU ĐỦ (Papaya ringspot virus) TẠI HAI TỈNH ĐỒNG NAI VÀ ĐỒNG THÁP part 9 ppsx
... ABI3100_I-M30_006_2005-08-24 693 CATGGGAGAGCACTCAGTTGCGCGGCAGAGGAAGAGAGCGCATGCACAAG 730 890 CATGGGAGAGCACTCAGTTGCGCGGCAGAGGAAGAGAG 93 5 ****** *** * ***** ************ * *92 6 ABI3100_I-P7_004_2005-08-24 ... TTGTCTGGTGTTTGGGTAATGATGGATGGGGAAATACAAGTAGATTATCC 297 601 TTGTCTGGTGTTTGGGTAATGATGGATGGGGAAATACAAGTAGATTATCC 6 49 *********************** * * ********************** ABI3100_DQ17-P7_015_2005-08ABI3100_DQ17-M30_002_2005-08 298 CATCA-AGCCTTTAATTGAACATGCAACTCCCTCGTTTAGGCAAATCATG ... ABI3100_DQ17-P7_015_2005-08ABI3100_DQ17-M30_002_2005-08 397 GAGAGGAGTGAAAGTTCCCCTGGTCCCCAAAACGGAGGGGTAGGAAAAGG 446 ABI3100_DQ17-P7_015_2005-08ABI3100_DQ17-M30_002_2005-08 447 A - CCACT 396 391 -P7 74 Phụ lục...
 • 10
 • 139
 • 0

Luận văn : SỬ DỤNG KỸ THUẬT DAS-ELISA RT-PCR ĐỂ PHÁT HIỆN VIRUS GÂY BỆNH ĐỐM VÕNG TRÊN CÂY ĐU ĐỦ (Papaya ringspot virus) TẠI HAI TỈNH ĐỒNG NAI ĐỒNG THÁP part 8 potx

Luận văn : SỬ DỤNG KỸ THUẬT DAS-ELISA VÀ RT-PCR ĐỂ PHÁT HIỆN VIRUS GÂY BỆNH ĐỐM VÕNG TRÊN CÂY ĐU ĐỦ (Papaya ringspot virus) TẠI HAI TỈNH ĐỒNG NAI VÀ ĐỒNG THÁP part 8 potx
... GHI CHÖ MẪU SỬ DỤNG TRONG THÍ NGHIỆM ELISA Tỉnh Đồng Tháp Địa bàn Tỉnh Đồng Nai Huyện Định Quán MH Huyện Tân Phú ĐQ Huyện Cao Lãnh TP BT Tuổi (*) 6 -8 6 -8 6 -8 6 -8 4-5 4-5 6 -8 >12 6 -8 9-11 >12 >12 ... tƣợng: Mẫu ly trích từ đu đủ Thời gian thực hiện: 25-5-2005 Các bƣớc thực hiện: Bƣớc 1: Coating antibodies Bƣớc 2: Coating sample Bƣớc 3: Coating enzyme Bƣớc 4: Substrate Thể tích phân phối: Coating ... tác đu đủ tỉnh Đồng Nai Phụ lục Vƣờn canh tác đu đủ tỉnh Đồng Tháp 62 Phụ lục Bộ kit ly trích AurumTM Total RNA Mini Kit Phụ lục Hình chụp kết thí nghiệm với kit PLANTEST® ELISA 63 Phụ lục 5: BẢNG...
 • 10
 • 132
 • 0

Luận văn : SỬ DỤNG KỸ THUẬT DAS-ELISA RT-PCR ĐỂ PHÁT HIỆN VIRUS GÂY BỆNH ĐỐM VÕNG TRÊN CÂY ĐU ĐỦ (Papaya ringspot virus) TẠI HAI TỈNH ĐỒNG NAI ĐỒNG THÁP part 7 ppsx

Luận văn : SỬ DỤNG KỸ THUẬT DAS-ELISA VÀ RT-PCR ĐỂ PHÁT HIỆN VIRUS GÂY BỆNH ĐỐM VÕNG TRÊN CÂY ĐU ĐỦ (Papaya ringspot virus) TẠI HAI TỈNH ĐỒNG NAI VÀ ĐỒNG THÁP part 7 ppsx
... nhiễm bệnh địa điểm: Xã Mỹ Hiệp: 92,68 % Xã Bình Thạnh: 77 ,42 % Xã Phú Tân: 47, 37 % Xã Phú Lộc: 47, 37 % Xã Phú An: 16 % - Tỉ lệ nhiễm bệnh theo giống cây: Giống Da bông: 86,54 % Giống Mã Lai: 80 ... 80 % Giống Địa phƣơng: 34,92 % - Tỉ lệ nhiễm bệnh theo tuổi cây: – tháng: 70 % – tháng: 85 ,71 % – 11 tháng: 12,5 % Trên năm: 36,11 % Kết với thí nghiệm RT-PCR - Cặp mồi 1: cặp mồi không đặc hiệu, ... trình RT-PCR thiết lập với cặp mồi P7-M30, P14-M31 hoàn toàn đáng tin cậy 56 PHẦN V KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận Dựa kết thu đƣợc, đến kết luận nhƣ sau: Kết từ thí nghiệm với kit DAS ELISA:...
 • 10
 • 102
 • 0

Luận văn : SỬ DỤNG KỸ THUẬT DAS-ELISA RT-PCR ĐỂ PHÁT HIỆN VIRUS GÂY BỆNH ĐỐM VÕNG TRÊN CÂY ĐU ĐỦ (Papaya ringspot virus) TẠI HAI TỈNH ĐỒNG NAI ĐỒNG THÁP part 6 ppt

Luận văn : SỬ DỤNG KỸ THUẬT DAS-ELISA VÀ RT-PCR ĐỂ PHÁT HIỆN VIRUS GÂY BỆNH ĐỐM VÕNG TRÊN CÂY ĐU ĐỦ (Papaya ringspot virus) TẠI HAI TỈNH ĐỒNG NAI VÀ ĐỒNG THÁP part 6 ppt
... % - Xã Phú An: 16 % Nhận xét thấy tỉ lệ nhiễm bệnh vùng Đồng Tháp cao hẳn Đồng Nai điều kiện dinh dƣỡng khí hậu Đồng Tháp tốt thuận lợi Đồng Nai Nguyên nhân Đồng Tháp dù bị nhiễm virus song đƣợc ... chủ yếu thu mẫu từ tỉnh Đồng Nai tiêu ta so sánh tình hình nhiễm bệnh hai giống Da Mã Lai thu thập tỉnh Đồng Tháp Theo đồ thị trên, nhận thấy giống Da có tỉ lệ nhiễm bệnh đốm vòng cao giống Mã ... thấy tỉ lệ nhiễm bệnh theo tuổi nhƣ sau: - Từ - tháng: 70 % - Từ - tháng: 85,71 % - Từ - 11 tháng: 12,5 % - Trên năm: 36, 11 % 44 Nhƣ biết, virus PRSV thƣờng phát triển lây lan mạnh vào thời kì bắt...
 • 10
 • 124
 • 0

Luận văn : SỬ DỤNG KỸ THUẬT DAS-ELISA RT-PCR ĐỂ PHÁT HIỆN VIRUS GÂY BỆNH ĐỐM VÕNG TRÊN CÂY ĐU ĐỦ (Papaya ringspot virus) TẠI HAI TỈNH ĐỒNG NAI ĐỒNG THÁP part 5 doc

Luận văn : SỬ DỤNG KỸ THUẬT DAS-ELISA VÀ RT-PCR ĐỂ PHÁT HIỆN VIRUS GÂY BỆNH ĐỐM VÕNG TRÊN CÂY ĐU ĐỦ (Papaya ringspot virus) TẠI HAI TỈNH ĐỒNG NAI VÀ ĐỒNG THÁP part 5 doc
... agarose - Sử dụng gel nồng độ 1 ,5 % (đối với ladder có kích thƣớc 1000 bp) - Sử dụng gel nồng độ % (đối với ladder kích thƣớc 150 0 bp) Bơm mẫu vào giếng với tỉ lệ mẫu/ loading dye 4:2 Trƣớc bơm vào ... ứng PCR chuẩn đƣợc thực 25 μl bao gồm: (Roberto C.A Lima, 2002) Hóa chất Nồng độ đầu Nồng độ cuối Thể tích sử dụng iTaq buffer 10 X 1X 2 ,50 μl MgCl2 50 mM 3 ,5 mM 1, 75 μl dNTP mix 10 mM 0,4 mM ... Thể tích sử dụng iTaq buffer 10 X 1X 2 ,50 μl MgCl2 50 mM 3 ,5 mM 1, 75 μl dNTP mix 10 mM 0,4 mM 1,00 μl iTaq DNA polymerase u/μl 2u 0,40 μl 14, 85 μl Nuclease-free water DMSO 100 % 2% 0 ,50 μl Primer...
 • 10
 • 158
 • 0

Luận văn : SỬ DỤNG KỸ THUẬT DAS-ELISA RT-PCR ĐỂ PHÁT HIỆN VIRUS GÂY BỆNH ĐỐM VÕNG TRÊN CÂY ĐU ĐỦ (Papaya ringspot virus) TẠI HAI TỈNH ĐỒNG NAI ĐỒNG THÁP part 4 potx

Luận văn : SỬ DỤNG KỸ THUẬT DAS-ELISA VÀ RT-PCR ĐỂ PHÁT HIỆN VIRUS GÂY BỆNH ĐỐM VÕNG TRÊN CÂY ĐU ĐỦ (Papaya ringspot virus) TẠI HAI TỈNH ĐỒNG NAI VÀ ĐỒNG THÁP part 4 potx
... lấy mẫu: - Xã Mỹ Hiệp, xã Bình Thạnh, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp - Xã Phú Lộc, xã Phú An, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai - Xã Phú Tân, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai Nơi thực thí nghiệm: Trung ... Stt Tỉnh Huyện Đồng Tháp Cao Lãnh Xã Mỹ Hiệp 45 Bình Thạnh 35 Phú Tân 20 Phú Lộc 20 Phú An 25 Định Quán Đồng Nai Số lƣợng mẫu Tân Phú Tổng số mẫu 145 3.3 Phƣơng pháp giám định bệnh đốm vòng đu đủ ... loại bệnh dùng phƣơng pháp hóa học để chẩn đoán dựa vào xuất màu sắc nhƣ dùng dung dịch CuSO4 3% để chẩn đoán bệnh virus Cucumis virus Phƣơng pháp huỳnh quang để chẩn đoán mô quả, hạt bị bệnh...
 • 10
 • 163
 • 0

Luận văn : SỬ DỤNG KỸ THUẬT DAS-ELISA RT-PCR ĐỂ PHÁT HIỆN VIRUS GÂY BỆNH ĐỐM VÕNG TRÊN CÂY ĐU ĐỦ (Papaya ringspot virus) TẠI HAI TỈNH ĐỒNG NAI ĐỒNG THÁP part 3 doc

Luận văn : SỬ DỤNG KỸ THUẬT DAS-ELISA VÀ RT-PCR ĐỂ PHÁT HIỆN VIRUS GÂY BỆNH ĐỐM VÕNG TRÊN CÂY ĐU ĐỦ (Papaya ringspot virus) TẠI HAI TỈNH ĐỒNG NAI VÀ ĐỒNG THÁP part 3 doc
... vòng đu đủ (Papaya ringspot virus) , khảm lùn ngô (Maize dwarf mosaic virus) + Nhóm truyền bệnh nửa bền vững: Gồm virus có đặc tính truyền trung gian hai nhóm Điển hình virus Tungro hại lúa, virus ... từ vài tiếng đến tuần lễ có khả lây bệnh cho Ví dụ gây bệnh xoăn cà chua (Tomato leafcurl virus) , virus gây bệnh khoai tây (Potato leafrool virus) + Nhóm truyền bệnh theo kiểu không bền vững: ... bệnh 16 Phân loại: H : Potyviridae Giống: Potyvirus Loài: Papaya ringspot virus Tên viết tắt: PRSV Dòng: type P Nguồn gốc: PRSV-p đƣợc phân lập nghiên cứu lần vào năm 1949 đu đủ Hawaii (Jensen,...
 • 10
 • 162
 • 1

Luận văn : SỬ DỤNG KỸ THUẬT DAS-ELISA RT-PCR ĐỂ PHÁT HIỆN VIRUS GÂY BỆNH ĐỐM VÕNG TRÊN CÂY ĐU ĐỦ (Papaya ringspot virus) TẠI HAI TỈNH ĐỒNG NAI ĐỒNG THÁP part 2 pps

Luận văn : SỬ DỤNG KỸ THUẬT DAS-ELISA VÀ RT-PCR ĐỂ PHÁT HIỆN VIRUS GÂY BỆNH ĐỐM VÕNG TRÊN CÂY ĐU ĐỦ (Papaya ringspot virus) TẠI HAI TỈNH ĐỒNG NAI VÀ ĐỒNG THÁP part 2 pps
... phạm vi khoá luận tốt nghiệp, xin thực với nội dung Sử dụng kỹ thuật DAS-ELISA RT-PCR để phát virus gây bệnh đốm vòng đu đủ (Papaya ringspot virus) hai tỉnh Đồng Nai Đồng Tháp 1 .2 Mục đích - ... thập mẫu đu đủ số vùng chuyên trồng đu đủ Đồng Nai Đồng Tháp - Chẩn đoán nhanh đánh giá tình hình nhiễm bệnh kit ELISA - Xây dựng quy trình RT-PCR để nhận biết virus gây bệnh đốm vòng đu đủ - Phân ... qua sử dụng thuật RT-PCR PHẦN II TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2. 1 Sơ lƣợc đu đủ (Carica papaya L ) 2. 1.1 Phân loại học - Tên khoa học: Carica papaya L - H : Caricaceae (hay Papayaceae- họ đu đủ) Đu đủ...
 • 10
 • 140
 • 0

Luận văn : SỬ DỤNG KỸ THUẬT DAS-ELISA RT-PCR ĐỂ PHÁT HIỆN VIRUS GÂY BỆNH ĐỐM VÕNG TRÊN CÂY ĐU ĐỦ (Papaya ringspot virus) TẠI HAI TỈNH ĐỒNG NAI ĐỒNG THÁP part 1 pps

Luận văn : SỬ DỤNG KỸ THUẬT DAS-ELISA VÀ RT-PCR ĐỂ PHÁT HIỆN VIRUS GÂY BỆNH ĐỐM VÕNG TRÊN CÂY ĐU ĐỦ (Papaya ringspot virus) TẠI HAI TỈNH ĐỒNG NAI VÀ ĐỒNG THÁP part 1 pps
... tháng năm 2005 “SỬ DỤNG KỸ THUẬT DAS-ELISA RT-PCR ĐỂ PHÁT HIỆN VIRUS GÂY BỆNH ĐỐM VÒNG TRÊN CÂY ĐU ĐỦ (Papaya ringspot virus) TẠI HAI TỈNH ĐỒNG NAI VÀ ĐỒNG THÁP” Giáo viên hƣớng dẫn: PGS.TS Bùi ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HCM BỘ MÔN CÔNG NGHỆ SINH HỌC ***000*** KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP SỬ DỤNG KỸ THUẬT DAS-ELISA RT-PCR ĐỂ PHÁT HIỆN VIRUS GÂY BỆNH ĐỐM VÕNG TRÊN CÂY ĐU ĐỦ (Papaya ... 10 2 .1. 7.2 Các bệnh phổ biến đu đủ 10 2.2 Sơ lƣợc Papaya ringspot virus tác hại đu đủ 11 vi 2.2 .1 Khái niệm chung bệnh virus hại thực vật 11 2.2.2 Virus gây bệnh đốm vòng-...
 • 10
 • 174
 • 0

Tách dòng, xác định so sánh trình tự gen mã hoá Nuclear Inclusion Body protein (NIb) của một số dòng virus gây bệnh đốm vòng trên cây đu đủ (Papaya Ringspot virus-PRSV) ở Việt Nam

Tách dòng, xác định và so sánh trình tự gen mã hoá Nuclear Inclusion Body protein (NIb) của một số dòng virus gây bệnh đốm vòng trên cây đu đủ (Papaya Ringspot virus-PRSV) ở Việt Nam
... Lăng, Lê Trần Bình (2004), Đánh giá tính đa dạng dòng virus gây bệnh đốm vòng đu đủ Việt Nam thông qua tách dòng, xác định so sánh trình tự gen hoá protein vỏ (CP), Tạp chí Công nghệ sinh học, ... dòng virus gây bệnh đốm vòng đu đủ Việt Nam thông qua tách dòng, xác định so sánh trình tự gen hoá protein vỏ (CP) cho thấy 16 dòng PRSV phân lập từ khu vực khác Việt Nam có mức độ giống từ ... sánh trình tự gen thu đợc Các bớc tiến hành nh sau: + So sánh trình tự gen đợc đọc từ hai đầu xuôi đầu ngợc để xác định trình tự đầy đủ gen + Xác định đợc vị trí, số lợng enzym hạn chế trình tự...
 • 39
 • 671
 • 5

Sử dụngthuật Das-Elisa RT-PCR để phát hiện vi rút gây bệnh đốm vòng

Sử dụng kĩ thuật Das-Elisa và RT-PCR để phát hiện vi rút gây bệnh đốm vòng
... Minh, tháng năm 2005 “SỬ DỤNG KỸ THUẬT DAS-ELISA RT-PCR ĐỂ PHÁT HIỆN VIRUS GÂY BỆNH ĐỐM VÒNG TRÊN CÂY ĐU ĐỦ (Papaya ringspot virus) TẠI HAI TỈNH ĐỒNG NAI VÀ ĐỒNG THÁP” Giáo vi n hƣớng dẫn: PGS.TS ... thực hiện: - Tiến hành lấy mẫu bệnh đốm vòng đu đủ hai tỉnh điều tra - Sử dụng thuật DAS ELISA để chẩn đoán đánh giá mức độ nhiễm bệnh đốm vòng hai tỉnh - Thiết lập quy trình RT-PCR để phát ... ii BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HCM BỘ MÔN CÔNG NGHỆ SINH HỌC ***000*** KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP SỬ DỤNG KỸ THUẬT DAS-ELISA RT-PCR ĐỂ PHÁT HIỆN VIRUS GÂY BỆNH ĐỐM VÕNG TRÊN...
 • 99
 • 1,022
 • 4

Khóa luận tốt nghiệp ứng dụng kỹ thuật rt - pcr để phát hiện virus gây hội chứng rối loạn sinh sản hô hấp ở lợn

 Khóa luận tốt nghiệp ứng dụng kỹ thuật rt - pcr để phát hiện virus gây hội chứng rối loạn sinh sản và hô hấp ở lợn
... phỏp RT- PCR trờn RNA virus 25 3.5.6 in di sn phm RT- PCR 27 PHN IV: KT QU V THO LUN 28 4.1 Kt qu RT- PCR trờn mu chun ca PRRSV 28 4.1.1 RT- PCR vi Taq beat hot start (Promega) ... 3.2 Thnh phn phn ng RT- PCR 25 Bng 3.3 Chu k nhit cho phn ng RT- PCR 26 Hỡnh 4.1 Sn phm RT- PCR trờn mu RNA chun dựng vi Taq Beat Hot Start 28 Hỡnh 4.2 Sn phm RT- PCR trờn mu RNA chun ... Phn IV KT QU V THO LUN 4.1 Kt qu RT - PCR trờn mu RNA chun ca PRRSV 4.1.1 RT- PCR vi Taq beat u tiờn, thit lp quy trỡnh RT- PCR, chỳng tụi ó tin hnh phng phỏp RT- PCR mt bc trờn mu chun (quy trỡnh...
 • 54
 • 682
 • 1

Ứng dụng kỹ thuật RT - PCR để phát hiện virus gây hội chứng rối loạn sinh sản hô hấp ở lợn

Ứng dụng kỹ thuật RT - PCR để phát hiện virus gây hội chứng rối loạn sinh sản và hô hấp ở lợn
... phỏp RT- PCR trờn RNA virus 25 3.5.6 in di sn phm RT- PCR 27 PHN IV: KT QU V THO LUN 28 4.1 Kt qu RT- PCR trờn mu chun ca PRRSV 28 4.1.1 RT- PCR vi Taq beat hot start (Promega) ... 3.2 Thnh phn phn ng RT- PCR 25 Bng 3.3 Chu k nhit cho phn ng RT- PCR 26 Hỡnh 4.1 Sn phm RT- PCR trờn mu RNA chun dựng vi Taq Beat Hot Start 28 Hỡnh 4.2 Sn phm RT- PCR trờn mu RNA chun ... Phn IV KT QU V THO LUN 4.1 Kt qu RT - PCR trờn mu RNA chun ca PRRSV 4.1.1 RT- PCR vi Taq beat u tiờn, thit lp quy trỡnh RT- PCR, chỳng tụi ó tin hnh phng phỏp RT- PCR mt bc trờn mu chun (quy trỡnh...
 • 54
 • 436
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu làm hàm giả tháo lắp toàn bộ có sử dụng kỹ thuật lấy dấu sơ khởi đệm và lấy dấu vành khítnckhspud sử dụng kỹ thuật đặt câu hỏi để nâng cao chất lượng dạy học phần một số vấn đề của châu lục và khu vực trong chương trình địa lí lớp 11 thptnghiên cứu xác định se as trong mẫu máu và nước tiểu bằng phương pháp hấp thụ nguyên tử sử dụng kỹ thuật hidrua hoálợi ích và những hạn chế của việc sử dụng kỹ thuật gissử dụng kỹ thuật gen trong chẩn đoán và điều trịsử dụng kỹ thuật gen trong chẩn đoán bệnh cây trồng và thực phẩm chuyển genbước 2 lựa chọn và sử dụng kỹ thuật lập trình quỹ đạo mục tiêu trang bị cho người học về mục đích sử dụng kỹ thuật chuyền bóng phương pháp giảng dạy và các sai lầm thường mắc phảimục tiêu trang bị cho người học về mục đích sử dụng kỹ thuật phát bóng phương pháp giảng dạy và các sai lầm thường mắc phải và hệ thống các bài tập mục tiêu trang bị cho người học về mục đích sử dụng kỹ thuật đập bóng nguyên lý các kỹ thuật đập bóng phương pháp giảng dạy và các sai lầm thường mắc phải và hệ thống các bài tậpcác vật liệu thiết bị sử dụng cho kỹ thuật rt pcr để phân lập virus ibsử dụng kỹ thuật kết thúc phụ trong bán hàng và môi giới bất động sảnrất nhạy với offset tần số và khuếch đại phi tuyến vì sử dụng kỹ thuật đa sóng mangđánh giá thực trạng hiệu quả sử dụng kỹ thuật cầm bóng qua người nhảy ném rổ ở cự ly trung bình và gần cho nữ vđv bóng rổ lứa tuổi 16 18 tỉnh bắc giangthực trạng hiệu quả sử dụng kỹ thuật cầm bóng qua người nhảy ném rổ ở cự ly trung bình và gần cho nữ vđv bóng rổ lứa tuổi 16 18 tỉnh bắc giangTìm hiểu một số giao thức thỏa thuận khóa và cài đặt chương trình minh họa (LV tốt nghiệp)CHƯƠNG1 PHÉP BIẾN HÌNHPhân tích khác biệt với SPSS và ứng dụng (LV tốt nghiệp)Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ y tế cơ sở thành phố Sông Công (LV thạc sĩ)Quản lý thu BHXH tại Bảo hiểm xã hội thành phố Việt Trì Tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)Tổ chức dạy học theo dự án chương “Sinh sản” (SH 11 THPT) góp phần nâng cao năng lực tự học cho học sinh (LV thạc sĩ)Giải pháp phát triển sản phẩm tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánhTiên Sơn (LV thạc sĩ)Giải pháp tăng cường quản lý tài chính tại Đoạn quản lý đường thủy nội địa số 4 (LV thạc sĩ)Hoàn thiện công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế tại Chi cục Thuế huyện Vĩnh TườngTỉnh Vĩnh Phúc (LV thạc sĩ)Ảnh hưởng của một số chất bổ sung đến khả năng sinh trưởng của cây Đảng Sâm (Codonopsis javanica (Blume) Hook.f.) trong ống nghiệm (LV thạc sĩ)Giải pháp nhằm hạn chế nợ xấu tại Ngân hàng TMCP Quân Đội Chi nhánh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)Phân tích khác biệt với SPSS và ứng dụngỨng dụng thi thử lý thuyết A2 trên androidHoạt động nhận dạng và thể hiện khái niệm trong tin học lớp 10Phát triển kĩ năng thực hành tin học cho học sinh lớp 11 trường THPTĐánh giá tiềm năng phát triển du lịch sinh thái vườn quốc gia bái tử long tỉnh quảng ninhGiới thiệu về ANSYS CFXĐánh giá chất lượng dịch vụ của khách sạn á châuChủ nghĩa duy vật biện chứng và vai trò của nó đối với con ngườiChí nhàn dật trong thơ chữ hán nguyễn bỉnh khiêm
Đăng ký
Đăng nhập